Pomiń nawigację

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

O grant w ramach pilotażowego Programu mogą ubiegać się wyłącznie mali lub średni przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Tym samym mikroprzedsiębiorcy nie mogą ubiegać się o grant w tym konkursie.

Minimalny zakres Mapy drogowej został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu naboru. Mapa drogowa nie jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu.

Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa - stacjonarna lub mobilna maszyna - o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
  2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
  3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Mapa drogowa w przypadku pilotażu Robogrant to plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji celem transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy:

  1. mali lub średni prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli;
  2. prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
  3. którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych, przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych latach obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o powierzenie grantu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach naboru. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania, w terminie 7 dni (liczonych od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu, dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień odebrania wezwania przez wnioskodawcę) jednego wniosku, który będzie podlegał ocenie. W przypadku braku wskazania wniosku ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Kwota środków przeznaczona na granty w naborze wynosi 29 mln zł

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, wynosi do 130 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia naboru, PARP publikuje na stronie internetowej PARP listę projektów wybranych do powierzenia grantu. 

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 850 tys. zł. 

Grant stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 1407/2013.

Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Tak. Zgodnie z § 3. ust. 4 Regulaminu naboru, jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w ramach naboru wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów w naborze, termin składania wniosków może ulec skróceniu. O takiej zmianie terminu PARP poinformuje z wyprzedzeniem na stronie naboru.

Zgodnie z § 11 Regulaminu naboru, od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu oraz dokonanej oceny nie przysługują Wnioskodawcy środki odwoławcze.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 mln zł.