Pomiń nawigację

Należy podać okres realizacji projektu (w formacie rrrr/mm/dd), w którym planowane jest rozpoczęcie oraz zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, co jest rozumiane, jako okres od pierwszej czynności związanej z projektem do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. W okresie realizacji projektu musi nastąpić realizacja programu akceleracyjnego oraz działania postakceleracyjne, w tym złożenie wniosku o płatność końcową. W odniesieniu do okresu realizacji
projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 1) rozpoczęcie realizacji projektu oraz programu akceleracji nie może zostać zaplanowane później niż na dzień 31 stycznia 2019 r.; 2) zakończenie programu akceleracji, trwającego minimum 18 miesięcy nie może zostać zaplanowane później niż na dzień 30 czerwca 2021 r.; 3) zakończenie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż na dzień 29 czerwca 2022 r. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Niemniej jednak wydatki poniesione przed datą złożenia wniosku nie będą kwalifikowane do wsparcia.