Pomiń nawigację

Termin naboru wniosków o dofinansowanie nie ulegnie skróceniu.

Jeśli koszt budynku, który:

 1. zostałby nabyty w ramach projektu, 
 2. zostałby wybudowany w ramach projektu, został sfinansowany w ramach dofinansowania to może być wykorzystywany jedynie w zakresie projektu.

Dopuszcza się opcję, kiedy we wniosku wskaże się, iż dany budynek będzie wykorzystywany na cele projektu np.: w 30% i tylko ta część będzie stanowiła wydatek kwalifikowany aby pozostała część była wykorzystywana do celów niezwiązanych z projektem. Przykład: Budynek stanowi 100% Do projektu zakłada się wykorzystanie budynku na poziomie 30%, natomiast na działalność pozostałą 70%. W tej sytuacji, w zakresie wydatków kwalifikowanych i wykorzystania w projekcie dofinansowaniu podlegać będzie jedyne część 30%.

W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek, o ile nie dotyczy tego samego projektu. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu, będącego przedmiotem oceny w ramach konkursu lub wniosku o dofinansowanie, który dotyczy tego samego projektu zarówno w konkursie nr 1 z 2019 r., jak i w konkursach nr 2 i 3 z 2019 r. W przeciwnym przypadku PARP wzywa Wnioskodawcę do wycofania pozostałych wniosków. Wnioskodawca powinien wycofać pozostałe wnioski (wniosek) o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. W przypadku braku wycofania pozostałych wniosków (wniosku) o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski (wniosek), dotyczący tego samego projektu złożony w niniejszym konkursie lub konkursie nr 2 lub nr 3 zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego przedmiotem procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego, o których mowa w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. W przeciwnym przypadku wniosek o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Nie może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na te same koszty kwalifikowalne. Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie do różnych działań na ten sam projekt będzie mógł przystąpić do podpisania umowy tylko z jedną z nich. Nie może dojść do sytuacji podwójnego dofinansowania tych samych kosztów.

Dokumentacja konkursowa nie precyzuje, jaki to rodzaj dokumentu i przez kogo powinien być wydany. W zależności od specyfiki, zakresu działań mogą to być dokumenty wydane przez Urząd Miasta, np.: decyzje, oświadczenia, opinie organu administracyjnego, Urzędu czy Burmistrza, Prezydenta. Podczas oceny zostanie dokonana weryfikacja przedłożonego dokumentu. Dodatkowo w przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prócz dokumentu wspomnianego wyżej, niezbędne będzie przedstawienie również deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 tj. właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Na bazie przedstawionych informacji nie ma przeciwwskazań, aby dokonywać rozbudowy. Brak jest podstaw do zakazania dalszego rozwoju. Należy jednak zachować założenia projektu, jego cele i zakładane wskaźniki. Zaznaczam jednak, iż na tym etapie dokonywanie jednoznacznych ocen, analiz nie jest możliwe.

Budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych, a także parkingów może być kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztów robót budowlanych. Natomiast, żeby został on uznany za koszt kwalifikowalny, należy jednoznacznie wskazać i wyjaśnić we wniosku o dofinansowanie, że wszelkie te działania są niezbędne dla funkcjonowania inwestycji, konieczne dla projektu.

Tak, koszt inspektora nadzoru budowlanego może być kwalifikowany w ramach projektu. Nadzór budowlany może być kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztów robót budowlanych (w sytuacji, gdy wymagane są przepisami prawa) lub w ramach kategorii usług doradczych.

Działania marketingowe nie wpisują się w katalog kosztów kwalifikowalnych w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z § 6 ust. 13 umowy o dofinansowanie zaliczka wypłacona wykonawcy przez beneficjenta na poczet wykonania zamówienia nie stanowi kosztu kwalifikowalnego. Wydatek ten może zostać uznany za koszt kwalifikowalny w oparciu o dokument stwierdzający wykonanie zamówienia.

Możliwy jest zakup używanych środków trwałych. Do wniosku o płatność rozliczającego koszty poniesione na realizację projektu, Beneficjent zobowiązany jest załączyć:

 1.  w przypadku zakupu używanego środka trwałego: 
  1. oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis,
  2. oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego,
  3. oświadczenie podmiotu zbywającego określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia.

Co do zasady nie ma przeciwskazań na początku na wybudowanie linii technologicznej produkcyjnej w dzierżawionej hali, a następnie przeniesienie tej linii do hali produkcyjnej wybudowanej w ramach projektu. Należy tylko wszelkie czynności, zadania opisać we wniosku o dofinansowanie.

Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby po zrealizowaniu projektu, jak również w toku jego realizacji produkt uległ rozwojowi. Należy pamiętać o wskaźnikach projektu, które powinny zostać zrealizowane.

Zgodnie z opisem kryterium dotyczącym zdolności do sfinansowania projektu "Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania" oraz „W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. Zarówno opis kryterium jak i Regulamin konkursu wraz z załącznikami nie wskazuje zamkniętego katalogu zewnętrznych źródeł finansowania innych niż dotacja, dlatego pozyskanie środków poprzez emisje obligacji nie jest zabronione. Należy mieć na uwadze jednakże, że ocena realności pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania jest dokonywana na dzień składania wniosku, zatem Wnioskodawca powinien przedstawić w dokumentacji konkursowej, co najmniej dokumenty potwierdzające:

 • podjęcie uchwały przez właściwy organ spółki o przeprowadzeniu emisji; uchwała w szczególności powinna zawierać cel emisji obligacji – w tym przypadku: sfinansowanie realizacji projektu
 • opracowanie wstępnych warunków emisji 
 • skierowanie ofert nabycia obligacji do inwestorów i 
 • wstępną deklarację objęcia emisji/jej części przez inwestorów. 

Powyższe dokumenty dotyczą emisji prywatnej, ponieważ emisja publiczna (na giełdzie) rządzi się innymi prawami. Jednocześnie należy pamiętać, że ocenie podlega również „przygotowanie projektu do realizacji”, w tym realność harmonogramu finansowo–rzeczowego, który musi uwzględniać proces pozyskania realnych środków finansowych, pochodzących z emisji obligacji, które zależą od potencjalnego zainteresowania osób trzecich.

Kwestię powiązań reguluje ustawa o PARP artykuł 6c. 1. Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ustawa o PARP jest dokumentem nadrzędnym i należy stosować zapisy w niej ujęte. Złożenie oferty przez spółkę powiązaną nie będzie brane pod uwagę, ponadto nie jest możliwy wybór takiego dostawcy.

Zgodnie z zakresem umowy o dofinansowanie „Beneficjent nie może, w okresie kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 6 ust. 1, aż do zakończenia okresu trwałości Projektu, o którym mowa w § 9 ust. 1, przenosić na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z Umowy, bez zgody Instytucji Pośredniczącej”. Zatem w momencie podpisania umowy Beneficjent może wystąpić do PARP z prośbą o cesję. Po analizie zostanie wydana decyzja. Zgodnie ze stanowiskiem departamentu merytorycznego odpowiedzialnego za to poddziałanie istnieje możliwość takiej formy zabezpieczenia. W takiej sytuacji Beneficjent powinien nam przekazać kopię umowy kredytowej i umowy przelewu wierzytelności, a PARP po sprawdzeniu czy zapisy tych umów nie naruszają interesów PARP, wystawia potwierdzenie przyjęcia cesji wierzytelności na rzecz banku.

Koszty przyłączeń gazu/energii co do zasady mogą być kwalifikowalne, w przypadku gdy podwyższają wartość hali.

Zgodnie z opisem kryterium: Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w:

 • w § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 • w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu);
 • art.3 ust 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu;
 • w art. 3 ust 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006).

W przypadku, gdy w projekcie przewidziane zostały koszty związane z uzyskaniem pomocy de minimis przedmiot realizacji projektu nie dotyczy również rodzajów działalności z sektorów wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację, czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach poddziałania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem rodzajów i przeznaczeń pomocy publicznej właściwej dla danego projektu oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych.” Informuję, iż KE zmieniła stanowisko dotyczące braku możliwości wsparcia ze środków EFRR inwestycji przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, tj. czynności dokonywanych na produkcie rolnym wskazanym w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym. W związku z powyższym należy podkreślić, iż nie ma przeciwwskazań dla udzielania wsparcia w ramach POIR dla przedsiębiorstw działających i realizujących projekty w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, o ile przedsięwzięcie to wpisuje się w zakres poszczególnych celów tematycznych. W zakresie pomocy publicznej przypominam, iż zgodnie z art. 1 pkt 3. lit. b rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 rozporządzenie to nie ma zastosowania do działalności związanej z produkcją pierwotna produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE (wyjątkiem od tego zakazu są niektóre przeznaczenie pomocy, jak no. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomoc na finansowanie ryzyka, czy też pomoc na działalność B+R). Bez wyjątków możliwe jest udzielanie pomocy w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, poza dwoma przypadkami, kiedy: 1. wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów oraz 2. przyznanie pomocy zależy od przekazania jej producentom surowców. Należy zwrócić uwagę, że żaden z tych przypadków nie występuje w POIR. Wskazane ograniczenia wynikają z art. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Analogiczne przepisy dotyczą pomocy de minimis, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013. Jeżeli w ramach projektu będzie następowało przetwarzanie produktów rolnych, czyli będą dokonywane czynności na produkcie rolnym, w wyniku których powstanie produkt będący również produktem rolnym, to przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.1 POIR. 

Można wprowadzić dla kont związanych z projektem podział na wydatki kwalifikowalne oraz wydatki niekwalifikowalne. Nie jest to jednak obowiązek – istnieje swoboda wyboru odnośnie omawianej kwestii.

Zgodnie z zapisami Instrukcji zakup gruntu przed złożeniem wniosku nie będzie stanowił o rozpoczęciu realizacji projektu. Niemniej, jeśli wnioskodawca chce kwalifikować koszt w projekcie to wydatek musi zostać poniesiony po dniu złożenia wniosku. Jeśli przedsiębiorca dokona zakupu gruntu przed złożeniem wniosku lub w dniu złożenia wniosku to wydatek będzie niekwalifikowany. Aby koszt nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych był kosztem kwalifikowalnym, należy go zakupić najwcześniej dzień po złożeniu wniosku. Ponadto nie trzeba wykonywać postępowania ofertowego przy zakupie gruntu.

Budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych, a także parkingów może być kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztów robót budowlanych. Natomiast, żeby został on uznany za koszt kwalifikowalny, należy jednoznacznie wskazać i wyjaśnić we wniosku o dofinansowanie, że wszelkie te działania są niezbędne dla funkcjonowania inwestycji, konieczne dla projektu.

„Badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. „Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstrowanie, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstrowania i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń; Studium wykonalności nie mieści się w ww. zakresie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przeprowadzania konkursu: Wniosek o dofinansowanie musi zostać sporządzony w języku polskim, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.), z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń w języku obcym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

We wniosku wskazywane jest po jakim kursie, z jakiego dnia zostały przyjęte wartości, dodatkowo można uwzględnić wahania kursowe w ciągu trwania projektu (może to być istotne gdy planujecie Państwo zakup dopiero za jakiś czas). Z reguły przyjmuje się kurs z dnia składania wniosku plus wahania, np. wg danych historycznych. Istotne jest żeby we wniosku wyjaśnić i wskazać przyjęte założenia.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie wykazania wskaźnika "Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach" należy wykazać etaty utworzone w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Liczba pracowników powinna być wykazywana w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu, lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Do określenia wartości docelowej wskaźnika należy przyjąć etaty, które jednocześnie spełnią następujące przesłanki:

 • zostaną utworzone u Beneficjenta w trakcie realizacji projektu lub do 12 miesięcy od jego zakończenia,
 • będą bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu, ale nie powstaną wyłącznie do jego wdrażania i nie zostaną zlikwidowane po jego zakończeniu (miejsce pracy musi zostać utrzymane co najmniej do zakończenia okresu trwałości projektu finansowanego ze środków POIR),
 • zwiększą łączną liczbę istniejących etatów u beneficjenta (jeśli całkowita liczba etatów nie wzrośnie należy wpisać 0),
 • nowe etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza), -dotyczą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie dotyczą umów o dzieło i umów zlecenia).

W związku z powyższym, taka zmiana form zatrudnienia może być traktowana jako wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wskazanych powyżej przesłanek.

Każda ilość korzystnych cech produktu wskazanych we wniosku o dofinansowanie musi mieć swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach rezultatu. Wskaźniki muszą być obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlać założone cele projektu, być adekwatne dla danego rodzaju projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca wskazuje 9 cech innowacyjnych, powinien zastosować 9 wskaźników pozwalających na odzwierciedlenie każdej z powyższych cech. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której wybrane cechy mogą być poddane mierzalnej analizie. Należy mieć ponad to na uwadze fakt, że w przypadku, gdy Wnioskodawca wskaże np. 9 wskaźników rezultatu (dowolnie prze siebie skonstruowanych), należy w ramach projektu je osiągnąć. Nieosiągnięcie któregoś ze wskaźników skutkuje korektą finansową projektu.

Zgodnie z Instrukcją do wypełniania wniosków w okresie realizacji projektu, w którym planowane jest rozpoczęcie oraz zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, musi nastąpić wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnego wyrobu i oferowanie go na sprzedaż lub świadczenie innowacyjnej usługi przez wnioskodawcę, charakteryzujących się co najmniej funkcjonalnościami i cechami określonymi we wniosku o dofinansowanie wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową. Ponadto zgodnie z Wzorem umowy o dofinansowanie w paragrafie 3, ust.3 projekt uznaje się za zrealizowany, jeśli beneficjent wykonał i udokumentował w sposób określony w umowie pełny zakres rzeczowo-finansowy projektu, wdrożył wyniki prac badawczo-rozwojowych poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnego wyrobu i oferowanie go na sprzedaż lub świadczenie innowacyjnej usługi przez beneficjenta, charakteryzujących się co najmniej funkcjonalnościami i cechami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz złożył wniosek o płatność końcową. Oznacza to, że wdrożenie projektu wraz ze sprzedażą muszą odbyć się w terminie zaplanowanym, podanym jako termin realizacji projektu, w zgodzie z zadaniami, działaniami przedstawionymi w Harmonogramie. Jedynie w przypadku osiągnięcia wartości docelowej z przychodów ze sprzedaży nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) powinno być to określone na rok po zakończeniu realizacji projektu.

Zmiana statusu Beneficjenta po podpisaniu umowy nie skutkuje wypowiedzeniem podpisanej umowy o dofinansowanie. Zmiana ta może wymagać poinformowania PARP o tym fakcie.

W przypadku poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo- rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że projekt może obejmować ulepszony produkt lub proces technologiczny, natomiast owy projekt musi odznaczać się co najmniej innowacyjnością na skalę polskiego rynku, co oznacza, że objęty wdrożeniem produkt/proces technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim i jednocześnie nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. Co do zasady nie ma przeciwskazań, aby przedsiębiorstwo działające w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przystąpiło do konkursu i złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Należy jednak pamiętać o wskazaniach związanych z pomocą publiczną, również odnoszących się do regionalnej pomocy inwestycyjnej wynikających z realizacji działalności w SSE. Należy pamiętać, żeby nie przekraczać limitów dofinansowania, jakie przysługują danym obszarom terytorialnym oraz przedsiębiorstwom o danym statusie – mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Wnioskodawca powinien zachowywać wskazane limity, o których traktuje Regulamin konkursu 3.2.1 Badania na rynek, aby spełniać kryteria poprawności.

Zgodnie z zapisem zawartym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków: Jeżeli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt 1 lit. B (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu), wykorzystywane są także do innych zadań niż założone w projekcie, wydatki na ich zakup kwalifikują się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym dokonanym w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu. W związku z powyższym istnieje możliwość produkcji innych towarów niż te zakładane we wniosku, przy czym koszty zakupu takiego środka trwałego muszą zostać poniesione proporcjonalnie do realizacji poszczególnych procesów.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu konkursu: o dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy: zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców). Co oznacza, że Wnioskodawca musi mieć zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy, trwający 12 miesięcy.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć przedsiębiorca mikro, mały czy średni. Nie ma możliwości złożenia wniosku przez konsorcjum. Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca deklaruje, że przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trwającym co najmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorców) lub 600 tys. zł (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców). Szczegółowe informacje dotyczące Kwalifikowalności Wnioskodawcy w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, określone zostały w Kryteriach wyboru projektów.

We wzorach dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, znajduje się wzór deklaracji o niekaralności. Wzór określa, że deklarację o niekaralności składa każdy członek organu zarządzającego, bądź każdy wspólnik spółki osobowej nieposiadającej organu zarządzającego.

Zgodnie z Regulaminem konkursu § 5 kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Ocenie i weryfikacji podlega czy przedmiot realizacji projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno- gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP). Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 0 pkt – projekt nie wpisuje się w KIS; 1 pkt – projekt wpisuje się w jedną z KIS. Jest to kryterium fakultatywne.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
 • badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 • operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Zgodnie z Kryterium wyboru projektów, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt/proces technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych/stosowanych na rynku polskim i jednocześnie w przypadku innowacyjności produktowej nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. W trakcie oceny premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług (zgodnie z klasyfikacją Eurostat). Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 4, przy czym: 0 pkt – brak innowacji produktowej lub procesowej technologicznej bądź innowacja produktowa lub procesowa technologiczna ma poziom niższy niż poziom kraju lub/i w przypadku innowacji produktowej nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu nie mają istotnego znaczenia dla odbiorców; 1 pkt – innowacja produktowa lub procesowa technologiczna na poziomie kraju i jednocześnie w przypadku innowacyjności produktowej nowe funkcjonalności i cechy wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. Jeśli projekt otrzyma minimum 1 pkt zgodnie z wyżej opisaną metodologią, możliwe jest przyznanie dodatkowego 1 punktu za wystąpienie któregokolwiek z trzech poniższych warunków (łącznie maksymalnie 3 dodatkowe punkty): - innowacja produktowa lub procesowa technologiczna ma poziom powyżej kraju – 1 pkt; - zastosowane w projekcie rozwiązanie ma potencjał do rozwoju branży lub rynku – 1pkt; - projekt dotyczy wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych – 1 pkt. Wymagany próg punktowy w ramach kryterium warunkujący rekomendowanie projektu do wsparcia wynosi 1 pkt. Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu.

Nie ma przeciwwskazań, aby wdrożyć wyniki prac B+R, które pochodzą z tego dofinansowania.

Informacja z banku jest błędna. Niepodpisanie umowy nie jest równoznaczne z naruszeniem warunków tejże umowy. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do podpisania umowy, pomimo przyznanego dofinansowania.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć jako odrębne załączniki: Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R samodzielnie przez Wnioskodawcę (obowiązkowo sprawozdanie lub raport, w tym wyniki, z przeprowadzonych badań, dokumenty księgowe potwierdzające poniesione koszty związane z przeprowadzonymi pracami B+R, ew. inne dokumenty posiadane przez Wnioskodawcę np. umowy o pracę pracowników zaangażowanych w prace B+R lub zakresy obowiązków wskazujące na realizowanie w ramach umowy o pracę zadań związanych z pracami badawczo - rozwojowymi) Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R na zlecenie Wnioskodawcy (obowiązkowo sprawozdanie lub raport, w tym wyniki, z przeprowadzonych badań podpisany przez Zleceniobiorcę, protokół odbioru zrealizowanych prac B+R, umowy z wykonawcami zleconych prac B+R, dokumenty księgowe tj. faktury oraz dowody przelewów za wykonane i zakończone prace B+R, ew. inne dokumenty posiadane przez Wnioskodawcę) Dokumenty potwierdzające nabycie wyników prac B+R (np. umowy ze sprzedającym, dokumenty księgowe w tym faktury i dowody przelewu za zakupione prace B+R w tym dowody zapłaty za zakupione licencje lub patenty) oraz dokumenty, z których wynika kluczowe znaczenie zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych dla cech lub funkcjonalności produktu będącego przedmiotem wdrożenia w ramach projektu (w przypadku, gdy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych zakupionych przez Wnioskodawcę). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie dysponuje wzorem sprawozdania dotyczącego prac badawczo-rozwojowych. Należy postępować zgodnie z dokumentacją konkursową i ogólnie przyjętymi założeniami cd. Przygotowywania sprawozdań. Dodatkowo należy pamiętać, że dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo- rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. W związku z powyższym, celem jest wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, które muszą być gotowe na dzień złożenia wniosku.

Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby realizowane były projekty na bazie jednego pozwolenia na budowę, o ile przepisy prawa na to pozwalają. Należy wziąć pod uwagę, że wskazane projekty muszą spełniać kryteria obligatoryjne w ramach poddziałania. Ocenie podlega m. in. czy projekt jest przygotowany do realizacji inwestycji początkowej. Jednocześnie musi być zachowana zasada braku podwójnego finansowania. Ponadto, działania powinny wpisywać się w cel projektu. Zgodnie z
zapisem w § 4. ust. 1. Regulaminu konkursu, dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Regulacje dotyczące kwalifikowalności wydatków poniesionych na finansowanie leasingu zostały zawarte w § 11 ust. 1. pkt 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem do kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji początkowej zalicza się m.in. koszty: - rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu, będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu; - rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego. Ponadto, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sekcji 6.12.3 Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności określają wydatki kwalifikujące się do współfinansowania. Co do zasady, umowa leasingowa musi zawierać regulacje, dotyczące przeniesienia praw własności środków trwałych na korzystającego.

Wkład własny w ramach poddziałania 3.2.1. jest rozumiany jako środki finansowe wnoszone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, i które nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi). Ponadto, należy mieć na uwadze, że wkład własny beneficjenta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. W związku z powyższym, niedopuszczalne jest sfinansowanie wkładu własnego ze środków funduszu pożyczkowego Jeremie2, ponieważ Komisja Oceny Projektów odrzuci wniosek na etapie oceny merytorycznej.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty nabycia robót i materiałów budowlanych. Część socjalno-biurowa będzie kwalifikowana, jeśli jest niezbędna i przepisy prawa nakładają obowiązek umieszczenia takiego pomieszczenia w hali/budynku. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów
określonych dla działania. Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności/potrzeb inwestycyjnych. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych. Ostateczna ocena czy wszystkie wydatki są kwalifikowalne, a zatem niezbędne do realizacji projektu zostanie podjęta przez Komisję Oceny Projektów. Co do zasady wpisują się one w katalog kosztów kwalifikowalnych.

Określone wydatki w ramach tej kategorii mogą zostać uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem finansowym. W tym celu muszą wchodzić w zakres „robót budowlanych” oraz „budowy” albo „procesu budowlanego”. W związku z faktem, że Rozporządzenie nie precyzuje rozumienia robót budowlanych, należy się odnieść do ustawy "Prawo budowlane". Zgodnie z art. 3. pkt 7. ustawy z dn. 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane – roboty budowlane oznaczają budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Budową jest wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Ustawa Prawo budowlane określa również uczestników procesu budowlanego. W związku z powyższym, wskazane wydatki co do zasady będą kwalifikowane, jeżeli zostaną zaliczone w poczet kosztów nabycia robót i materiałów budowlanych.

Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt/proces technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych/stosowanych na rynku polskim i jednocześnie w przypadku innowacyjności produktowej nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu.

W trakcie oceny premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług (zgodnie z klasyfikacją Eurostat).

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 4, przy czym: 0 pkt – brak innowacji produktowej lub procesowej technologicznej bądź innowacja produktowa lub procesowa technologiczna ma poziom niższy niż poziom kraju lub/i w przypadku innowacji produktowej nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu nie mają istotnego znaczenia dla odbiorców; 1 pkt – innowacja produktowa lub procesowa technologiczna na poziomie kraju i jednocześnie w przypadku innowacyjności produktowej nowe funkcjonalności i cechy wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu.

Jeśli projekt otrzyma minimum 1 pkt zgodnie z wyżej opisaną metodologią, możliwe jest przyznanie dodatkowego 1 punktu za wystąpienie któregokolwiek z trzech poniższych warunków (łącznie maksymalnie 3 dodatkowe punkty):

 • innowacja produktowa lub procesowa technologiczna ma poziom powyżej kraju – 1 pkt; 
 • zastosowane w projekcie rozwiązanie ma potencjał do rozwoju branży lub rynku – 1pkt;
 • projekt dotyczy wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych – 1 pkt.

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium warunkujący rekomendowanie projektu do wsparcia wynosi 1 pkt. Dokumenty patentowe nie są wymagane, natomiast jeżeli projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego, można załączyć dokumenty dotyczące ochrony patentowej i wzorów użytkowych, co zostanie ocenione - można uzyskać dodatkowe punkty.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się do udzielania zamówienia w ramach projektu m. in. zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Określone w Umowie o dofinansowanie wymagania dotyczą postępowania Beneficjenta w toku udzielania zamówienia. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi przez zamówienie należy rozumieć umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie Zakres stosowania procedury przewidzianej w umowie o dofinansowanie jest więc uzależniony od sposobu określenia przedmiotu zamówienia przez beneficjenta. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest nabycie nieruchomości lub środków trwałych w formie leasingu wymagania dotyczące postępowania należy stosować w odniesieniu do postępowania, którego przedmiotem jest nabycie rzeczy w drodze leasingu. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest odrębnie dostawa sprzętu, a odrębnie usługa leasingu, do każdego z tych postępowań należy zastosować reguły wynikające z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych. Umowa o dofinansowanie wskazuje na konieczność udzielania zamówień w oparciu o zasady określone w Wytycznych. W ramach działania 3.2.1. rozliczany będzie zakup urządzenia w formie leasingu. W związku z tym, wybór leasingodawcy powinien być dokonany zgodnie z zasadami wyboru usługodawcy określonymi w Wytycznych.

Zgodnie z dokumentacją konkursową, data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Informacje te muszą być spójne z danymi w pozostałych polach wniosku, w szczególności w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po dniu złożenia wniosku. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy  nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte dofinansowaniem. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych nie jest uznawane za rozpoczęcie projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku. Zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową musi nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wkład własny beneficjenta – oznacza środki finansowe wnoszone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i które nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowanych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi); wkład własny beneficjenta nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – krajowych lub wspólnotowych. Podwójnym finansowaniem jest np.: zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, zrefundowanie poniesionego podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę o VAT, zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. Ponadto, wydatek poniesiony na środek trwały, który był współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka przez beneficjenta stanowi wydatek niekwalifikowalny. Podwójnym finansowaniem nie jest: finansowanie wkładu własnego ze środków zarówno zwrotnych jak i bezzwrotnych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez beneficjenta (z zastrzeżeniem sytuacji, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który był wcześniej współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych – taka sytuacja będzie uznana za podwójne finansowanie), pozyskanie środków na prefinansowanie wkładu wspólnotowego w formie kredytu lub pożyczki, pod warunkiem, iż nie zostaną umorzone. Wnioskodawca powinien się upewnić, że gwarancja z programu Banku Gospodarstwa Krajowego "Gwarancja Biznesmax" nie naruszy zakazu podwójnego finansowania.

Tak, jest to wydatek kwalifikowalny w tym działaniu (jako roboty budowlane).

W poniższej kwestii należy odnieść się do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 28 ust. 2.: Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. W związku z czym, wymienione koszty mogą być kwalifikowalne, jeśli zostały zaliczone do kosztu nabycia środka trwałego, odzwierciedlone w dokumencie OT.

Dokumentacja konkursu 3.2.1 POIR Badania na rynek nie wyklucza możliwości nabycia środków trwałych od producentów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy pamiętać, że przedsiębiorca powinien dokonać oszacowania wartości zamówienia, należy mieć przygotowanie rozeznanie rynku w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu, czyli posiadać najlepiej minimum dwie, trzy oferty (dla Instytucji Pośredniczącej powyższe stanowi potwierdzenie, że podmiot zamawiający należycie wybrał tryb zamówienia). Wnioskodawca potwierdza tym samym, iż wydatkowana kwota odpowiada ogólnym warunkom rynkowym (wydatek poniesiony został w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów). Jednocześnie przedsiębiorca nie powinien udzielać zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ustawy o PARP, obowiązkowe jest zachowanie zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Jeżeli z szacowania wartości zamówienia wynika, że przekracza ono 50 000 złotych obowiązkowe jest zachowanie zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji, oraz obowiązkowo należy upublicznić zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, umowę z wykonawcą i protokół postępowania o udzielenie zamówienia, należy sporządzić w formie pisemnej, informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, należy również pamiętać, że zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Termin składania ofert wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. 

Zgodnie z zapisami umowy Beneficjent zobowiązuje się do udzielania zamówienia w ramach projektu m.in. zgodnie z Wytycznymi iż zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Określone w § 13 umowy o dofinansowanie wymagania dotyczą postępowania beneficjenta w toku udzielania zamówienia. Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi przez zamówienie należy rozumieć umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie. Zakres stosowania procedury przewidzianej w umowie o dofinansowanie jest więc uzależniony od sposobu określenia przedmiotu zamówienia przez beneficjenta. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest nabycie nieruchomości lub środków trwałych w formie leasingu wymagania dotyczące postępowania należy stosować w odniesieniu do postępowania, którego przedmiotem jest nabycie rzeczy w drodze leasingu. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest odrębnie dostawa sprzętu, a odrębnie usługa leasingu, do każdego z tych postępowań należy zastosować reguły wynikające z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in.: koszty:

 • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia
  kosztu, przy czym umowa leasingu, będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego. Odpisy amortyzacyjne nie występują w katalogu kosztów regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Wydatek dotyczący opracowania projektu technicznego/budowlanego, co do zasady może być kwalifikowalny w ramach usług doradczych. Dodatkowo wydatek ten będzie kwalifikowany tylko wtedy, kiedy zostanie poniesiony najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Jeżeli zostanie poniesiony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, bądź w dniu złożenia będzie to koszt niekwalifikowalny.

Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj. Wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w szczególności na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony został patent. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wskazanych praw. Prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w przypadku prac badawczo-rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty. W przypadku konkursów dedykowanych projekt musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu.

Tak. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych przez Wnioskodawcę. Prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu albo usługi) lub procesu technologicznego wskazanego we wniosku o dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi zawrzeć informacje dotyczące zakresu i terminu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, zakresu prac wykonanych samodzielnie lub zleconych zewnętrznym podmiotom, rodzajów i poziomu wydatków poniesionych w związku z prowadzonymi pracami. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie prac B+R bądź zakup ich wyników (np. kopie umów z wykonawcami, kopie dokumentów księgowych). Wnioskodawca musi także określić i opisać wyniki przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach firmy. Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj. Wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w szczególności na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony został patent. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wskazanych praw. Prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w przypadku prac badawczo- rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty. W przypadku konkursów dedykowanych projekt musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu. 

Tak. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki Wnioskodawcy na realizację projektu oraz dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi za ostatnie dwa lata obrotowe lub w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę np. PIT za ostatni zakończony rok, wyciąg z konta bankowego pożyczkodawcy, zaświadczenie z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy).

Wnioskodawca deklaruje możliwość (bądź jej brak) odzyskania podatku VAT poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji. Należy zwrócić szczególną uwagę, iż jeśli Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu, to kwoty wydatków ogółem nie mogą być równe kwotom wydatków kwalifikowalnych wskazanych w części VIII wniosku o dofinansowanie w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. Jeżeli Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT to kwota tego podatku nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, a zatem wartości kwoty wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych powinny być od siebie różne (co najmniej o wartość kwoty podatku VAT).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu "rozpoczęcie prac" oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Przedsiębiorca składając wniosek o udzielenie wsparcia, ubiega się o pomoc publiczną w związku z realizacją konkretnego projektu inwestycyjnego, dla którego znane są nakłady. Podejmując decyzję o budowie hali ma określone plany związane z jej wykorzystaniem. Budowa jest tym samym zawsze częścią określonego planu inwestycyjnego przedsiębiorcy i zmierza do realizacji konkretnego projektu. Efekt zachęty powinien być zatem analizowany w odniesieniu do całego projektu czyli
wszystkich działań koniecznych do jego realizacji. Mając na uwadze powyższe, jeżeli budowa hali jest związana z zakresem projektu, jej rozpoczęcie zostanie uznane za rozpoczęcie prac nad projektem przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Zastaw rejestrowy jest dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu lub pożyczki; należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku utraty środka trwałego, na którym ustanowiono zastaw (wskutek realizacji zabezpieczenia), należy dokonać zakupu innego środka trwałego, celem zachowania trwałości i zapewnienia funkcjonowanie projektu.

Zmiana formy finansowania jest możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu i potwierdzeniu zdolności do sfinansowania projektu przez wnioskodawcę w wyniku przeprowadzonej ponownie analizy, z uwzględnieniem nowego źródła finansowania projektu i w oparciu o dokumenty potwierdzające zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu właściwe dla konkretnej formy finansowania, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Przez „zezwolenie na inwestycję” należy rozumieć ostateczną decyzję budowlaną (pozwolenie na budowę albo decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji), ewentualnie inną decyzję administracyjną kończącą przygotowanie procesu inwestycyjnego (np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach), jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Wybierając we wniosku o dofinansowanie opcję innowacja procesowa, należy uzupełnić po kolei: Nazwa wdrażanego produktu – nie dotyczy Nazwa wdrażanego procesu technologicznego- Należy wpisać krótko nazwę innowacyjnego procesu technologicznego lub zwięzłe jego określenie w kilku słowach. Należy pamiętać, aby nazewnictwo lub \ sposób określenia planowanego do wdrożenia produktu/ produktów był jednolity – taki sam w całym wniosku o dofinansowanie. Prawidłowe zidentyfikowanie, co jest przedmiotem wdrożenia jest istotne dla oceny całego projektu. Jeśli przedmiotem wdrożenia nie jest innowacyjny proces technologiczny, należy wypełnić pole wpisując: nie dotyczy Opis produktu będącego rezultatem projektu wraz ze wskazaniem zakresu i znaczenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla opracowania tego produktu.- nie dotyczy Poziom innowacyjności produktu będącego rezultatem projektu (krajowy czy powyżej kraju)- nie dotyczy Znaczenie nowych cech i funkcjonalności dla odbiorców produktu- nie dotyczy Harmonogram wdrożenia nowego produktu- nie dotyczy Pełny opis procesu będącego rezultatem projektu wraz ze wskazaniem zakresu i znaczenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla opracowania tego procesu-Należy opisać proces technologiczny będący wynikiem projektu tj. należy wskazać, jakimi cechami będzie się charakteryzował i dlaczego te cechy są innowacyjne w stosunku do podobnych rozwiązań na rynku w skali kraju. Należy wskazać zakres i znaczenie wyników prac badawczo- rozwojowych dla wdrażanego w przedsiębiorstwie procesu, w szczególności należy opisać i uzasadnić, dlaczego prowadzone prace badawczo – rozwojowe miały znaczenie kluczowe dla tego procesu technologicznego. Jeżeli wyniki prac B+R wskazują na nowatorski i przełomowy charakter projektu należy opisać, na czym ta przełomowość polega. (limit 10 000 znaków). Poziom innowacyjności procesu będącego rezultatem projektu (krajowy czy powyżej kraju)- Należy wskazać i uzasadnić, czy proces będący rezultatem projektu ma poziom innowacyjności krajowy, czy powyżej kraju - o dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie projekty, których efektem będzie proces technologiczny innowacyjny na skalę, co najmniej kraju tzn. będzie charakteryzował się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku krajowym. Należy opisać, na czym polega innowacyjność procesu technologicznego. Należy wskazać nowe cechy i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku, do którego odnosi się poziom innowacyjności procesu. Każda funkcjonalność i każda cecha musi być opisana, ale też musi znaleźć odzwierciedlenie we wskaźnikach rezultatu projektu (w części VIII wniosku o dofinansowanie pt. Wskaźniki rezultatu). Wnioskodawca ma możliwość określenia dowolnej liczby funkcjonalności i cech nadając im odpowiednie nazwy. W opisie innowacyjności rozwiązania wnioskodawca może powołać się na własne studia literatury fachowej, raporty lub analizy opracowane na zamówienie wnioskodawcy, materiały z wystaw, targów, wystawienniczych imprez międzynarodowych itp. przy czym dokumentacja, na którą powołuje się wnioskodawca ma charakter pomocniczy, a zatem nie przesądza o wyniku oceny kryterium innowacyjności w trakcie oceny merytorycznej. (limit 10 000 znaków) Harmonogram wdrożenia nowego procesu- Należy przedstawić harmonogram realizacji projektu, w kontekście wdrażania nowego procesu technologicznego. Harmonogram musi uwzględniać zarówno przeprowadzenie prac w projekcie, jak i rozpoczęcie produkcji nowego wyrobu/ świadczenia nowej usługi. Należy przedstawić szacowane ramy czasowe poszczególnych etapów projektu, uwzględniając czas potrzebny na uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń do realizacji projektu (np. niezbędnej dokumentacji środowiskowej). W przypadku, gdy wnioskodawca posiada już decyzję środowiskową lub pozwolenie na budowę w tym polu należy podać numer dokumentu/sygnaturę, datę wydania oraz organ wydający. Należy także opisać, jakie pozwolenia/koncesje/zgody będzie musiał uzyskać wnioskodawca, aby zrealizować projekt i wprowadzić na rynek nowy produkt (wyrób lub usługę). (limit 10 000 znaków). Wpływ projektu na dalszy rozwój branży Należy opisać zastosowane w projekcie rozwiązania, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój wnioskodawcy, branży bądź rynku, na którym działa wnioskodawca. Jeżeli projekt może mieć potencjał do dalszego rozwoju należy to opisać oraz wskazać, jakiego rodzaju to może być wpływ (limit 10 000 znaków).

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię produkowaną przez zakłady wykorzystujące wyłącznie odnawialne źródła energii, jak również część energii, wyrażoną jako wartość opałowa, produkowaną z odnawialnych źródeł energii w elektrowniach hybrydowych wykorzystujących także konwencjonalne źródła energii. Obejmuje również energię elektryczną ze źródeł odnawialnych wykorzystywaną do pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych, nie obejmuje natomiast energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych.

Beneficjentowi, w ramach przyznanego dofinansowania, może być wypłacona zaliczka w wysokości określonej w Harmonogramie płatności, na podstawie złożonych przez Beneficjenta i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność. Wypłaty dokonywane z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowej mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu. Zaliczka nie może przekroczyć 40% dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy z zastrzeżeniem ust. 16 i powinna zostać rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków. Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana beneficjentowi po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność pośrednią i wniosku o płatność końcową, przedłożonych przez beneficjenta w terminach określonych w Harmonogramie płatności. Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o płatność zaliczkową pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 17 ust. 1.

W konkursie nr 1 w 2020r. (konkurs ogólny) i konkursie nr 2 w 2020r. (konkurs dla miast średnich) katalog kosztów kwalifikowalnych jest jednakowy zarówno dla innowacji produktowej jak i procesowej. Wyjątkiem jest konkurs nr 3 w 2020r. (program dedykowany Dostępność plus), w ramach którego zgodnie z par. 5 Regulaminu konkursu wydatki kwalifikowalne mogą być ponoszone na:

 • nieruchomości w tym grunt (bez lokali mieszkalnych), inne środki trwałe, roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne, 
 • raty spłat kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz raty spłat kapitału środków trwałych; 
 • eksperymentalne prace rozwojowe niezbędne do wdrożenia wyników badań; 
 • doradztwo;
 • ustanowienie i utrzymanie zabezpieczenia. W ramach konkursu Dostępność plus, który dotyczy tylko innowacji produktowej, nie są kwalifikowalne koszty dotyczące Inwestycji w zakresie propagowania energii ze źródeł odnawialnych, recyklingu i ponownego wykorzystywania odpadów.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części Przychody ze sprzedaży „... należy wpisać przychody ze sprzedaży osiągnięte przez wnioskodawcę w każdym z ostatnich trzech zamkniętych lat obrotowych. Dane muszą być takie same jak w tabelach finansowych (tabela B – Rachunek zysków i strat bez projektu, wiersz: Przychody netto ze sprzedaży)”. Powyższe oznacza, że nie należy podawać skumulowanych danych tylko należy podać dane wnioskodawcy.

W przypadku wolnych środków w ramach poddziałania 3.2.1 POIR zostaną uruchomione kolejne konkursy. Informacje dotyczące ewentualnego ogłoszenia kolejnych naborów będą publikowane na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Prosimy o ich śledzenie.

Nie są to koszty kwalifikowane.

Pożyczkodawca może być podmiotem zagranicznym. Zgodnie z dokumentacją konkursową w przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki Wnioskodawcy na realizację projektu oraz dokumentami finansowymi pożyczkodawcy: - pełnymi sprawozdaniami finansowymi (zaleca się przedkładanie dokumentów w formacie PDF) za ostatnie dwa lata obrotowe sporządzonymi na podstawie ustawy o rachunkowości – w przypadku, gdy pożyczkodawcą jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, - dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę np. PIT za ostatni zakończony rok, wyciąg z konta bankowego pożyczkodawcy, zaświadczenie z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy - w przypadku, gdy pożyczkodawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Wnioskodawca ma możliwość modyfikacji danych w „tabelach finansowych” jedynie w zakresie białych pól. Dane finansowe o których Pani wspomina tj. w zakresie Rachunku przepływów pieniężnych bez projektu zarówno dla roku 2019, I kw. 2020 r. jak i kolejnych okresów prognostycznych wyliczają się na podstawie przyjętych formuł, które są tożsame dla każdego z wnioskodawców składających wniosek w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Zgodnie z przyjętymi formułami poszczególne pozycje w rachunku przepływów pieniężnych za wskazane okresy wyliczane są na podstawie danych, które Państwo wskazali w zakresie poszczególnych składowych Rachunku zysków i strat oraz Bilansu. Te dane mogą Państwo w pełni modyfikować. Jednocześnie w zakresie danych historycznych w zakładce „bilans bez projektu” oraz „rachunek zysków i strat” dane powinny być spójne ze sprawozdaniami finansowymi. Jeżeli Państwa zdaniem przedstawione formuły w zakładce rachunek przepływów pieniężnych mimo iż wyliczane są na podstawie rachunku zysów i strat i bilansu w całości wypełnionego przez Wnioskodawcę nie odzwierciedlają danych wynikających ze sprawozdań finansowych mogą Państwo przedstawić w tym zakresie stosowne wyjaśnienia we wniosku o dofinansowanie w punkcie „ Założenia do tabel finansowych - Sytuacja finansowa Wnioskodawcy oraz jej prognoza”. Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą o rachunkowości nie każde jednostki mające obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych są zobligowane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. W takim przypadku wskazanie w tabelach finansowych formuł do rachunku przepływów pieniężnych stanowi znaczne uproszczenie dla wnioskodawców., tym bardziej, że formuły w zakresie okresów historycznych wyliczają się na podstawie danych ze sprawozdań finansowych, które powinny zostać ujęte w tabelach finansowych w zakładkach „rachunku zysków i strat bez projektu” oraz „bilans bez projektu”. Dane w zakresie okresów prognostycznych są natomiast wynikiem przyjętych założeń i prognoz w zakresie bilansu i rachunku zysków i strat przez wnioskodawcę. Podsumowując Wnioskodawca nie ma możliwości edycji pól innych niż białe, wskazane przez Panią pola w rachunku przepływów pieniężnych nie podlegają modyfikacji.

Tak. Należy jednak pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie należy wykazać, że takie działanie jest niezbędne do wdrożenia nowego produktu lub procesu technologicznego.

Tak. Należy jednak pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie należy wykazać, że takie działanie jest niezbędne do wdrożenia nowego produktu lub procesu technologicznego. Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej z 2018 r. niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jeżeli spełnione są łącznie trzy następujące warunki: - wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii), - zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), - w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja z OZE lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokosprężonym). W związku z powyższym, Wnioskodawca może zakwalifikować wydatki związane z wytwarzaniem energii zarówno do wydatków związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, jak i do wydatków związanych z regionalną pomocą inwestycyjną, pod warunkiem, że spełniają powyższe warunki. W przypadku zakwalifikowania wydatków związanych z wytwarzaniem energii do wydatków związanych z regionalną pomocą inwestycyjną nie ma konieczności odnoszenia się do inwestycji referencyjnej. W związku z czym, cały koszt netto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT). Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania wówczas koszt brutto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym. Jeżeli Wnioskodawca zaliczy przedmiotowe koszty do kosztów na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych będzie musiał wskazać inwestycję referencyjną. Dla określenia, jaka inwestycja będzie inwestycją referencyjną oraz jaka będzie jej wartość, Wnioskodawca może pomocniczo wykorzystać kalkulator oraz opracowanie "Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej" znajdujące się pod adresem: (https://www.tgpe.pl/pl/a/analiza-w-zakresie-instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna). W tym przypadku kosztem kwalifikowalnym będzie różnica nakładów pomiędzy instalacją referencyjną a instalacją planowaną. Należy jednak podkreślić, że w przypadku gdy moc tej instalacji nie będzie przekraczała 0,05 MW, czyli będzie mniejsza niż 0,05 MW lub produkowała mniej niż 400 MWh rocznie (tzw. mała instalacja) nie ma konieczności porównywania do inwestycji referencyjnej. Wówczas analogicznie jak w przypadku zaliczenia kosztów inwestycji obejmującej OZE do pomocy regionalnej cały koszt netto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT). Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania wówczas koszt brutto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym.

W przypadku małych instalacji nie ma konieczności odnoszenia się do inwestycji referencyjnej. Cały koszt netto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli wnioskodawca ma możliwość odzyskania VAT). Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania VAT wówczas koszt brutto inwestycji będzie wydatkiem kwalifikowalnym. Za małą instalację uważa się instalacje o parametrach wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 2 (ostatni akapit).

Załącznik 11 należy wypełnić w przypadku ubiegania się o pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (z wyjątkiem małych instalacji) oraz recykling i ponowne wykorzystywanie odpadów, gdzie należy zastosować porównanie do inwestycji referencyjnej. Załącznik pomaga wyliczyć różnicę miedzy inwestycją planowaną a inwestycją referencyjną, a obliczone w ten sposób wydatki stanowią wydatki kwalifikowane i ich wartość należy przenieść do odpowiedniej części wniosku o dofinansowanie (Harmonogram rzeczowo–finansowy; Wydatki).

Porównanie do inwestycji referencyjnej należy zastosować w przypadku ubiegania się o pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (z wyjątkiem małych instalacji) oraz recykling i ponowne wykorzystywanie odpadów. Dla określenia, jaka inwestycja będzie inwestycją referencyjną oraz jaka będzie jej wartość, Wnioskodawca może pomocniczo wykorzystać kalkulator oraz opracowanie "Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej" znajdujące się pod adresem: (https://www.tgpe.pl/pl/a/analiza-w-zakresie-instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna).

Przez „koszty związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska” należy rozumieć koszty inwestycji koniecznej aby osiągnąć poziom wyższy niż wymagają tego obowiązujące normy unijne lub zwiększyć poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych. Natomiast "ochrona środowiska" oznacza każde działanie zmierzające do naprawienia wyrządzonej szkody lub zapobiegające wyrządzeniu szkody fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym poprzez działalność beneficjenta, działanie zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takiej szkody bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowanie odnawialnych źródeł energii.

Za koszty kwalifikowalne można uznać tylko koszty niezbędne do realizacji danego projektu. Koszty instalacji fotowoltaicznej mogą zostać uznane za kwalifikowalne tylko w takiej części w jakiej są niezbędne dla realizacji projektu.

Moc tej instalacji nie może przekraczać 0,05 MW, czyli musi być mniejsza niż 0,05 MW lub produkować mniej niż 400 MWh rocznie.

W przypadku produkcji energii z OZE obowiązuje porównanie do instalacji referencyjnej (oprócz małych instalacji).

Dokumentacja nie wskazuje w jakim czasie inwestycja musi się zwrócić. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z opisem kryterium Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji „W trakcie oceny będzie brane pod uwagę, czy realizacja projektu jest opłacalna, a jego założenia finansowe i rynkowe uzasadniają jego realizację, w tym czy: prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem nowego procesu technologicznego lub produktu wskazuje na opłacalność projektu. (...)” Aby otrzymać punkty w ww. kryterium projekt musi wykazać opłacalność co najmniej na poziomie przeciętnym.

Zgodnie z opisem kryterium Projekt jest przygotowany do realizacji, ocenie podlegać będzie:

 1. spójność i przygotowanie projektu, w tym wiarygodność przedstawionych danych, realność oraz poprawność harmonogramu projektu, z którego wynika, że Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto harmonogram uwzględnia uzyskanie niezbędnych dokumentów administracyjnych, w tym koncesji czy pozwoleń;
 2. ryzyko projektu (Wnioskodawca dokonał rzetelnej analizy ryzyka i przewidział działania ograniczające zidentyfikowane ryzyka); 
 3. zasoby techniczne i kadrowe Wnioskodawcy do realizacji projektu (wnioskodawca wykazał, że posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby są wystarczające do jego realizacji); 
 4. zaangażowanie kadry zarządzającej w realizację projektu: doświadczenie kadry zarządzającej oraz sposób zarządzania projektem (ścieżka decyzyjna).

Na dzień składania wniosku o dofinansowanie budynek nie musi być geodezyjnie wyodrębniony. Należy jednak podkreślić, że we wniosku należy dokładnie opisać planowaną do zakupu nieruchomość (należy podać planowany koszt, wielkość, cechy oraz uzasadnić konieczność nabycia w kontekście realizacji projektu.) Przedłożenie umowy warunkowej na zakup przedmiotowej nieruchomości zamiast oferty sprzedaży zwiększa szanse na uznanie, że ryzyko projektu w zakresie pozyskania nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu, jest niewielkie.

Zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „Procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 nie stosuje się do:

 1. zamówień określonych w art. 4 Pzp, z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 Pzp, przy czym udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w sekcji 6.5.2 pkt 2 lit. a.”

Zgodnie z opisem kryterium Projekt jest przygotowany do realizacji projekt otrzyma 3 pkt jeśli zostały spełnione wszystkie przesłanki wystarczające do uzyskania oceny 1 pkt oraz: -w przypadku, gdy realizacja projektu jest uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę, Wnioskodawca posiada i dołączył do wniosku o dofinansowanie ostateczne pozwolenie na budowę lub -w przypadku, gdy realizacja projektu nie jest uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca dołączył do wniosku dokumenty potwierdzające brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w przypadku gdy realizacja projektu nie jest uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wnioskodawca załącza do wniosku dokumenty potwierdzające brak konieczności ich uzyskania, o ile je posiada tj. stanowisko właściwego organu, że projekt nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 tj. właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Mając na uwadze powyższe, przedłożenie ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego, że projekt nie jest
uzależniony od uzyskania decyzji środowiskowych, nie wystarczy aby otrzymać 3 pkt w przedmiotowym kryterium.

Dokumentacja konkursowa nie precyzuje powyższych kwestii. Nie ma wzoru oferty sprzedaży. Należy jednak zaznaczyć, że zbyt krótki czas związania ofertą może być podstawą do uznania, że ryzyko projektu w zakresie pozyskania nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu jest duże. Przedłożenie umowy warunkowej na zakup nieruchomości ogranicza te ryzyko. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych nie jest uznawane za rozpoczęcie projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku.