Pomiń nawigację

Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 3 ust. 3: Beneficjent nie może od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności kosztów, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, o którym mowa w § 6 ust. 4 , przenosić na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z umowy, bez zgody PARP. Zatem przez 3 lata od zakończenia realizacji projektu nie powinno dokonywać się znaczących modyfikacji w strukturze firmy, w sensie własności jak również zamykać przedsiębiorstwa.

Przez wkład własny beneficjenta oznacza środki finansowe wnoszone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i które nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi); wkład własny Beneficjenta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W ramach projektu nie dopuszcza się wkładu niepieniężnego.

Dofinansowanie w ramach konkursu przekazywane jest w formie refundacji, w związku z powyższym w przypadku nie zrealizowania danego etapu projektu nie otrzymają Państwo zwrotu poniesionego kosztu. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że cel projektu został osiągnięty, ale Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w projekcie wartości wskaźników produktu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w projekcie wartości wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników, pod warunkiem osiągnięcia celu projektu. Niestety nie ma jednoznacznego schematu postępowania w przedstawionej sytuacji - chodzi o ewentualny zwrot dofinansowania – decyzje odnośnie powyższego podejmowane są indywidualnie.

Przedsiębiorca, na etapie składania wniosku o dofinansowanie, zakłada osiągnięcie oczekiwanych rezultatów i celu projektu. Ich osiągnięcie jest konieczne do uzyskania dofinansowania. W przypadku wystąpienia trudności, nieprzewidzianych wcześniej zdarzeń lub w przypadku uzyskania innych efektów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych przez jednostkę naukową, Beneficjent powinien zgłosić zaistniałą sytuację do Instytucji Pośredniczącej Poddziałania 2.3.2 PO IR, tj. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie. Istotne jest, jakie były przyczyny nieosiągnięcia sukcesu prac B+R. Beneficjent może np. uzgodnić z IP podjęcie działań mających na celu pomoc w prawidłowej realizacji projektu, czy zaproponować korektę dokumentacji projektowej. Nie można również wykluczyć najmniej korzystnego przypadku, iż nastąpi zmniejszenie kwoty dofinansowania lub jej całkowity zwrot.

Dokumentacja konkursowa do działania nie zawiera przykładowego wzoru umowy warunkowej. Natomiast w instrukcji wypełniania wniosku podano informację co ma zawierać umowa między wnioskodawcą a jednostką naukową (taką formę może również posiadać umowa warunkowa z zastrzeżeniem warunku otrzymania dofinansowania): Treść umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron, jednak IP POIR wymaga aby umowa:

  1. Była zgodna z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji usługi;
  2. Jednoznacznie wskazywała wykonawcę usługi (przykładowo – nazwa uczelni jest niewystarczająca, należy wskazać nazwę konkretnego wydziału/ jednostki naukowej);
  3. Regulowała harmonogram i tryb odbioru prac;
  4. Regulowała kwestię autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi; autorskie prawa majątkowe muszą przechodzić na zamawiającego, tj. beneficjenta tak by mógł w pełni korzystać z wyników prac. Uwaga! Przedmiotem umowy nie może być sprzedaż licencji;
  5. Przewidywała kary za opóźnienie w realizacji usługi.

Umowa powinna zawierać szczegółowe określenie przedmiotu usługi, wraz ze wskazaniem zadań i przypisanych im kosztów i etapów realizacji projektu, informację o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, w ramach którego realizowana jest usługa. Z uwagi, iż wnioskodawcy przysługuje całość praw majątkowych do wyników prac badawczo-rozwojowych będących rezultatem projektu, umowa powinna również zapewnić przeniesienie na wnioskodawcę praw do przedmiotu opracowania w celu zapewniania możliwości jego wykorzystania i wdrożenia. Ze względu na to, iż nie ma możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartych w umowie, treść umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą określająca przedmiot usługi, koszty, terminy realizacji zadań powinna być spójna z wnioskiem o dofinansowanie. Spójność treści w ww. zakresie pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a umową powinna być zapewniona na każdym etapie realizacji projektu. Dla realizacji powyższego wnioskodawca w procesie wyboru oferty, szczególnie wysyłając zapytanie ofertowe oraz określając formularz odpowiedzi jednostek naukowych, powinien wykorzystać zakres pól dotyczących opisu projektu zawartych we wzorze wniosku. Mając na uwadze powyższe należy uwzględnić, aby umowa pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą została zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi/projektu.

Nie jest wymagane posiadanie historii finansowej i nie będzie to przedmiotem oceny. Do podpisania umowy niezbędne będzie dostarczenie tabeli dot. sytuacji finansowej przedsiębiorcy/informacji nt. zatrudnienia. Planując realizację projektu muszą Państwo pamiętać, że konieczne będzie zachowanie płynności finansowej. Zasady dotyczące finansowania i przyznawania zaliczek określone są we wzorze umowy o dofinansowanie.

Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność w terminach określonych przez Instytucję Pośredniczącą, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy.