Pomiń nawigację

Zapis w Regulaminie wyboru projektów w ramach konkursu "GOZ-to się opłaca" Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia we wniosku o dofinansowanie projektu wartości wskaźników, o których mowa w pkt 1 i 2, w przypadku pracowników dużych przedsiębiorstw (DP) oznacza, że we wniosku powinny znaleźć się wskaźniki produktu i rezultatu w kontekście dużych przedsiębiorstw tj. liczba pracowników objętych wsparciem w zakresie zielonej ekonomii z DP oraz  liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii z DP.  Nie ma obowiązku tworzenia wskaźnika własnego dot. liczby  przedsiębiorstw, niemniej wnioskodawca może w projekcie określić własne wskaźniki realizacji projektu zgodnie z jego specyfiką. Nie ma również przeciwskazań do ustanowienia wskaźnika dot. liczby przedsiębiorstw w szczególności z uwagi na ocenę rozpoznania przez wnioskodawcę np. grupy docelowej i określenia liczby osób z jednego przedsiębiorstwa, które wezmą udział w projekcie. Założenie takie może mieć wpływ na konstrukcję, a tym samym ocenę racjonalności budżetu projektu.

Zgodnie z Minimalnym zakresem usług stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów ” przedsiębiorcy, którzy zakończyli udział w szkoleniach, mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi dotyczącego planowania strategii rozwoju GOZ w przedsiębiorstwie i działań wdrożeniowych GOZ. Każdy uczestnik ma prawo skorzystać z maksimum 10 godzin przedmiotowego doradztwa. Zatem w przypadku gdy przedsiębiorca oddeleguje np. 6 pracowników, każdy z nich może otrzymać wsparcie w postaci maksymalnie 10 godzin doradztwa poszkoleniowego (60 godzin na przedsiębiorstwo), o ile potrzeba przeprowadzenia takowego będzie wynikać z potrzeb uczestników szkoleń.

Zapisy dotyczące uczestnictwa w projekcie co najmniej dwóch osób z przedsiębiorstwa oraz stanowisk menadżerskich są zaleceniem PARP a nie warunkiem obowiązkowym. Jak wynika z doświadczenia największą korzyść dla przedsiębiorstw generuje taka konstrukcja doboru uczestników, niemniej jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników nie są wykluczone z udziału w konkursie. 

Działania merytoryczne w projekcie mogą być prowadzone przez personel projektu mający status pracownika zgodnie z zapisami Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zatrudniony przez Beneficjenta/Partnera lub zlecone do realizacji przy zastosowaniu odpowiednich procedur związanych z realizacją zamówienia publicznego. Personel nie musi być zatrudniony już w momencie składania wniosku o dofinansowanie, jego zaangażowanie może zostać zaplanowane w późniejszym okresie, jednak stosowne zapisy odnośnie formy zaangażowania należy zawrzeć we wniosku.

Działania merytoryczne w projekcie mogą być prowadzone przez personel projektu mający status pracownika zgodnie z zapisami Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zatrudniony przez Beneficjenta/Partnera lub zlecone do realizacji przy zastosowaniu odpowiednich procedur związanych z realizacją zamówienia publicznego. Istnieje zatem możliwość zaangażowania kadry na podstawie umowy b2b. Rozliczenie w takim przypadku będzie zależne od formy zawartej umowy (np. faktura, rachunek do umowy zlecenia/dzieło).

Zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Zasady finansowania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego” nota księgowa nie może być stosowana przez beneficjenta, w sytuacji gdy mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Notą księgową mogą być rozliczane natomiast koszty zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem (tzw. samozatrudnienie w projekcie), pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

Katalog kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EFS+ został określony w Podrozdziale 3.12 Wytycznych kwalifikowalności: wytyczne 2021-2027 (funduszeeuropejskie.gov.pl) .

Beneficjent oraz Partnerzy ma/mają  prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 r., pod warunkiem że wydatki te dotyczą okresu realizacji Projektu oraz zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.

Wskazane kryterium nie musi być spełnione, jest to kryterium premiujące. Za spełnienie niniejszego warunku można uzyskać 4 punkty.

W podanym w pytaniu przykładzie przedmiotowe kryterium nie będzie spełnione. Przedmiotowe kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli wsparcie w postaci pomocy de minimis zostało udzielone przez Wnioskodawcę lub partnera min. 60 przedsiębiorstwom w ramach jednego projektu.

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w kryterium (np. referencji).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego.

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa ostateczną odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi Wnioskodawca (lider) jako strona umowy o dofinansowanie.

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa powinno nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Partner – podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu i realizujący projekt partnerski, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, wspólnie z Wnioskodawcą na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie;

Wnioski można składać wspólnie z partnerami wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Liczba podmiotów wchodzących w skład projektu partnerskiego nie może przekraczać 5 podmiotów (wnioskodawca i maksymalnie 4 partnerów).

Ocena merytoryczna wniosku składa się z następujących etapów:

1) pierwszy etap oceny merytorycznej w zakresie kryteriów merytorycznych 0-1,

2) drugi etap oceny merytorycznej w zakresie kryteriów dostępu i kryteriów horyzontalnych,

3) trzeci etap oceny merytorycznej w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych i kryteriów premiujących,

4) etap negocjacji (jeśli oceniający stwierdzą, że projekty wymagają skierowania do tego etapu).

Wnioski w naborze  można składać w terminie od 17 sierpnia do 11 września 2023 r. do godziny 10.00.

Wniosek o dofinansowanie w ramach prowadzonego naboru jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA EFS dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/ . Wniosek o dofinansowanie złożony poza systemem SOWA EFS nie będzie rozpatrywany.

 • Minimalny wskaźnik produktu w naborze: Liczba pracowników objętych wsparciem w zakresie zielonej ekonomii – 6500. Wartość wskaźnika jest sumą wartości założonych do osiągnięcia dla wszystkich projektów w ramach naboru.
 • Minimalny wskaźnik rezultatu w naborze: Liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii – 5850. Wartość wskaźnika jest sumą wartości założonych do osiągnięcia dla wszystkich projektów w ramach naboru.
 • Wnioskodawca łącznie z partnerami w ramach projektu obejmie wsparciem nie mniej niż 651 pracowników przedsiębiorstw w obszarach kluczowych dla zielonej ekonomii (wskaźnik produktu).
 • Wskaźnik rezultatu w projekcie powinien wynosić co najmniej 90% wskaźnika produktu.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 średni koszt wsparcia w ramach projektu na pracownika przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 13 692,30 zł. Beneficjent realizujący projekt w celu wyliczenia powyższego kosztu bazuje na całości wydatków rozliczonych w ramach projektu w podziale na liczbę pracowników przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach projektu.

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy, przy czym projekt rozpoczyna się nie później niż 1 marca 2024 r.

Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie:
1) wniosków o płatność;
2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
3) danych uczestników Projektu i podmiotów otrzymujących wsparcie;
4) harmonogramu płatności;
5) informacji o zamówieniach publicznych o wartości równej lub wyższej niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp;
6) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu oraz wymiany dokumentacji pokontrolnej.
Przekazanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 i 6, nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

1. W przypadku gdy wartość zaliczki (kwota dofinansowania wynikająca z umowy) nie przekracza 10 mln zł, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest weksel in blanco, składany przed wypłatą pierwszej transzy dofinansowania, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco, których wzór stanowi załącznik nr 12 do umowy.

2. W przypadku, gdy wartość zaliczki przekracza 10 mln zł, zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie w jednej lub kilku formach określonych w paragrafie 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 2055);

Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

Strony ustalają następujące warunki przekazania transz dofinansowania:
1) pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej we wniosku o płatność, pod warunkiem:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, o którym mowa w § 17 Umowy
oraz
b) złożenia przez Beneficjenta i partnerów oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z możliwości jego otrzymania na podstawie przepisów prawa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne;
2) kolejne transze dofinansowania są przekazywane po:
a) złożeniu wniosku o płatność i zweryfikowaniu, że złożony wniosek o płatność potwierdza wydatkowanie co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania
oraz
b) zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność złożonych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe niż wniosek, o którym mowa w lit. a, zgodnie z § 13 ust. 6
oraz
c) złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 1) lit. b;
3) potwierdzenie wydatkowania, o którym mowa w pkt 2 lit. a, obejmuje:
a) wykazanie wydatków bezpośrednich we wniosku o płatność
oraz

b) oświadczenie we wniosku o płatność o poniesionej narastająco kwocie kosztów pośrednich, nie większej dla każdego wniosku o płatność niż 30% wartości kosztów pośrednich określonej we Wniosku;
4) niezależnie od złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 lit. b, Beneficjent jest zobowiązany rozliczyć koszty pośrednie co najmniej w kwocie wskazanej w oświadczeniu, zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności, nie później niż w końcowym wniosku o płatność.

Transze dofinansowania są przekazywane w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub od dnia zweryfikowania wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.
W przypadku niemożności dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, Instytucja Pośrednicząca może renegocjować z Beneficjentem harmonogram realizacji Projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 2 i § 10 ust. 1.
Instytucja Pośrednicząca może zawiesić wypłatę transzy dofinansowania, w przypadkach o których mowa w § 27. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta z wykorzystaniem CST2021 lub na piśmie, jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe za pośrednictwem CST2021, o zawieszeniu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach.

W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie strony mogą wnioskować o renegocjację budżetu Projektu.

Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed zawarciem umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności oraz będą dotyczyć okresu realizacji Projektu.

Beneficjent zobowiązuje się publikować na stronie internetowej Projektu szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (szkoleń) w Projekcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem udzielania wsparcia. Harmonogram ten powinien obejmować przynajmniej kolejne 30 dni i zawierać co najmniej informację o rodzaju wsparcia oraz dokładną datę, godzinę, adres i formę realizacji wsparcia (stacjonarnie/zdalnie). Informacje zawarte w harmonogramie powinny być na bieżąco aktualizowane w przypadku zaistnienia zmian.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027.

Jest to rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 2055);

Główne cele realizowane przez SOWA EFS:

 • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Organizującej Konkurs (dalej IOK);
 • Organizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami projektu;
 • Zarządzanie użytkownikami biorącymi udział w realizacji projektów;
 • Komunikacja i wymiana informacji.

Roczny Plan Działania będący zbiorem fiszek poszczególnych konkursów i naborów niekonkurencyjnych planowanych do uruchomienia przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą FERS w danym roku, opracowywany według właściwości przez IZ/IP FERS odpowiedzialną za wdrażanie określonych Działań. Zawiera informacje o konkursach i naborach niekonkurencyjnych, planowanych przez IP/IZ FERS w danym roku, w danym Priorytecie FERS. RPD ma na celu przedstawienie założeń IP albo IZ co do planowanego sposobu wyboru projektów (konkurencyjny/niekonkurencyjny), preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów, zakładanych efektów projektu/naboru wyrażonych wskaźnikami, wysokości wydatków w ramach cross-financingu, wysokości wymaganego wkładu własnego, szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania RPD oraz elementów konkursów (ocena merytoryczna, ocena strategiczna).

 Do zawarcia umowy o dofinansowanie wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

1) dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy, o ile nie będzie dostępny w odpowiednim rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej;

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu NIP, jeżeli NIP nie został ujawniony w aktualnym dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy;

3) aktualnego zaświadczenia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi – nie starszego niż 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do złożenia dokumentów;

4) zaświadczenia dla osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy o niekaralności, na podstawie którego będzie możliwe zweryfikowanie, że nie zachodzą przesłanki określone w:

a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) art. 9 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

c) art. 6b ust. 3 pkt 1-2 ustawy o PARP;

5) oświadczenia o kwalifikowalności VAT, wypełnionego na formularzu stanowiącym załącznik do Umowy (jeśli dotyczy);

6) informacji o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności;

7) harmonogramu płatności, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy;

8) wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w imieniu Beneficjenta do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu w ramach CST2021, zgodnie z załącznikiem do Umowy;

9) oświadczenia dotyczącego spełnienia kryteriów premiujących, według wzoru przekazanego przez PARP;

10) oświadczenia, że Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, ponieważ Komisja Europejska uznała pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym;

11) dodatkowo w przypadku projektu partnerskiego:

a) dokumentów rejestrowych partnerów, o ile nie będą one dostępne w odpowiednim rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej,

b) aktualnych zaświadczeń wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy o niezaleganiu przez partnerów z należnościami publiczno-prawnymi, nie starszych niż 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do złożenia dokumentów,

c) porozumienia lub umowy o partnerstwie,

d) zaświadczenia dla osób upoważnionych do reprezentowania partnera o niekaralności, na podstawie którego będzie możliwe zweryfikowanie, że nie zachodzą przesłanek określonych w:

a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) art. 9 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

c) art. 6b ust. 3 pkt 1-2 ustawy o PARP;

e) informacji o numerach rachunków bankowych partnerów do obsługi płatności,

f) wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w imieniu partnera do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu w ramach CST2021, zgodnie z załącznikiem do Umowy;

12) w przypadku, gdy Wnioskodawca przy zawarciu umowy jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwa do zawarcia umowy wraz z dokumentami wskazującymi na umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu Wnioskodawcy.

Niniejszy nabór jest naborem zamkniętym, co oznacza że wnioski można składać w terminie od 17 sierpnia do 11 września 2023 r. do godziny 10.00.

GOZ - gospodarka o obiegu zamkniętym, zgodnie z założeniami zielonej ekonomii to model rozwoju gospodarczego, w którym przy zachowaniu warunku wydajności, spełnione są następujące podstawowe założenia:

a) wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana lub

b) ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).

SOWA EFS – System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - narzędzie służące do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji pośredniczącej elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu. Dostęp do systemu SOWA EFS jest możliwy pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl/ .

1) rekrutacji potencjalnych uczestników;

2) szkoleń i doradztwa bezpośrednio związanego ze szkoleniami;

3) pozostałe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w pkt 2);

4) pośrednie;

5) zakupu lub amortyzacji środków trwałych, zakupu lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

 Beneficjent może otrzymać dofinansowanie na realizację projektu, w ramach którego udzieli

wsparcia przedsiębiorcom i ich pracownikom w postaci:

a) aktywnej rekrutacji tj. uświadomienia znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ

w przedsiębiorstwie oraz analizy poziomu wiedzy pracowników przedsiębiorstwa

w zakresie GOZ, 

b) szkoleń,

c) doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi dotyczącego

praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (o ile potrzeba ich

realizacji będzie wynikać z potrzeb uczestników szkoleń).

a) przedsiębiorcy;

b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;

c) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału

adaptacyjnego przedsiębiorców;

d) partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o

zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

e) organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach

dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r.

poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666);

f) podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1,

2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

g) stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotem (celem) naboru jest wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja pozwoli na wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorców i przedsiębiorstw do wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego i jego zasobów przy jednoczesnym zachowaniu warunku wydajności i zyskowności przedsiębiorstw. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów szkoleniowych w obszarze planowania lub wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych.

Kwota 290 zł obejmuje nocleg w miejscu noclegowym o standardzie hotelu maksymalnie 3* wraz ze śniadaniem, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej standardem cenie rynkowej i jest to uzasadnione celami projektu. Co więcej, cena obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2-osobowych, w których powinno być zakwaterowanych dwoje uczestników.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do Regulaminu konkursu „GOZ – to się opłaca”  tj. „Minimalny zakres usług świadczonych przedsiębiorcom i ich pracownikom” w ramach konkursu możliwe jest prowadzenie szkoleń stacjonarnych i zdalnych realizowanych w czasie rzeczywistym. Rekomenduje się realizację szkoleń dotyczących ogólnych zagadnień, o których mowa w pkt 3.1.a.i  w formule zdalnej. Natomiast szkolenia dotyczące zagadnień specjalistycznych, o których mowa w pkt 3.1.a.ii, 3.1.b. i 3.1.c, mogą być realizowane w formule stacjonarnej lub zdalnej, biorąc pod uwagę maksymalizację korzyści dla uczestników.

Jak wynika z powyższego, projekty mogą przewidywać obydwie formy realizacji wsparcia dla przedsiębiorców, przy czym sposób realizacji wsparcia zależy od Beneficjenta, który powinien wziąć pod uwagę zarówno zakres tematyczny szkoleń jak i maksymalizację korzyści dla uczestników. W ramach konkursu nie jest zabroniona realizacja wsparcia w formule hybrydowej. 

W ramach projektu Wnioskodawca powinien zaplanować proces rekrutacji tak, aby osiągnąć wymagane wskaźniki produktu i rezultatu określone we wniosku o dofinansowanie.  PARP dopuszcza możliwość założenia we wniosku wskaźnika liczby zrekrutowanych pracowników przedsiębiorcy na poziomie maks. 120% wskaźnika produktu określonego we wniosku z uwagi na np. sytuacje, o której mowa w pytaniu.

Średni koszt wsparcia w ramach projektu na pracownika obejmuje całość kosztów projektu.

W konkursie „GOZ – to się opłaca” kryterium dostępu nr 2 brzmi:  Wnioskodawca lub partner w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizowali działania szkoleniowe lub doradztwo o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto w zakresie:

 1. zrównoważonego rozwoju lub
 2. planowania, projektowania lub wdrażania strategii GOZ.

Kryterium będzie ocenianie przez członków Komisji Oceny Projektów (KOP) na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w kryterium. Do decyzji członków oceniających będzie należało czy przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty będą wystarczające w celu uznania kryterium za spełnione.  Kryterium nie nakłada obowiązku, aby wykazywane działania szkoleniowe lub doradcze musiały być zrealizowane odpłatnie dla ich odbiorców.

 

Jeśli chodzi o wnioskodawców, czyli firmy szkoleniowo-doradcze, które będą prowadziły szkolenia, zakładamy że minimalna wartość projektu powinna wynieść ok około 9 milionów złotych na projekty kilkuletnie. Każdy przedsiębiorca i każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z usług o wartości około 10 tysięcy złotych. Nie zakładamy żadnego wkładu własnego, przedsiębiorcy nie będą musieli nic dopłacać żeby wziąć udział w projekcie .

Firmy szkoleniowo-doradcze, które będą organizatorami i realizatorami projektu. Wybierzemy je w ramach naboru, który ogłosiliśmy w lipcu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/goz-to-sie-oplaca . Planujemy wybrać nie więcej niż 10 takich Beneficjentów, będą to firmy, które obejmą zakresem swojej oferty całą Polskę. W trwającym naborze ocenimy ich doświadczenie w zakresie GOZ, czyli umiejętności i znajomość rynku, w tym także tematyki GOZ oraz pomysł na rekrutację uczestników szkoleń. Zadaniem wybranych firm szkoleniowo-doradczych będzie pokazanie firmom korzyści z dostosowania się do nowej rzeczywistości.

Uczestnicy szkoleń będą mogli skorzystać z jednej z trzech ścieżek edukacyjnych różniących się długością i zakresem tematycznym:

 • Pierwsza ścieżka to 24 godziny szkolenia. Będzie ona obejmowała swoim zakresem zarówno ogólne tematy dotyczące GOZ, jak i bardziej specjalistyczne w zakresie gospodarki odpadami, cyrkularnych modeli biznesowych, systemu raportowania czy finansowania całego procesu zmiany.
 • W ścieżce drugiej uczestnicy będą mogli skorzystać tylko z części specjalistycznej. Kierujemy ją do osób, które mają już podstawową wiedzę na temat GOZ.
 • Ścieżka trzecia - najbardziej wyspecjalizowana, uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wybranych tematów również przez nas wskazanych.

Na koniec każdej ścieżki, każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z doradztwa związanego z tematem szkoleń w których brał udział.

Opracowaliśmy ofertę szkoleniową dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego w programie „GOZ – to się opłaca”. Planujemy, że w tym programie około 6,5 tysiąca osób skorzysta z wiedzy i podniesie kompetencje w zakresie GOZ.

Istnieje szereg powodów, dla których warto zainteresować się tematem gospodarki obiegu zamkniętego i zastanowić się, jak moja firma mogłaby zmienić i dostosować się do nowej rzeczywistości. Temat GOZ rozwija się od dziesięciu lat i stał się wyraźnym trendem. Zaczynaliśmy od segregacji śmieci, a teraz rozmawiamy o elektromobilności, zmniejszaniu produkcji, zmniejszaniu konsumpcji. Warto o tym wiedzieć, również dlatego żeby nie zostać w tyle. Przedsiębiorcy, którzy nie chcą czy nie będą interesowali się tym tematem, za jakiś czas zauważą, że zmniejsza się ich liczba klientów. Kontrahenci mogą przestać chcieć z nimi współpracować, czy wręcz zagrożą im kary finansowe, ponieważ już obowiązują, czy za niedługo będą obowiązywały przepisy,  które nałożą na przedsiębiorców wymogi do wprowadzenia systemu kaucyjnego, czy do bardziej świadomej produkcji lub projektowania produkcji. Niedostosowanie się do tych wymogów i tych obowiązków może grozić karami finansowymi. Coraz więcej firm świadomie podchodzi do własnej produkcji, chciałoby bardziej cyrkularnie zarządzać swoimi surowcami oraz odpadami i będzie tego wymagać również od swoich podwykonawców, czyli potencjalnie i od naszych przedsiębiorców.

GOZ, czyli gospodarka obiegu zamkniętego, to model biznesowy zakładający prowadzenie w dalszym ciągu zyskownej działalności gospodarczej przy maksymalnym wykorzystaniu surowców, a jednocześnie dążący do minimalizacji odpadów pochodzących z tej działalności. GOZ zakłada patrzenie na produkt z dwóch stron, z jednej strony żeby jego produkcja generowała jak najmniej odpadów, z drugiej strony żeby powstające odpady mogły być surowcem do innej produkcji albo do zmiany modelu produkcji, a nawet do udostępnienia odpadów jako surowce innym podmiotom.