Pomiń nawigację

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 26 lutego 2021 r. do 29 marca 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Dofinansowanie stanowi:

 1. pomoc publiczną na udział MŚP w targach, udzielaną zgodnie z § 38 i 39 rozporządzenia; 
 2. pomoc de minimis udzielaną zgodnie z § 42 pkt 7, pkt 10 lit. a) oraz pkt 11 - 17 rozporządzenia.

Jeśli mamy tego samego wnioskodawcę i tą samą markę, ale inne działania promocyjne, to nie jest ten sam projekt, można złożyć wniosek.

Nie, nie mogą przekraczać kwot z rozporządzenia. KOP w takim przypadku będzie obniżała koszty za nocleg do kwot określonych w rozporządzeniu.

Nie ma limitu dodatkowych wydarzeń. Należy mieć na uwadze, że wnioskodawca nie może przekroczyć maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowalnych. Przedsiębiorca może w ramach Programu realizować działania promocyjne:

 1. wymienione w punkcie 5 lit. a-b, na innych, niż wskazane w Tabeli wydarzeniach, odbywających się w krajach Zatoki Perskiej;
 2. wymienione w punkcie 5 lit. c, dla kontrahentów z krajów Zatoki Perskiej.

Na 6 miesięcy Wystawy organizator zaplanował 10 tygodni tematycznych: Kosmos, Klimat i bioróżnorodność, Rozwój miast i wsi, Tolerancja i inkluzywność, Wiedza i nauka, Podróże, Globalne cele zrównoważonego rozwoju, Zdrowie i uroda, Żywność, Woda. Wizytę na Expo 2020 warto zaplanować w terminie odpowiadającym tematycznie obszarowi biznesowemu. Szczegóły: www.expo2020dubai.com.

Ocenie podlegać będzie, w oparciu o wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu wartości przychodów z eksportu, w tym przychodów z eksportu produktu/ów będących przedmiotem projektu, czy wnioskodawca prowadzi działalność eksportową. Dla uzyskania określonej liczby punktów wnioskodawca musi wykazać osiągnięcie określonego poziomu przychodów w obydwu latach poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku osiągnięcia w każdym 0 pkt lub 1 pkt lub 2 pkt przychodów umożliwiających wnioskodawcy uzyskanie różnej wartości punktów, przyznana liczba punktów odpowiada niższemu udziałowi przychodów. Za wykazane przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu (przedmiot eksportu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia), wniosek o dofinansowanie projektu uzyskuje dodatkowy punkt.

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

 1. wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
 2. wskazać nazwy (ewentualnie adresy stron internetowych) podmiotów, od których zostały zebrane oferty (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów, jak w przypadku wynajmu stoiska bezpośrednio od organizatora targów),
 3. podać wartość poszczególnych ofert, 
 4. wskazać termin rozeznania rynku.

Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy rynku, na podstawie której zostały określone kwoty ryczałtowe dla poszczególnych zadań.

Projekt uznaje się za zrealizowany, jeśli beneficjent wykonał i udokumentował w sposób określony w Umowie pełny zakres rzeczowo-finansowy Projektu, zrealizował wskaźniki dla kwot ryczałtowych zaplanowane we wniosku o dofinansowanie oraz złożył wniosek o płatność końcową. Instytucja Pośrednicząca zweryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność w terminie 45 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Pośredniczącej, jest zobowiązany do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Poza dwoma obowiązkowymi wydarzeniami, w jakich Wnioskodawca jest zobowiązany wziąć udział, można zaplanować udział w dodatkowych wydarzeniach (jako wystawca na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych, lub misja wyjazdowa) jedynie w krajach Zatoki Perskiej: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman.

Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować o datach misji wyjazdowej, organizowanej do ZEA, najpóźniej na dwadzieścia jeden (21) dni przed terminem jej rozpoczęcia, co najmniej w formie elektronicznej: 

 1. Polską Agencję Inwestycji i Handlu, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, tel. +48 22 334 98 78, e-mail: dubajexpo@paih.gov.pl, 
 2. organizatora narodowego stoiska informacyjno- promocyjnego, jeżeli misja wyjazdowa jest połączona z uczestnictwem przedsiębiorcy w wydarzeniu promocyjnym wymienionym w Tabeli, na którym jest organizowane narodowe stoisko informacyjno- promocyjne. Lista organizatorów narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych (Operatorów branżowych programów promocji) jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Portalu Promocji Eksportu.

Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować organizatora Forum, nie później niż na trzy (3) miesiące przed terminem rozpoczęcia Forum, o swoim udziale oraz przekazać dane osób uczestniczących w Forum. Przedsiębiorca jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Forum na liście przygotowanej przez jego organizatora. Potwierdzenie uczestnictwa na liście prowadzonej przez organizatora stanowi podstawę pokrycia kosztów udziału w Forum w ramach poddziałania 3.3.3 POIR.

Rada Ministrów powierzyła prezesowi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Tomaszowi Pisuli funkcję Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju (ZEA). W związku z tym, organizatorem udziału Polski w wystawie została PAIH, a pieczę nad realizującą zadania będzie sprawować Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgodnie z zapisami Programu promocji program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów. Program jest skierowany do przedsiębiorców, promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów, w których zamierzają wziąć udział (w roli wystawcy lub zwiedzającego) w ramach Programu.

Udział w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym jest obowiązkowe. W ramach projektu realizowanego w konkursie Go to Brand – EXPO 2020, przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji w ramach Programu co najmniej dwóch (2) działań promocyjnych z listy wskazanej w pkt. 5 lit. a-c i lit. f-g, w tym do

 1. udziału w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym; 
 2. realizacji co najmniej jednego działania promocyjnego (stoiska na imprezie targowej lub targowo-konferencyjnej lub misji wyjazdowej) podczas wydarzenia wskazanego w Tabeli. Pkt. 5 Do działań promocyjnych, w których udział lub których organizacja, może być sfinansowana przez przedsiębiorców w ramach poddziałania 3.3.3 POIR zalicza się:
  1. stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych, 
  2. misje wyjazdowe,
  3. misje przyjazdowe,
  4. dodatkowe działania promocyjne, w tym w kanałach elektronicznych, np. na portalach społecznościowych, wyszukiwarkach internetowych, platformach zakupowych, itp.; 
  5. zakup usługi doradczej,
  6. udział w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym,
  7. udział w Polish Games Show.

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w załączniku numer 7 do Regulaminu konkursu nr 8/2021, kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zadań dotyczących udziału w targach i misjach gospodarczych w części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, nie może przekroczyć trzech (3) osób z zastrzeżeniem udziału w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym oraz Polish Games Show, w których dla części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, kalkulacja kwoty ryczałtowej nie może przekroczyć dwóch (2) osób. Kalkulacji tej kwoty należy dokonać zgodnie z wysokością diety i limitu na nocleg w poszczególnych państwach, wskazanych w rozporządzeniu MPiPS.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi limitami:

 • maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach poddziałania określonej w regulaminie danego konkursu, jednak nie więcej niż 1 000 000 zł. 

W przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu określonych w § 42 pkt 7 oraz 10-17 rozporządzenia:

 • do 60% - dla średniego przedsiębiorstwa; 
 • do 75% - dla małego przedsiębiorstwa; 
 • do 80% - dla mikroprzedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego;
 • do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

W przypadku popraw formalnych dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym w wezwaniu. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach danego kryterium. Przy czym ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 możliwe jest dwukrotne dokonanie poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w zakresie dotyczącym spełnienia następujących kryteriów wyboru projektu: 

 1. Projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji; 
 2. Wydatki w ramach projektu są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami; 
 3. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu.

Przy czym drugie wezwanie do dokonania poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie nie może dotyczyć zakresu wskazanego do poprawy lub uzupełnienia wniosku w pierwszym wezwaniu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, wynosi 100 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku o dofinansowanie, który będzie podlegał ocenie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku o dofinansowanie pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku braku wskazania wniosku o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek o dofinansowanie złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla tego samego projektu w ramach niniejszego konkursu albo w ramach konkursu nr 6 w 2020 roku albo konkursu nr 7 w 2020 roku. Jako te same projekty należy rozumieć projekty, w których zostały wskazane tożsame dane co do ilości lub rodzaju dotyczące poniższych działań:

 1. działań promocyjnych, w tym wydarzeń branżowych (imprezy targowe lub targowo-konferencyjne), w których wnioskodawca weźmie udział w roli wystawcy i/lub zwiedzającego;
 2. produktu/ów wnioskodawcy będącego/ych przedmiotem eksportu, w tym:
  1. nazwy marki produktowej promowanej w ramach projektu,
  2. nazwy produktu będącego przedmiotem eksportu;
 3. usługi doradczej;
 4. dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych;
 5. opisu metodologii wyliczenia i wartości docelowych wskaźników rezultatu; przy czym wymienione w punktach 1-5 działania muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowe w poddziałaniu 3.3.3 Go to Brand EXPO kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zadań dotyczących udziału w targach i misjach gospodarczych w części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, nie może przekroczyć trzech (3) osób, z zastrzeżeniem udziału w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym oraz Polish Games Show, w których dla części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, kalkulacja kwoty ryczałtowej nie może przekroczyć dwóch (2) osób. Kalkulacji tej kwoty należy dokonać zgodnie z wysokością diety i limitu na nocleg w poszczególnych państwach, wskazanych w rozporządzeniu MPiPS.

Polskim przedsiębiorcom udostępniamy możliwość organizacji spotkań biznesowych w Pawilonie Polski. Poprzez proste narzędzie online na stronie www.expo.gov.p 

Szczegółowe możliwości udziału w tej inicjatywie zostaną przedstawione wkrótce. Wydarzenie odbędzie się na początku marca 2022 r.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności udzielenie wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) uczestniczącym w programie promocji wskazanym przez PARP w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie:

 1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym za rozpoczęcie realizacji projektu nie traktuje się dokonania rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, które mogą nastąpić w terminie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 września 2022 r. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy publicznej, o której mowa w § 38 i 39 rozporządzenia zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP wdanych targach lub danej wystawie, w tym koszty:

 1. zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego oraz nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki*;
 2. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju**, tj. koszty:
  1. diet,
  2. noclegów,
  3. przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej,
  4. innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;
 3. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach, tj. koszty:
  1. zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP pracowników wnioskodawcy oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2,
  2. odprawy celnej i spedycji,
  3. bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2.

*Beneficjenci oraz wnioskodawcy (projekty rekomendowane do wsparcia) poddziałania są zobowiązani do stosowania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki na stoiskach wystawienniczych zgodnie z informacjami na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/marka-polskiej-gospodarki.

**Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis, o której mowa w § 42 pkt 7, pkt 10 lit. a) oraz pkt 11-17 rozporządzenia zalicza się koszty:

 1. usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 2. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, tj. koszty:
  1. diet,
  2. noclegów,
  3. przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  4. innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;
 3. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych, tj. koszty:
  1. zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2,
  2. odprawy celnej i spedycji,
  3. bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2;
 4. rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 5. organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym koszty:
  1. wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP wdanych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego,
  2. nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki;
 6. reklamy w mediach targowych;
 7. udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 8. organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług kateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;
 9. informacyjno-promocyjne projektu, tj. koszty:
  1. nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: gadżety reklamowe, materiały drukowane, np. foldery, ulotki, wizytówki,
  2. produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,
  3. zagranicznej reklamy prasowej, internetowej, reklamy w katalogach targowych i branżowych,
  4. organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów),
  5. przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony,
  6. przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

Maksymalna wartość dofinansowania kosztów rozliczanych w formie kwot ryczałtowych wynosi 455 650,00 zł(słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych00/100) i stanowi równowartość kwoty 100.000 EUR przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 27 stycznia 2021 r.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z zakresem poddziałania, tj. czy dotyczy promowania marki produktowej przedsiębiorcy posiadającego produkt (wyrób lub usługę) przy wykorzystaniu założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki. Aby projekt mógł zostać uznany za zgodny z ww. kryterium musi dotyczyć marki produktowej wnioskodawcy, która będzie promowana w ramach projektu. Przedmiotem projektu może być konkretny produkt lub grupa produktów, jeśli należą do tego samego rodzaju. Sprawdzeniu podlega, czy miejsce realizacji (lokalizacji) projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie projektu i adres prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym uczestniczyć w programie promocji opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Każdy projekt musi na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie spełniać warunki określone w Regulaminie konkursu i dotyczyć co najmniej jednego programu promocji (branżowego lub ogólnego), rynków perspektywicznych określonych dla wybranego programu promocji, typów działań promocyjnych określonych w Regulaminie konkursu i działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych uwzględnionych w danym programie promocji (zgodność musi być zachowana zarówno w odniesieniu do rodzaju działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych, jak i terminu ich przeprowadzenia oraz nazwy imprezy –jeśli dotyczy). Ocenie podlegać będzie, czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projekt dotyczy co najmniej minimalnej wymaganej liczby działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych, określonej w danym programie promocji oraz wymaganych w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji: działań obligatoryjnych; działań fakultatywnych i działań fakultatywnych - uzupełniających. Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności określonych w wybranym programie promocji. Ocenie podlegać będzie czy wskazany we wniosku o dofinansowanie rodzaj działalności, której dotyczy projekt i rodzaj działalności, której dotyczy produkt będący przedmiotem projektu, są wymienione w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie PKD takim samym jak PKD projektu i produktu będącego przedmiotem projektu -weryfikacja nastąpi w oparciu o PKD/EKD ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, kiedy w ramach danego programu promocji nie określono żadnych rodzajów działalności gospodarczej, które mają zostać objęte wsparciem, kryterium w tym zakresie uznaje się za spełnione. Jednocześnie na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu weryfikacji podlega, czy okres realizacji projektu nie wykracza poza ramy czasowe wybranego programu promocji i poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR (tj. 31 grudnia 2023 r.). Kryterium obligatoryjne.

Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności określonych w wybranym programie promocji. Ocenie podlegać będzie czy wskazany we wniosku o dofinansowanie rodzaj działalności, której dotyczy projekt i rodzaj działalności, której dotyczy produkt będący przedmiotem projektu, są wymienione w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie PKD takim samym jak PKD projektu i produktu będącego przedmiotem projektu -weryfikacja nastąpi w oparciu o PKD/EKD ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, kiedy w ramach danego programu promocji nie określono żadnych rodzajów działalności gospodarczej, które mają zostać objęte wsparciem, kryterium w tym zakresie uznaje się za spełnione.

Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po dniu złożenia wniosku. W przypadku rozpoczęcia przez wnioskodawcę realizacji projektu z naruszeniem powyższej zasady, wszystkie wydatki w ramach projektu będą niekwalifikowalne. Wyjątek stanowi koszt rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego. Koszty te mogą być kwalifikowalne, pod warunkiem, że zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań i wydatków związanych z rezerwacją miejsca wystawowego na targach, opłatą rejestracyjną za udział w targach oraz wpisem do katalogu targowego. Działań przygotowawczych, w szczególności usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych), nie uznaje się za rozpoczęcie realizacji projektu. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami, poza wyjątkiem wskazanym powyżej. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Należy wybrać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalności, której dotyczy projekt. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) oraz powinien zawierać dział, grupę, klasę oraz podklasę np. 12.34.Z Należy wskazać tylko jeden numer PKD określający działalność, której dotyczy projekt. W związku z tym, jeżeli projekt dotyczy kilku działalności określonych odrębnymi numerami kodów PKD należy wskazać numer określający najistotniejszą lub przeważającą dla danego projektu działalność gospodarczą. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt, musi być na dzień składania wniosku o dofinansowanie ujawniony w dokumencie rejestrowym (odpowiednio w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Nie stanowi potwierdzenia ujawnienia kodu PKD w rejestrze informacja o posiadaniu tego kodu PKD w umowie spółki czy innym dokumencie statutowym, który jest wskazany w KRS. Należy sprawdzić, czy działalność, której dotyczy projekt nie jest wykluczona w konkursie.

Tak. Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, musi uwzględniać co najmniej jednego działania promocyjnego (stoiska na imprezie targowej lub targowo-konferencyjnej lub misji wyjazdowej) podczas wydarzenia wskazanego w Tabeli oraz udział w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym. Jeśli pomimo wezwania o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca nie zaplanuje wskazanych działań promocyjnych, projekt nie spełni kryterium pn. Projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji.