Pomiń nawigację

W ramach działania 04.01 Infrastruktura drogowa beneficjentami mogą być wyłącznie województwa z makroregionu Polski Wschodniej, tym samym złożenie przez miasto wniosku o dofinansowanie w niniejszym działaniu nie będzie możliwe.

Projekt musi być zgodny ze szczegółowymi zasadami określonymi dla działania 4.1 w SZOP i  zakres projektu musi być ujęty w Regionalnym Planie Transportowym przyjętym przez województwo z makroregionu Polski Wschodniej. Dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę drogi wojewódzkiej (albo drogi, która zostanie zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich najpóźniej w okresie trwałości), pod warunkiem, że na obszarach miejskich przedsięwzięcie nie będzie obejmowało budowy nowych dróg lub zwiększenia przepustowości dróg już istniejących (z zastrzeżeniem obwodnic). W przypadku realizacji inwestycji służącej ustanowieniu niezbędnych połączeń do sieci TEN-T, przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu –  droga objęta wsparciem w programie FEPW 04.01 Infrastruktura drogowa powinna zapewniać połączenie z siecią TEN-T, przejściami granicznymi oraz innymi gałęziami zrównoważonego transportu, poprzez drogi o takich samych albo wyższych parametrach (poprzez drogę wojewódzką bądź drogę krajową).

W Szczegółowym Opisie Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w przypadku Priorytetu FEPW.04 Spójna sieć transportowa oprócz wskaźników produktu zostały wskazane 3 wskaźniki rezultatu:

WLWK-PLRR046 - Objętość paliwa wykorzystanego we wspartej infrastrukturze paliw alternatywnych;

WLWK-RCR056 - Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej;

WLWK-RCR055 - Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg.

We wniosku o dofinansowanie należy wykazać wszystkie wskaźniki, przy czym wartość wskaźnika WLWK-PLRR046 - Objętość paliwa wykorzystanego we wspartej infrastrukturze paliw alternatywnych może wynosić „0”, jeżeli tego typu zadanie nie będzie realizowane w ramach projektu.

Trwałość operacji jest zachowana wtedy, gdy nie zajdzie jakakolwiek z poniższych okoliczności:

  • zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 2, w którym dana operacja otrzymała wsparcie,
  • zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależna korzyść,
  • istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji.

Jeżeli w opisywanym przypadku jedna z wyżej wymienionych przesłanek zostanie spełniona, to będą zachodziły przesłanki naruszenia trwałości projektu.

  1. „Milcząca zgoda” JST, bez udokumentowanego upewnienia się przez wnioskodawcę (przyszłego beneficjenta), że nie wynika z zaniechania JST, nie jest wystarczająca do zdobycia punktów w tym kryterium. W ramach kryterium premiowane będzie wykazanie przez wnioskodawcę, że dopełnił należytej staranności w celu faktycznego uzgodnienia lokalizacji infrastruktury wspierającej codzienne przewozy zbiorowego transportu publicznego (np. przystanki, zatoki) z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru, przez który będzie przebiegała inwestycja.
  2. Dodatkowe uzgodnienia z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru, przez który będzie przebiegała inwestycja, należy opisać w odpowiednim punkcie we wniosku o dofinansowanie. Załączniki nie są wymagane (np.  pisma, uzgodnienia do wniosku o dofinansowanie), a jedynie wskazać ich daty (ew. sygnaturę pisma).
  1. W przypadku gdy na terenie wnioskodawcy (tu: Województwa) znajduje się powiat/gmina, który/a przyjął/ła dyskryminujący akt prawny, ale sam wnioskodawca (Województwo) takiego aktu nie przyjął, wówczas może on zostać beneficjentem FEPW. Powyższe informacje zostaną zawarte w instrukcji do wniosku o dofinansowanie.
  2. W przypadku gdy na terenie wnioskodawcy (tu: Województwa) znajduje się powiat/gmina, który/a przyjął/ła dyskryminujący akt prawny, ale sam wnioskodawca (Województwo) takiego aktu nie przyjął, wówczas może on zostać beneficjentem FEPW. Powyższe informacje zostaną zawarte w instrukcji do wniosku o dofinansowanie.
  3. Oświadczenia nie muszą być spełnione łącznie, ponieważ dotyczą różnych rodzajów Wnioskodawców. Pierwsze oświadczenie składają jednostki samorządu terytorialnego, a drugie podmioty kontrolowane lub zależne od jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Działania 04.01 Infrastruktura drogowa Beneficjentami projektów są województwa PW+, które składają tylko oświadczenie (a).
  4. Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie będą stanowiły podstawę do oceny przedmiotowego kryterium. W związku z tym nie należy dołączać dodatkowych dokumentów.

Deklaracje wnioskodawcy zostaną zweryfikowane z listą JST dostępną na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Jeśli JST uważa, ze jej status na liście RPO jest nieaktualny, wówczas przedkłada kopię aktu uchylającego lub w przypadku zmiany dyskryminującego aktu prawa stosowną opinię BRPO.

Powyższe informacje zostaną zawarte w instrukcji do wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z definicją zamieszczoną przy kryterium nr 15 „Poprawność analizy finansowej  i ekonomicznej”, ocena poprawności analizy zostanie przeprowadzona w oparciu o Niebieską Księgę (z ang. Blue Book) i/albo z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych na lata 2021-2027 (gdy mają zastosowanie) lub z Załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z 20 stycznia 2015 r., rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r., Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 – General Principles and Sector Applications (z ang. Vademecum oceny ekonomicznej 2021-2027 – Ogólne zasady i zastosowania sektorowe).

Dlatego też, zaleca się przygotowanie Studium wykonalności zgodnie z zakresem informacji zawartym w Niebieskiej Księdze dla projektów drogowych, z możliwością wykorzystania  Tablic kosztów jednostkowych do wykorzystania w analizach kosztów i korzyści przygotowanych przez CUPT (link: https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/narzedzia/tablice-kosztow-jednostkowych-do-wykorzystania-w-analizach-kosztow-i-korzysci.

Kwalifikowalność wydatków regulują „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz katalog wydatków kwalifikowalnych określony w regulaminie wyboru projektów.

Koszty zamienne, co do zasady,  mogą być kwalifikowalne w działaniu 4.1. FEPW. Szczegółowa analiza kwalifikowalności wydatków związanych z robotami dodatkowymi, bądź zamiennymi będzie odbywała się na etapie weryfikacji wniosku o płatność.

Kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT) regulują „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” – w szczególności podrozdział 3.5 „Podatek od towarów i usług (VAT)”. Regulamin konkursu nie przewiduje dodatkowych ograniczeń ponad te wynikające z treści wskazanych wytycznych.

Podatek VAT, co do zasady,  może być kwalifikowalny w działaniu 4.1. FEPW.

Zgodnie z definicją kryterium, ocenie podlega czy  – na moment złożenie wniosku o dofinansowanie -  zakres projektu jest ujęty w Regionalnym Planie Transportowym (RPT).

RPT jest dokumentem, który ma wskazywać kluczowe inwestycje w obszarze transportu, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE na lata 2021-2027, oraz –wskazując potencjalne źródło finansowania danej inwestycji – stanowi linię demarkacyjną pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym wdrażania funduszy UE. Zatem zakres projektu musi obejmować całość bądź etap, projektu wskazanego w RPT do sfinansowania z FEPW.