Pomiń nawigację

Dokumentacja konkursu 2.5 Programy akceleracyjne ujmuje akcelerator i odbiorcę technologii jako odrębne formy o innych funkcjach w projekcie. Dokumentacja nie przewiduje, aby mogły one pełnić tą samą rolę. Zgodnie z zapisami regulaminu: beneficjentem (akceleratorem) jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Natomiast za odbiorcę technologii uznaje się przedsiębiorcę spełniającego definicję średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 lub dużego przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zainteresowanego wykorzystaniem technologii lub współpracą przy rozwoju produktów (w tym usług) startupów uczestniczących w akceleracji. W projekcie musi brać udział jeden akcelerator i trzech odbiorców technologii.

Wkład własny odbiorców technologii musi być wniesiony w formie pieniężnej. Dokumentacja działania 2.5 nie wskazuje żadnej innej formy wniesienia wkładu własnego. Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku odbiorcą technologii powinien być podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zainteresowany wykorzystaniem technologii lub współpracą przy rozwoju produktów      usług startupów uczestniczących w akceleracji, który zapewni wkład pieniężny w realizację Projektu, co zostało potwierdzone Listem intencyjnym podpisanym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Odbiorcy technologii. Dokument ten, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie, jako Odbiorca technologii oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w realizację projektu (o ile projekt zakłada w budżecie ponoszenie wydatków związanych z kosztami operacyjnymi) stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie.

Wkład prywatny dotyczy zabezpieczenia na cały okres trwania projektu. Dopuszczalnym jest podpisanie listu intencyjnego przez odbiorcę technologii z więcej niż jednym akceleratorem, informacja ta powinna zostać zamieszczona we wniosku o dofinansowanie. Istotnym jest, aby odbiorca technologii był w stanie realizować więcej niż jeden projekt w tym samym czasie.

Zgodnie z dokumentacja konkursową beneficjentem (akceleratorem) jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia
produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Zakres ten musi być spełniony na dzień składania wniosku. Wnioskodawca opisuje we wniosku potencjał i przygotowanie do realizacji projektu grantowego, oraz oświadcza, iż zapoznał się z zasadami realizacji projektu grantowego. Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu grantowego może być wykazany również poprzez doświadczenie w realizacji projektów tożsamych z projektami grantowymi. Za projekt tożsamy z projektem grantowym uznawane są wszelkie projekty finansowane ze środków publicznych, w których dany podmiot przekazywał wsparcie finansowe Odbiorcom ostatecznym. Procedury dotyczące realizacji ww. zadań, stanowią dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 opracowane przez Wnioskodawcę procedury dotyczące realizacji projektu grantowego podlegają zatwierdzeniu przez PARP. W ramach potencjału kadrowego oceniany jest skład zespołu zarządzającego odpowiedzialnego za koordynację działań przewidzianych w projekcie, jego 0 - 2 1 8 prawidłową i terminową realizację, w tym rozliczanie, udzielanie pomocy publicznej, prawidłową i terminową realizację projektu oraz przeprowadzanie procedur niezbędnych do realizacji zadań na rzecz przedsiębiorstw objętych programem akceleracji. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie opisu doświadczenia zawodowego i wykształcenia członków zespołu zarządzającego zawartego we wniosku o dofinansowanie. Żeby kryterium mogło zostać uznane za spełnione skład zespołu zarządzającego musi być kompletny i uwiarygadniać prawidłową realizację programu akceleracyjnego. Przedstawiony we wniosku o dofinansowanie, zespół musi być gotowy do realizacji swoich zadań od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. W skład zespołu zarządzającego powinny wchodzić osoby posiadające kompetencje i doświadczenie do pełnienia następujących funkcji w projekcie: - kierownika projektu, - specjalisty ds. rozliczania projektów wspartych ze środków unijnych, - specjalisty ds. promocji i marketingu, - specjalisty ds. pomocy publicznej, - specjalisty ds. procedur zakupowych, - specjalisty ds. monitorowania i sprawozdawczości. Natomiast odnośnie wkładu własnego w ramach kryterium, ocenie podlega potencjał Odbiorców technologii (dużych lub średnich przedsiębiorstw) do współpracy w ramach programu akceleracyjnego. Na podstawie zawartego we wniosku o dofinansowanie opisu każdego Odbiorcy technologii ocenie podlega, czy koncepcja ich udziału w projekcie jest spójna, logiczna i gwarantuje niezakłóconą współpracę Odbiorców technologii ze wspieranymi startupami. Ocenie podlegać będzie w szczególności:

 • wskazana wielkość przedsiębiorstw będących Odbiorcami technologii,
 • obszar zainteresowania branżowego,
 • wnoszone zasoby kadrowe,
 • wnoszone zasoby techniczne,
 • strukturę podejmowania decyzji w ramach programu akceleracji,
 • procedury związane ze współpracą ze startupami,
 • dotychczasową historie współpracy ze startupami. Potwierdzeniem nawiązania współpracy z danym Odbiorcą technologii jest podpisany przez niego list intencyjny, czyli za podpisany list intencyjny rozumie się podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Odbiorcy technologii dokument, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie jako Odbiorca technologii oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w funkcjonowanie projektu. Kwota wkładu prywatnego pochodzącego od co najmniej jednego odbiorcy technologii na pokrycie kosztów określonych w ust. 5 pkt 2 wynosi minimum równowartość kwoty dofinansowania tych kosztów czyli, realizacji programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne akceleratora, przeznaczone w szczególności na: koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego i koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem zespołu projektowego. 

Zgodnie z dokumentacja konkursową beneficjentem (akceleratorem) jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia
produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Zakres ten musi być spełniony na dzień składania wniosku. Wnioskodawca opisuje we wniosku potencjał i przygotowanie do realizacji projektu grantowego, oraz oświadcza, iż zapoznał się z zasadami realizacji projektu grantowego. Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu grantowego może być wykazany również poprzez doświadczenie w realizacji projektów tożsamych z projektami grantowymi. Za projekt tożsamy z projektem grantowym uznawane są wszelkie projekty finansowane ze środków publicznych, w których dany podmiot przekazywał wsparcie finansowe Odbiorcom ostatecznym. Procedury dotyczące realizacji ww. zadań, stanowią dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 opracowane przez Wnioskodawcę procedury dotyczące realizacji projektu grantowego podlegają zatwierdzeniu przez PARP. W ramach potencjału kadrowego oceniany jest skład zespołu zarządzającego odpowiedzialnego za koordynację działań przewidzianych w projekcie, jego 0 - 2 1 8 prawidłową i terminową realizację, w tym rozliczanie, udzielanie pomocy publicznej, prawidłową i terminową realizację projektu oraz przeprowadzanie procedur niezbędnych do realizacji zadań na rzecz przedsiębiorstw objętych programem akceleracji. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie opisu doświadczenia zawodowego i wykształcenia członków zespołu zarządzającego zawartego we wniosku o dofinansowanie. Żeby kryterium mogło zostać uznane za spełnione skład zespołu zarządzającego musi być kompletny i uwiarygadniać prawidłową realizację programu akceleracyjnego. Przedstawiony we wniosku o dofinansowanie, zespół musi być gotowy do realizacji swoich zadań od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. W skład zespołu zarządzającego powinny wchodzić osoby posiadające kompetencje i doświadczenie do pełnienia następujących funkcji w projekcie: - kierownika projektu, - specjalisty ds. rozliczania projektów wspartych ze środków unijnych, - specjalisty ds. promocji i marketingu, - specjalisty ds. pomocy publicznej, - specjalisty ds. procedur zakupowych, - specjalisty ds. monitorowania i sprawozdawczości. Natomiast odnośnie wkładu własnego w ramach kryterium, ocenie podlega potencjał Odbiorców technologii (dużych lub średnich przedsiębiorstw) do współpracy w ramach programu akceleracyjnego. Na podstawie zawartego we wniosku o dofinansowanie opisu każdego Odbiorcy technologii ocenie podlega, czy koncepcja ich udziału w projekcie jest spójna, logiczna i gwarantuje niezakłóconą współpracę Odbiorców technologii ze wspieranymi startupami. Ocenie podlegać będzie w szczególności:

 • wskazana wielkość przedsiębiorstw będących Odbiorcami technologii,
 • obszar zainteresowania branżowego,
 • wnoszone zasoby kadrowe,
 • wnoszone zasoby techniczne,
 • strukturę podejmowania decyzji w ramach programu akceleracji,
 • procedury związane ze współpracą ze startupami,
 • dotychczasową historie współpracy ze startupami. Potwierdzeniem nawiązania współpracy z danym Odbiorcą technologii jest podpisany przez niego list intencyjny, czyli za podpisany list intencyjny rozumie się podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Odbiorcy technologii dokument, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie jako Odbiorca technologii oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w funkcjonowanie projektu. Kwota wkładu prywatnego pochodzącego od co najmniej jednego odbiorcy technologii na pokrycie kosztów określonych w ust. 5 pkt 2 wynosi minimum równowartość kwoty dofinansowania tych kosztów czyli, realizacji programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne
  akceleratora, przeznaczone w szczególności na: koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego i koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem zespołu projektowego. 

W działaniu 2.5 POIR dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których realizowane będą programy akceleracyjne dla start-upów, przy aktywnym udziale odbiorców technologii, tj. średnich i dużych przedsiębiorców.

Należy podać okres realizacji projektu (w formacie rrrr/mm/dd), w którym planowane jest rozpoczęcie oraz zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, co jest rozumiane, jako okres od pierwszej czynności związanej z projektem do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. W okresie realizacji projektu musi nastąpić realizacja programu akceleracyjnego oraz działania postakceleracyjne, w tym złożenie wniosku o płatność końcową. W odniesieniu do okresu realizacji
projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 1) rozpoczęcie realizacji projektu oraz programu akceleracji nie może zostać zaplanowane później niż na dzień 31 stycznia 2019 r.; 2) zakończenie programu akceleracji, trwającego minimum 18 miesięcy nie może zostać zaplanowane później niż na dzień 30 czerwca 2021 r.; 3) zakończenie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż na dzień 29 czerwca 2022 r. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Niemniej jednak wydatki poniesione przed datą złożenia wniosku nie będą kwalifikowane do wsparcia.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie dofinansowania udzielanego w działaniu 2.5 POIR, których katalog wskazano w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, zalicza się koszty pomoc finansowej udzielonej przedsiębiorstwu typu start-up oraz koszty realizacji programu akceleracyjnego: pomoc finansowa udzielona przedsiębiorstwu typu start-up zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO IR 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 871, z późn. zm.), w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, w formie:

 • grantów rozliczanych uproszczoną metodą w postaci kwoty ryczałtowej,
 • kosztów usług doradczych świadczonych na rzecz przedsiębiorstwa typu start-up.

Realizacja programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne akceleratora: 

 • koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego, 
 • koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem zespołu projektowego.

Pomoc finansowa w ramach działania 2.5 POIR jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego. Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 15 000 000,00 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

W ramach działania 2.5 można uzyskać dofinansowanie na granty dla startupów (do 100%); usługi wspierające rozwój startupów (do 100%); koszty realizacji programu akceleracyjnego (do 50% przy założeniu, że nie przekraczają one 20% dofinansowania).

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów właściwe dla danego etapu oceny, określone w załączniku nr 1 do regulaminu na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 (jeśli wnioskodawca był wezwany do ich złożenia), a także informacji udzielanych przez wnioskodawcę podczas posiedzenia Panelu Ekspertów.

I etap oceny:

 1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania (punktacja: 0 lub 1 pkt);
 2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja: 0 lub 1 pkt).

II etap ocen:

 1. Koncepcja programu akceleracji (punktacja: 0-3 pkt.);
 2. Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania projektem grantowym (punktacja: 0-2 pkt.);
 3. Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do realizacji programu akceleracji (punktacja: 0, 1 lub 3 pkt.);
 4. Zasoby i potencjał Odbiorcy technologii do uczestnictwa w programie akceleracji (punktacja: 0-3 pkt.);
 5. Program akceleracji dotyczy rozwiązań wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację (punktacja: 0 lub 1 pkt);
 6. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami (punktacja 0 lub 1 pkt);
 7. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja 0 lub 1 pkt);
 8. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja: 0 lub 1 pkt).

Na I etapie oceny można uzyskać maksymalnie 2 pkt. Liczba punktów warunkująca przekazanie projektu do II etapu oceny to 2 pkt. Na II etapie oceny można uzyskać maksymalnie 15 pkt. Liczba punktów warunkująca pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia projektu na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia to 8 pkt.

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie, protestu na zasadach określonych w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. 2.Protest jest wnoszony do PARP. 3. PARP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej, w
terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania protestu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym PARP informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu. 4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z uwzględnieniem kryteriów rozstrzygających oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych. Postanowienia § 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 5. Protest może zostać wycofany przez wnioskodawcę zgodnie z art. 54a ustawy wdrożeniowej.

Ocena projektów trwa do 90 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Zasady konkursu nie wykluczają możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie przez przedsiębiorstwo posiadające status dużego przedsiębiorstwa. Zgodnie z Regulaminem konkursu (§4 ust. 3) „o dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu
akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanym do dofinansowania wniosku”. W §2 Regulaminu konkursu jako „beneficjenta” określono podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Należy pamiętać, że wnioskodawcy powinni spełniać wszystkie kryteria wyboru projektów o charakterze podmiotowym, zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu, jak np.: Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania, Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania projektem grantowym oraz Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do realizacji programu akceleracji.

Prawidłowo wystawione zabezpieczenie wymagane jest w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy o dofinansowanie. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczeń w tym terminie i formie zaakceptowanej przez PARP, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez PARP wraz z deklaracją wekslową. Dopiero po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia PARP może wypłacić dofinansowanie. Wszystkie warunki związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy, w tym warunki dotyczące przypadku dofinansowania w formie zaliczek powyżej 10 mln zł, reguluje §16 Wzoru umowy o dofinansowanie. 

W tak przedstawionym modelu, projekt o dofinansowaniu PARP wynoszącym 10 mln zł przewiduje: - pomoc publiczną dla startupów (w formie grantów oraz doradztwa) wynoszącą 9 mln zł, - kwalifikowane koszty operacyjne akceleratora wynoszące 2 mln zł. Kwalifikowane w tej wysokości koszty operacyjne mogą uzyskać dofinansowanie PARP w wysokości maksymalnie 1 mln zł (do 50%). To oznacza, że akcelerator musi wykazać dodatkowy 1 mln zł wkładu prywatnego, pozyskany od przynajmniej jednego odbiorcy technologii (na etapie oceny wniosku o dofinansowanie potwierdzony listem intencyjnym). Równoważne co do zasady jest wykazanie wkładu prywatnego na podstawie listów intencyjnych od dwóch lub więcej odbiorców technologii, np. – w omawianym modelu - pięciu listów intencyjnych, których deklarowane kwoty sumują się do kwoty wymaganego wkładu prywatnego, tj. np. 5 odbiorców technologii (5 listów) x 200 tys. zł każdy.

Kwota wkładu prywatnego wymaganego jako współfinansowanie kosztów operacyjnych, wynosząca minimum równowartość dofinansowania przez PARP tych kosztów, powinna pochodzić od co najmniej jednego odbiorcy technologii (Kryterium nr 6: Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami). Oznacza to, że wymagany wkład prywatny może pochodzić od więcej, niż jednego odbiorcy technologii, ale nie każdy z zaangażowanych odbiorców technologii (sygnatariusze załączonych do wniosku listów intencyjnych) winien jest zadeklarować zapewnienie wkładu na rzecz wnioskodawcy (akceleratora). Zasoby i potencjał Odbiorców technologii do uczestnictwa w programie akceleracji, w tym koncepcja ich udziału w programie, badane są w ramach kryterium nr 4 podczas II etapu oceny.

Dokumentacja konkursowa nie precyzuje czy opracowany produkt (w tym usługa) może być wdrożony u jednego czy też kilku odbiorców. Z punktu widzenia celu programu akceleracji, którym jest dopracowanie i dostosowanie określonej technologii danego startupu do potrzeb konkretnego odbiorcy technologii, uzasadnione jest, aby udostępniający w ramach projektu zasoby odbiorca technologii miał możliwość wdrożenia testowanego rozwiązania u siebie. Jest to o tyle zasadne, że wyniki testów wdrożeniowych dokonywanych z wykorzystaniem infrastruktury danego odbiorcy mogą być niemiarodajne lub nieistotne dla innych przedsiębiorców, co może powodować konieczność ich powtórzenia, a tym samym generuje dodatkowe nakłady czasu i środków finansowych niezbędnych do faktycznego wdrożenia.

Produkt dopracowany w ramach indywidualnego programu akceleracji może zostać wdrożony w przedsiębiorstwie, które nie uczestniczy w realizacji projektu, jeśli jest to rozwiązanie optymalne dla danego startupu. Należy jednak mieć na uwadze, że osiągnięcia wskaźnika rezultatu „Liczba rozwiązań 9 wypracowanych przez startupy i wdrożonych w przedsiębiorstwach” możliwe jest, zgodnie z założeniami programu, wyłącznie poprzez wdrożenia u Odbiorców technologii współpracujących ze startupami w ramach realizowanego programu akceleracyjnego.

Zakres usług dla każdego startupu powinien być ustalany indywidualnie. Zgodnie z definicją zamieszczoną w Regulaminie konkursu, za indywidualny program akceleracyjny uznajemy program dedykowany określonemu beneficjentowi końcowemu, trwający od 3 do 6 miesięcy, oparty na intensywnej współpracy beneficjenta końcowego, akceleratora i odbiorcy(-ów) technologii, obejmujący w szczególności wsparcie doradcze, mentorskie oraz wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu rozwoju produktu (w tym usługi) lub technologii, a w szczególności ich walidację w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Zgodnie z treścią kryterium nr 1 (II etap oceny) – „Koncepcja programu akceleracji”, w ramach dostarczanych usług wyróżnia się np. usługi związane z rozwojem kompetencji biznesowych, usługi w zakresie technologicznym, wsparcie w poszukiwaniu finansowania, promocję. W §5 ust. 5 Regulaminu konkursu określono następujące kategorie kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do pomocy finansowej udzielonej startupowi: a. grant rozliczany uproszczoną metodą w postaci kwot ryczałtowych na zasadach, o których informuje załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – o łącznej wartości do 200 000,00 zł; b. usługi doradcze świadczone na rzecz startupu o łącznej wartości do 50 000,00 zł.

Z uwagi na fakt, że proces akceleracji w ramach działania 2.5 POIR jest bardzo intensywny i wymaga dużego zaangażowania od startupu, rekomenduje się, aby w trakcie akceleracji, startup nie brał udziału w innych programach wsparcia. Pozwoli to zapewnić pełną koncentrację na programie i uzyskać jak największą wartość. Niemniej jednak dokumentacja konkursowa nie zabrania udziału startupu w innych programach akceleracyjnych. 

Maksymalna kwota dofinansowana przeznaczona na usługi doradcze świadczone na rzecz pojedynczego startupu wynosi 50 000,00 zł (Regulamin konkursu - §5 ust. 5 pkt 1b). Maksymalna kwota grantu dla jednego startupu wynosi 200 000,00 zł. Zasady ustalania kwoty grantu (wartości udzielonej pomocy), a następnie jego wydatkowania i rozliczania, określa załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Kwoty ryczałtowe jako uproszczona metoda rozliczania wydatków. W ramach przyznanego grantu do 200 000,00 zł, akcelerator przy udziale startupu oraz odbiorcy technologii jest zobowiązany do opracowania i skalkulowania zindywidualizowanego programu akceleracji w oparciu o Szczegółowy budżet oraz Harmonogram indywidualnego programu akceleracji, dostępnym na stronie internetowej PARP (Dokumentacja konkursowa działania 2.5 POIR - Materiały dodatkowe).

Beneficjenci mogą ponosić wydatki na: pomoc finansową udzielaną startupom w formie grantów oraz usług doradczych (stanowiącą w całości pomoc publiczną dla beneficjentów końcowym) koszty operacyjne akceleratora przeznaczone na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz koszty pośrednie. Wszystkie działania, które nie stanowią pomocy finansowej dla startupów muszą zostać sfinansowane w ramach kosztów operacyjnych akceleratora. W przypadku konieczności poniesienia
wydatków innych niż przewidziane w § 5 Regulaminu konkursu mogą one zostać poniesione przez Wnioskodawcę w ramach kosztów niekwalifikowalnych. Wydatki związane z działaniami informacyjnopromocyjnymi mogą się znaleźć w kategorii kosztów bezpośrednich wynagrodzeń zespołu projektowego (§5 ust. 5 pkt 2 lit. a), jeżeli dotyczą wynagrodzeń osób działających w tym obszarze. Jeżeli jednak wydatków nie można zakwalifikować do wynagrodzeń, należy je uwzględnić w kategorii
zryczałtowanych kosztów pośrednich zgodnie z §5 ust. 5 pkt 2 lit. b Regulaminu konkursu. 

Kryteria wyboru projektów wykluczają możliwość nakładania na akcelerowane przedsiębiorstwa typu startup jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w procesie akceleracji. Sam program akceleracji ma charakter equity – free, tzn. w trakcie jego realizacji nie ma możliwości obejmowania udziałów w akcelerowanych startupach przez akceleratory lub podmioty z nim powiązane w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 poz. 110 (kryterium nr 2 Koncepcja programu akceleracji - II etap oceny).

Wnioskodawca (akcelerator) nie może być powiązany z Odbiorcą technologii, ponieważ musi być zachowana przejrzystość procesu, która mogłaby zostać poddana w wątpliwość na etapie oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektu.

Ad. 1. Zgodnie z interpretacją informuję, że należy ustalić program, według którego będzie się postępować w trakcie trwania realizacji projektu i ocenić założenia. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia realizacji projektu. Program akceleracyjny, w tym ocena i selekcja startupów, musi zostać rozpoczęty najpóźniej 31 stycznia 2019 roku. Za rozpoczęcie realizacji programu uznawane jest rozpoczęcie rekrutacji do pierwszej rundy akceleracji. Program
akceleracyjny jest to sformalizowany proces identyfikacji potrzeb biznesowych beneficjentów końcowych oraz odpowiedzi na nie poprzez dostarczenie zindywidualizowanych usług mających na celu zdynamizowanie ich rozwoju, uwzględniający etap oceny i selekcji beneficjentów końcowych oraz co najmniej trzy, trwające od 3 do 6 miesięcy, rundy indywidualnych programów akceleracji. W okresie realizacji projektu musi nastąpić realizacja programu akceleracyjnego oraz działania postakceleracyjne, w tym złożenie wniosku o płatność końcową. Ad. 2. Kryteria wyboru projektów wykluczają możliwość nakładania na akcelerowane przedsiębiorstwa typu startup jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w procesie akceleracji. W odniesieniu do Odbiorcy technologii wyjaśniam, że integralną część wniosku o dofinansowanie stanowi List intencyjny, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w realizację projektu (o ile projekt zakłada w budżecie ponoszenie wydatków związanych z kosztami operacyjnymi). Sugerowaną formą zabezpieczenia realizacji jest podpisanie umowy pomiędzy Beneficjentem a Odbiorcą technologii, w którym zostanie doprecyzowana współpraca. Ponadto, informuję, że z umowy o dofinansowanie wynika cel projektu oraz założone do realizacji wskaźniki, zatem należy dążyć do ich osiągnięcia. Z umowy o dofinansowanie wynika, że Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli podczas trwania projektu zajdą zmiany, które mogą mieć wpływ na ostateczne niezrealizowanie wskaźnika dotyczącego wdrożenia, beneficjent zobowiązany jest informować o takim zajściu departament odpowiedzialny za to poddziałanie. Każdorazowo problem będzie rozpatrywane i rozwiązywany indywidualnie. Jeżeli koszty uwzględnione w harmonogramie nie zostaną poniesione w trakcie realizacji projektu nie będzie możliwości ich kwalifikowania, ponieważ rozliczone są wyłącznie księgowane koszty.

Zgodnie z zapisem w § 5. ust. 5 Regulaminu konkursu: Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: 1) pomocy finansowej udzielonej beneficjentowi końcowemu zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia, w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, w formie: a. grantu rozliczanego uproszczoną metodą w postaci kwot ryczałtowych na zasadach, o których informuje załącznik nr 8 do regulaminu, b. usług doradczych świadczonych na rzecz beneficjenta końcowego o łącznej wartości do 50 000,00 zł; 2) realizacji programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne akceleratora, przeznaczone w szczególności na: a. koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego, b. koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem zespołu projektowego. Informuję, że jeżeli doradztwo zespołu merytorycznego będzie ogólne, to należy sklasyfikować je w kategorii kosztów operacyjnych Akceleratora, natomiast jeśli będzie to doradztwo wyspecjalizowane dla konkretnego startupu (podmiotowe), wówczas właściwym będzie sklasyfikowanie jako usługi doradczej, świadczonej na rzecz beneficjenta końcowego.

Kryteria wyboru projektów wykluczają możliwość nakładania na akcelerowane przedsiębiorstwa typu startup jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w procesie akceleracji. Sam program akceleracji ma charakter equity – free, tzn. w trakcie jego realizacji nie ma możliwości obejmowania udziałów w akcelerowanych startupach przez akceleratory lub podmioty z nim powiązane w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Wdrożenie ma miejsce u jednego z odbiorców technologii uczestniczących w realizacji projektu. Realizacja wdrożenia może przyjąć jedną z form wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku od dofinansowanie, tj.: - sprzedaż praw własności do rozwiązania lub - odpłatne użytkowanie rozwiązania na zasadzie licencji wyłącznej lub niewyłącznej lub - określenie warunków partycypacji w zyskach ze sprzedaży rozwiązania (revenue share) lub - inwestycja kapitałowa w startup przez odbiorcę technologii lub posiadany przez niego fundusz lub - wprowadzenie produktu (w tym usługi) na rynek. Zatem, nie ma możliwości, by w trakcie realizacji programu akceleracyjnego Odbiorca technologii podpisywał umowę ze startupem. 

Za program akceleracyjny uznaje się sformalizowany proces identyfikacji potrzeb biznesowych startupu oraz odpowiedzi na nie poprzez dostarczenie zindywidualizowanych usług mających na celu zdynamizowanie ich rozwoju. Indywidualny program akceleracyjny rozumiany jest jako program akceleracji dedykowany określonemu beneficjentowi końcowemu, trwający od 3 do 6 miesięcy, oparty na intensywnej współpracy beneficjenta końcowego, akceleratora i odbiorcy (-ów) technologii, obejmujący w szczególności wsparcie doradcze, mentorskie oraz wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu rozwoju produktu (w tym usługi) lub technologii, a w szczególności ich walidację w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Po zakończeniu programu akceleracyjnego następuje etap post-akceleracji. Proces wdrożenia rozwiązania powinien zostać podjęty w wyniku pozytywnej realizacji indywidualnego programu akceleracji, tj. w ramach etapu post – akceleracji trwającej przez okres do 12 miesięcy, począwszy od zakończenia indywidualnego programu akceleracji. Zgodnie z dokumentacją konkursową finalnym momentem indywidualnej akceleracji zrealizowanej w ramach projektu jest pozyskanie wyników walidacji produktu w
warunkach odpowiadających warunkom rzeczywistym (rynkowym). W związku z powyższym, każdy ze startupów ma indywidualny program akceleracji, po którym bezpośrednio następuje etap post – akceleracji (również indywidualny). Startupy nie realizują tych programów symultanicznie.

Zgodnie z zapisem w §2. Regulaminu konkursu, Beneficjentem (akceleratorem) w działaniu 2.5. Programy akceleracyjne jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu
stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Zgodnie ze wskazanym w zapytaniu zapisem z §4. ust. 7. Regulaminu: W ramach konkursu nie przewiduje się projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. W związku z powyższym, wykluczone jest aplikowanie
podmiotów będących w partnerstwie, zatem akceleratorem może być wyłącznie samodzielny podmiot. Ponadto, akceleracja startupów odbywa się we współpracy z Odbiorcą technologii, który zapewnia dostęp do infrastruktury umożliwiającej walidację produktu, mając na uwadze jego potrzeby biznesowe. Należy opisać zasady współpracy z każdym z minimum 3 Odbiorców technologii. Wnioskodawca powinien opracować wspólne ramowe zasady współpracy, uwzględnić dla każdego z zaangażowanych Odbiorców technologii posiadany przez niego potencjał do współpracy w ramach programu akceleracji, strukturę podejmowania decyzji w ramach programu akceleracji, procedury związane ze współpracą z przedsiębiorcami (o ile dany Odbiorca technologii takie posiada). Dodatkowo Wnioskodawca powinien opisać zasady włączania nowych przedsiębiorców w roli Odbiorców technologii.

We wniosku o dofinansowanie w rozdziale „VI. Odbiorcy technologii” należy uzupełnić informacje na temat wkładu finansowego, który Odbiorca technologii zobowiązuje się wnieść do projektu. W kolumnie „Kwota wkładu prywatnego” należy uzupełnić kwotę wkładu finansowego, który zapewni Odbiorca technologii podaną w złotówkach zgodną z podpisanym przez niego listem intencyjnym stanowiącym załącznik do Wniosku o dofinansowanie. Kwota wkładu prywatnego pochodzącego od co najmniej jednego odbiorcy technologii wynosi minimum równowartość dofinansowania wydatków operacyjnych Wnioskodawcy. W polu „Sposób zapewnienia wkładu prywatnego” należy opisać sposób i źródła finansowania, które będą przedmiotem oceny wniosku o dofinansowanie w trakcie spotkania z Wnioskodawcą na posiedzeniu Panelu ekspertów. Tabela „Suma wkładu prywatnego” uzupełniana jest automatycznie. W rozdziale VII. wniosku o dofinansowanie w kategorii "Zasoby Wnioskodawcy niezbędne do zarządzania projektem grantowym" należy wskazać zasoby kadrowe zaangażowane w zarządzanie projektem. Natomiast w kategorii "Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do realizacji programu akceleracji" należy wskazać zasoby kadrowe oraz zasoby techniczne i organizacyjne, które Wnioskodawca zamierza wykorzystać w celu realizacji projektu.

Dokumentacja nie wyklucza takiej sytuacji, zatem istnieje możliwość zaangażowania dodatkowych Odbiorców technologii w trakcie realizacji projektu.

Opisana zależność nie jest wykluczona. Beneficjent (akcelerator) może zatrudnić w swojej firmie pracownika, który równolegle jest zatrudniony u Odbiorcy technologii, natomiast należy mieć na uwadze, iż musi ich łączyć stosunek pracy, zatem akcelerator powinien podpisać z tą osobą umowę o pracę. Niedopuszczalne są inne formy umów (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło itd.).

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie pojedyncze podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanych do dofinansowania wniosku. Wnioskodawca realizuje projekt we współpracy z minimum trzema Odbiorcami technologii,
którzy jednak nie są stroną umowy z PARP i nie są uprawnieni do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Konsorcjum nie spełnia kryterium.

Tak, nieuwzględnienie kosztów operacyjnych we wniosku nie wyklucza możliwości pozytywnej walidacji wniosku i złożenia go poprzez generator wniosków na stronie PARP. Ocena wniosku od dofinansowanie odbywa się zgodnie z Regulaminem konkursu, w szczególności w oparciu o zał. 1 do Regulaminu, Kryteria wyboru projektów.

Zgodnie z Kryterium wyboru projektów – I etap oceny - Wnioskodawca, jako osoba prawna, prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy, będących integralną częścią wniosku o dofinansowanie oraz danych zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie konkursu. W kryteriach wyboru projektu w ramach II etapu oceny, potencjał Wnioskodawcy oceniany jest poprzez jego zasoby dedykowane do realizacji projektu, bez konieczności wykazywania doświadczenia samego Wnioskodawcy jako organizacji. W odniesieniu do wymaganych w kryteriach zasobów kadrowych Wnioskodawca przedstawia we Wniosku o dofinansowanie konkretne osoby, które dysponują adekwatnymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zdobytym w różnych podmiotach.

Wnioskodawca oraz projekty powinny spełniać kryteria wyboru projektów obowiązujące dla działania, zatwierdzone przez komitet Monitorujący PO IR, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu. Formalnie nie ma obowiązku korzystania ze wszystkich kategorii kosztów. Zaplanowany budżet projektu musi być racjonalny i uzasadniony, co będzie podlegało ocenie dokonywanej przez Panel Ekspertów.

Zgodnie z Regulaminem konkursu: W ramach programu akceleracyjnego co najmniej 25% łącznej liczby startupów kończących program z sukcesem musi wpisywać się w wybrane w projekcie kluczowe obszary specjalizacji.

Zgodnie z zapisem w § 4. ust. 8. Regulaminu konkursu: „Co do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 1) realizacja projektu oraz programu akceleracji nie mogą zostać zaplanowane później niż na dzień 31 stycznia 2019 r.; 2) zakończenie programu akceleracji, trwającego minimum 18 miesięcy, nie może zostać zaplanowane później, niż na dzień 30 czerwca 2021 r.; 3) zakończenie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później, niż na
dzień 29 czerwca 2022 r.” Po zakończeniu realizacji programu akceleracji, nie ma przeciwwskazań dotyczących zakupu startupu przez Odbiorcę technologii, jeżeli startup wyraża na to zgodę.

Poziom wskaźników projektu, w szczególności wskaźników odnoszących się do liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, jest określany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie - powinien być realny i adekwatny do założeń oraz celów projektu. Każdy ze startupów, który otrzyma w ramach projektu wsparcie akceleratora (pomoc publiczną), niezależnie od jej wysokości, powinien zostać uwzględniony w wartości końcowej przedmiotowego wskaźnika. Przykładowy budżet projektu wynoszący 15 mln zł (tj. maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie) powoli wesprzeć maksymalną dopuszczalną kwotą grantu (200 tys. zł) oraz doradztwem w maksymalnej wysokości (50 tys. zł) 48 startupów. Racjonalność i adekwatność obranych wskaźników projektu podlega weryfikacji w ramach oceny przeprowadzanej przez Panel ekspertów w PARP. 

Proces wdrożenia rozwiązania powinien zostać podjęty w wyniku pozytywnej realizacji indywidualnego programu akceleracji, tj. w ramach etapu post – akceleracji trwającej przez okres do 12 miesięcy, począwszy od zakończenia indywidualnego programu akceleracji. Zgodnie z dokumentacją konkursową finalnym momentem indywidualnej akceleracji zrealizowanej w ramach projektu jest pozyskanie wyników walidacji produktu w warunkach odpowiadających warunkom rzeczywistym (rynkowym). Wdrożenie ma miejsce u jednego z odbiorców technologii uczestniczących w realizacji projektu. Realizacja wdrożenia może przyjąć jedną z form wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku od dofinansowanie, tj.: - sprzedaż praw własności do rozwiązania lub - odpłatne użytkowanie rozwiązania na zasadzie licencji wyłącznej lub niewyłącznej lub - określenie warunków partycypacji w zyskach ze sprzedaży rozwiązania (revenue share) lub - inwestycja kapitałowa w startup przez odbiorcę technologii lub posiadany przez niego fundusz lub - wprowadzenie produktu (w tym usługi) na rynek. Etap post-akceleracji realizowany jest w ramach
projektu. Za wszelkie działania projektowe odpowiada beneficjent w zakresie określonym umową o dofinansowanie.

W ramach ogólnopolskich programów operacyjnych występuje podział środków na tzw. „kopertę mazowiecką” oraz „kopertę” przeznaczoną dla pozostałych województw. Ze względu na obowiązek realizacji ogólnopolskiego naboru startupów do programów akceleracyjnych we wszystkich projektach działania 2.5. projekty finansowane są proporcjonalnie z obu „kopert”. W praktyce oznacza to, że zarówno działania informacyjno-promocyjne, jak i pozostałe związane z naborem startupów do akceleracji, muszą mieć charakter ogólnopolski i nie mogą ograniczać się do wybranych regionów. Tym samym miejscem realizacji projektów w działaniu 2.5. jest obszar całego kraju i każdy projekt wybrany do wsparcia uzyskuje dofinansowanie proporcjonalnie z obu kopert.

Program akceleracji realizowany jest jako element projektu grantowego, zgodnie z art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej. Art. 35 ust. 3 ww. ustawy stanowi: „Grantobiorcą jest podmiot (…) prywatny [tj. startup – dop. PARP] (…), wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego [tj. Akcelerator – dop. PARP] w ramach realizacji projektu grantowego.” W praktyce oznacza to, że startupy zgłaszają się do udziału w projekcie w odpowiedzi na ogłoszenie akceleratora o prowadzonym otwartym naborze. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca powinien opisać we wniosku, w jaki sposób będzie przebiegał nabór i selekcja innowacyjnych pomysłów w polu System oceny, selekcji i pracy z uczestnikami programu. W składzie panelu oceniającego pomysły powinni zostać uwzględnieni przedstawiciele odbiorców technologii.