Pomiń nawigację

W polu „Sposób wyliczenia wskaźnika” należy wybrać „Osobowy” (źródłem danych do monitorowania wskaźników wspólnych będą dane uczestników projektów). Konieczne jest także wskazanie, że wskaźniki dot. uczestników będą monitorowane w podziale na płeć. Dla wskaźników dot. uczestników projektu jako wartość docelową należy wskazać 0 i monitorować ją (sprawozdawać wartości osiągnięte) przez cały okres realizacji projektu.

Nie ma możliwości ujęcia kosztów utrzymania systemu informatycznego w ramach kosztów bezpośrednich projektu.

Limit 300 % planowanego wskaźnika produktu dotyczy jedynie kosztu: „Usługa oceny wniosku o udzielenie wsparcia”, dla którego została określona maksymalna cena rynkowa w wysokości 1430,00 PLN za jeden wniosek o udzielenie wsparcia.

Koszty usługi rekrutacji (800 zł za podmiot) nie są objęte tym limitem i będą finansowane jedynie do wysokości wartości podpisanych umów o udzielenie wsparcia (wskaźnik produktu).

Do wskaźnika produktu „Liczba podmiotów świadczących usługi rozwojowe objętych wsparciem”, powinniśmy wliczać podmioty BUR, które podpisały umowę o udzielenie wsparcia. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że podmiot nie zakupi licencji i Beneficjent nie dokona refundacji, w systemie monitorowania należy zaznaczyć, iż podmiot zakończył udział w projekcie niezgodnie ze ścieżką i nie jest wykazywany we wskaźniku produktu. Celowo ION ustanowiła możliwość sfinansowania oceny wniosków o udzielenie wsparcia, do wysokości 300% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie, aby do kolejnego etapu rekrutacji tj. podpisania umowy o udzielenie wsparcia, przechodziły wyłącznie podmioty, których pomysły zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów i rokują do wskaźnika rezultatu. Natomiast moment kiedy podmiot BUR jest już po etapie refundacji, to moment, w którym Beneficjent potrzebuje potwierdzenia zaistnienia faktu wypracowania wartości dodanej, rozumianej jako zwiększenie potencjału rozwojowego, tj. włączenie do oferty nowej usługi lub nowej formy usługi rozwojowej dzięki otrzymanemu wsparciu. W momencie posiadania przez Beneficjenta niniejszego potwierdzenia, podmiot może zostać ujęty we wskaźniku rezultatu. 

Rekrutacja w projekcie jest prowadzona w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu. Podmiot BUR ma możliwość otrzymania refundacji zakupu licencji wyłącznie na maksymalnie 24 miesiące. Jeżeli podmiot BUR dokonuje jednorazowej opłaty za 24 miesiące użytkowania licencji, otrzymuje pełną refundacje nawet w ostatnim dniu trwania projektu. Natomiast, jeżeli refundacja jest abonamentowa i jest opłaca co miesiąc, refundacja może dotyczyć wyłącznie okresu, który pozostał na realizację projektu.

Tak, średni koszt wsparcia to wszystkie koszty ogółem projektu podzielone przez założoną w projekcie liczbę podmiotów objętych wsparciem. 

Podane w kryterium wartości dotyczą całkowitej wartości budżetu (wydatki ogółem).

W ramach konkursu „Usługi rozwojowe 4.0” Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 nie mają zastosowania. Tak więc nie ma przeciwwskazań aby Wnioskodawca/ Beneficjent był jednocześnie podmiotem świadczącym usługi rozwojowe w BUR.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że w dokumentacji konkursowej są jednak przewidziane pewne wykluczenia odnośnie tego, kto może być dostawcą licencji lub wykonawcą usługi szkoleniowej/ doradczej (jeśli dotyczy).

W załączniku nr 9 do RWP – Proces udzielania wsparcia wskazano:

„Dostawca licencji (dalej: Dostawca), ani Wykonawca usług szkoleniowych lub doradczych (dalej: Wykonawca) nie może być powiązany z Odbiorcą wsparcia i Beneficjentem kapitałowo lub osobowo (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów). Przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

  1. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Dostawcy/Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

W powyższym zapisie „Beneficjent” oznacza także Partnera.

W konkursie usługi szkoleniowe/ doradcze będą nabywane przez odbiorcę wsparcia poza BUR. Przy czym potrzeba ich realizacji musi wynikać z rzeczywistych potrzeb odbiorcy wsparcia zweryfikowanych przez beneficjenta lub partnera (zakup tych usług przez odbiorcę wsparcia jest fakultatywny).

Aktualizacja odpowiedzi 02.10.23

We wniosku należy wskazać obowiązkowo tzw. Inne wspólne wskaźniki produktu wynikające z Instrukcji wypełniania wniosku w ramach FERS (5 szt.). Pozostałe wskaźniki (wynikające z tabeli 1 i 2 stanowiących załącznik do wzoru umowy o dofinansowanie) są monitorowane na podstawie danych uczestników projektu i nie wybiera się ich na poziomie wniosku o dofinansowanie.

W związku z możliwością objęcia wsparciem pracowników podmiotów BUR w zakresie usług doradczych lub szkoleniowych bezpośrednio powiązanych z zakupem licencji, należy ująć we wniosku o dofinansowanie wszystkie wskaźniki wskazane w załączniku do umowy o dofinansowanie oraz te wskazane w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dotyczących uczestników projektu. Generator wniosków SOWA posiada wyłącznie wskaźniki obowiązkowe kluczowe, w tym dla naboru, dlatego wskaźniki związane z objęciem wsparciem pracowników BUR należy dodać poprzez opcję wskaźników własnych wnioskodawcy.

Projekty złożone w ramach konkursu nie można uznać za wyjątki od standardu minimum w zakresie zasady równości kobiet i mężczyzn. Informacje na temat spełnienia polityk horyzontalnych zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie powinny być uwzględnione w częściach wniosku:

IV. ZADANIA - Opis i uzasadnienie zadania

IX. POTENCJAŁ DO REALIZACJI PROJEKTU, 2. OPIS SPOSOBU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Jednocześnie w Instrukcji (str. 64) wskazano: „We wniosku o dofinansowanie projektu istnieje obowiązek wskazania informacji niezbędnych do oceny, czy spełniony został standard minimum zasady równości kobiet i mężczyzn. Ocenie pod kątem spełniania zasady równości kobiet i mężczyzn co do zasady podlega cała treść wniosku o dofinansowanie. Natomiast ze względu na fakt, że nie wszystkie pola przenoszą się do SL2021, a co za tym idzie może to stanowić utrudnienie w weryfikacji działań podjętych przez beneficjenta na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca FERS wskazała w niniejszej instrukcji miejsca we wniosku o dofinansowanie, w ramach których można umieścić informacje niezbędne do oceny spełniania standardu minimum. Najważniejsze informacje odnośnie standardu powinny znajdować się w wyznaczonych w tej instrukcji miejscach. W przypadku chęci większego doprecyzowania zapisów informacje mogą pojawiać się w innych miejscach wniosku o dofinansowanie.”

Zgodnie z Podrozdziałem 5.2. pkt 8 Regulaminu wyboru projektów: „W przypadku zobowiązania się przez Wnioskodawcę w treści wniosku o dofinansowanie do realizacji kryterium premiującego nr 1, należy wybrać na poziomie wniosku o dofinansowanie wskaźnik odnoszący się do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnościami.” Dodatkowo informacja o zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością powinna zostać zawarta w opisie zadania, do którego realizacji niniejsza osoba zostanie zatrudniona.

„Średni koszt wsparcia”, o którym mowa w kryterium dostępu nr 7 to wszystkie koszty ogółem projektu podzielone przez założoną w projekcie liczbę podmiotów planowanych do objęcia wsparciem.

Koszty dotyczące wydatków na licencje/ szkolenia/ doradztwo w budżecie obejmują zarówno dofinansowanie, jak i wkład własny. Wkład własny nie jest wykazywany w oddzielnej pozycji budżetowej.

Przedmiotowe kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli wsparcie w postaci pomocy de minimis zostało udzielone min. 100 przedsiębiorstwom w ramach jednego projektu.

Warunek w przedmiotowym kryterium dotyczy zarówno Wnioskodawcy jak i Partnera, tzn. dany podmiot może wystąpić we wniosku o dofinansowanie raz w ramach naboru – bez względu na to czy będzie to rola Wnioskodawcy (Lidera) czy Partnera.

Do spełnienia ww. kryterium można wskazać projekty partnerskie, w których podmiot był odpowiedzialny m.in. za udzielnie pomocy de minimis, w tym za wystawianie zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis. Projekt partnerski, w którym podmiot był odpowiedzialny tylko za realizację wsparcia dla przedsiębiorstw nie spełnia powyższego kryterium.

Za moment rozpoczęcia udziału w projekcie, który liczony jest do wskaźnika produktu, należy uznać moment podpisania umowy o udzielenie wsparcia.

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.5. Podatek od towarów i usług (VAT), pkt 1 Wytycznych kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, podatek VAT w projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR (włączając VAT), może być kwalifikowalny. W związku z czym nie ma potrzeby weryfikacji możliwości odzyskania podatku VAT przez odbiorcę wsparcia.

Spełnienie kryterium dostępu nr 8 oznacza, że podmiot występuje we wniosku o dofinansowanie wyłącznie raz zarówno jako Wnioskodawca i partner.

Beneficjent jest zobowiązany zatrudnić ekspertów, którzy podczas oceny wniosku o udzielenie wsparcia, ocenią także czy licencja jaką wybrał podmiot BUR do refundacji uprawnia do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych.

Beneficjenci będą zobowiązani do uzupełniania udostępnionej przez PARP listy, niezwłocznie po podpisaniu umowy wsparcia z podmiotem BUR oraz niezwłocznie po dokonaniu refundacji zakupu licencji w zakresie dostawców.

Aktualizacja odpowiedzi 28.07.23

Pierwszym etapem rekrutacji są działania promocyjno-informacyjne, które należy sfinansować z kosztów pośrednich projektu. W kolejnym kroku następuje ocena pomysłów podmiotów BUR, przez ekspertów, na podstawie złożonych wniosków o udzielenie wsparcia (możliwość sfinansowania kosztów 300% wskaźnika produktu), na tym etapie wstępnie mogą Państwo sprawdzić, czy podmiot spełnia podstawowe kryterium grupy docelowej tzn, czy jest podmiotem BUR posiadającym możliwość świadczenia usług z dofinansowaniem, zanim przekazany zostanie wniosek do oceny eksperta. W kolejnym kroku, następuje aktywna rekrutacja tzn. pozyskanie pełnej dokumentacji potwierdzającej możliwość uczestnictwa podmiotu BUR w projekcie, a finalnie podpisanie umowy o udzielenie wsparcia. 

Pierwszym etapem jest proces sprawdzenia danych podmiotów BUR, gdzie weryfikowane jest czy podmiot spełnia kryteria grupy docelowej i może wziąć udział w projekcie. Natomiast w kolejnym kroku następuje weryfikacja wniosku o udzielenie wsparcia, której dokonują eksperci.

Aktualizacja odpowiedzi 02.10.23

Nie ma potrzeby tworzenia na etapie pisania wniosku o dofinansowanie dodatkowych wskaźników dotyczących objęcia wsparciem pracowników podmiotów BUR, które nie wynikają z dokumentacji konkursowej.

Należy ująć we wniosku o dofinansowanie obowiązkowo jedynie poniższe wskaźniki:

  1. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
  2. Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie
  3. Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie
  4. Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie
  5. Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie

które są wybierane w SOWA z listy rozwijanej jako „Inne wspólne wskaźniki produktu”.

Dla wskaźników dot. uczestników projektu jako wartość docelową należy wskazać 0 i monitorować ją (sprawozdawać wartości osiągnięte) przez cały okres realizacji projektu.

Aktualizacja odpowiedzi 31.07.23

Nie ma potrzeby tworzenia na etapie pisania wniosku o dofinansowanie dodatkowych wskaźników dotyczących objęcia wsparciem pracowników podmiotów BUR, które nie wynikają z dokumentacji konkursowej.

Należy ująć we wniosku o dofinansowanie wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu wskazane w Tabeli 1 i Tabeli 2 (załączone do wzoru umowy o dofinansowanie) dotyczące uczestników projektu.

Należy mieć na uwadze, że poniższe tzw. „wspólne wskaźniki produktu”:

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

- Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie

- Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie

- Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie

- Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie

są wybierane w SOWA z listy rozwijanej jako „Inne wspólne wskaźniki produktu”. Pozostałe wskaźniki z Tabeli 1 i 2 należy dodać poprzez opcję wskaźników własnych wnioskodawcy.

Dla wskaźników dot. uczestników projektu jako wartość docelową należy wskazać 0 i monitorować ją (sprawozdawać wartości osiągnięte) przez cały okres realizacji projektu.

Nie ma potrzeby tworzenia na etapie pisania wniosku o dofinansowanie dodatkowego wskaźnika dotyczącego objęcia wsparciem pracowników podmiotów BUR. Pracownik podmiotu BUR objęty wsparciem szkoleniowym lub doradczym będzie zgodnie z definicją uczestnikiem projektu i będzie musiał zostać sprawozdany w systemie CST (system tożsamy z systemem SL w POWER).

Wnioskodawca zapewniając na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu, że na dzień rozpoczęcia realizacji projektu będzie dysponował funkcjonującym systemem informatycznym wspierającym elektroniczne składanie dokumentów przez podmioty BUR, zapewnia do realizacji projektu system, który sfinansował ze środków własnych. Nie ma możliwości ujęcia kosztu stworzenia systemu informatycznego z kosztów bezpośrednich projektu.

Przez wartość dodaną rozumiane jest zwiększenie potencjału rozwojowego, tj. włączenie do oferty nowej usługi lub nowej formy usługi rozwojowej dzięki otrzymanemu wsparciu. Aby Beneficjent mógł wykazać podmiot BUR objęty wsparciem we wskaźniku rezultatu, jest zobowiązany posiadać potwierdzenie zaistnienia tego faktu.

Katalog kosztów możliwych do poniesienia w projekcie stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu wyboru projektów. Koszty te stanowią w szczególności: rekrutacja, ocena wniosku o udzielenie wsparcia, koszt refundacji zakupu licencji i ewentualnie usługi szkoleniowej lub doradczej bezpośrednio z nią związanych.

Wsparcie w konkursie dotyczy przede wszystkim refundacji zakupu licencji. Podmiot BUR składając wniosek o udzielenie wsparcia na zakup licencji, musi ocenić, czy potrzebować będzie dodatkowej usługi szkoleniowej/doradczej aby móc w pełni korzystać z zakupionej licencji, czy nie.

We wskaźniku produktu należy wykazać podmioty, które podpisały umowę o udzielenie wsparcia.

Oceny dokonuje jeden ekspert spełniający kryteria, o których mowa w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu.

Nie ma obowiązku, aby usługi doradcze lub szkoleniowe pochodziły z Bazy Usług Rozwojowych. Usługa szkoleniowa lub doradcza musi być bezpośrednio związana z zakupem licencji, prowadzić do uzyskania wiedzy na temat jej użytkowania, może być świadczona przez dystrybutora/ twórcę licencji. We wniosku należy wyodrębnić koszt zakupu licencji i koszt usługi doradczej/szkoleniowej (jeśli dotyczy). Na etapie realizacji projektu należy jednak pamiętać, iż usługa szkoleniowa lub doradcza jest wyłącznie wspomagająca użytkowanie licencji. Podstawowy koszt podlegający refundacji stanowić musi zakup licencji.

W ramach projektu istnieje możliwość oceny wniosków o udzielenie wsparcia, do wysokości 300% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie.

Podmiot BUR może złożyć kolejny wniosek o udzielenie wsparcia, jeśli pierwszy nie zakwalifikował się do refundacji.