Pomiń nawigację

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Potencjalne korzyści dla przedsiębiorców goszczących obejmują możliwość:

 • współpracy z energicznym i zmotywowanym nowym przedsiębiorcą, który wniesie innowacyjne poglądy, nowe umiejętności i wiedzę do biznesu przedsiębiorcy goszczącego;
 • poznania rynków zagranicznych, poszerzenia możliwości biznesowych i zaangażowania się w działalność transgraniczną;
 • współdziałania z przedsiębiorcami z innych krajów europejskich, możliwość stania się częścią dynamicznej europejskiej sieci biznesowej przedsiębiorców odnoszących sukcesy;
 • zwiększenia potencjału wzrostu firmy poprzez nawiązanie partnerstwa biznesowego z nowym przedsiębiorcą z innego kraju europejskiego;
 • skorzystania z pomocy profesjonalnych organizacji pośredniczących, które pomagają w poszukiwaniu odpowiedniego partnera biznesowego do wymiany;
 • zwiększenia widoczności i prestiżu swojej firmy (np. poprzez wywiady w mediach).

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców to europejski program wymiany dla przedsiębiorców.

Zapewnia praktyczną i finansową pomoc dla nowo powstałych lub przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą spędzić jakiś czas za granicą u przedsiębiorcy przyjmującego. Dzięki programowi nowi lub przyszli przedsiębiorcy zdobywają odpowiednie umiejętności do zarządzania małym lub średnim przedsiębiorstwem, a doświadczeni przedsiębiorcy zyskują świeże perspektywy i możliwości współpracy międzynarodowej.

Program ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, lepsze możliwości tworzenia sieci kontaktów w całej Europie oraz nowe relacje handlowe dla europejskich przedsiębiorstw.

Zgłoszenie i udział w programie są bezpłatne. Nie są wymagane żadne opłaty za aplikację lub uczestnictwo. Nowi Przedsiębiorcy uczestniczący w wymianie otrzymują wsparcie wypłacane w miesięcznych ratach. Jego wysokość zależy od kraju, w którym będą gościć.

 • Ułatwienie wymiany biznesowej pomiędzy nowymi i doświadczonymi przedsiębiorcami;
 • Nawet sześciomiesięczne szkolenie w miejscu pracy umożliwiające pomyślne rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Wymiana doświadczeń i wiedzy na temat przeszkód i wyzwań przy zakładaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw;
 • Zwiększanie dostępu do rynku i identyfikowanie potencjalnych partnerów dla nowych i założonych przedsiębiorstw w innych krajach europejskich;
 • Tworzenie sieci kontaktów poprzez korzystanie z wiedzy i doświadczeń z innych krajów europejskich.

W programie mogą wziąć udział początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założeniu własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat. Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej.

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest dofinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się jak być przedsiębiorcą od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia finansowego Młody Przedsiębiorca przedkłada IPMP oświadczenie o:

 • spełnianiu przesłanek Młodego Przedsiębiorcy wskazanych w § 21 ust. 2 Rozporządzenia,
 • braku przesłanek, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Udział Młodego Przedsiębiorcy w Programie EYE obejmuje cztery etapy: 

 1. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego – Młody Przedsiębiorca przystępuje do Programu EYE składając wniosek przy użyciu INZ dostępnego na stronie internetowej www.erasmus-entrepreneurs.eu. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Na tym etapie procedury konieczne jest wybranie PARP jako właściwej IP. Złożenie wniosku jest potwierdzane wysłanym do Młodego Przedsiębiorcy elektronicznym komunikatem o rejestracji wniosku. IPMP odpowiada za weryfikację złożonego wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie niezbędne wymagania, IPMP przyjmuje wniosek, jeżeli nie, wniosek odrzuca. Jeśli wnioskodawca, którego wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod kontem formalnym i merytorycznym, nie zaloguje się do INZ przez 6 miesięcy to wniosek automatycznie zmienia status na „nieaktywny”. Wnioskodawca, którego wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację pod kontem formalnym i merytorycznym, może wycofać wniosek w każdym czasie.
 2. Nawiązanie relacji – wraz z informacją o przyjęciu wniosku Młody Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o Przedsiębiorcach Przyjmujących, spośród których Młody Przedsiębiorca wybiera odpowiedniego Przedsiębiorcę Przyjmującego. W bazie danych można wskazać do 5 propozycji Przedsiębiorcy Przyjmującego.
 3. Zobowiązanie i przygotowanie - Młody Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca Przyjmujący sporządzają Plan Pobytu. PARP wprowadza Plan pobytu do INZ. Następnie Plan Pobytu powinien zostać zaakceptowany w INZ przez: Młodego Przedsiębiorcę, IP Młodego Przedsiębiorcy, Przedsiębiorcę Przyjmującego oraz IP Przedsiębiorcy Przyjmującego. IPMP oraz Młody Przedsiębiorca zawierają umowę. Przed rozpoczęciem Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego Młody Przedsiębiorca jest zobowiązany do odbycia rozmowy z IPMP, której celem jest przygotowanie do wyjazdu. Termin rozmowy jest ustalany i przez IPMP w porozumieniu z MP.
 4. Etap wdrożenia – Pobyt u Przedsiębiorcy Przyjmującego może obejmować jeden nieprzerwany okres lub być podzielony na kilka okresów, w zależności od wyboru Młodego Przedsiębiorcy. Po zakończeniu Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego Młody Przedsiębiorca sporządza w INZ sprawozdanie w języku angielskim. IP Młodego Przedsiębiorcy i IP Przedsiębiorcy Przyjmującego monitorują przebieg Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego, a po jego zakończeniu akceptują w INZ sporządzone przez Młodego Przedsiębiorcę sprawozdanie końcowe z Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego. Młody Przedsiębiorca jest zobowiązany do zbierania w trakcie pobytu dokumentów (np. rachunków, kart pokładowych, umowy najmu mieszkania) potwierdzających jego pobyt za granicą.

Uczestnicząc w projekcie można zyskać:

 • comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju),
 • możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji,
 • doskonalenie umiejętności językowych.