Pomiń nawigację

Dofinansowanie - Baza Usług Rozwojowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Zapis na usługę oraz jego edycja będzie możliwa do utworzenia najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem usługi, z wyjątkiem usług w podrodzaju „studia podyplomowe” oraz usług realizowanych w formie zdalnej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych Dostawca Usług realizujący Usługę rozwojową jest odpowiedzialny za bieżące aktualizowanie listy Użytkowników korzystających z usługi, w tym nadawanie im w BUR odpowiednich statusów: „zaakceptowany”, „odrzucony”, „ukończył”, „nie ukończył”, „nie uczestniczył”. Nie został sprecyzowany dokładny termin na akceptację zapisu. Jednakże akceptacja zgłoszenia jest informacją dla uczestnika, że może wziąć udział w usłudze oraz dla Operatora, że wsparcie przez niego przyznane zostanie wykorzystane.

Dokładnie określony został termin na zmianę statusu uczestnika po zakończonej usłudze. Nie później niż w ciągu 7 dni od jej zakończenia, Dostawca Usług zobowiązany jest do zaktualizowania listy Użytkowników zmieniając ich status na „ukończył” lub „nie ukończył” lub „nie uczestniczył”. W przeciwnym wypadku status usługi zmieni się na „niezrealizowana” a status Użytkowników zostanie automatycznie zmieniony na „nie uczestniczył” oraz nie wygenerują się ankiety po wykonaniu usługi. Dostawca usług nie będzie miał możliwość zmiany tego statusu. Dopiero po zmianie przez Dostawcę usług statusu, wygenerowana zostanie ankieta, która jest niezbędna do rozliczenia usługi.

Pracodawca, który chce delegować swojego pracownika/-ów na szkolenie powinien utworzyć w BUR profil Przedsiębiorstwa. Pracownik natomiast powinien zarejestrować się w Bazie i uzupełnić dane w zakładce „Moje dane” w zakładce „Mój Profil”. Kolejnym krokiem, który umożliwi zgłoszenie pracownika/-ów na szkolenie jest zaproszenie go/ich do profilu Przedsiębiorstwa (pracodawcy), jako pracownika. Można to uczynić na dwa sposoby:

  1. Dołączanie do profilu Przedsiębiorstwa może zainicjować użytkownik w zakładce „Dołącz do profilu”. W boxie bocznym znajduje się formularz dedykowany wysyłce próśb o dołączenie do profilu Przedsiębiorstwa. Firma wyszukiwana jest po wpisaniu numeru NIP. Jeśli Przedsiębiorstwo pasujące do podanych danych zostanie znalezione, wyświetli się jego nazwa. W formularzu należy zaznaczyć rolę: pracownik. Po wyszukaniu profilu i określeniu roli, należy użyć przycisku „Dołącz”, co spowoduje wysłanie zgłoszenia dołączenia do profilu, które wymaga akceptacji firmy.
  2. Zaproszenie pracownika może zainicjować pracodawca w zakładce „Pracownicy i administratorzy”. Dodanie pracownika rozpoczyna się od wyszukania użytkownika wg numeru PESEL lub dla osoby, która nie posiada PESEL - po typie i numerze dokumentu w formularzu bocznym „Wyślij zaproszenie”. Jeśli użytkownik pasujący do podanych danych zostanie znaleziony w systemie możliwe jest wysłanie zaproszenia. W formularzu należy określić rolę zapraszanej osoby: pracownik oraz wysłać zaproszenie klikając na przycisk „Dołącz”.

Każdy osoba zaproszona do profilu musi potwierdzić chęć dołączenia. Jeśli system nie odszukał użytkownika po numerze PESEL lub numerze dokumentu, można dokonać zaproszenia mailowego, które inicjuje proces rejestracji konta w BUR. Odbiorca zaproszenia zostaje poinformowany o utworzonym dla niego koncie, konieczności jego aktywacji oraz oczekującym zaproszeniu do Przedsiębiorstwa.

Po dodaniu wszystkich pracowników do profilu Przedsiębiorstwa, użytkownik wybiera usługę, z której chce skorzystać i wybiera opcję „Zapisz na usługę”. Następnie użytkownik wybiera profil Przedsiębiorstwa, z którego chce zapisać się na usługę. W formularzu zapisu na usługę, należy wskazać, którzy pracownicy będą uczestniczyli w danej usłudze.

W przypadku usługi z możliwością dofinansowania, w formularzu zapisu Przedsiębiorstwo ma możliwość dodania dofinansowania pod przyciskiem „Dodaj dofinansowanie”. W oknie dodania id wsparcia użytkownik wybiera z listy rozwijanej numer id wsparcia przy każdym pracowniku i go zatwierdza. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

Pracownik Przedsiębiorstwa delegowany na usługę przez swojego pracodawcę, nie zapisuje się na usługę z profilu użytkownika. Zapis na usługę powinien nastąpić z profilu Przedsiębiorstwa przez osobę administrująca kontem Przedsiębiorstwa.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w celu zgłoszenia się na szkolenie również powinna utworzyć w BUR profil Przedsiębiorstwo. Użytkownik, który utworzył profil Przedsiębiorstwa może automatycznie zostać pracownikiem tego Przedsiębiorstwa, po akceptacji poniższego komunikatu. Dokonując zapisu na usługę w formularzu zapisu wskazuje siebie jako pracownika, który będzie uczestniczył w danej usłudze. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

Aby wyświetlić zapisy z danego Przedsiębiorstwa, prosimy korzystać z listy filtrów, która znajduje się w nagłówku tabeli. Identyczny proces trzeba wykonać w przypadku, gdy chcemy wyświetlić zapisy konkretnych uczestników, zapisy na poszczególne usługi lub zapisy z konkretnym Id_wsparcia.

Usługę można odwołać najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia. Obecnie w BUR zablokowano możliwość odwołania usługi w dniu jej rozpoczęcia

Wypełnienie ankiet dot. szkolenia możliwe jest tylko przez użytkowników zalogowanych do BUR i mogą je wypełnić jedynie osoby, do których skierowana wiadomość email z linkiem do ankiety.

  1. Komentarz Administratora BUR znajduje się po zalogowaniu się na profil Dostawcy usług, a także w zakładce „Dane Dostawcy usług” poniżej Karty Dostawcy usług

Nie ma potrzeby aktualizacji oświadczenia w związku ze zmianą Regulaminu BUR. Przypominamy jednak o konieczności aktualizacji danych zawartych w Karcie Dostawcy Usługi w przypadku ich zmian, jak również obowiązku aktualizacji oświadczenia nie rzadziej niż co 12 miesięcy, licząc od daty potwierdzenia Profilu w BUR.