Pomiń nawigację

Przez wartość dodaną rozumiane jest zwiększenie potencjału rozwojowego, tj. włączenie do oferty nowej usługi lub nowej formy usługi rozwojowej dzięki otrzymanemu wsparciu. Aby Beneficjent mógł wykazać podmiot BUR objęty wsparciem we wskaźniku rezultatu, jest zobowiązany posiadać potwierdzenie zaistnienia tego faktu.

 

Katalog kosztów możliwych do poniesienia w projekcie stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu wyboru projektów. Koszty te stanowią w szczególności: rekrutacja, ocena wniosku o udzielenie wsparcia, koszt refundacji zakupu licencji i ewentualnie usługi szkoleniowej lub doradczej bezpośrednio z nią związanych.

Wsparcie w konkursie dotyczy przede wszystkim refundacji zakupu licencji. Podmiot BUR składając wniosek o udzielenie wsparcia na zakup licencji, musi ocenić, czy potrzebować będzie dodatkowej usługi szkoleniowej/doradczej aby móc w pełni korzystać z zakupionej licencji, czy nie.

We wskaźniku produktu należy wykazać podmioty, które podpisały umowę o udzielenie wsparcia. 

Oceny dokonuje jeden ekspert spełniający kryteria, o których mowa w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu.

Nie ma obowiązku, aby usługi doradcze lub szkoleniowe pochodziły z Bazy Usług Rozwojowych. Usługa szkoleniowa lub doradcza musi być bezpośrednio związana z zakupem licencji, prowadzić do uzyskania wiedzy na temat jej użytkowania, może być świadczona przez dystrybutora/ twórcę licencji. We wniosku należy wyodrębnić koszt zakupu licencji i koszt usługi doradczej/szkoleniowej (jeśli dotyczy). Na etapie realizacji projektu należy jednak pamiętać, iż usługa szkoleniowa lub doradcza jest wyłącznie wspomagająca użytkowanie licencji. Podstawowy koszt podlegający refundacji stanowić musi zakup licencji.

W ramach projektu istnieje możliwość oceny wniosków o udzielenie wsparcia, do wysokości 300% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie.

Podmiot BUR może złożyć kolejny wniosek o udzielenie wsparcia, jeśli pierwszy nie zakwalifikował się do refundacji.

Można zakupić kilka licencji, ale każda z nich musi spełniać warunki określone w dokumentacji rekrutacyjnej.

Nie, nie ma takiego warunku.

W przypadku pracowników wymagana jest umowa o pracę. Osoby wykonujące zadania jedynie na podstawie umowy cywilnoprawnej nie spełniają definicji pracownika na podstawie przepisów ustawy o PARP.

Dostawca licencji/ Wykonawca szkoleń nie może być powiązany osobowo/ kapitałowo z Beneficjentem projektu i Odbiorcą wsparcia (podmiotem BUR). Należy jednak pamiętać, że wsparcie udzielane w projekcie może dotyczyć wyłącznie tych licencji, które zostały wykorzystane w obrocie gospodarczym do dostarczenia co najmniej 5 komercyjnych usług łącznie dla 50 uczestników w okresie ostatnich 3 lat.

Nie, wsparcie jest przeznaczone dla dostawców usług w BUR, które świadczą usługi z możliwością dofinansowania ze środków publicznych.

Konkretny podmiot (Odbiorca wsparcia) może otrzymać wsparcie w ramach naboru jeden raz.

To oznacza, że jeśli uzyskają Państwo wsparcie w ramach projektu, to nie mogą Państwo już wystąpić w roli sprzedawcy licencji lub jeśli wystąpią Państwo w roli dostawcy licencji, to nie mogą Państwo uzyskać już wsparcia w projekcie.

Tak, pod warunkiem, że jest to podmiot zarejestrowany w BUR jako dostawca usług z możliwością świadczenia usług z dofinansowaniem.

Nie ma takiej możliwości. Wsparcie jest przeznaczone na dofinansowanie zakupu licencji i ewentualnie związanych z nimi szkoleń/ doradztwa.

Taka lista nie będzie przygotowywana. Wydatki na licencję/ szkolenia powinny być dokonywane przez Odbiorcę wsparcia w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

Nie ma takiej możliwości. Wsparcie jest przeznaczone dla podmiotów zarejestrowanych już w BUR.

Nie ma warunków dotyczących długości "stażu" w BUR.

Nie ma możliwości uzyskania zaliczek. Odbiorca wsparcia, który podpisał umowę z Beneficjentem musi zakupić licencję i ew. szkolenie/doradztwo z własnych środków. Beneficjent dokonuje refundacji 80% kosztów licencji i ew. szkoleń/doradztwa. Refundacja nastąpi w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania Wniosku o refundację.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły. Wniosek o udzielenie wsparcia można złożyć w dowolnym momencie trwania rekrutacji.  W przypadku wyczerpania środków i zakończenia rekrutacji, informacja zostanie zamieszczona na stronie Beneficjenta i na stronie PARP.

Odbiorca wsparcia, który podpisał umowę z Beneficjentem musi zakupić licencję i ew. szkolenie/doradztwo z własnych środków maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od daty umowy. 

Niezwłocznie po zakupie licencji i ew. szkolenia/doradztwa i maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego, należy umieścić na koncie na stronie internetowej danego Beneficjenta dowód zakupu zawierający dane Dostawcy/Wykonawcy wraz z potwierdzeniem płatności. W ciągu maksymalnie 30 dni od daty nabycia licencji lub ukończenia szkolenia/doradztwa związanego z zakupem licencji Odbiorca wsparcia musi złożyć Wniosek o refundację na indywidualnym koncie u danego Beneficjenta. Jeżeli oprócz licencji została zakupiona usługa szkoleniowa/doradcza, 30 dni na złożenie wniosku liczy się od dnia zakończenia szkolenia/doradztwa przez Uczestnika/Uczestniczkę. W ramach Wniosku o refundację w przypadku uczestnictwa w szkoleniu/doradztwie należy załączyć np. certyfikaty, listy obecności. W przypadku pozytywnej oceny Wniosku o refundację Beneficjent dokonuje refundacji 80% kosztów licencji i ew. szkoleń/doradztwa. Refundacja nastąpi w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania Wniosku o refundację.

Pomimo określonej lokalizacji biur projektów przez każdego z 3 Beneficjentów, jest on realizowany na terenie całej Polski. Do projektu można zgłaszać się poprzez systemy informatyczne dostępne na stronach internetowych Beneficjentów. Można to zrobić niezależnie gdzie aktualnie się przebywa.