Pomiń nawigację

Tak. Instytucja Pośrednicząca może przeprowadzić kontrolę w trakcie weryfikacji wniosku o płatność. W takim przypadku termin na wezwanie do uzupełnień i poprawy wniosku o płatność oraz termin zatwierdzenia wniosku o płatność może ulec wydłużeniu o okres niezbędny do wykonania zaleceń wynikających z ostatecznej informacji pokontrolnej.

W przypadku zakupu używanego środka trwałego należy załączyć:

 • oświadczenie podmiotu zbywającego, że zakup środka trwałego nie był współfinansowany z udziałem środków UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
 • oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego,
 • oświadczenie podmiotu zbywającego określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia.

Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać wystawienie zlecenia płatności w różnych przypadkach, m.in. gdy Beneficjent nie złoży Harmonogramu płatności w terminie lub gdy wystąpi podejrzenie, że Projekt jest realizowany niezgodnie z Umową. Instytucja Pośrednicząca również może wstrzymać wystawienie zlecenia płatności, gdy powzięła informacje od organów ścigania lub innych uprawnionych organów kontroli, a także do czasu wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych. Wystawienie zlecenia płatności może również być wstrzymane w sytuacji, gdy Instytucja Pośrednicząca poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie zachowania przez Beneficjenta obowiązujących zasad i procedur związanych z wyborem wykonawcy i zakupem przez niego towarów lub usług w ramach projektu.

Zlecenie płatności jest wystawiane w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność, z zastrzeżeniem, że Instytucja Pośrednicząca  nie ponosi odpowiedzialności za brak zatwierdzenia wniosku o płatność, brak wystawienia zlecenia płatności lub opóźnienia w przekazywaniu środków na rachunek bankowy Beneficjenta wynikające z przyczyn od niej niezależnych, jak np.  brak dostępności środków na rachunkach, z których realizowane są wypłaty dofinansowania, opóźnienia w przekazywaniu płatności z przyczyn leżących po stronie płatnika, rozwiązanie umowy, czy podejrzenie lub stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości.  

W takim przypadku Beneficjent może złożyć wniosek Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem platformy ePUAP w formacie zgodnym z SL2021.

Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać płatność dla Beneficjenta w przypadku braku postępu w realizacji Projektu, braku złożenia przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, powzięcia informacji od organów ścigania lub innych uprawnionych organów kontroli o trwających czynnościach lub postępowaniu przygotowawczym bądź sądowym, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację Projektu, niezachowania warunków rozliczenia pobranych transz zaliczki określonych w Umowie oraz do czasu wykonania zaleceń wynikających z ostatecznej informacji pokontrolnej z kontroli Projektu. W przypadku podjęcia przez Instytucję Pośredniczącą decyzji o wstrzymaniu albo odmowie zatwierdzenia wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca informuje o tym Beneficjenta.

Przy wyborze wykonawców Beneficjenci dofinansowania zobowiązani są do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny z zachowaniem przepisów i zasad wynikających odpowiednio z ustawy Prawo zamówień publicznych lub z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027. Przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, beneficjenci są zobowiązani do zamieszczania ogłoszeń w serwisie Baza Konkurencyjności (na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby cały proces wyboru wykonawcy zamówienia przebiegał zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

PARP ma maksymalnie 100 dni od zakończenia naboru na ocenę wszystkich projektów złożonych w naborze.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w bieżącym naborze to 100 mln zł.

Okoliczności, które mogą wpłynąć na datę zakończenia naboru to: zwiększenie kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach naboru, złożenie w naborze wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze, długotrwałe techniczne problemy uniemożliwiające składanie wniosków.

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie, to te, które polegają na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej, a następnie wdrożeniu strategii wzorniczej, tj. przeprowadzeniu działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej.

Miejsce realizacji projektu w ramach działania 1.4 FEPW musi znajdować się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego, tj. m.st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego), co oznacza, że zarówno główna lokalizacja projektu, jak i pozostałe, wszystkie miejsca realizacji projektu muszą być zlokalizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. W ramach działania mogą być dofinansowane wyłącznie projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Ocena projektu prowadzona jest w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu Wyboru Projektów. Ocena jest jednoetapowa. Ocena dokonywana jest przez członków oceniających, którzy wchodzą w skład KOP. Ocena dokonywana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz informacji lub dokumentów, które zostały uzupełnione lub przedłożone w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku (jeśli wnioskodawca był wezwany do ich złożenia), a także informacji udzielanych przez wnioskodawcę podczas posiedzenia Panelu KOP.

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest:

 • złożenie w SL2021 prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkownika SL2021 Projektu, udostępnionej na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej, i wymogami określonymi w Umowie oraz
 • zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność oraz zaakceptowanie przez Instytucję Pośredniczącą zabezpieczenia, o którym mowa w § 15.

Projekt uznaje się za zrealizowany, jeśli Beneficjent wykonał i udokumentował w sposób określony w Umowie pełny zakres rzeczowo-finansowy Projektu oraz złożył wniosek o płatność końcową, który został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą.

Audyt wzorniczy to analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych.

Tak, Wnioskodawca może wykorzystać  przeprowadzony audyt wzorniczy oraz opracowaną strategię wzorniczą w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW), pod warunkiem aktualności informacji i rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej oraz braku realizacji projektu dotyczącego wdrożenia strategii wzorniczej w ramach Działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję II etap. W przypadku wykorzystania przeprowadzonego audytu wzorniczego oraz opracowanej strategii wzorniczej w ramach  Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I POPW zasada, zgodnie z którą, koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem, nie obowiązuje. Ponadto w przypadku wykorzystania przeprowadzonego audytu wzorniczego oraz opracowanej strategii wzorniczej w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I POPW nie obowiązuje zasada przeprowadzenia tych usług przez podmiot zapewniający zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant. Możliwość wykorzystania przeprowadzonego audytu wzorniczego oraz opracowanej strategii wzorniczej w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I POPW jest warunkowana stwierdzeniem poprawności przez PARP ich realizacji i rozliczeniem wniosku o płatność końcową w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I POPW. Działania z wykorzystaniem procesów projektowania wzorniczego w oparciu o strategię wzorniczą muszą być prowadzone przez podmiot, który zapewnia zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant. Wymaganie to powinno stanowić warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi lub usług.

W przypadku realizacji Projektu w oparciu o audyt wzorniczy i strategię wzorniczą opracowane w ramach Działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję etap I, koszty przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej nie podlegają dofinansowaniu w ramach projektu.

W ramach działania 1.4 FEPW weryfikacji będzie podlegać, czy projekt obejmuje wprowadzenie/wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej. Wymaganym poziomem jest wykazanie innowacji na skalę przedsiębiorstwa. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie/wdrożenie innowacji w procesie biznesowym. Innowacja w procesie biznesowym musi być bezpośrednio związana z wdrożeniem innowacji produktowej. Poprzez wdrożenie przedmiotu projektu rozumieć należy wprowadzenie go na rynek.

Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.  

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu. Ww. nie dotyczy umów z wykonawcami polegających na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej. W przypadku, kiedy projekt dotyczy realizacji inwestycji początkowej, za rozpoczęcie projektu uznaje się także dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z realizacją projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi wcześniej.

Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uznaje się:

 • działań przygotowawczych, w szczególności sporządzenia studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych), pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną,
 • przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy, pod warunkiem, że jego koszty nie są objęte pomocą publiczną,
 • procesu wyboru wykonawcy usług doradczych związanych z przeprowadzeniem procesu wzorniczego,
 • poniesienia kosztów usług polegających na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej,
 • podpisania listów intencyjnych lub zawarcia umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu.

Tak, na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług dotyczących wykonania audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Tak, w zależności od wyboru formy finansowania:

 1. w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis - dla usług doradczych związanych przeprowadzeniem audytu wzorniczego, opracowaniem strategii wzorniczej, usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, usług szkoleniowych oraz ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wsparcie wyniesie do 85% wartości ww. kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15%,
 2. w zakresie kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP - dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej wsparcie wyniesie do 50% wartości ww. kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że wkład to co najmniej 50%,
 3. w zakresie kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną wsparcie będzie udzielone zgodnie z mapą pomocy regionalnej, co oznacza, że wkład własny to różnica pomiędzy wysokością ww. kosztów, a udzielonym dofinansowaniem.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników.

Beneficjent ma obowiązek przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu i umowy, w tym potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celów projektu, w szczególności wskaźników produktu i rezultatu projektu oraz dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, w tym dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu oraz informacje przedstawione w ramach projektu przez Beneficjenta przed zawarciem umowy, przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym nastąpiło zakończenie projektu.  

Ponadto, Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis przez okres 10 lat od dnia otrzymania pomocy.

Beneficjent ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z wzorami opublikowanymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej, pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzornictwo-w-msp na cały okres obowiązywania umowy, tj. na okres realizacji projektu oraz:

 • w przypadku projektów realizowanych w schemacie dotacji warunkowej – na okres trwałości (tj. przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu) albo do czasu ostatecznej spłaty zobowiązań wynikających ze spłaty dotacji warunkowej, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później;
 • w przypadku projektów, które nie będą realizowane w schemacie dotacji warunkowej - na okres tożsamy z okresem trwałości (tj. przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu).

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku, gdy z Harmonogramu płatności wynika, że część kwoty dofinansowania będzie przekazana w formie zaliczki, Beneficjent ustanawia dodatkowe zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej wartości najwyższej transzy zaliczki pozostającej w dyspozycji Beneficjenta, w jednej z form określonych w § 5 ust. 3 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek, na okres najpóźniej od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy zaliczki do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków w Projekcie. Wyboru form zabezpieczenia dokonuje Instytucja Pośrednicząca. Wybór może nastąpić poprzez akceptację propozycji przedstawionej przez Beneficjenta.

Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość Projektu, przez okres trzech lat. Okres trwałości projektu rozpoczyna się od dnia zakończenia realizacji Projektu, rozumianego jako dzień dokonania płatności końcowej na rachunek bankowy Beneficjenta (jeżeli w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane jest dofinansowanie) albo dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.

Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje wniosków o płatność ze względu na charakter składanego rozliczenia:

Wniosek o płatność sprawozdawczy:

Beneficjent jest zobowiązany składać wnioski o płatność nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku składania wniosków o płatność w terminach określonych Umową, z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu. W takim przypadku należy złożyć wniosek o płatność sprawozdawczy, informujący o postępie w realizacji projektu w części sprawozdawczej, w tym również w zakresie informacji o podjętych działaniach równościowych, o których mowa w wytycznych dotyczących zasad równościowych.

Wniosek o płatność zaliczkowy i rozliczenie zaliczki:

Umowa o dofinansowanie przewiduje możliwość otrzymania zaliczki na realizację projektu, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Łączne dofinansowanie wypłacone w formie zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania. Każda wypłacona transza zaliczki musi zostać rozliczona w minimum 70% w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. Rozliczenie zaliczki oznacza złożenie wniosku o płatność zawierającego wydatki na min. 70% kwoty wypłaconej zaliczki (dofinansowanie) lub - w przypadku braku poniesienia wydatków kwalifikowalnych - musi nastąpić zwrot nierozliczonych środków zaliczki na rachunek PARP. W przypadku braku rozliczenia zaliczki lub nieterminowym rozliczeniu, od wypłaconych środków zaliczki są naliczane odsetki, jak dla zaległości podatkowych.

Wniosek o płatność refundacyjny:

Do każdego wniosku o płatność zawierającego rozliczenie wydatków, Beneficjent zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, takie jak: dokumenty księgowe, dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty (w przypadku rozliczenia zaliczki wyciąg z rachunku zaliczkowego obejmującego okres sprawozdawczy), dokumenty potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego np. raport / sprawozdanie z wykonania usługi, protokoły odbioru, dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia dla wydatków wykazanych we wniosku o płatność itp.

W zależności od charakteru rozliczenia w danym okresie sprawozdawczym, beneficjent może złożyć wniosek o płatność będący kombinacją przedstawionych powyżej form – np. wniosek refundacyjno -zaliczkowy, czy wniosek rozliczający jednocześnie zaliczkę i refundację.

Beneficjent jest zobowiązany do składania Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność w terminach i na kwoty nie wyższe niż określone w Harmonogramie płatności, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w formie: zaliczki lub refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.

Wydatki  dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne w sytuacji, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego na zasadach określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowane wskazuje, czy ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem, czy ma możliwość częściowego odzyskania VAT, czy nie ma takiej możliwości. Wnioskodawca deklaruje możliwość (bądź jej brak) odzyskania podatku VAT poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji. Należy zwrócić szczególną uwagę, iż jeśli wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu, to kwoty wydatków ogółem nie mogą być równe kwotom wydatków kwalifikowalnych (część XI wniosku o dofinansowanie - Harmonogram rzeczowo – finansowy). Jeżeli wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT to kwota tego podatku nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, a zatem wartości kwoty wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych powinny być od siebie różne (co najmniej o wartość kwoty podatku VAT).

Beneficjent zobowiązuje się do złożenia Instytucji Pośredniczącej wniosku o rozliczenie dotacji warunkowej najpóźniej w terminie 60 dni po upływie 2 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.

Przez projektanta należy rozumieć osobę, która posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) lub ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia wyrobu lub minimum 3 projekty usług, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia usługi.

Zgodnie z § 2 ust 1. Regulaminu wyboru projektów „Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej, a następnie wdrożeniu strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.”

Dalej, w ust. 3 wskazano „Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty obejmujące:

 1. koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
 2. koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
 3. nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 4. nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 5. koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10 % wartości kosztów nabycia środków trwałych,
 6. koszty usług szkoleniowych,
 7. koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki w jednej z form, o których mowa § 5 ust. 3 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek, z zastrzeżeniem, że ust. 1) i 2) są obligatoryjne do realizacji projektu.”

Zgodnie z § 3 ust. 12 Regulaminu wyboru projektów koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem oraz usługi te zostały przeprowadzone przez podmiot, który zapewnia zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant. Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 13 Regulaminu wyboru projektów Wnioskodawca może wykorzystać przeprowadzony audyt wzorniczy oraz opracowaną strategię wzorniczą w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW), pod warunkiem aktualności informacji i rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej oraz braku realizacji projektu dotyczącego wdrożenia strategii wzorniczej w ramach Działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję II etap. W przypadku realizacji Projektu w oparciu o audyt wzorniczy i strategię wzorniczą opracowane w ramach I etapu Działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję, koszty przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej nie podlegają dofinansowaniu w ramach Projektu.

Celem działania 1.4. FEPW jest zachęcenie oraz wsparcie przedsiębiorców we współpracy z projektantami w wykorzystaniu procesów wzorniczych w celu zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów, lepszego dostosowania ich do oczekiwań klientów oraz zwiększenia konkurencyjności. Nie będą kwalifikowane projekty, które we własnym zakresie, tj. na własny koszt, zrealizują obowiązkową część projektu. Audyt oraz strategia wzornicza są obligatoryjne zarówno w zakresie ich realizacji, jak również poniesienia kosztów, co wynika z przytoczonych zapisów Regulaminu wyboru projektów.