Pomiń nawigację

Dofinansowanie - Baza Usług Rozwojowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W BUR może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi rozwojowe tj. szkolenia i doradztwo. W celu uzyskania wpisu do BUR należy założyć imienne konto osobiste a następnie wypełnić i złożyć za pośrednictwem BUR formularz rejestracyjny Dostawcy usług (Karta Dostawcy usług) oraz przesłać oświadczenie w wymaganej formie.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu rejestracji znajduje się w zakładce „POMOC” oraz w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Publikacja usług jest możliwa po uzyskaniu wpisu do Bazy Usług Rozwojowych.

Nie. Wnioskować o wpis do BUR można w trybie ciągłym.

O wpis do BUR z możliwością świadczenia usług rozwojowych, na które uczestnicy mogą uzyskać dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty, które:

 1. posiadają potencjał techniczny do należytego świadczenia usług,
 2. posiadają potencjał ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usług,
 3. posiadają potencjał kadrowy - zapewniają realizację usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje,
 4. przestrzegają w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej
 5. zapewniają należytą jakość świadczenia usług.

Ad. I. Podmiot spełnia warunki w zakresie potencjału technicznego, jeżeli:

 • posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług rozwojowych oraz
 • dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług rozwojowych oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi podmiotami wpisanymi do rejestru, w szczególności sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem biurowym oraz sprzętem zapewniającym możliwość korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu, oraz
 • prowadzi ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych, obejmującą w szczególności dane usługobiorców.

Ad. II. Podmiot spełnia warunki w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli:

 • nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne oraz
 • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, oraz
 • nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz
 • nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.

Ad. III. Podmiot spełnia warunku w zakresie potencjału kadrowego, jeżeli zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług.

Ad. IV. Podmiot przestrzega zasad etyki zawodowej, jeżeli:

 • przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, oraz
 • zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach, oraz
 • świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze, oraz
 • zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych.

Ad. V. Podmiot spełnia warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług, jeżeli:

 1. posiada certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytację, potwierdzający spełnienie wymogów określonych przez PARP i wprowadzonych ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. 2017 poz. 1678). PARP pomocniczo prowadzi listę certyfikatów i akredytacji spełniających wymagania przewidziane w rozporządzeniu – Aktualna lista certyfikatów

lub

 1. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych wynikające z odrębnych przepisów prawa (Dostawcy usług świadczący usługi szkoleniowe na podstawie uprawnień wynikających z odrębnych przepisów prawa mogą uzyskać wpis w zakresie świadczenia wyłącznie tych usług bez konieczności posiadania certyfikatu), czyli uprawnienia z pkt 1-7 z § 7 ust. 5 Rozporządzenia BUR znajdują się odpowiednio w pkt 1-7 nowej listy – Aktualna lista uprawnień „z mocy prawa”.

W przypadku Dostawców usług ubiegających się o wpis do Bazy Usług Rozwojowych bez możliwości świadczenia usług dofinansowanych ze środków publicznych akceptacja oświadczenia rozpoczyna proces weryfikacji przez Administratora BUR. Dostawcy usług ubiegający się o wpis z możliwością świadczenia usług dofinansowanych ze środków publicznych zobowiązani są przesłać podpisane oświadczenie do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w formie papierowej lub elektronicznej należy przekazać do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Z uwagi na pandemię, już w ubiegłym roku umożliwiliśmy przesłania Oświadczenia w formie skanu na adres biuro@parp.gov.pl.

Jednocześnie zachowane są dotychczasowe sposoby przekazania oświadczenia:

·       w formie papierowej przesyłając podpisany dokument na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Rozwoju Kard w Przedsiębiorstwach Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „Oświadczenie o zgodności danych do Bazy Usług Rozwojowych” lub

·       w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pamiętając, by w miejscu załącznika dołączyć skan podpisanego oświadczenia, lub

·       przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: wpis_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Po przekazaniu Karty Dostawcy usług do weryfikacji pojawi się okno zatytułowane "Oświadczenie".

Po wybraniu opcji "Akceptuj” a następnie „Pobierz” Oświadczenie plik zostanie pobrany w formacie pdf. Aktualne Oświadczenie można pobrać także za pomocą przycisku „Pobierz Oświadczenie”, który znajduje się pod danymi Dostawcy. Prawidłowe Oświadczenie o zgodności danych zawiera już dane Twojej firmy tj.:

·       nazwę Dostawcy usług,

·       adres siedziby,

·       numer NIP/REGON,

·       telefon kontaktowy,

·       imię i nazwisko Administratora profilu Dostawcy usług oraz

·       miejscowość i datę wygenerowania dokumentu – będzie to dzień przekazania Karty Dostawcy usług do weryfikacji.

Uwaga: Nie należy pobierać i nie uzupełniać Załącznika nr 1 do Karty Dostawcy Usług ani

Załącznika nr 2 do Karty Dostawcy Usług ze strony: https://serwisuslugirozwojowe.

parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych#regulamin.
To są wzory Oświadczeń o zgodności danych.

Nie, to są jedynie wzory Oświadczeń i ich nie uzupełniamy. Aktualne oświadczenia dostępne są na stronie BUR w zakładce „Pobierz Oświadczenie”, który znajduje się pod danymi Dostawcy usług.

Oświadczenie powinno zawierać czytelny podpis lub podpis wraz z pieczęcią imienną osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Państwa firmy, lub podpisem osoby, której zostanie udzielone pełnomocnictwo.

Oświadczenie o zgodności danych w formie papierowej lub elektronicznej należy przekazać do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Z uwagi na pandemię, już w ubiegłym roku umożliwiliśmy przesłania Oświadczenia w formie skanu na adres biuro@parp.gov.pl.

Jednocześnie zachowane są dotychczasowe sposoby przekazania oświadczenia:

·       w formie papierowej przesyłając podpisany dokument na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Rozwoju Kard w Przedsiębiorstwach Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „Oświadczenie o zgodności danych do Bazy Usług Rozwojowych” lub

·       w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pamiętając, by w miejscu załącznika dołączyć skan podpisanego oświadczenia, lub

·       przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: wpis_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

W przypadku wpisu komercyjnego, weryfikacja dokonywana jest w terminie 60 dni od dnia zaakceptowania w BUR przez Dostawcę usług „Oświadczenia o zgodności danych”. W przypadku wpisu z możliwością świadczenia usług rozwojowych, na które uczestnicy mogą uzyskać dofinansowanie, weryfikacja dokonywana jest w terminie 60 dni od dnia wpływu do PARP zaakceptowanego przez Dostawcę usług „Oświadczenia o zgodności danych”.
W przypadku stwierdzenia we wniosku uchybień formalnych, Administrator BUR zwraca się o ich usunięcie w terminie 14 dni od dnia wysłania wezwania do Dostawcy usług za pośrednictwem BUR. Do dnia złożenia przez Dostawcę usług poprawionego wniosku oraz nowego „Oświadczenia o zgodności danych” (w przypadku ubiegania się o wpis z dofinansowaniem), bieg terminu na weryfikację ulega zawieszeniu.

Dostawca usług nie ma możliwości edytowania i modyfikowania Karty Dostawcy usług po przesłaniu jej do weryfikacji, aż do czasu zakończenia tego procesu przez Administratora BUR. Edycja Karty Dostawcy usług możliwa jest dopiero po uzyskaniu wpisu do BUR. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Dostawca usług zostanie wezwany do uzupełnienia danych lub złożenia wyjaśnień przez Administratora BUR, weryfikującego Kartę Dostawcy usług.

 Dane umieszczone w części 1 i 2 Karty Dostawcy usług (Dane Podstawowe i Dane teleadresowe) będą widoczne dla wszystkich użytkowników Bazy Usług Rozwojowych. Dokumenty załączone w zakładce 4 Karty Dostawcy usług (Certyfikaty i uprawnienia) będą widoczne jedynie dla Administratora BUR.

Formę prawną można zweryfikować w rejestrze GUS (REGON) na stronie: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx.

W celu świadczenia usług z dofinansowaniem, dokumenty zaakceptowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, powinny zostać umieszczone w zakładce 4 pn. „Certyfikaty i uprawnienia”. Należy dodać kolejną pozycję uzupełniając obligatoryjne dane.
Załączenie dokumentu uprawiającego do świadczenia usług z dofinansowaniem w zakładce 1 jest niewystarczające.

Zatem obecnie należy zalogować się do konta w Bazie Usług Rozwojowych, przejść na "Profil Dostawcy", a następnie przejść do zakładki „Dane Dostawcy”. Po zaktualizowaniu danych w Karcie Dostawcy Usług należy wybrać funkcję "Aktualizuj" (czerwony przycisk u dołu strony).

Następstwem tego będzie automatyczne wyświetlenie okna zatytułowanego "Oświadczenie zgodności danych". Wybranie opcji "Akceptuj” a następnie „Pobierz oświadczenie" powinno spowodować pobranie pliku.

Oświadczenie można pobrać za pomocą przycisku „Pobierz Oświadczenie”, które znajduje się danymi Dostawcy.

Aktualne "Oświadczenie o zgodności danych" do siedziby PARP z czytelnym podpisem lub podpisem wraz z pieczęcią imienną osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Państwa firmy, lub podpisem osoby, której zostanie udzielone pełnomocnictwo.

Skan oświadczenia należy przesłać na adres biuro@parp.gov.pl.
Jednocześnie zachowane są dotychczasowe sposoby przekazania oświadczenia:

·       w formie papierowej przesyłając podpisany dokument na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Rozwoju Kard w Przedsiębiorstwach Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „Oświadczenie o zgodności danych do Bazy Usług Rozwojowych” lub

·       w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pamiętając, by w miejscu załącznika dołączyć skan podpisanego oświadczenia, lub

·       przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: wpis_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Aby zaktualizować dane w Karcie Dostawcy usług należy zalogować się do BUR, następnie przejść do profilu Dostawcy usług, w zakładkę „Dane Dostawcy usług”. Jeśli zmieniamy dane dotyczące firmy (NIP, REGON, forma prawna, adres), po aktualizacji danych, Kartę Dostawcy usług należy wysłać do weryfikacji i wygenerować nowe „Oświadczenie o zgodności danych”. Jeśli dane w Karcie Dostawcy usług nie uległy zmianie, to istnieje szybka ścieżka zaktualizowania oświadczenia poprzez użycie przycisku „Aktualizuj oświadczenie”, który po użyciu przenosi do zakładki „Dane Dostawcy usług” i przekazuje kartę do weryfikacji aktualizującej. Dostawcy usług ubiegający się o wpis z możliwością świadczenia usług dofinansowanych ze środków publicznych zobowiązani są przesłać podpisane oświadczenie do siedziby PARP.

Nie ma obostrzeń związanych z długością okresu prowadzenia działalności oraz ewentualnymi okresami przerwy w prowadzeniu działalności. W BUR może znaleźć się każda firma, także jednoosobowa, która świadczy usługi w obszarze edukacji i rozwoju oraz prowadzi aktywną działalność.

Tak. Każdy Dostawca usług może rozszerzyć wpis o możliwość oferowania szkoleń z dofinansowaniem. Wówczas konieczne jest wypełnienie zakładki „Oferta szkoleniowa” oraz „Certyfikaty i uprawnienia”, a następnie przesłanie Karty Dostawcy usług do ponownej weryfikacji i złożenie „Oświadczenia o zgodności danych”. Tocząca się weryfikacja nie powoduje zablokowania możliwości publikowania przez Dostawcę usług ofert komercyjnych (zgodnie z przyznanymi wcześniej uprawnieniami).