Pomiń nawigację

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie Konkursu. W kontekście działania nie ma znaczenia forma prawna prowadzonej działalności, jak również długość prowadzonej działalności.

Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami (np. zmiany w zakresie maszyn, urządzeń wnioskodawcy). Należy zatem uznać za niekwalifikowalne, jeśli przedmiotem projektu jest stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem (wyrobem, usługą).

Przykład 1: Wnioskodawca jest firmą z branży medycznej produkującą specjalistyczne urządzenia endoskopowe wykorzystywane w chirurgii. Celem udoskonalenia urządzenia Wnioskodawca zlecił jednostce naukowej opracowanie dedykowanego oprogramowania sterującego zintegrowanego z urządzeniem. Przedmiotem i rezultatem projektu będzie znacząco ulepszony istniejący wyrób – endoskop wyposażony w innowacyjny system sterujący.

Przykład 2: Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem działającym w branży motoryzacyjnej, świadczącym usługi w zakresie pomiaru oraz kontroli czystości układów olejowych maszyn i urządzeń i w tym zakresie przeprowadza analizy laboratoryjne parametrów cieczy przemysłowych. Celem usprawnienia swoich usług Wnioskodawca zlecił jednostce naukowej opracowanie oprogramowania w postaci algorytmów obliczeniowych do pomiaru klasy czystości cieczy przemysłowych. Stworzone oprogramowanie ma na celu usprawnienie usługi monitoringu i serwisu układów olejowych poprzez zwiększenie dokładności pomiaru, przyspieszenie czynności pomiary oraz zautomatyzowanie procesów. Zakres projektu obejmuje znaczące ulepszanie istniejącej usługi.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 3 ust. 3: Beneficjent nie może od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności kosztów, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, o którym mowa w § 6 ust. 4 , przenosić na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z umowy, bez zgody PARP. Zatem przez 3 lata od zakończenia realizacji projektu nie powinno dokonywać się znaczących modyfikacji w strukturze firmy, w sensie własności jak również zamykać przedsiębiorstwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 § 4. ust. 3 3. Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

 1. wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 2. produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 3. produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
 4. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 
 5. gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 6. produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów. Zgodnie z powyższym wskazana przez Panią działalność, jeżeli dotyczy piwa alkoholowego nie może podlegać finansowaniu w ramach działań realizowanych przez PARP.

Koszty usługi powinny uwzględniać wszystkie składowe niezbędne do osiągnięcia rezultatu projektu. Kwalifikowalność składowych kosztów usługi, w tym materiałów zależy od ich niezbędności do realizacji usługi jednostki naukowej, osiągnięcia rezultatu tej usługi. W przypadku jeśli składową kosztu realizacji usługi będą koszty dotyczące zakupu przez wykonawcę materiałów należy w polu „Nazwa kosztu” obligatoryjnie wskazać rodzajowo te materiały i przypisany im koszt. Niewystarczającym będzie wskazanie „zakup materiałów”, bez ich szczegółowej specyfikacji, charakterystyki i przewidzianej ich wysokości. Uwaga! Należy jednak zaznaczyć, że materiały należy rozumieć jako elementy nie stanowiące odrębnej, kompletnej całości możliwej do samodzielnego wykorzystania i użytkowania. Materiały to w szczególności: materiały eksploatacyjne zużywane w procesie badawczym, surowce, substancje, półfabrykaty, półprodukty służące wytworzeniu rezultatu projektu. W tym znaczeniu nie spełniają pojęcia materiałów np. urządzenia, maszyny, oprzyrządowanie, sprzęt (np. komputery, kamery), aparatura badawcza, laboratoryjna, wyposażenie. W pojęcie materiałów nie wpisują się również wszelkie wydatki mające charakter inwestycyjny lub noszące cechy środków trwałych. Zakupione materiały powinny być wykorzystane w procesie badawczo-rozwojowym i nie powinny stanowić doposażenia jednostki naukowej. Kwalifikowalność zakupu materiałów należy również rozpatrywać w kontekście:

 1. zakresu i celu działania/poddziałania jakim jest zapewnienie przedsiębiorcom przez jednostki naukowe proinnowacyjnej usługi badawczo-rozwojowej nie mającej jednocześnie charakteru inwestycyjnego,
 2. ich niezbędności dla osiągnięcia rezultatu projektu (w tym wytworzenia prototypu wyrobu),
 3. ich komplementarnego charakteru w stosunku do usługi technologicznej stanowiącej główny cel realizacji projektu (mają charakter jedynie pomocniczy, uzupełniający stąd nie powinny stanowić głównego lub znaczącego zakresu kosztów projektu).

Uprawa kwiatów, mieści się pod kodem PKD 01.19.Z, w dziale 6 w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pomoc udzielana w ramach Bonów na innowacje stanowi pomoc de minimis. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 wykluczeniu podlegają przedsiębiorcy zajmującego się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podmiot prowadzący taką działalność nie może otrzymać dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 POIR. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu. Wykluczenie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą albo udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców - przesłanki te w poddziałaniu 2.3.2 POIR nie występują. Z przedstawionych w poniższej wiadomości informacji nie wynika, aby działalność odnosiła się do przetwarzania produktów, zatem nie można potwierdzić, że przedmiot projektu będzie kwalifikował się do dofinansowania. Należy również podkreślić, że zakres projektu powinien odnosić się do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub technologii i wpisywać się w definicje innowacji produktowej lub procesowej przedstawionej w dokumentacji konkursowej. Na podstawie informacji zawartych w mailu nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zakres projektu będzie zgodny z założeniami konkursu.

Należy podać wartość bazową przed rozpoczęciem realizacji projektu (stan wskaźnika w przedsiębiorstwie wnioskodawcy) oraz wartość docelową po zakończeniu realizacji. Rok dla wartości bazowej powinien być rokiem rozpoczęcia projektu, natomiast rok dla wartości docelowej to rok, w którym projekt będzie zakończony. Celem projektu jest opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Zatem wskaźniki należy odnieść do tego zakresu. Wdrożenie nie jest obowiązkowe w projekcie. Przedsiębiorca jedynie ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów, kiedy przedsiębiorca określi stopień gotowości wdrożeniowej. Zatem wskaźniki przedsiębiorca wskazuje i odnosi jedynie to celu projektu jakim jest opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

W przypadku szacowania powinno się porównać ceny, na podstawie odpowiedzi od Wykonawców, stron internetowych, rozmów telefonicznych bądź innych źródeł. W przypadku szacowania nie trzeba się zgłaszać do tych firm, które miałyby być ostatecznymi Wykonawcami, do tych, którzy są w kręgu  zainteresowania. Mogą być to inne firmy. Chodzi o ogólne porównanie cen w kontekście tego zagadnienia. Zatem ustalenie wartości na podstawie jednej sprawdzonej oferty nie będzie miało podstaw badania konkurencyjności.

Projekt może obejmować włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), nowego projektu wzorniczego lub nowej lub znacząco ulepszonej technologii poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu. Natomiast, jeżeli chodzi o koszty związane z wydaniem monografii naukowej oraz z organizacją konferencji naukowej, nie będą to koszty kwalifikowalne w ramach tego poddziałania. Zgodnie z Regulaminem konkursu katalog kosztów kwalifikowalnych projektu zgodnie z § 42 pkt 1-3 rozporządzenia obejmuje koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Co do zasady jest możliwe złożenie więcej niż jednego wniosku, natomiast każdy ze składanych wniosków musi dotyczyć innego projektu. Dodatkowo należy mieć na uwadze obowiązujące limity pomocy de minimis. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu: § 13 Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu ust. 5. W przypadku, gdy rekomendowana kwota dofinansowania łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, przekroczy kwotę 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro, Wnioskodawca może zwrócić się z pisemną prośbą o dofinansowanie projektu w kwocie niepowodującej przekroczenie dopuszczalnych limitów. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

Intensywność wsparcia dla wszystkich firm posiadających status MŚP jest na poziomie do 85%. Nie ma założeń warunków, jakie muszą być spełnione, aby uzyskać 85%, jednak należy pamiętać, że pomoc udzielana w ramach Bonu na innowacje stanowi pomoc de minimis, która może stanowić w ciągu 3 lat (rok bieżący i 2 lata wstecz) równowartość 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro. Przedsiębiorca sam określa poziom intensywności wsparcia.

Co do zasady nie ma przeciwskazań, aby dwa podmioty powiązane ze sobą złożyły wnioski o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3.2 POIR. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na inne aspekty, takie jak pomoc de minimis oraz zakres jednolitego, pojedynczego organizmu gospodarczego. Niektóre typy powiązań mogą mieć charakter jednego organizmu gospodarczego (ze wspólnym limitem pomocy de minimis)

https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis2?_ga=2.226044442.1245885343.1511162914-714196001.1485778038

<https://www.parp.gov.pl/pomoc-deminimis2?_ga=2.226044442.1245885343.1511162914-714196001.1485778038>

W przypadku wątpliwości odnośnie występowania jednego organizmu gospodarczego, organem właściwym do wydawania opinii zainteresowanym przedsiębiorcom jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.p/index.php

Do wniosku o dofinansowanie do działania 2.3.2 POIR nie składa się załączników. W generatorze wniosków nie ma możliwości dołączenia załączników do wniosku.

Przez wkład własny beneficjenta oznacza środki finansowe wnoszone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i które nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi); wkład własny Beneficjenta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W ramach projektu nie dopuszcza się wkładu niepieniężnego.

Maksymalny okres realizacji projektu w ramach poddziałania wynosi 18 miesięcy. Dodatkowo okres realizacji nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR, to jest 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z Instrukcją, należy wybrać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalności, której dotyczy projekt. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2015 r., Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) <https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgaztemztg4za> oraz powinien zawierać dział, grupę, klasę oraz podklasę np. 12.34.Z. Zalecane jest, aby kod PKD działalności, której dotyczy projekt, był ujawniony w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. Należy sprawdzić, czy zakres wnioskowanego projektu nie dotyczy działalności wykluczonych, wymienionych w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289), w art. 1 rozporządzenia KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1027 z późn. zm.). Projekt może zostać dofinansowany jedynie w przypadku, gdy nie dotyczy działalności wykluczonej na podstawie ww. przepisów. 

Ocenie podlega kryterium „Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii”. W ramach kryterium ocenie będzie podlegało, czy w ramach projektu osiągnięty zostanie stopień gotowości rozwiązania opracowanego przez jednostkę naukową prowadzący do jego wdrożenia. W ramach poddziałania wspierane są projekty polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu wzorniczego. Z uwagi na cel poddziałania wyróżniane będą projekty w ramach, których rezultat prac badawczo-rozwojowych będzie prowadził do wdrożenia w przedsiębiorstwie. Premiowane będą zatem projekty, w ramach których prace badawczo-rozwojowe przeprowadzane przez jednostkę naukową zostaną zakończone, co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego, technologii. Zakres usługi może uwzględniać np. wykonanie, demonstrację, sprawdzenie, testowanie prototypu nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), technologii w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych, lub warunkach rzeczywistych, wykonanie, demonstracja, testy fizycznej formy projektu wzorniczego, wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu, określenie ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (zwanymi dalej „Wytycznymi”) zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. We wniosku należy określić, czy projekt będzie zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz uzupełnić opis pozytywnego wpływu projektu na realizację tej zasady, z uwzględnieniem zapisów podrozdziału 5.2 pkt 17 i 18 ww. Wytycznych. Co do zasady neutralny wpływ mogą mieć projekty tylko w wyjątkowych sytuacjach i wymaga to szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie. W związku z wymogiem, aby co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych były dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę projektu, w szczególności w zakresie dostosowania produktów projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z regułą uniwersalnego projektowania, o której mowa w podrozdziale 5.2 pkt 15 Wytycznych. W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy wynika, że wśród użytkowników danego produktu projektu lub w procesie przygotowania lub realizacji projektu mogą wystąpić osoby z niepełnosprawnościami należy zaznaczyć odpowiednie pole wniosku oraz uzupełnić opis uzasadnienie, w którym zostanie opisany zakres, w jakim produkt projektu będzie dostosowany do zidentyfikowanych w toku analizy potrzeb, a przez to dostępny dla osób z niepełnosprawnościami lub w jaki sposób zapewniona zostanie jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. W sytuacji, gdy więcej niż jeden produkt projektu będzie spełniał zasadę dostępności, w polu uzasadnienia należy odnieść się do każdego z nich. W przypadku projektów, w których zasada dostępności produktów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie znajduje zastosowania, należy zaznaczyć odpowiednie pole wniosku oraz uzupełnić uzasadnienie o informacje w zakresie „neutralności” produktu. Uzasadniając dostępność lub brak dostępności produktu projektu dla osób niepełnosprawnych należy uwzględnić takie elementy jak specyfika produktu projektu oraz odbiorca produktu projektu (wnioskodawca/użytkownik zewnętrzny). Dostępność dla osób niepełnosprawnych będzie zapewniona w szczególności, jeśli produkt projektu nie będzie zawierał elementów/cech stanowiących bariery w jego użytkowaniu dla osób z niepełnosprawnościami. W określeniu dostępności produktu projektu dla osób z niepełnosprawnościami można np. wskazać (jeśli dotyczy), że produkt projektu będzie dostępny dla wszystkich użytkowników bez względu na ich sprawność bez konieczności jego specjalnego przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami oraz uzasadnić powyższe twierdzenie. W przypadku, gdy produkty projektu mają neutralny wpływ na realizację zasady dostępności, wnioskodawca powinien zadeklarować, że inne obszary związane z procesem realizacji projektu będą uwzględniały zasadę dostępności. Aby projekt mógł zostać uznany za mający pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, musi być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przypadku wyboru neutralnego/pozytywnego wpływu Wnioskodawca musi wypełnić uzasadnienie, w którym znajdą się konkretne działania realizowane w ramach projektu potwierdzające wybraną opcję. Brak wypełnionego pola uzasadnienia albo niewskazanie konkretnych działań realizowanych w ramach projektu potwierdzających dokonany wybór spowoduje negatywną ocenę kryterium formalnego – Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Czyli, co do zasady
Wnioskodawca powinien się odnieść do każdego produktu, który będzie efektem projektu. Podobnie jak powstają raporty czy opracowania, które mają być szerzej dostępne warto, by były dostosowane dla osób słabowidzących. Jeżeli coś jest nieuzasadnione to trzeba to opisać i wtedy udowadniać „neutralność”. Całość jest zależna od produktu finalnego – jeśli jest to np. produkt spożywczy czy medyczny to musi on spełniać określone normy i regulacje. Jeśli ktoś produkuje żywność z glutenem, to dlatego, że jest niedostępna dla osób nietolerujących lub uczulonych na gluten to nie oznacza, że produkt jest niezgodny z zasadą dostępności. Ale jeśli ktoś produkuje strony internetowe to musi zapewnić, że będą one dostępne także dla osób słabowidzących – chyba, że jest to produkt niszowy tylko dla osób cierpiących na „nadwzroczność”. Należy w tym miejscu przeanalizować każdy produkt i uzasadnić, czy jest pozbawiony barier dla osób z niepełnosprawnością (szeroko rozumianą).

Dokumentacja nie wskazuje na fakt, by Wnioskodawca zobowiązany był do przepisywania wyłonionej oferty do wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca zobowiązany jest do archiwizacji dokumentacji z przeprowadzonych wyborów ofert w trakcie realizacji projektu. Dokumentacja ta powinna być dostępna w razie niejasności, jak również późniejszych kontroli. We wniosku o dofinansowanie nie mają Państwo obowiązku w identycznych słowach opisywać oferty, ważne jest zachowanie sensu. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie określa, czy jest płatnikiem podatku VAT i postępuje zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. Jeśli jednostka naukowa nie jest płatnikiem podatku VAT, to nie ma to wpływu na zasadność kwalifikowalności podatku VAT Wnioskodawcy. W sytuacji gdy Wnioskodawca ma problem z określeniem możliwości odzyskania podatku VAT przy rozliczeniu powyższej usługi, należy zapytanie poddać konsultacji do Urzędu Skarbowego

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w polu "Wykazanie zdolności wnioskodawcy do wykorzystania efektów projektu" należy wskazać, że wnioskodawca posiada lub zapewnia potencjał niezbędny do wdrożenia rezultatu projektu i jego późniejszego skomercjalizowania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w tym wymagane zaplecze infrastrukturalne, biznesowe, finansowe, wykwalifikowane kadry, np. do uruchomienia produkcji (hala produkcyjna, sprzęt i urządzenia). Wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich niezbędnych zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, część z nich może nabyć lub pozyskać po jego złożeniu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada własnych zasobów, a planuje korzystanie z zasobów zewnętrznych nie będących w jego posiadaniu, należy również opisać te zasoby oraz wskazać podstawy do ich wykorzystania (np. umowa z innym podmiotem) lub inne informacje uwiarygadniające zdolność wnioskodawcy do wykorzystania efektów projektu.

Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów wnioskodawcy zalecanym jest, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zawarł z wykonawcą umowę pod warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą. Zawarcie umowy warunkowej nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu. Treść umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron, jednak IP POIR wymaga aby umowa:

 1. Była zgodna z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji usługi;
 2. Jednoznacznie wskazywała wykonawcę usługi (przykładowo – nazwa uczelni jest niewystarczająca, należy wskazać nazwę konkretnego wydziału/ jednostki naukowej);
 3. Regulowała harmonogram i tryb odbioru prac;
 4. Regulowała kwestię autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi; autorskie prawa majątkowe muszą przechodzić na zamawiającego, tj. beneficjenta tak by mógł w pełni korzystać z wyników prac. Uwaga! Przedmiotem umowy nie może być sprzedaż licencji;
 5. Przewidywała kary za opóźnienie w realizacji usługi.

Umowa powinna zawierać szczegółowe określenie przedmiotu usługi, wraz ze wskazaniem zadań i przypisanych im kosztów i etapów realizacji projektu, informację o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, w ramach którego realizowana jest usługa. Z uwagi, iż wnioskodawcy przysługuje całość praw majątkowych do wyników prac badawczo-rozwojowych będących rezultatem projektu, umowa powinna również zapewnić przeniesienie na wnioskodawcę praw do przedmiotu opracowania w celu zapewniania możliwości jego wykorzystania i wdrożenia. Ze względu na to, iż nie ma możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartych w umowie, treść umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą określająca przedmiot usługi, koszty, terminy realizacji zadań powinna być spójna z wnioskiem o dofinansowanie. Spójność treści w ww. zakresie pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a umową powinna być zapewniona na każdym etapie realizacji projektu. Dla realizacji powyższego wnioskodawca w procesie wyboru oferty, szczególnie wysyłając zapytanie ofertowe oraz określając formularz odpowiedzi jednostek naukowych, powinien wykorzystać zakres pól dotyczących opisu projektu zawartych we wzorze wniosku. Mając na uwadze powyższe należy uwzględnić, aby umowa pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą została zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi/projektu.

Zakup środków trwałych nie stanowi kosztów kwalifikowalnych, dlatego nie można tego rodzaju wydatku sfinansować w ramach tego działania. Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje koszty zakupu usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Koszty usługi powinny uwzględniać wszystkie składowe niezbędne do osiągnięcia rezultatu projektu. Kwalifikowalność składowych kosztów usługi, w tym materiałów zależy od ich niezbędności do realizacji usługi jednostki naukowej, osiągnięcia rezultatu tej usługi. W przypadku jeśli składową kosztu realizacji usługi będą koszty dotyczące zakupu przez wykonawcę materiałów należy w polu „Nazwa kosztu” obligatoryjnie wskazać rodzajowo te materiały i przypisany im koszt. Niewystarczającym będzie wskazanie „zakup materiałów”, bez ich szczegółowej specyfikacji, charakterystyki i przewidzianej ich wysokości. Uwaga! Należy jednak zaznaczyć, że materiały należy rozumieć jako elementy nie stanowiące odrębnej, kompletnej całości możliwej do samodzielnego wykorzystania i użytkowania. Materiały to w szczególności: materiały eksploatacyjne zużywane w procesie badawczym, surowce, substancje, półfabrykaty, półprodukty służące wytworzeniu rezultatu projektu. W tym znaczeniu nie spełniają pojęcia materiałów np. urządzenia, maszyny, oprzyrządowanie, sprzęt (np. komputery, kamery), aparatura badawcza, laboratoryjna, wyposażenie. W pojęcie materiałów nie wpisują się również wszelkie wydatki mające charakter inwestycyjny lub noszące cechy środków trwałych. Zakupione materiały powinny być wykorzystane w procesie badawczo-rozwojowym i nie powinny stanowić doposażenia jednostki naukowej. Kwalifikowalność zakupu materiałów należy również rozpatrywać w kontekście:

 1. zakresu i celu działania/poddziałania jakim jest zapewnienie przedsiębiorcom przez jednostki naukowe proinnowacyjnej usługi badawczo-rozwojowej nie mającej jednocześnie charakteru inwestycyjnego,
 2. ich niezbędności dla osiągnięcia rezultatu projektu (w tym wytworzenia prototypu wyrobu),
 3. ich komplementarnego charakteru w stosunku do usługi technologicznej stanowiącej główny cel realizacji projektu (mają charakter jedynie pomocniczy, uzupełniający stąd nie powinny stanowić głównego lub znaczącego zakresu kosztów projektu).

Zgodnie z założeniami Programu wykonawcą usługi na rzecz przedsiębiorcy, może być tylko jednostka naukowa. Oznacza to, że Beneficjent nie może zlecić i rozliczyć w ramach kosztów kwalifikowalnych usług innych podmiotów niż wybrana/e jednostka naukowa. Niewłaściwym będzie zlecenie przez wybraną jednostkę naukową do wykonania usługi podmiotowi trzeciemu. Pracownik firmy wnioskodawcy może być zaangażowany np.: w nadzór, jednak koszty z tym związane nie mogą wystąpić w projekcie.

Zgodnie z Instrukcją: Treść umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron, jednak IP POIR wymaga aby umowa:

 1. Była zgodna z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji usługi;
 2. Jednoznacznie wskazywała wykonawcę usługi (przykładowo – nazwa uczelni jest niewystarczająca, należy wskazać nazwę konkretnego wydziału/ jednostki naukowej);
 3. Regulowała harmonogram i tryb odbioru prac;
 4. Regulowała kwestię autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi; autorskie prawa majątkowe muszą przechodzić na zamawiającego, tj. beneficjenta tak by mógł w pełni korzystać z wyników prac. Uwaga! Przedmiotem umowy nie może być sprzedaż licencji;
 5. Przewidywała kary za opóźnienie w realizacji usługi.

Umowa powinna zawierać szczegółowe określenie przedmiotu usługi, wraz ze wskazaniem zadań i przypisanych im kosztów i etapów realizacji projektu, w ramach którego realizowana jest usługa. Z uwagi, iż wnioskodawcy przysługuje całość praw majątkowych do wyników prac badawczo-rozwojowych będących rezultatem projektu, umowa powinna również zapewnić przeniesienie z wykonawcy na wnioskodawcę praw do przedmiotu opracowania w celu zapewnienia możliwości jego wykorzystania i wdrożenia. Ze względu na to, iż nie ma możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartych w umowie, treść umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą określająca przedmiot usługi, koszty, terminy realizacji zadań powinna być spójna z wnioskiem o dofinansowanie. Spójność treści w ww. zakresie pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a umową powinna być zapewniona na każdym etapie realizacji projektu. Dla realizacji powyższego wnioskodawca w procesie wyboru oferty, szczególnie wysyłając zapytanie ofertowe oraz określając formularz odpowiedzi jednostek naukowych, powinien wykorzystać zakres pól dotyczących opisu projektu zawartych we wzorze wniosku w szczególności krótki opis projektu, cel projektu, szczegółowe informacje o projekcie, rezultat projektu, harmonogram rzeczowo-finansowy. Mając na uwadze powyższe należy uwzględnić, aby umowa pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą została zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.

Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami (np. zmiany w zakresie maszyn, urządzeń wnioskodawcy). Należy zatem uznać za niekwalifikowalne, jeśli przedmiotem projektu jest stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem (wyrobem, usługą).

Wykonawcą usługi może być wyłącznie wskazana we wniosku o dofinansowanie jednostka naukowa/jednostki naukowe. Niewłaściwym będzie podzlecenie przez wybraną jednostkę naukową części lub całości usługi podmiotowi trzeciemu. Jeśli dla realizacji projektu w niezbędnym i ograniczonym zakresie konieczne jest zaangażowanie innych naukowców/ekspertów spoza wybranej jednostki naukowej, powinna ona zawrzeć z nimi umowę i zaangażować do swojego zespołu projektowego. Nie zostało określone, jaki to jest rodzaj umowy. Nie może ona jednak mieć znamion podwykonawstwa. Osoba taka ma być częścią zespołu.

Dofinansowanie w ramach konkursu przekazywane jest w formie refundacji, w związku z powyższym w przypadku nie zrealizowania danego etapu projektu nie otrzymają Państwo zwrotu poniesionego kosztu. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że cel projektu został osiągnięty, ale Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w projekcie wartości wskaźników produktu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w projekcie wartości wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników, pod warunkiem osiągnięcia celu projektu. Niestety nie ma jednoznacznego schematu postępowania w przedstawionej sytuacji - chodzi o ewentualny zwrot dofinansowania – decyzje odnośnie powyższego podejmowane są indywidualnie.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (zwanymi dalej „Wytycznymi”) zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. We wniosku należy określić, czy projekt będzie zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz uzupełnić opis pozytywnego wpływu projektu na realizację tej zasady, z uwzględnieniem zapisów podrozdziału 5.2 pkt 17 i 18 ww. Wytycznych. Opis zasad horyzontalnych, dostępu dla osób niepełnosprawnych i równości szans powinny odnosić się do produktów projektu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie we wniosku należy określić, czy projekt będzie zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz uzupełnić opis pozytywnego wpływu projektu na realizację tej zasady, z uwzględnieniem zapisów podrozdziału 5.2 pkt 17 i 18 ww. Wytycznych. Co do zasady neutralny wpływ mogą mieć projekty tylko w wyjątkowych sytuacjach i wymaga to szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie. W związku z wymogiem, aby co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych były dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnościami, wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę projektu, w szczególności w zakresie dostosowania produktów projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z regułą uniwersalnego projektowania, o której mowa w podrozdziale 5.2 pkt 15 Wytycznych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie Konkursu. O ile fundacja, mieści się w powyższym zakresie, co do zasady nie ma przeciwwskazań.

Przedsiębiorca, na etapie składania wniosku o dofinansowanie, zakłada osiągnięcie oczekiwanych rezultatów i celu projektu. Ich osiągnięcie jest konieczne do uzyskania dofinansowania. W przypadku wystąpienia trudności, nieprzewidzianych wcześniej zdarzeń lub w przypadku uzyskania innych efektów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych przez jednostkę naukową, Beneficjent powinien zgłosić zaistniałą sytuację do Instytucji Pośredniczącej Poddziałania 2.3.2 PO IR, tj. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie. Istotne jest, jakie były przyczyny nieosiągnięcia sukcesu prac B+R. Beneficjent może np. uzgodnić z IP podjęcie działań mających na celu pomoc w prawidłowej realizacji projektu, czy zaproponować korektę dokumentacji projektowej. Nie można również wykluczyć najmniej korzystnego przypadku, iż nastąpi zmniejszenie kwoty dofinansowania lub jej całkowity zwrot.

Wnioskodawca nie może ponownie złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu już będącego przedmiotem oceny w ramach konkursu. W takim przypadku PARP wzywa Wnioskodawcę do wycofania jednego z wniosków. Wnioskodawca powinien wycofać jeden z wniosków o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. W przypadku braku wycofania jednego z wniosków o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostały wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca nie może ponownie złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego już przedmiotem procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego, o których mowa w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Wniosek o dofinansowanie jest składany drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie. Generator Wniosków dostępny jest pod adresem: https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Zgodnie z Regulaminem konkursu, kosztami kwalifikowalnymi projektu są koszty dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania i poddziałania, poniesione w związku z realizacją projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z 42 pkt 1 rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dofinansowanie ramach poddziałania jest udzielane w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz 42 pkt 1 rozporządzenia. Regulamin nie uwzględnia kwestii składania wniosków w partnerstwie, dlatego nie jest to możliwe.

W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień ogłoszenia naboru. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania
oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP). Jest to kryterium obligatoryjne.

Rozpoczęcie prac nad projektem może nastąpić najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (pomoc finansowa musi wywoływać efekt zachęty). W przypadku rozpoczęcia przez wnioskodawcę realizacji projektu z naruszeniem powyższej zasady, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowalne. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usługi związanej z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności procesu wyboru wykonawcy usługi i przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane w szczególności zawarcie bezwarunkowej umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji usługi na rzecz wnioskodawcy. Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów wnioskodawcy zalecanym jest, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zawarł z wykonawcą  umowę pod warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą. Zawarcie umowy warunkowej nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu.

Ocena projektów będzie trwała:

 1. do 60 dni dla rundy II, III, V;
 2. do 80 dni dla rundy I, IV;
 3. do 90 dni dla rundy VI, VIII, IX
 4. do 110 dni dla rundy VII, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.
 1. PARP może wezwać wnioskodawcę do poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w zakresie podlegającym ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów, o ile możliwość taka została przewidziana dla danego kryterium w załączniku nr 1 do regulaminu.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, PARP, na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, wysyła informację o wezwaniu, umieszczonym w GW do poprawy w GW lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w terminie 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu (dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień odebrania wezwania przez wnioskodawcę). Dla sprawdzenia, czy wnioskodawca dochował terminu zastosowanie mają odpowiednio zasady, o których mowa w § 7 ust. 4.
 3. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnień wniosku o dofinansowanie w ramach danego kryterium. 
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu.
 5. Jeżeli wnioskodawca nie poprawi lub nie uzupełni wniosku o dofinansowanie w terminie lub zakresie wskazanym w wezwaniu, ocena projektu prowadzona jest na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.
 6. W przypadku poprawionego lub uzupełnionego wniosku o dofinansowanie, gdy KOP uzna za niekwalifikowalne:
  • mniej niż 10% kosztów wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne we wniosku o dofinansowanie, rekomenduje wnioskodawcy przeniesienie tych wydatków do wydatków niekwalifikowalnych;
  • 10% lub więcej kosztów wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowalne we wniosku o dofinansowanie, kryterium wyboru projektów „Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami” jest niespełnione.
 1. Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów, określone w załączniku nr 1 do regulaminu na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 (jeśli  wnioskodawca był wezwany do ich złożenia).
 2. Ocena projektów dokonywana jest przez KOP.
 3. Ocena projektów trwa:
  1. do 60 dni dla rundy II, III, V; 
  2. do 80 dni dla rundy I, IV;
  3. do 90 dni dla rundy VI, VIII, IX
  4. do 110 dni dla rundy VII,  liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.
 4. W przypadku gdy do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów niezbędne okaże się złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych informacji lub dokumentów innych niż wymienione we wniosku o dofinansowanie, KOP może wezwać wnioskodawcę do ich złożenia.
 5. Informację o wezwaniu, umieszczonym w GW, do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 KOP wysyła na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania PARP wymaganych informacji lub dokumentów za pośrednictwem GW lub w inny sposób wskazany w wezwaniu w terminie 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania przez KOP informacji o wezwaniu (dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień odebrania wezwania przez wnioskodawcę). Przesłane w terminie wskazanym w wezwaniu informacje lub dokumenty stają się częścią dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie przekaże informacji lub dokumentów w wyznaczonym terminie, ocena wniosku o dofinasowanie prowadzona jest przez KOP na podstawie posiadanych informacji.

Wyboru wykonawcy należy dokonać z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji i zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów. Dokumentami/aktami prawnymi określającymi sposób dokonywana za zamówień towarów i usług w ramach programów finansowanych z Funduszy Unijnych są: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie ma konieczności publikowania zamówień na stornie internetowej https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usługi związanej z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności procesu wyboru wykonawcy usługi i przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane w szczególności zawarcie bezwarunkowej umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji usługi na rzecz wnioskodawcy. Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów wnioskodawcy zalecanym jest, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zawarł z wykonawcą umowę pod
warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą. Zawarcie umowy warunkowej nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu.  

Zgodnie z zapisami Instrukcji do wypełniania wniosku należy określić, czy wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT poniesionego w związku z realizacją projektu, częściowego odzyskania VAT, czy nie ma takiej możliwości. Wnioskodawca deklaruje możliwość (bądź jej brak) odzyskania podatku VAT poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji. Jeśli wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu, to kwoty wydatków ogółem nie mogą być równe kwotom wydatków kwalifikowalnych wskazanych w części VIII wniosku o dofinansowanie w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. Wówczas gdy wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT to kwota tego podatku nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, a zatem wartości kwoty wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych powinny być od siebie różne (co najmniej o wartość kwoty podatku VAT).

UWAGA! Wybranie odpowiedniej opcji w tym punkcie będzie miało wpływ na sposób wypełniania Harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w punkcie X wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu i uznania go za wydatek kwalifikowalny, należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie zawierające podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości (w okresie realizacji projektu oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu. Co do zasady podstawą braku możliwości odzyskania VAT może być tylko zwolnienie podmiotowe wnioskodawcy lub wykonawcy usługi. W przypadku, gdy podatek VAT nie jest uznany za kwalifikowalny, należy wpisać „nie dotyczy”.

W opisanym przypadku dokumentacja w żadnym miejscu nie nakazuje Beneficjentowi etapu usługowego do wzięcia udziału w etapie II inwestycyjnym (wdrożeniowym). Natomiast w ramach oceny racjonalności celu projektu, badaniu podlega czy rezultat projektu jest możliwy do osiągnięcia, oraz potencjał Wykonawcy usługi do realizacji usługi. Ocenie podlega także, czy rezultat usługi możliwy jest do wdrożenia przez Wnioskodawcę. Badaniu podlega zdolność Wnioskodawcy do realizacji i wykorzystania efektów projektu. Jest to kryterium obligatoryjne, a wszystkie obligatoryjne kryteria muszą być spełnione, żeby wniosek uzyskał pozytywną ocenę. Rezultatem projektu jest wykonanie usługi polegającej np. na opracowaniu nowego produktu usługi i zakończenie prac badawczych przez wykonawcę, natomiast wdrożenie może być realizowane, ale nie musi w II etapie inwestycyjnym Bonu na innowacje.

Planując harmonogram rzeczowo-finansowy, poszczególne zadania i ich terminy należy uwzględnić perspektywę składania wniosków o płatność na etapie realizacji umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą, w tym wniosków wykazujących poniesione wydatki w celu ich refundacji (wniosek o płatność powinien być składany nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy). Należy jednak uwzględnić zasadę aby planując i definiując projekt wziąć pod uwagę, że wniosek o płatność pośrednią wykazujący poniesione koszty składany na etapie realizacji umowy powinien dotyczyć zadania/ń zakończonych i precyzyjnie określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (w toku realizacji projektu nie będzie możliwe przedłożenie do refundacji wydatków poniesionych tylko za część zadania). Ze względu na powyższe, nie rekomendujemy:

 • opisywania projektu w jednym zadaniu,
 • realizacji kilku/ wszystkich zadań w projekcie równolegle, tj. w tym samym terminie,
 • wskazywania zadania, którego okres realizacji wynosi kilka lub kilkanaście miesięcy. W przypadku założenia w projekcie 1 zadania, niemożliwe będzie wystąpienie przez beneficjenta z wnioskiem o płatność refundacyjną za część wykonanych zadań (w takim projekcie możliwa byłaby tylko płatność końcowa po wcześniejszej zapłacie przez beneficjenta na rzecz wykonawcy za całość usługi). Dane zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym powinny być spójne z danymi zawartymi w innych częściach wniosku.

Należy się odnieść do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej art. 11 ust. 3. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Zaleca się, aby ilość zadań w harmonogramie wynosiła od 3 do 10 (o ile złożoność projektu nie uzasadnia większej liczby zadań). Informacje przedstawione w tabeli powinny być uzasadnione w kontekście wskazanego celu projektu i obejmować całość realizacji projektu. Zawarte w tabeli zadania i działania powinny wskazywać na ich zgodność z zakresem poddziałania i doprowadzić w rezultacie w ramach projektu do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego oraz obejmować działania mające na celu wdrożenie (jeśli dotyczy) opracowanego wyrobu, projektu wzorniczego, usługi lub technologii. Nie jest wystarczającym przeprowadzenie w projekcie jedynie badań naukowych, które analizują pewien stan faktyczny. Na podstawie przeprowadzonych badań powinno nastąpić obligatoryjnie opracowanie przez jednostkę naukową nowej lub znacząco ulepszonej usługi, technologii, wyrobu lub nowego projektu wzorniczego. Tym samym niewłaściwe będzie założenie realizacji projektu, zlecenie usługi jednostce naukowej jedynie celem testowania, certyfikacji już opracowanego wyrobu, technologii. Powyższe nie oznacza, że w ramach realizowanego projektu wykluczone są działania dotyczące certyfikacji przez jednostkę naukową opracowanego wyrobu/technologii. Zadania związane z certyfikacją mogą być jedynie pochodną zrealizowanej w projekcie usługi jednostki naukowej, której rezultatem jest opracowanie.

Obligatoryjne jest spełnienie celu działania, którym jest zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, przy czym innowacyjność powinna być wprowadzona przynajmniej na skalę przedsiębiorstwa.

Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Zatem podmiot będący wykonawcą powinien zaliczać się do jednej z powyższych kategorii. Jeśli wymaga tego projekt wykonawcami usługi może być kilka jednostek naukowych w ramach odrębnych umów z przedsiębiorcą.

Zgodnie z zapisem w § 8. ust. 3. Regulaminu ocena projektów trwa:

 1. do 60 dni dla rundy II, III, V;
 2. do 80 dni dla rundy I, IV;
 3. do 90 dni dla rundy VI, VIII, IX
 4. do 110 dni dla rundy VII, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

W kontekście rozstrzygnięcia, istotna jest także treść § 11.:

 1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu rundy konkursu, o którym mowa w § 10 ust. 5, PARP  informuje na piśmie każdego z wnioskodawców o wynikach oceny jego projektu wraz  z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów uzyskanych przez projekt.
 2. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia rundy konkursu, o którym mowa w § 10 ust. 5, PARP  publikuje na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
 3. Informacja o negatywnej ocenie projektu zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu zgodnie z Rozdziałem 15 ustawy wdrożeniowej.
 4. Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, o którym mowa w § 10 ust. 5 wynosi:
  • do 80 dni dla rundy II, III, V;
  • do 100 dni dla rundy I, IV;
  • do 110 dni dla rundy VI, VIII, IX
  • do 120 dni dla rundy VII, licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Zgodnie z powyższym wykonawcą usługi, może być jednostka naukowa, jeżeli posiada przyznaną kategorię naukową A+, A albo B. Laboratorium mogłoby być wykonawcą usługi w przypadku posiadania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji lub w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie o systemie oceny zgodności. 

Wskazane pozycje należy wybrać poprzez wskazanie jednej opcji z listy rozwijanej. Listy z poszczególnymi kategoriami, odpowiednie dla danego pola wniosku, widoczne są we wniosku w Generatorze Wniosków na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/home. Ponadto, pomocna przy wypełnieniu wniosku jest Instrukcja użytkownika dostępna na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/media/instrukcja_zewnetrzna.pdf.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dofinansowanie ramach poddziałania jest udzielane w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz 42 pkt 1 rozporządzenia. Nie ma wykluczenia ze względu na województwa. 

Zgodnie z przytoczonym zapisem z Instrukcji wypełniania wniosku, istnieje możliwość, aby PKD projektu nie zostało ujawnione w KRS na dzień składania wniosku, natomiast należy mieć na uwadze, że weryfikacji podlega, czy zakres wnioskowanego projektu nie dotyczy działalności wykluczonej.

Jeżeli wnioskodawca ma zrealizowane i rozliczone dwa projekty w ramach etapu usługowego (tzn. złożone wnioski o płatność końcową, które zostały zaakceptowane przez PARP), wówczas ma możliwość złożenia dwóch wniosków w ramach Etapu II. Nie można dwukrotnie wnioskować o wdrożenie opracowania wynikającego z Etapu I, ponieważ wiąże się to z naruszeniem zasady podwójnego finansowania.

Wysokość intensywności dla wszystkich Wnioskodawców wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Może być zmniejszona na prośbę Wnioskodawcy, jeżeli ma on wykorzystaną część limitu przysługującego na pomoc de minimis.

Zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru projektów ocenie podlega, czy projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu wzorniczego poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu. Włączenie końcowych użytkowników następuje w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę (za proces ten odpowiedzialny jest Wykonawca). Włączenie w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu wzorniczego ma na celu badanie odbioru rozwiązania będącego przedmiotem projektu przez rynek.

Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami (np. zmiany w zakresie maszyn, urządzeń wnioskodawcy). Należy zatem uznać za niekwalifikowalne, jeśli przedmiotem projektu jest stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem (wyrobem, usługą). 

Należy zwrócić uwagę, iż wnioskodawcami w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP nie mogą być podmioty jednocześnie spełniające kryterium kwalifikowalności podmiotowej wykonawcy usługi, o których mowa w pkt 1-5 wniosku, np. centra badawczo-rozwojowe, spółki celowe uczelni, centra transferu technologii uczelni lub podmioty statutowo lub organizacyjnie im podlegające lub podmioty powiązane z nimi kapitałowo lub osobowo lub inne podmioty powołane w
celu komercjalizacji wyników ich badań naukowych i prac rozwojowych. Wykonawcą usługi może być wyłącznie wskazana we wniosku o dofinansowanie jednostka naukowa/jednostki naukowe. Niewłaściwym będzie podzlecenie przez wybraną jednostkę naukową części lub całości usługi podmiotowi trzeciemu. Jeśli dla realizacji projektu w niezbędnym i ograniczonym zakresie konieczne jest zaangażowanie innych naukowców/ekspertów spoza wybranej jednostki naukowej, powinna ona zawrzeć z nimi umowę i zaangażować do swojego zespołu projektowego.

RODO, należy stosować w zakresie uregulowanym prawnie w rozporządzeniu.

Regulamin konkursu, wskazuje, że Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Dodatkowo warunek posiadania przez daną jednostkę naukową wymaganej kategorii naukowej A+, A albo B może być badany przez wnioskodawców z uwzględnieniem danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);. System znajduje się pod poniższym linkiem:  https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo

Należy jednak zauważyć, iż weryfikacja w systemie POL-on ma wyłącznie charakter pomocniczy z uwagi na fakt, iż informacje o kategoriach naukowych są aktualizowane w Systemie „POL-on" i mogą nie obejmować jeszcze zmian wprowadzonych decyzjami ministra o przyznaniu kategorii naukowej. W takiej sytuacji spełnienie przesłanki posiadania przez wykonawcę usługi wymaganej kategorii naukowej powinno być zweryfikowane w oparciu o ostateczną decyzję administracyjną ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (czyli taką, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Wnioskodawca musi wybrać jednostkę naukową przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na drodze postępowania ofertowego. Zgodnie z zapisem Regulaminu w §4 ust. 5 zaleca się, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawarł z wykonawcą umowę pod warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie, otrzymania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z IP.

Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Nie jest wystarczającym przeprowadzenie w projekcie jedynie badań naukowych, które analizują pewien stan faktyczny. Na podstawie przeprowadzonych badań powinno nastąpić obligatoryjnie opracowanie przez jednostkę naukową nowej lub znacząco ulepszonej usługi, technologii, wyrobu lub nowego projektu wzorniczego. Tym samym niewłaściwe będzie założenie realizacji projektu, zlecenie usługi jednostce naukowej jedynie celem testowania, certyfikacji już opracowanego wyrobu, technologii. Powyższe nie oznacza, że w ramach realizowanego projektu wykluczone są działania dotyczące certyfikacji przez jednostkę naukową opracowanego wyrobu/technologii. Zadania związane z certyfikacją mogą być jedynie pochodną zrealizowanej w projekcie usługi jednostki naukowej, której rezultatem jest opracowanie.

Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów wnioskodawcy zalecanym jest, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zawarł z wykonawcą umowę pod warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą. Zawarcie umowy warunkowej nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu.

Dokumentacja konkursowa do działania nie zawiera przykładowego wzoru umowy warunkowej. Natomiast w instrukcji wypełniania wniosku podano informację co ma zawierać umowa między wnioskodawcą a jednostką naukową (taką formę może również posiadać umowa warunkowa z zastrzeżeniem warunku otrzymania dofinansowania): Treść umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron, jednak IP POIR wymaga aby umowa:

 1. Była zgodna z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji usługi;
 2. Jednoznacznie wskazywała wykonawcę usługi (przykładowo – nazwa uczelni jest niewystarczająca, należy wskazać nazwę konkretnego wydziału/ jednostki naukowej);
 3. Regulowała harmonogram i tryb odbioru prac;
 4. Regulowała kwestię autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi; autorskie prawa majątkowe muszą przechodzić na zamawiającego, tj. beneficjenta tak by mógł w pełni korzystać z wyników prac. Uwaga! Przedmiotem umowy nie może być sprzedaż licencji;
 5. Przewidywała kary za opóźnienie w realizacji usługi.

Umowa powinna zawierać szczegółowe określenie przedmiotu usługi, wraz ze wskazaniem zadań i przypisanych im kosztów i etapów realizacji projektu, informację o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, w ramach którego realizowana jest usługa. Z uwagi, iż wnioskodawcy przysługuje całość praw majątkowych do wyników prac badawczo-rozwojowych będących rezultatem projektu, umowa powinna również zapewnić przeniesienie na wnioskodawcę praw do przedmiotu opracowania w celu zapewniania możliwości jego wykorzystania i wdrożenia. Ze względu na to, iż nie ma możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartych w umowie, treść umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą określająca przedmiot usługi, koszty, terminy realizacji zadań powinna być spójna z wnioskiem o dofinansowanie. Spójność treści w ww. zakresie pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a umową powinna być zapewniona na każdym etapie realizacji projektu. Dla realizacji powyższego wnioskodawca w procesie wyboru oferty, szczególnie wysyłając zapytanie ofertowe oraz określając formularz odpowiedzi jednostek naukowych, powinien wykorzystać zakres pól dotyczących opisu projektu zawartych we wzorze wniosku. Mając na uwadze powyższe należy uwzględnić, aby umowa pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą została zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi/projektu.

Nie jest wymagane posiadanie historii finansowej i nie będzie to przedmiotem oceny. Do podpisania umowy niezbędne będzie dostarczenie tabeli dot. sytuacji finansowej przedsiębiorcy/informacji nt. zatrudnienia. Planując realizację projektu muszą Państwo pamiętać, że konieczne będzie zachowanie płynności finansowej. Zasady dotyczące finansowania i przyznawania zaliczek określone są we wzorze umowy o dofinansowanie.

Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność w terminach określonych przez Instytucję Pośredniczącą, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy.

Wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich niezbędnych zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, część z nich może nabyć lub pozyskać po jego złożeniu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada własnych zasobów, a planuje korzystanie z zasobów zewnętrznych nie będących w jego posiadaniu, należy również szczegółowo opisać te zasoby oraz wskazać obiektywnie weryfikowalne podstawy do ich wykorzystania, np. umowa z innym podmiotem, porozumienie, list intencyjny lub inne informacje uwiarygadniające zdolność wnioskodawcy do wykorzystania efektów projektu.

We wniosku należy wskazać, że wnioskodawca posiada lub zapewnia potencjał niezbędny do wdrożenia rezultatu projektu i jego późniejszego skomercjalizowania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w tym wymagane zaplecze infrastrukturalne, biznesowe, finansowe, wykwalifikowane kadry, np. do uruchomienia produkcji (hala produkcyjna, sprzęt i urządzenia). Jeżeli wnioskodawca zamierza zlecić proces produkcyjny podmiotowi zewnętrznemu, musi we wniosku wskazać ten podmiot oraz wykazać jego potencjał produkcyjny, np. hale produkcyjno-magazynową, park maszynowy, itp. Należy jednak pamiętać, iż pojęcie wdrożenia i komercjalizacji rezultatu projektu nie ogranicza się wyłącznie do aspektu samej produkcji, i obejmuje wiele innych obszarów działalności gospodarczej, takich jak kwestie dystrybucji, logistyki, marketingu i promocji, koszty zarządzania i administracji, zasoby ludzkie i finansowe, które wnioskodawca również powinien posiadać lub zapewnić.