Pomiń nawigację

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Nie. Koszt realizacji usługi doradczej mającej na celu opracowanie mapy drogowej dla Wnioskodawcy jest niekwalifikowalny w ramach projektu i ponoszony jest ze środków Wnioskodawcy, tj. bez udziału grantu udzielanego w ramach naboru.

O grant w ramach pilotażowego Programu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych, przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o powierzenie grantu.

Wymóg osiągnięcia minimalnego pułapu przychodowego na poziomie 3 mln PLN dotyczy danego, pojedynczego roku obrotowym. Wykazane kwoty przychodu z wybranych dwóch lat nie podlegają sumowaniu dla osiągnięcia minimalnego pułapu 3 mln PLN.

Przykładowo, składając wniosek o powierzenie grantu w 2022 r. wnioskodawca, którego rok obrotowy odpowiada roku kalendarzowemu, będzie musiał wykazać, że co najmniej w dwóch latach wybranych spośród lat: 2019, 2020 i 2021 osiągnął przychód nie mniejszy, niż 3 mln zł.

Wsparcie udzielane będzie małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 (Produkcja mebli), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W ramach tego działu uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD:

 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
 • 31.03.Z Produkcja materaców,
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

O grant w ramach pilotażowego Programu mogą ubiegać się wyłącznie mali lub średni przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Tym samym mikroprzedsiębiorcy nie mogą ubiegać się o grant w tym konkursie.

Minimalny zakres Mapy drogowej został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu naboru. Mapa drogowa nie jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu.

Tak. W ramach kryterium nr 5 Wkład władny ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada wymagany wkład własny niezbędny do realizacji projektu w wysokości nie mniejszej niż 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Wnioskodawcy zapewniający wkład własny na realizację projektu powyżej 30% wydatków kwalifikowanych otrzymają dodatkowe punkty w ramach kryterium rozstrzygającego.

Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa - stacjonarna lub mobilna maszyna - o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Okres realizacji projektu rozumiany również jako okres kwalifikowalności wydatków, nie może przekraczać 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego we wniosku.

Mapa drogowa w przypadku pilotażu Robogrant to plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji celem transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy:

 1. mali lub średni prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli;
 2. prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
 3. którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych, przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych latach obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o powierzenie grantu.

W przypadku faktury wystawionej w walucie obcej i stanowiącej dowód poświadczający poniesienie wydatku, w celu dokonania rozliczenia takiego dokumentu przy wniosku o płatność, konieczne jest przeliczenie wartości zapłaconej faktury na walutę polską. Przewalutowanie jest dokonywane po kursie sprzedaży banku z dnia dokonania transakcji, z którego usług korzysta Grantobiorca i w którym dokonuje zapłaty. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie kursu sprzedaży danego banku (np. w przypadku płatności bezpośrednio z konta walutowego), wydatki kwalifikowalne poniesione w walucie obcej należy przeliczyć po innym kursie, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującą polityką rachunkowości Grantobiorcy.

Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.). Wnioskodawca przedstawia informacje zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym we właściwym rejestrze gospodarczym (KRS, CEIDG).

Należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku spółki cywilnej w polu Nazwa Wnioskodawcy należy wpisać nazwę spółki oraz podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziału, należy podać pełną nazwę oddziału Wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Za wydatki niekwalifikowalne uznaje się podatek od towarów i usług VAT, koszt usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej (dokument opcjonalny) oraz wszelkie pozostałe wydatki, które nie zostały uwzględnione w katalogu kosztów kwalifikowanych.

Realizacja projektu nie może nastąpić przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków, tj. wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na rozwój muszą zostać poniesione po dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania Wnioskodawcy do zamówienia towarów lub usług związanych z realizacją projektu. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu następujące czynności:

 • działania przygotowawcze, w szczególności sporządzenie studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych), pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną,
 • uzyskanie zezwoleń,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy, pod warunkiem, że jego koszty nie są objęte pomocą publiczną,
 • podpisanie listów intencyjnych lub zawarcia umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu.

Wkład własny zapewniany jest ze środków własnych Wnioskodawcy lub ze źródeł zewnętrznych innych, niż pomoc publiczna (np. kredyt bankowy).

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach naboru. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania, w terminie 7 dni (liczonych od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu, dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień odebrania wezwania przez wnioskodawcę) jednego wniosku, który będzie podlegał ocenie. W przypadku braku wskazania wniosku ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Kwota środków przeznaczona na granty w naborze wynosi 29 mln zł

Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt musi wskazywać na prowadzenie działalności produkcyjnej w branży meblarskiej (tj. dotyczyć wyłącznie działu 31 PKD) oraz musi być ujawniony w dokumencie rejestrowym (tj. w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) na dzień składania wniosku o powierzenie grantu. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) oraz powinien zawierać dział, grupę, klasę oraz podklasę np. 31.01.Z. Pole należy wypełnić poprzez wybranie właściwej opcji z listy rozwijanej dotyczącej kodu PKD prowadzonej działalności.

Grantobiorca zobowiązuje się do wydatkowania wszystkich środków w ramach projektu, w tym ponoszonych ze środków wkładu własnego, zgodnie z zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji, o której mowa w art. 6c Ustawy o utworzeniu PARP oraz w załączniku nr 4 do umowy o powierzenie grantu, który stanowią Rekomendacje w zakresie ponoszenia wydatków w projekcie z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Naruszenie trwałości Projektu następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości Projektu co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

 1. zaprzestano działalności produkcyjnej;                                                                                                    
 2. nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
 3. nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Umowa o powierzenie grantu może zostać zawarta w formie elektronicznej. Wnioskodawca, który chce przystąpić do zawarcia umowy w tej formie powinien zapewnić, aby osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy przy zawarciu umowy o powierzenie grantu posiadały kwalifikowalny podpis elektroniczny. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, wynosi do 130 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia naboru, PARP publikuje na stronie internetowej PARP listę projektów wybranych do powierzenia grantu. 

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 850 tys. zł. 

Grant stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 1407/2013.

Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Tak. Grant jest przekazywany Grantobiorcy w postaci zaliczki i płatności końcowej.
§ 7 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu stanowi, że w przypadku finansowania Projektu zaliczką Grantobiorca jest zobowiązany do otwarcia i prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego Grantobiorcy – zaliczkowego.Zaliczka nie może przekroczyć 40% wartości udzielonego Grantobiorcy grantu, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy o powierzenie grantu.

Grant jest przekazywany Grantobiorcy w postaci:

 1. zaliczki oraz płatności końcowej w wysokości nieprzekraczającej pozostałej kwoty grantu określonej w § 4 ust. 3 umowy, pomniejszonej o kwotę przekazanej zaliczki oraz o odsetki narosłe na rachunku bankowym Grantobiorcy – zaliczkowym albo
 2. płatności końcowej w wysokości nieprzekraczającej kwoty grantu określonej w  § 4 ust. 3 umowy o powierzenie grantu.

Tak. Zgodnie z § 3. ust. 4 Regulaminu naboru, jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w ramach naboru wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów w naborze, termin składania wniosków może ulec skróceniu. O takiej zmianie terminu PARP poinformuje z wyprzedzeniem na stronie naboru.

Zgodnie z § 11 Regulaminu naboru, od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu oraz dokonanej oceny nie przysługują Wnioskodawcy środki odwoławcze.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 mln zł.