Pomiń nawigację

W ramach działania 2.5 można uzyskać dofinansowanie na granty dla startupów (do 100%); usługi wspierające rozwój startupów (do 100%); koszty realizacji programu akceleracyjnego (do 50% przy założeniu, że nie przekraczają one 20% dofinansowania).

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie, protestu na zasadach określonych w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. 2.Protest jest wnoszony do PARP. 3. PARP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej, w
terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania protestu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym PARP informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu. 4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów i uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z uwzględnieniem kryteriów rozstrzygających oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych. Postanowienia § 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 5. Protest może zostać wycofany przez wnioskodawcę zgodnie z art. 54a ustawy wdrożeniowej.

Ocena projektów trwa do 90 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Ad. 1. Zgodnie z interpretacją informuję, że należy ustalić program, według którego będzie się postępować w trakcie trwania realizacji projektu i ocenić założenia. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia realizacji projektu. Program akceleracyjny, w tym ocena i selekcja startupów, musi zostać rozpoczęty najpóźniej 31 stycznia 2019 roku. Za rozpoczęcie realizacji programu uznawane jest rozpoczęcie rekrutacji do pierwszej rundy akceleracji. Program
akceleracyjny jest to sformalizowany proces identyfikacji potrzeb biznesowych beneficjentów końcowych oraz odpowiedzi na nie poprzez dostarczenie zindywidualizowanych usług mających na celu zdynamizowanie ich rozwoju, uwzględniający etap oceny i selekcji beneficjentów końcowych oraz co najmniej trzy, trwające od 3 do 6 miesięcy, rundy indywidualnych programów akceleracji. W okresie realizacji projektu musi nastąpić realizacja programu akceleracyjnego oraz działania postakceleracyjne, w tym złożenie wniosku o płatność końcową. Ad. 2. Kryteria wyboru projektów wykluczają możliwość nakładania na akcelerowane przedsiębiorstwa typu startup jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w procesie akceleracji. W odniesieniu do Odbiorcy technologii wyjaśniam, że integralną część wniosku o dofinansowanie stanowi List intencyjny, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w realizację projektu (o ile projekt zakłada w budżecie ponoszenie wydatków związanych z kosztami operacyjnymi). Sugerowaną formą zabezpieczenia realizacji jest podpisanie umowy pomiędzy Beneficjentem a Odbiorcą technologii, w którym zostanie doprecyzowana współpraca. Ponadto, informuję, że z umowy o dofinansowanie wynika cel projektu oraz założone do realizacji wskaźniki, zatem należy dążyć do ich osiągnięcia. Z umowy o dofinansowanie wynika, że Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli podczas trwania projektu zajdą zmiany, które mogą mieć wpływ na ostateczne niezrealizowanie wskaźnika dotyczącego wdrożenia, beneficjent zobowiązany jest informować o takim zajściu departament odpowiedzialny za to poddziałanie. Każdorazowo problem będzie rozpatrywane i rozwiązywany indywidualnie. Jeżeli koszty uwzględnione w harmonogramie nie zostaną poniesione w trakcie realizacji projektu nie będzie możliwości ich kwalifikowania, ponieważ rozliczone są wyłącznie księgowane koszty.