Pomiń nawigację

Zgodnie z zapisami Zasad kontroli Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego monitoring usług powinien prowadzić zespół składający się z minimum dwóch osób. Niemniej jednak w ww. dokumencie jest wyraźnie napisane, że dotyczy on działań kontrolnych realizowanych przez tzw. jednostkę kontrolującą, którą jest IP/IZ. Jednocześnie biorąc pod uwagę brak wymogów w ww. zakresie w dokumentacji konkursowej, należy przyjąć, że monitoring usług rozwojowych realizowanych przez Beneficjenta nie musi być prowadzony przez dwie osoby, zaś założenia w tym obszarze zależą od metodologii przyjętej przez Beneficjenta.

W odpowiedzi na pytanie #10504 wskazaliśmy prawidłowo skonstruowany budżet pod kątem zadania dotyczącego usług rozwojowych, gdzie wnioskodawca założył – zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu – wkład w wynagrodzeniu i w opłacie. W takiej sytuacji niezbędne są 3 pozycje w rozbiciu wskazanym w ww. przykładzie. Podobna konstrukcja budżetu obowiązywała również w POWER. Proszę pamiętać, że operator sprawozdaje pomoc de minimis, natomiast IP sprawozdaje wydatki objęte pomocą de minimis, dlatego w budżecie należy zaznaczyć pomoc de minimis dla wszystkich trzech pozycji.

Koszty monitoringu usług rozwojowych zaliczamy do kosztów bezpośrednich, gdyż należą one do kategorii kosztów z pkt 3 rozporządzenia, tj. pozostałe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w pkt 2.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku (str. 40) wkład niepieniężny jest tożsamy z wkładem rzeczowym: „Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego będzie kwalifikowalny, o ile spełni wymogi wskazane w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Limit ten będzie dotyczył wyłącznie tych projektów, w których w regulaminie wyboru projektów ION wskazała na konieczność wniesienia wkładu własnego. Wskazując koszty w ramach budżetu projektu, tam gdzie dany koszt będzie stanowił wkład własny wnoszony w postaci wkładu niepieniężnego (rzeczowego) należy przypisać go do tego właśnie limitu . 

Intensywność wsparcia (tj. dofinansowania w ramach projektu) odnosi się wyłącznie do usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu.

Do decyzji wnioskodawcy należy określenie w jakiej kategorii zaplanuje wydatki ujęte w załączniku 13 do regulaminu konkursu, w związku z tym w zależności od tego czy będą to koszty personelu czy też usługi zleconej, na etapie wdrażania projektu do ich rozliczenia wymagana będzie adekwatna dokumentacja projektowa potwierdzająca prawidłowość dokonanych wydatków w tym zakresie. 

Koszty papieru, tonera itp. niezbędne do wydruku dokumentacji stanowią koszty pośrednie i nie mogą być uwzględnione w stawce za rekrutację pracownika przedsiębiorstwa.

Wymienione w pytaniu wskaźniki należą do tzw. wskaźników wspólnych monitorowanych w całym EFS+. Wskaźniki wspólne monitorowane są głównie na podstawie danych uczestników projektu i nie wybiera się ich na poziomie wniosku o dofinansowanie, poza wyjątkami w zakresie wskaźników odnoszących się do następujących cech: uczestnicy z niepełnosprawnościami, obywatele państw trzecich, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości, w tym społeczności marginalizowane takie jak Romowie, osoby w kryzysie bezdomności lub dotknięte wykluczeniem mieszkaniowym. Te ostatnie wskaźniki widoczne są już we wniosku o dofinasowanie. W takiej sytuacji w polu „Sposób wyliczenia wskaźnika” należy wybrać „Osobowy”. Konieczne jest także wskazanie, że wskaźniki dot. uczestników będą monitorowane w podziale na płeć. Dla wskaźników dotyczących uczestników projektu jako wartość docelową należy wskazać 0 i monitorować ją (sprawozdawać wartości osiągnięte) przez cały okres realizacji projektu.

Wnioskodawca może zwiększyć środki na rekrutację w wysokości maksymalnie 120% wskaźnika produktu określonego we wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak, koszt wsparcia wskazany w kryterium dostępu nr 2 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do osiągnięcia wskaźników projektu. Wynika on z podzielenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs (111 111 112 zł) przez liczbę pracowników zaplanowanych do objęcia wsparciem w konkursie (7100 osób). 

Jednym z celów Programu FERS jest wspieranie przedsiębiorców, innych pracodawców oraz ich pracowników w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Brak jest konkretnej definicji tych obszarów i dla celów konkursu "Akademia HR" nie ma potrzeby ich definiować, gdyż problemy, których rozwiązanie/zniwelowanie jest celem przedmiotowego konkursu, dotykają wszystkich przedsiębiorstw bez względu na wielkość, branżę czy region, w którym działają. 

Koszt dotyczący zatrudnienia przez Operatora personelu odpowiedzialnego za rozliczanie usług rozwojowych (wypłata refundacji) nie stanowi kosztu bezpośrednio związanego ze świadczeniem usług i powinien być uwzględniony w kosztach pośrednich projektu. Sugerujemy, aby - dla czytelności budżetu projektu - monitoring usług stanowił oddzielne zadanie w budżecie. 

Koszty dotyczące rekrutacji potencjalnych uczestników znajdują się w Załączniku nr 13 do Regulaminu wyboru projektów. Koszt promocji stanowi koszt pośredni w budżecie projektu.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 2 "Budżet projektu na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wynosi nie mniej niż 9 259 259 zł oraz nie więcej niż 13 888 889 zł (...)". Realizacja projektu o takiej skali budżetu wymaga od potencjalnych wnioskodawców zapewnienia odpowiedniego potencjału finansowego, który jest oceniany na I etapie oceny wniosków o dofinansowanie: "3. Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS+, posiadają łączny obrót za wybrany przez wnioskodawcę jeden z trzech ostatnich: • zatwierdzonych lat obrotowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.), jeśli dotyczy, lub • zamkniętych i zatwierdzonych lat kalendarzowych, równy lub wyższy od 75% średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie (...)".  W związku z powyższym do realizacji projektów w ramach konkursu "Akademia HR" wymagane jest spełnienie warunków dotyczących zarówno potencjału społecznego, technicznego, jak i finansowego. Celem takiego podejścia jest zminimalizowanie ryzyka niezrealizowania przez Beneficjentów wskaźników określonych w przedmiotowym konkursie. Koszt osoby odpowiedzialnej za rozliczenie wsparcia w projekcie stanowi koszt pośredni w budżecie projektu. Zgodnie z Wytycznymi dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 koszty pośrednie projektu realizowanego w ramach przedmiotowego konkursu są rozliczane na podstawie stawki ryczałtowej stanowiącej 10% kosztów bezpośrednich projektu. W opinii PARP wysokość kosztów pośrednich pozwala na efektywną realizację projektów przez podmioty spełniające ww. kryteria.

Zakwalifikowanie przedsiębiorcy nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy wsparcia. Oznacza ono, że przedsiębiorca spełnił wszystkie wymogi formalne niezbędne do podpisania umowy wsparcia (w tym do dokumentacji rekrutacyjnej załączył dokonaną autodiagnozę). Przed podpisaniem umowy wsparcia, na etapie rekrutacji przedsiębiorca konsultuje się (jeśli jest taka potrzeba) w zakresie wyników autodiagnozy z osobami zatrudnionymi przez Operatora (patrz: pkt 3.2 ppkt 1 a) Procesu wsparcia stanowiący Załącznik nr 9 do RWP) w celu jej weryfikacji i ustalenia, którzy z pracowników i w jakim zakresie posiadają luki kompetencyjne wynikające z dokonanej autodiagnozy oraz w celu wyboru usług rozwojowych dostępnych w BUR, odpowiadających na ww. luki.

Wskaźniki wspólne monitorowane są głównie na podstawie danych uczestników projektu i nie wybiera się ich na poziomie wniosku o dofinansowanie, poza wyjątkami w zakresie wskaźników odnoszących się do następujących cech: uczestnicy z niepełnosprawnościami, obywatele państw trzecich, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości, w tym społeczności marginalizowane takie jak Romowie, osoby w kryzysie bezdomności lub dotknięte wykluczeniem mieszkaniowym. Te ostatnie wskaźniki widoczne są już we wniosku o dofinasowanie i mogą być monitorowane na podstawie wiarygodnych szacunków.

Wymienione powyżej wskaźniki nie dotyczą konkursu "Akademia HR" i w związku z tym nie należy ich wybierać podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5 "Wnioskodawca lub partner w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zrealizował lub realizuje co najmniej jeden projekt finansowany ze środków publicznych, w ramach którego udzielił pomocy de minimis 100 przedsiębiorstwom". Kryterium wyraźnie dopuszcza sytuację, w której jedynie partner posiada wymagane doświadczenie w obszarze pomocy de minimis.

Załącznik nr 13 Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie wydatków w ramach konkursu "Akademia HR" służy do wskazania warunków kwalifikowania wydatku dotyczącego danego zadania na etapie oceny projektów i maksymalnych cen za wykonanie tych zadań. Koszty kwalifikowalne w ramach projektu są wskazane w Regulaminie wyboru projektów (Podrozdział 5.4 Dofinansowanie projektu):  "Zgodnie z Rozporządzeniem do kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu zalicza się koszty: 1) rekrutacji potencjalnych uczestników usług doradczych lub szkoleniowych; 2) usług doradczych lub szkoleniowych; 3) pozostałe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w pkt 2; 4) wynagrodzeń uczestników za czas uczestnictwa w usłudze szkoleniowej w godzinach pracy poniesionych przez przedsiębiorcę; 5) pośrednie; 6) zakupu lub amortyzacji środków trwałych, zakupu lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy (...). Katalog kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EFS+ został określony w Podrozdziale 3.12 Wytycznych kwalifikowalności."

Od wnioskodawcy zależy w jaki sposób skonstruuje budżet projektu i podzieli wydatki pomiędzy zadaniami, niemniej jednak dla czytelności budżetu sugerujemy wydatki zaplanowane na przeprowadzenie monitoringu usług umieścić w odrębnym zadaniu. Jeżeli zaś chodzi o przedstawiony przykładowy budżet projektu to powinien on uwzględniać zadanie związane z rekrutacją uczestników projektu, w ramach którego wydatek stanowiłoby wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za weryfikację autodiagnozy przedsiębiorcy.

W Załączniku nr 13 do RWP wskazano, że koszt jednej wizyty monitoringowej wynosi maksymalnie 1120 PLN w przypadku usługi stacjonarnej oraz 574 PLN w przypadku usługi realizowanej zdalnie. W związku z tym bez względu na liczbę osób w zespole kontrolującym koszt jednej wizyty nie może przekroczyć tych stawek.

Aktualizacja odpowiedzi 08.08.23

We wniosku o dofinansowanie należy wybrać wszystkie wskaźniki wymienione w Załączniku do umowy o dofinansowanie oraz te wskazane w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, dotyczące uczestników projektu. Generator wniosków SOWA posiada wyłącznie wskaźniki obowiązkowe kluczowe, w tym dla naboru, dlatego wskaźniki wskazane w Regulaminie wyboru projektów jako obligatoryjne:

 1. liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych wsparciem oraz
 2. liczba zrealizowanych wizyt monitoringowych należy dodać poprzez opcję wskaźników własnych Wnioskodawcy. W przypadku zobowiązania się przez Wnioskodawcę w treści wniosku o dofinansowanie do realizacji kryterium premiującego nr 1, należy wybrać na poziomie wniosku o dofinansowanie wskaźnik odnoszący się do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnościami.

Wymienione w pytaniu wskaźniki należą do tzw. wskaźników wspólnych monitorowanych w całym EFS+. Wskaźniki wspólne monitorowane są głównie na podstawie danych uczestników projektu i nie wybiera się ich na poziomie wniosku o dofinansowanie, poza wyjątkami w zakresie wskaźników odnoszących się do następujących cech: uczestnicy z niepełnosprawnościami, obywatele państw trzecich, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości, w tym społeczności marginalizowane takie jak Romowie, osoby w kryzysie bezdomności lub dotknięte wykluczeniem mieszkaniowym. Te ostatnie wskaźniki widoczne są już we wniosku o dofinasowanie. W takiej sytuacji w polu „Sposób wyliczenia wskaźnika” należy wybrać „Osobowy”. Konieczne jest także wskazanie, że wskaźniki dot. uczestników będą monitorowane w podziale na płeć. Dla wskaźników dotyczących uczestników projektu jako wartość docelową należy wskazać 0 i monitorować ją (sprawozdawać wartości osiągnięte) przez cały okres realizacji projektu.

We wniosku o dofinansowanie należy wybrać wszystkie wskaźniki wymienione w Załączniku do umowy o dofinansowanie oraz te wskazane w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, dotyczące uczestników projektu. Generator wniosków SOWA posiada wyłącznie wskaźniki obowiązkowe kluczowe, w tym dla naboru, dlatego wskaźniki wskazane w Regulaminie wyboru projektów jako obligatoryjne:

 1. liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych wsparciem oraz
 2. liczba zrealizowanych wizyt monitoringowych należy dodać poprzez opcję wskaźników własnych Wnioskodawcy. W przypadku zobowiązania się przez Wnioskodawcę w treści wniosku o dofinansowanie do realizacji kryterium premiującego nr 1, należy wybrać na poziomie wniosku o dofinansowanie wskaźnik odnoszący się do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnościami. 

PARP nie określiła limitu środków dla przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie w ramach konkursu Akademia HR. Niemniej jednak należy pamiętać, że - ze względu na specyfikę zaprojektowanej ścieżki wsparcia - przedsiębiorca może wziąć udział tylko w jednym projekcie operatorskim w ramach konkursu (tzn. nie może skorzystać ze wsparcia u kilku operatorów konkursu Akademia HR).

 

Zapis kryterium „średni koszt wsparcia w ramach projektu na pracownika przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 15 649,45 zł” oznacza średni koszt na pracownika przedsiębiorstwa w skali projektu. Od wnioskodawcy zależy jaką przyjmie metodologię określania wysokości wsparcia w projekcie i będzie to przedmiotem oceny na etapie oceny wniosków o dofinasowanie. Należy pamiętać, że konstrukcja budżetu i założenia co do wysokości wsparcia dla poszczególnych pracowników powinien pozwalać na osiągnięcie wskaźników określonych w projekcie.

Wydatki związane z dokonaniem przez Operatora refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów udziału w usłudze rozwojowej, o których mowa w ww. dokumencie, stanowią koszty pośrednie projektu EFS+ i są wskazane w Podrozdziale 3.12., pkt 3) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Tak, pracownik może skorzystać z kilku form wsparcia w ramach limitu określonego w regulaminie konkursu. Należy pamiętać, że tematyka szkoleń lub doradztwa powinna wynikać z przeprowadzonej autodiagnozy, być zgodna z Opisem kompetencji w obszarze HR.

Wnioskodawca może zwiększyć środki na rekrutację w wysokości maksymalnie 120% wskaźnika produktu określonego we wniosku o dofinansowanie projektu.

Ekspert ds. HR dokonuje weryfikacji autodiagnozy, z której wynikają potrzeby kompetencyjne  przedsiębiorstwa w obszarze HR, po zakwalifikowaniu go do projektu.

W ramach projektu Wnioskodawca powinien zaplanować proces rekrutacji tak, aby osiągnąć wymagane wskaźniki produktu i rezultatu określone we wniosku o dofinansowanie.  PARP dopuszcza możliwość założenia we wniosku wskaźnika liczby zrekrutowanych pracowników przedsiębiorcy na poziomie maks. 120% wskaźnika produktu (tj. Liczba pracowników objętych wsparciem w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego) określonego we wniosku z uwagi na np. sytuacje, o których mowa w pytaniu.

Od Wnioskodawcy zależy jaki przyjmie sposób realizacji i rozliczania zadania dotyczącego rekrutacji uczestników projektu ( tj. czy będzie ono realizowane przez jedną czy kilka osób) . Z budżetu projektu powinno jednoznacznie wynikać (lub też powinno być łatwe do policzenia), że limit przeznaczony na zrekrutowanie jednego pracownika przedsiębiorcy nie przekracza w ramach projektu 1054 złotych a przyjęte przez Wnioskodawcę założenia powinny być zgodne min. z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Kryterium premiujące nr 3 brzmi następująco: Wnioskodawca albo partner w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zrealizował co najmniej jeden projekt finansowany ze środków UE lub innych środków publicznych na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników, w ramach którego prowadził działania spełniające łącznie poniższe warunki:

a) udzielił pomocy de minimis 200 przedsiębiorstwom,

b) wsparcie polegało na realizacji lub dofinansowaniu szkoleń lub doradztwa. We wskazanym przez Państwa projekcie łącznie udzielono wsparcia 330 MŚP, w tym Lider - 120, Partner 1 - 105 , Partner 2 - 105 firm.

Oznacza to, że kryterium premiujące nie jest spełnione przez Partnera 1, ponieważ żaden z podmiotów samodzielnie nie udzielił wsparcia wymaganej liczbie: 200 przedsiębiorstw, a do spełnienia kryterium liczy się faktyczna ilość udzielonego wsparcia przez Partnera 1 w zrealizowanym projekcie.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 6 "Wnioskodawca lub partner dysponuje systemem informatycznym wspierającym realizację projektu". W związku z tym, zakup przedmiotowego systemu jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach projektu.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 6 "Wnioskodawca lub partner dysponuje systemem informatycznym wspierającym realizację projektu". W związku z tym zakup systemu do rekrutacji jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach projektu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Wyboru Projektów (RWP): „Wnioskodawca jest zobowiązany uwzględnić w budżecie projektu wkład własny wnoszony przez przedsiębiorców zarówno w postaci opłaty, jak i w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników uczestniczących w usługach szkoleniowych”. Zgodnie z zapisami Procesu wsparcia (załącznik nr 9 do RWP):

„a) maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej związanej ze szkoleniami lub innej o charakterze szkoleniowym wynikającej z dokonanej autodiagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa na jednego pracownika wynosi:

145 zł brutto - w przypadku wnoszenia wkładu w opłacie albo

182 zł brutto - w przypadku wnoszenia wkładu w wynagrodzeniu,

b) maksymalna kwota dofinansowania godziny usługi rozwojowej związanej z doradztwem lub innej o charakterze doradczym wynikającej z dokonanej autodiagnozy potrzeb przedsiębiorstwa na jednego pracownika wynosi 308 zł brutto”.

W związku z tym wszyscy uczestnicy mogą korzystać z usług o takim samym koszcie, niezależnie od formy wnoszonego wkładu, natomiast różna będzie wysokość wnoszonego wkładu oraz otrzymanego dofinansowania. Wkład własny wnoszony w formie wynagrodzeń uczestników szkoleń należy ująć w oddzielnej pozycji budżetowej. Zaplanowanie całego wkładu w formie wynagrodzeń uczestników uniemożliwi rozliczanie wkładu w opłacie czy w formie mieszanej i będzie niezgodne z założeniami RWP. W związku z tym konieczne jest przyjęcie przez Wnioskodawcę prawidłowych założeń dla budżetu projektu. Podsumowując, dla konkretnego przykładu, gdzie zgodnie z założeniami RWP wkład wnoszony byłby zarówno w formie opłaty, jak i wynagrodzeń, prawidłowa konstrukcja budżetu byłaby następująca:

 1. Koszt usług rozwojowych z wkładem w postaci opłaty - 1000 zł (w tym dofinansowanie 800 zł)
 2. Koszt usług szkoleniowych z wkładem w postaci wynagrodzeń - 1000 zł (w tym dofinansowanie 1000 zł)
 3. Wkład własny w postaci wynagrodzeń uczestników usług szkoleniowych – 250 zł (w tym dofinansowanie 0 zł).

Wydatek dotyczący czynności kadry Wnioskodawcy związany z refundacją poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów (m.in. z weryfikacją złożonych przez przedsiębiorstwo dokumentów rozliczających umowę wsparcia, ich zgodności z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej) należy ująć w kosztach pośrednich projektu. Zakres czynności dotyczących rekrutacji i monitoringu został określony w dokumentacji konkursowej.

Proszę dodać we wniosku o dofinansowanie oddzielny wskaźnik produktu potwierdzający posiadanie funkcjonującego systemu informatycznego wspierającego realizację projektu.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu umieszczony jest w dokumentacji konkursowej w sekcji Dokumenty, w zakładce: Składanie wniosku o dofinansowanie: Akademia HR - oferta dla operatorów - PARP - Centrum Rozwoju MŚP.  

Regulamin Bazy Usług Rozwojowych  oznacza dokument określający zasady oraz warunki funkcjonowania Bazy oraz prawa i obowiązki użytkowników Bazy zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie: www.parp.gov.pl. Załącznikami do Regulaminu Bazy są m.in. karta podmiotu, karta usługi, system oceny usługi rozwojowej.

Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, co skutkuje jej natychmiastowym rozwiązaniem, w przypadku gdy: 1) Beneficjent dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową; 2) na etapie ubiegania się lub udzielania dofinansowania lub realizacji Umowy lub w okresie odpowiadającym trwałości Projektu Beneficjent nie ujawnił dokumentów, oświadczeń lub informacji mających znaczenie dla udzielenia dofinansowania lub realizacji Umowy albo przedstawił dokumenty, oświadczenia lub informacje poświadczające nieprawdę, nierzetelne, nieprawdziwe, podrobione, przerobione, niepełne lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności lub wystawione przez osoby działające bez stosownego upoważnienia; 3) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we Wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu; 4) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 5) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ufp, w tym udzielił zamówienia w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Umowie; 6) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób sprzeczny z Umową lub z naruszeniem prawa; 7) dalsza realizacja Projektu przez Beneficjenta jest niemożliwa lub niecelowa; 8) Beneficjent dopuścił się nieprawidłowości oraz nie usunął ich przyczyn i skutków w terminie wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli; 9) Beneficjent naruszył trwałość Projektu 100 w rozumieniu art. 65 rozporządzenia ogólnego; 10) nie został osiągnięty cel Projektu; 11) Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu pomocy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej; 12) względem Beneficjenta został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 13) Beneficjent pomimo obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o którym mowa w art. 207 ust. 1 ufp, nie dokonał zwrotu środków najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o jakiej mowa w art. 207 ust. 9 ufp, stała się ostateczna, chyba że Beneficjentowi została udzielona ulga w spłacie należności; 14) wobec Beneficjenta lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie mogącej mieć wpływ na realizację Projektu.

 

Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch lat podatkowych poprzedzających dany rok podatkowy z różnych źródeł i w różnych formach, jej wielkość nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – kwoty 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.

Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z rozporządzeniem nr 2021/1060 (w szczególności z załącznikiem IX – Komunikacja i widoczność) oraz zgodnie z załącznikiem nr 10 do Umowy.

Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o każdej kontroli prowadzonej przez inne niż Instytucja Pośrednicząca uprawnione podmioty, w ramach której weryfikacji podlegają wydatki rozliczane w Projekcie. Beneficjent przekaże do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem CST2021 skan wyników ww. kontroli w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą. Wykorzystanie CST2021 obejmuje co najmniej przesyłanie: 1) wniosków o płatność; 2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność; 3) danych uczestników Projektu i podmiotów otrzymujących wsparcie; 4) harmonogramu płatności; 5) informacji o zamówieniach publicznych o wartości równej lub wyższej niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp; 6) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu oraz wymiany dokumentacji pokontrolnej. Przekazanie drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 i 6, nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu.

Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

W celu prawidłowej realizacji Projektu, w ramach przyznanych we Wniosku kosztów pośrednich, Beneficjent zobowiązuje się zapewnić personel do obsługi Projektu posiadający kwalifikacje określone we Wniosku lub zaangażować do obsługi Projektu osoby bezpośrednio wskazane we Wniosku, w szczególności zapewnić koordynatora Projektu, zgodnie z opisem wskazanym we Wniosku. Beneficjent zobowiązuje się przekazać dane koordynatora Projektu Instytucji Pośredniczącej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a w przypadku zmiany na stanowisku koordynatora Projektu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zmiany.

Wsparciem w ramach „Akademii HR” mogą być objęci pracownicy mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, przy czym pracownicy dużych przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40% pracowników objętych wsparciem w projekcie. Jednocześnie na etapie wdrażania projektu w przypadku wsparcia pracowników dużych firm PARP zakłada możliwość odstąpienia od ograniczenia 40% wskaźnika produktu dla danego projektu, przy jednoczesnym zachowaniu tego ograniczenia na poziomie całego konkursu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania wszystkich wskaźników projektu wskazanych we wniosku o dofinansowanie, przy czym dodatkowo obligatoryjne jest wskazanie wartości wskaźnika produktu w zakresie: 

 1.  liczby pracowników dużych przedsiębiorstw objętych wsparciem oraz 
 2. liczby zrealizowanych wizyt monitoringowych.

W ramach projektu nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która: 

 • jest świadczona przez podmiot na rzecz swoich pracowników;
 • jest świadczona przez podmiot, z którym pracodawca lub delegowany pracownik korzystający ze wsparcia są powiązani kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności: 
 1. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ FERS;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 4. pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy usług, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Beneficjenta lub partnera w danym projekcie albo przez podmiot powiązany z Beneficjentem lub partnerem kapitałowo lub osobowo; 
 • obejmuje wzajemne świadczenie usług w danym projekcie o zbliżonej tematyce przez dostawców usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli dostawcy tych usług; 
 • jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Beneficjenta lub partnera w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS; 
 •  jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu; 
 • obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom.

Bazując na analizie wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi oraz zmianami obserwowanymi na rynku pracy, przed którymi stają menedżerowie HR w firmach, na potrzeby konkursu „Akademia HR” wypracowano: 

 1. Opis kompetencji w obszarze HR, których uzyskanie/wzmocnienie może istotnie wpływać na skuteczność działań w omawianym zakresie oraz 
 2. Autodiagnozę - kwestionariusz służący do oszacowania potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych.  

Oba narzędzia pozwolą przedsiębiorcy na określenie głównych, sugerowanych obszarów rozwojowych oraz umożliwią dopasowanie oferty szkoleniowo-doradczej odpowiadającej na powyższe wyzwania.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie projekty ogólnopolskie.

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy, przy czym projekt rozpoczyna się nie później niż 1 grudnia 2023 r.

Liczba podmiotów wchodzących w skład projektu partnerskiego nie przekracza 5 podmiotów (wnioskodawca + 4 partnerów).

Aktualizacja odpowiedzi 28.07.23

W przypadku, gdy:

 1. wartość zaliczki wypłacanej w ramach umowy o dofinansowanie nie przekracza 10 mln zł;
 2. Beneficjentem jest podmiot świadczący usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu UE lub jest instytutem badawczym w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498),
 3. Beneficjent zawarł z PARP w ramach FERS kilka umów o dofinansowanie realizowanych równocześnie, jeżeli łączna wartość zaliczek wynikająca z tych umów nie przekracza 10 mln zł, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.

W przypadku, gdy:

 1. wartość zaliczki wypłacanej w ramach umowy o dofinansowanie przekracza 10 mln zł,
 2. Beneficjent zawarł z PARP w ramach FERS kilka umów o dofinansowanie realizowanych równocześnie, a łączna wartość zaliczek wynikająca z tych umów przekracza 10 mln zł,

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy o dofinansowanie lub zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu 10 mln zł oraz każdej kolejnej umowy może być zabezpieczenie pieniężne, poręczenie w ramach funduszu poręczeniowego o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462), gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie według prawa cywilnego lub hipoteka. Zabezpieczenie takie ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje w zakresie zabezpieczeń znajdują się w Przewodniku dotyczącym składania zabezpieczeń umowy w projektach FERS znajdującym się na stronie konkursu Akademia HR pod linkiem: Przewodnik dotyczący składania zabezpieczeń umowy w projektach FERS (parp.gov.pl)

Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest weksel in blanco, składany przed wypłatą pierwszej transzy dofinansowania, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco, których wzór stanowi załącznik nr 17 do umowy. 

Dofinansowanie jest wypłacane w formie zaliczki w transzach, których wysokość jest określona w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane jako zwrot wydatków poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów.

Wkład własny w postaci opłaty oznacza środki wnoszone przez przedsiębiorcę zgodnie z § 14 Rozporządzenia PARP, które zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów usług rozwojowych. Przez wkład własny przedsiębiorcy należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z otrzymanymi wcześniej innymi środkami publicznymi, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku.

Załączniki dołączone dodatkowo do wniosku o dofinansowanie (poza wymaganymi zgodnie z właściwymi kryteriami dostępu i premiującymi) nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny. Dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami "doc", "xls", "xlsx", "pdf", "docx", "png", "jpg", "txt" oraz archiwa "zip" i "7z". Maksymalny rozmiar każdego z dołączanych plików, w tym maksymalny rozmiar archiwum, to 25 MB. W przypadku, gdy wielkość załącznika przekracza dopuszczalną wielkość, możliwe jest przesłanie załączników za pośrednictwem modułu „korespondencja” w systemie SOWA EFS.

Wniosek o dofinansowanie w ramach prowadzonego naboru jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA EFS dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.sowa2021.efs.gov.pl. Wniosek o dofinansowanie złożony poza systemem SOWA EFS nie będzie rozpatrywany.

Nie jest możliwe kwalifikowanie usługi rozwojowej w sytuacji gdy:

 1. jest świadczona przez podmiot na rzecz swoich pracowników;
 2. jest świadczona przez podmiot, z którym pracodawca lub delegowany pracownik korzystający ze wsparcia są powiązani kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

a) udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ FERS;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
d) pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy usług, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane przez Beneficjenta, przy czym weryfikacja powinna się opierać na analizie danych pochodzących z wiarygodnych źródeł, np. publicznie dostępnych rejestrów, w szczególności: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Beneficjent może także korzystać z ogólnie dostępnych serwisów on-line (np. https://rejestr.io/) lub informacji udostępnianych przez wywiadownie gospodarcze;

3. jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Beneficjenta lub partnera w danym projekcie albo przez podmiot powiązany z Beneficjentem lub partnerem kapitałowo lub osobowo;

4. obejmuje wzajemne świadczenie usług w danym projekcie o zbliżonej tematyce przez dostawców usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli dostawcy tych usług;

5. jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Beneficjenta lub partnera w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS;

6. jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu;

7. obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (dalej SOWA EFS) jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z krajowego programu operacyjnego oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-2027, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Główne cele realizowane przez SOWA EFS: 

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Organizującej Konkurs (dalej IOK);
 2. Organizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami projektu;
 3. Zarządzanie użytkownikami biorącymi udział w realizacji projektów;
 4. Komunikacja i wymiana informacji.

Całość wydatków zaplanowana w budżecie projektu finansowana jest ze środków dofinansowania oraz wkładu własnego.

Dofinansowanie obejmuje wkład UE (EFS+) oraz budżet państwa.

Natomiast wkład własny jest finansowany ze środków innych niż budżet państwa, tj. środków prywatnych przedsiębiorców biorących udział w projekcie.

W tej części należy określić wartość w złotych wkładu własnego, jaki planowany jest do wniesienia w ramach projektu.

Wkład jest wnoszony przez beneficjenta, wyłącznie poprzez wkład własny wnoszony przez przedsiębiorców biorących udział w usługach rozwojowych.

Należy też wskazać cały wkład własny, także ten nie objęty regułami pomocy de minimis.

Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informację o wkładzie rzeczowym oraz Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą de minimis (w tym wnoszonego wkładu własnego) znajdują się w sekcji Uzasadnienie wydatków.

Wskaźniki produktu - produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z (EFS+)- zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu odnoszą się co do zasady do osób lub podmiotów objętych wsparciem.

W ramach projektu nie dopuszcza się udziału jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników.

Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy, zespoły HR oraz menadżerowie/kandydaci na menadżerów zainteresowani otrzymaniem refundacji na usługi rozwojowe mające na celu przygotowanie pracodawców do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Usługi rozwojowe wynikać będą z przeprowadzonej autodiagnozy oraz będą zgodne z Opisem Kompetencji w obszarze HR.

To są  przedsiębiorcy, zespoły HR oraz menadżerowie/kandydaci na menadżerów zainteresowani otrzymaniem refundacji na usługi rozwojowe mające na celu przygotowanie pracodawców do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Usługi rozwojowe wynikać będą z przeprowadzonej autodiagnozy oraz będą zgodne z Opisem Kompetencji w obszarze HR.

Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów, których realizacja pozwoli na wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (cel szczegółowy działania FERS.01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki).

Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie projekty ogólnopolskie.

W projekcie Akademia HR mogą brać udział firmy z kapitałem zagranicznym o ile są zarejestrowane w Polsce, płacą tu podatki oraz zatrudniają polskich pracowników. Na etapie rekrutacji Operator ma obowiązek sprawdzić czy taka firma spełnia wszystkie warunki, o których mowa w Regulaminie wyboru projektów, niezbędne do otrzymania wsparcia w ramach projektu.

Przedmiotowe kryterium wymaga spełnienia wskazanych warunków w ramach jednego projektu, a nie kilku projektów łącznie.

Przedmiotowe kryterium wymaga spełnienia wskazanych warunków w ramach jednego projektu, a nie kilku projektów łącznie.

Ad. a) Wnioskodawca posiadający doświadczenie jako operator projektu, w ramach którego świadczone były usługi rozwojowe z wykorzystaniem BUR dla osób dorosłych, pracujących lub niepracujących, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych, spełnia powyższe kryterium w zakresie posiadania doświadczenia w realizacji projektu operatorskiego.

Ad. b) Zgodnie z zapisami kryterium Wnioskodawca powinien wykazać zrealizowany projekt, a nie projekt w trakcie wdrażania. Na potwierdzenie tego faktu należy złożyć do PARP dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w kryterium (za wyjątkiem sytuacji, gdy to PARP jest/była IP dla przedmiotowego projektu). W związku z tym w przedstawionej sytuacji kryterium nie zostanie spełnione.