Pomiń nawigację

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Środki przeznaczone są na rozwój startupów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych. Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

PARP uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych:

 • I (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i
 • II (Nowoczesna infrastruktura transportowa).

PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami, które dynamizują ich rozwój, podnoszą potencjał innowacyjności i konkurencyjności, umożliwiają podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Koncentrujemy się na pięciu obszarach wsparcia:

 • inwestycje w innowacje
 • dizajn
 • rynek start-upowy
 • internacjonalizacja
 • infrastruktura.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 stycznia 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl (link do Generatora Wniosków jest aktywny od 4 stycznia 2022 r.).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2 nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wsparcia rozwoju działalności przez przedsiębiorstwa typu startup, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, tj. utworzyły produkt (wyrób lub usługę) w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup - dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.

Tak. Konkurs jest podzielony na rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane  w następujących terminach:

 1. dla rundy I  – od 4.01.2022 r. do 17.02.2022 r.;
 2. dla rundy II – od 18.02.2022 r. do 4.04.2022 r.;
 3. dla rundy III – od 5.04.2022 r. do 9.06.2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Tak. Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki:

 1. Raport inkubacji startupu w ramach Platformy startowej – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu.
 2. Model biznesowy - strumienie przychodów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 3. Model biznesowy - struktura kosztów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – załącznik składany jest wyłącznie w przypadku projektów w których VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli dotyczy). Sporządzony na wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 5. Inne – jeśli dotyczy. Możliwość załączenia od jednego do trzech dokumentów/plików. Wielkość  pojedynczego załącznika nie powinna przekraczać 15 MB, w formacie PDF, JPG, XLS, XLSX, ODS, ZIP, 7-ZIP. 

Sposób złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie określa Regulamin konkursu.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POPW oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem (wyrobem lub usługą) przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, to maksymalnie 100 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w rundzie konkursu.

Wnioskodawca określa długość realizacji projektu. Okres realizacji projektu powinien być dostosowany do prac związanych z rozwojem produktu/ usługi oraz wdrożeniem na rynek. Powinien tym samym umożliwiać pełne wdrożenie przyjętego modelu biznesowego oraz spełniać łącznie poniższe warunki:

 1. realizacja projektu może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż po dniu zakończenia inkubacji i uzyskania Raportu z inkubacji;
 2. okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;
 3. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

Do kosztów bezpośrednich zalicza się:

 1. środki trwałe inne niż nieruchomości, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
  • raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego, albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
 2. wartości niematerialne i prawne, kategoria może obejmować wydatki j.n.:
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
   • będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   • będą nabyte od osób trzecich nie powiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych;
 3. informacja i promocja, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • koszty działań informacyjno-promocyjnych,
  • koszty organizacji i przeprowadzenia działań marketingowych służących ekspansji rynkowej;
 4. udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • organizację i przeprowadzenie działań służących ekspansji międzynarodowej;
  • koszty udziału w krajowych oraz zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych, w tym międzynarodowych;
 5. usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
 6. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie), kategoria może obejmować wydatki j.n.:
  • wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem  z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi są: wynagrodzenie brutto oraz koszty  ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego,  w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone  na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686, z późn.zm.) i dotyczą osób, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1 lit. r) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie umów cywilnoprawnych;
 7. kategoria zakup surowców lub materiałów może w szczególności obejmować  wydatki na zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji, tj. wytworzeniu produktu/usługi w ramach pierwszej sprzedaży.

Do kosztów pośrednich zalicza się:

 • koszty administracyjne,
 • zakup usług zewnętrznych (np. zakup usług pocztowych, telefonii, internetowych, księgowych, kurierskich związanych z obsługą projektu, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu),
 • koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji projektu,
 • koszty podróży i delegacji rozliczane na podstawie ryczałtów, ewidencji przebiegu  pojazdu (tzw. „kilometrówka”), w oparciu o koszty poniesione w związku  z użytkowaniem samochodu w celach służbowych (np. paliwo),
 • materiały biurowe.

Koszty pośrednie rozliczane są wg. stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu  projektu (tj. wyliczane od kategorii „Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami  pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty  bezpośrednie)”).

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie projektu, na zasadach określonych w Rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.), zwanej „ustawą wdrożeniowej. Protest jest wnoszony do PARP.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej, przy czym w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej: protesty112POPW@parp.gov.pl.

PARP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania protestu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym PARP informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.

Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów, uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z uwzględnieniem kryteriów rozstrzygających oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych. Protest może zostać wycofany przez wnioskodawcę zgodnie z art. 54a ustawy wdrożeniowej.

Nie. W dokumentacji konkursowej w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW, zostały określone poszczególne kategorie kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji projektu. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu dla podziałania 1.1.2 PO PW do kategorii kosztów bezpośrednich zalicza się:

 1. Środki trwałe inne, niż nieruchomości,
 2. Wartości niematerialne i prawne,
 3. Informację i promocję,
 4. Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych,
 5. Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych,
 6. Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie),
 7. Zakup surowców lub materiałów.

W ramach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich poddziałania 1.1.2 POPW nie zalicza się kosztów zakupu nieruchomości oraz prac adaptacyjnych związanych z adaptacją budynków i pomieszczeń. W związku z powyższym prace adaptacyjne pomieszczenia są niekwalifikowalne.

Za kwalifikowalne w ramach projektu, uznaje się wydatki ponoszone na wynagrodzenia członków personelu zaangażowanych w rzeczową realizację projektu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy też umów cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem konieczności zastosowania procedury konkurencyjności i rozeznania rynku przed zawarciem danej umowy.  

Odnośnie podstaw wynagrodzenia członków zarządu i kwestii wypłaty wynagrodzenia na podstawie aktu powołania do zarządu należy zauważyć, że zgodnie z zapisami rozdziału 6.15, pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, co oznacza, że wynagrodzenie wypłacane na podstawie aktu powołania do zarządu, które wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych i jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji, oznacza brak kwalifikowalności wynagrodzenia ustanowionego na takiej podstawie.

Tym samym, aby wynagrodzenie członka zarządu było wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, niezbędne jest nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Koszty wynagrodzenia członka zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej są niekwalifikowalne w ramach projektu.

Szczegółowy zakres dot. kwalifikowalności wynagrodzeń członków zarządu spółki wnioskodawcy w ramach zespołu projektu precyzuje Instrukcja wypełniania wniosku dostępna na stronie konkursu.

Dodatkowo w zakresie angażowania członków zespołu w oparciu o umowy cywilnoprawne, należy pamiętać o zapisach art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 nr 299 , z późn. zm.), tzw. ustawa o PARP, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie na zakup towarów lub usług nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, które są z nim bezpośrednio lub pośrednio powiązane. Zgodnie z brzmieniem art. 6c ust 2 ustawy o PARP:

„Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są z nim powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Mając na uwadze powyższe, koszty wynagrodzenia osób powiązanych zaangażowanych do projektu w oparciu o umowy cywilnoprawne nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Aby wynagrodzenie ww. osób było wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, niezbędne jest nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.