Pomiń nawigację

Jeśli koszt budynku, który:

  1. zostałby nabyty w ramach projektu, 
  2. zostałby wybudowany w ramach projektu, został sfinansowany w ramach dofinansowania to może być wykorzystywany jedynie w zakresie projektu.

Dopuszcza się opcję, kiedy we wniosku wskaże się, iż dany budynek będzie wykorzystywany na cele projektu np.: w 30% i tylko ta część będzie stanowiła wydatek kwalifikowany aby pozostała część była wykorzystywana do celów niezwiązanych z projektem. Przykład: Budynek stanowi 100% Do projektu zakłada się wykorzystanie budynku na poziomie 30%, natomiast na działalność pozostałą 70%. W tej sytuacji, w zakresie wydatków kwalifikowanych i wykorzystania w projekcie dofinansowaniu podlegać będzie jedyne część 30%.

Dokumentacja konkursowa nie precyzuje, jaki to rodzaj dokumentu i przez kogo powinien być wydany. W zależności od specyfiki, zakresu działań mogą to być dokumenty wydane przez Urząd Miasta, np.: decyzje, oświadczenia, opinie organu administracyjnego, Urzędu czy Burmistrza, Prezydenta. Podczas oceny zostanie dokonana weryfikacja przedłożonego dokumentu. Dodatkowo w przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prócz dokumentu wspomnianego wyżej, niezbędne będzie przedstawienie również deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 tj. właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

We wniosku wskazywane jest po jakim kursie, z jakiego dnia zostały przyjęte wartości, dodatkowo można uwzględnić wahania kursowe w ciągu trwania projektu (może to być istotne gdy planujecie Państwo zakup dopiero za jakiś czas). Z reguły przyjmuje się kurs z dnia składania wniosku plus wahania, np. wg danych historycznych. Istotne jest żeby we wniosku wyjaśnić i wskazać przyjęte założenia.

Nie ma przeciwwskazań, aby wdrożyć wyniki prac B+R, które pochodzą z tego dofinansowania.

Zastaw rejestrowy jest dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu lub pożyczki; należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku utraty środka trwałego, na którym ustanowiono zastaw (wskutek realizacji zabezpieczenia), należy dokonać zakupu innego środka trwałego, celem zachowania trwałości i zapewnienia funkcjonowanie projektu.

W przypadku wolnych środków w ramach poddziałania 3.2.1 POIR zostaną uruchomione kolejne konkursy. Informacje dotyczące ewentualnego ogłoszenia kolejnych naborów będą publikowane na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Prosimy o ich śledzenie.

Tak. Należy jednak pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie należy wykazać, że takie działanie jest niezbędne do wdrożenia nowego produktu lub procesu technologicznego.

Za koszty kwalifikowalne można uznać tylko koszty niezbędne do realizacji danego projektu. Koszty instalacji fotowoltaicznej mogą zostać uznane za kwalifikowalne tylko w takiej części w jakiej są niezbędne dla realizacji projektu.

W przypadku produkcji energii z OZE obowiązuje porównanie do instalacji referencyjnej (oprócz małych instalacji).

Zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „Procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 nie stosuje się do:

  1. zamówień określonych w art. 4 Pzp, z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 Pzp, przy czym udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w sekcji 6.5.2 pkt 2 lit. a.”

Dokumentacja konkursowa nie precyzuje powyższych kwestii. Nie ma wzoru oferty sprzedaży. Należy jednak zaznaczyć, że zbyt krótki czas związania ofertą może być podstawą do uznania, że ryzyko projektu w zakresie pozyskania nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu jest duże. Przedłożenie umowy warunkowej na zakup nieruchomości ogranicza te ryzyko. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych nie jest uznawane za rozpoczęcie projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku.