Pomiń nawigację

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

  1. wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
  2. wskazać nazwy (ewentualnie adresy stron internetowych) podmiotów, od których zostały zebrane oferty (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów, jak w przypadku wynajmu stoiska bezpośrednio od organizatora targów),
  3. podać wartość poszczególnych ofert, 
  4. wskazać termin rozeznania rynku.

Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy rynku, na podstawie której zostały określone kwoty ryczałtowe dla poszczególnych zadań.

Poza dwoma obowiązkowymi wydarzeniami, w jakich Wnioskodawca jest zobowiązany wziąć udział, można zaplanować udział w dodatkowych wydarzeniach (jako wystawca na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych, lub misja wyjazdowa) jedynie w krajach Zatoki Perskiej: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowe w poddziałaniu 3.3.3 Go to Brand EXPO kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zadań dotyczących udziału w targach i misjach gospodarczych w części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, nie może przekroczyć trzech (3) osób, z zastrzeżeniem udziału w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym oraz Polish Games Show, w których dla części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, kalkulacja kwoty ryczałtowej nie może przekroczyć dwóch (2) osób. Kalkulacji tej kwoty należy dokonać zgodnie z wysokością diety i limitu na nocleg w poszczególnych państwach, wskazanych w rozporządzeniu MPiPS.

Należy wybrać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalności, której dotyczy projekt. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) oraz powinien zawierać dział, grupę, klasę oraz podklasę np. 12.34.Z Należy wskazać tylko jeden numer PKD określający działalność, której dotyczy projekt. W związku z tym, jeżeli projekt dotyczy kilku działalności określonych odrębnymi numerami kodów PKD należy wskazać numer określający najistotniejszą lub przeważającą dla danego projektu działalność gospodarczą. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt, musi być na dzień składania wniosku o dofinansowanie ujawniony w dokumencie rejestrowym (odpowiednio w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Nie stanowi potwierdzenia ujawnienia kodu PKD w rejestrze informacja o posiadaniu tego kodu PKD w umowie spółki czy innym dokumencie statutowym, który jest wskazany w KRS. Należy sprawdzić, czy działalność, której dotyczy projekt nie jest wykluczona w konkursie.