Pomiń nawigację

Tak, została wprowadzona taka funkcjonalność do Generatora Wniosków. Pole, wydruk PDF, widoczne jest obok pola Sprawdź poprawność i Zapisz.

Personel B+R mogą stanowić osoby zatrudnione w formie umowy o pracę oraz umów zleceń. Mogą to być zarówno osoby będące pracownikami beneficjenta na podstawie umów o pracę, z którymi zostały zawarte dodatkowe umowy zlecenia na realizację prac B+R, jak również inne osoby nie zatrudnione na umowę o pracę, które mają zawartą z beneficjentem wyłącznie umowę zlecenie. Właściwą kategorią wydatków w tym przypadku jest kategoria 3.3.1 Personel projektu wskazana w Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla priorytetu 1 FENG (załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów).

Osoby stanowiące Personel B+R wpisane z imienia i nazwiska we wniosku o dofinansowanie – zarówno zatrudnione na umowę o pracę, jak i na podstawie umowy zlecenie w kategorii 3.3.1 Personel projektu nie muszą być wybierane zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Osoby inne niż pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, które nie zostały wpisane z imienia i nazwiska we wniosku o dofinansowanie, muszą zostać wybrane zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Koszty wynagrodzenia osób wskazanych we wniosku z imienia i nazwiska nie powinny być ujmowane w kategorii kosztów Podwykonawstwo, lecz w kategorii Personel projektu.

W ramach personelu projektu (pozycja 3.3.1 z Przewodnika kwalifikowalności) nie mogą być uznane za kwalifikowane koszty świadczenia usług B+R w ramach umów B2B, w tym świadczonych przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ani koszty świadczenia usług na podstawie umowy o dzieło. Umowy te powinny być ujmowane w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo). W stosunku do takich kosztów, w każdym przypadku należy dokonać wyboru podwykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

 

Zgodnie z § 6 ust 6 Regulaminu wyboru projektów, ze strony wnioskodawcy maksymalnie 4 przedstawicieli wnioskodawcy, którzy powinni mieć pełną wiedzę o ocenianym projekcie i być upoważnieni do reprezentacji wnioskodawcy podczas Panelu.

W dokumentacji konkursowej nie jest zabronione by zadania realizowane w ramach podwykonawstwa były realizowane zdalnie. Będzie to zależało od specyfiki zadań zaplanowanych w module. Dodatkowo, należy wskazać, że będzie to również przedmiotem oceny.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie rozliczane są metoda ryczałtową i stanowią 25% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem usług zewnętrznych (podwykonawstwo). Kwoty ryczałtowe to jedna z uproszczonych metod rozliczania wydatków. Zgodnie z § 2 ust. 21 umowy o dofinansowanie, wydatki rozliczone za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów na potwierdzenie poniesienia wydatków. Ponadto zgodnie z § 2 ust. 19 umowy o dofinansowanie, w przypadku rozliczenia wydatków w formie stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych, warunkiem wypłaty dofinansowania lub zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę jest osiągnięcie wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej lub osiągnięcie wskaźników produktu lub wykonanie zadań właściwych dla kwot ryczałtowych określonych w załączniku 1 do Umowy. Rozliczenie wydatków polega na wykazaniu we wniosku o płatność wykonania zadań i osiągnięcia wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej lub kwoty ryczałtowej lub na zwrocie niewykorzystanych środków w przypadku nieosiągnięcia wskaźników i niewykonania zadań.

Przygotowując Harmonogram finansowy do każdego modułu należy zaplanować wydatki i uprawdopodobnić, że są one racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazać źródła danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków. Zatem uzasadniając zadeklarowane wydatki należy wskazać kwoty najbardziej zbliżone do cen rynkowych, niezawyżone i niezaniżone. Natomiast w modelu finansowym prognozuje się wszystkie wydatki/koszty w cenach stałych tj. bez uwzględnienia inflacji. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest ujęta w stopie dyskontowej, którą uzupełnia Wnioskodawca w zakładce ,,Założenia" w modelu finansowym. Wskazane w pytaniu koszty, które są przewidywane do poniesienia w trakcie realizacji projektu będą w kolejnych latach przeliczane o współczynniki dyskonta. Aktualna stopa dyskonta, którą należy przyjąć to 4%. Informacja o ewentualnej zmianie stopy dyskontowej będzie opublikowana na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ogłoszeniu o naborze wniosków. Jeżeli przedsiębiorstwo np. w regulaminie płac ma zapis, że podnosi wynagrodzenie wraz z inflacją - to może określić w każdym roku wyższe wartości wynagrodzenia. Dotyczy się to również pozostałych wskazanych pozycji kosztowych. W takiej sytuacji wymaga się, żeby Wnioskodawca wyjaśnił na jakiej podstawie przyjął zmianę wartości pozycji kosztowych w kolejnych latach w modelu finansowym. Wyjaśnienia dotyczące zmian wartości pozycji kosztowych Wnioskodawca opisuje w polu ,,Komentarz'' w zakładce Koszty operacyjne w modelu finansowym.

Tak, po okresie trwałości.

Wnioskodawca powinien zadeklarować koszty kwalifikowane do dofinansowania oddzielnie dla każdego modułu w Harmonogramie wydatków dotyczącym konkretnego modułu. Kategorie wydatków do każdego modułu zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności wydatków. W module Infrastruktura B+R nie wyodrębniono kategorii kosztów dotyczącej kosztów pracy.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków w module B+R wskazano, że limit na podwykonawstwo, tzn.: wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w module B+R. Jednocześnie należy wskazać, że w module B+R nie ma możliwości finansowania w ramach Regionalnej pomocy inwestycyjnej, a wszelkie kategorie zostały opisane w ww. przewodniku.

Aktualizacja odpowiedzi 30.05.23

Moduł B+R może obejmować więcej niż jedną innowację. Natomiast w ramach modułu infrastruktura B+R należy opisać działania podejmowane w ramach agendy badawczej zaplanowanej przynajmniej na okres realizacji i okres trwałości projektu. Co do zasady agenda badawcza może, lecz nie musi dotyczyć prac będących następstwem (rozwijaniem opracowanych produktów) wyników prac B+R uzyskanych w module B+R. Przy czym należy mieć na uwadze, że wszelkie prace zaplanowane w agendzie badawczej muszą prowadzić do opracowania innowacji co najmniej w skali kraju. Zatem w takim przypadku prace będące następstwem posiadanych już (i zakończonych) wyników prac B+R, muszą prowadzić do opracowania kolejnej innowacji co najmniej w skali kraju. Natomiast infrastruktura badawcza nabyta w ramach modułu Infrastruktura B+R, do końca okresu trwałości projektu może być wykorzystywana wyłącznie do realizacji zadań wskazanych w agendzie badawczej. Jeżeli prace zaplanowane w module B+R są zawarte w agendzie badawczej realizowanej w module Infrastruktura B+R, wtedy nabyta w module infrastruktura badawcza będzie wykorzystywana do realizacji prac w module B+R.

Tak, w ramach modułu B+R można prowadzić tylko jeden projekt badawczy. Natomiast w ramach modułu infrastruktura B+R należy opisać działania podejmowane w ramach agendy badawczej zaplanowanej przynajmniej na okres realizacji i okres trwałości projektu. Co do zasady agenda badawcza może, lecz nie musi dotyczyć prac będących następstwem (rozwijaniem opracowanych produktów) wyników prac B+R uzyskanych w module B+R. Przy czym należy mieć na uwadze, że wszelkie prace zaplanowane w agendzie badawczej muszą prowadzić do opracowania innowacji co najmniej w skali kraju. Zatem w takim przypadku prace będące następstwem posiadanych już (i zakończonych) wyników prac B+R, muszą prowadzić do opracowania kolejnej innowacji co najmniej w skali kraju. Natomiast infrastruktura badawcza nabyta w ramach modułu Infrastruktura B+R, do końca okresu trwałości projektu może być wykorzystywana wyłącznie do realizacji zadań wskazanych w agendzie badawczej. Jeżeli prace zaplanowane w module B+R są zawarte w agendzie badawczej realizowanej w module Infrastruktura B+R, wtedy nabyta w module infrastruktura badawcza będzie wykorzystywana do realizacji prac w module B+R.

Moduł Infrastruktura B+R dotyczy realizacji inwestycji, w ramach której zostanie utworzone lub rozbudowane centrum badawczo-rozwojowe. Kupowana infrastruktura musi być niezbędna do realizacji agendy przewidującej prace B+R. Efektem prac B+R wskazanych w agendzie musi być opracowanie innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym, co najmniej w skali polskiego rynku. Nie znając szczegółowych założeń, nie można wskazać czy zakup auta będzie mógł zostać uznany za kwalifikowalny. Zaplanowane w ramach poszczególnych modułów wydatki muszą być racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań oraz zgodne z katalogiem wydatków w ramach modułów. Wnioskodawca musi swój wybór uzasadnić, co będzie podlegało ocenie ekspertów.

W kontekście wydatków związanych z zakupem i instalacją urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, należy wziąć pod uwagę, że taki rodzaj wydatków może być uznany za kwalifikowany w ramach różnych rodzajów pomocy publicznej w różnych modułach: w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (moduły: Wdrożenie Innowacji, Cyfryzacja, Infrastruktura B+R oraz Zazielenianie) oraz - w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (moduł: Zazielenianie przedsiębiorstw). W przypadku korzystania z finansowania inwestycji w postaci instalacji FV w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (kategoria wydatku: środki trwałe/dostawy wskazana m.in. w pozycji 4.3.3; 5.3.3; 6.3.3; 7.3.3 Przewodnika) wydatek taki musi być niezbędny do realizacji celu modułu i jednocześnie musi być związany z przedsięwzięciem będącym inwestycją początkową. Czyli przykładowo jeśli w module Infrastruktura B+R budowana jest hala na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu i ta hala będzie zasilana instalacją OZE, to koszty instalacji będą uznane za wydatki kwalifikowalne w pozycji – środki trwałe/dostawy. Wtedy nie mamy do czynienia z rozróżnieniem na wydatki wyodrębnione i referencyjne. Dodatkowo muszą być spełnione łącznie następujące warunki: a) wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem modułu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii) b) zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante) c) w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja energii z OZE. W przypadku realizacji inwestycji w panele FV w module Zazielenienie przedsiębiorstw, oprócz możliwości sfinansowania takiego wydatku w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (kategoria wydatku wskazana w pozycji 7.3.3 Przewodnika), wydatek taki może być uznany za kwalifikowany w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (kategoria wydatku opisana w pozycji7.3.19 lub 7.3.20. W takim przypadku nie muszą być spełnione warunki w kontekście regionalnej pomocy inwestycyjnej, tj. nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wielkość produkcji energii oraz ilości sprzedanej energii do sieci, ale wskazane są inne warunki, m.in. fakt, że inwestycja będzie dotyczyła tylko i wyłącznie kosztów związanych z ochroną środowiska. Natomiast co do zasady zakup nowej instalacji fotowoltaicznej (niebędącej mikro instalacją) może być kwalifikowany w ramach kategorii 7.3.19 Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne) i należy ją zawsze porównać do innej instalacji mniej przyjaznej środowisku. Do określenia takiej inwestycji i obliczenia różnicy pomiędzy inwestycją planowaną (wydatek na nową instalację FV) a inwestycją referencyjną, Wnioskodawcy mogą pomocniczo wykorzystywać kalkulator opracowany w ramach Analizy w zakresie instalacji referencyjnych dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji dostępną na stronie funduszy europejskich np. opracowania i kalkulator przygotowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (http://ptez.pl/raporty). Natomiast jeśli instalacja związana z wytwarzaniem energii z OZE spełnia definicję mikro instalacji o której mowa w Przewodniku kwalifikowalności wydatków (pozycja 7.3.20) w stosunku do której nie istnieje obowiązek dokonywania porównania do inwestycji referencyjnej w kategorii Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (małe instalacje). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem mikro instalacji rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW). Dla instalacji o wartościach przekraczających wskazane w ww. definicji, należy stosować inwestycje referencyjna posiłkując się opracowanym w ramach Analizy kalkulatorem. Możliwy jest też zakup środków trwałych w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) o ile zwiększają efektywność energetyczną. Zgodnie z przewodnikiem kwalifikowalności wydatków są to koszty wymienione w punktach od 7.3.14 do 7.3.15. Wybór odpowiedniego sposobu finansowania uzależniony jest od możliwości wyodrębnienia kosztów wydatku. Należy wskazać, że kwalifikowane są tylko i wyłącznie koszty dodatkowe, konieczne i bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 2 ust. 103 ww. rozporządzenia. Wydatków, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne. Pomoc nie może zostać przyznana w przypadku, gdy usprawnienia związane z osiągnięciem wyższej efektywności energetycznej są realizowane w celu zapewnienia przestrzegania przez wnioskodawcę już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy te jeszcze nie obowiązują.

 1. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów (Przewodnik kwalifikowalności wydatków), pkt 1.2. Zasady kwalifikowalności podatku VAT, podatek VAT co do zasady stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie (niezależnie od wartości danego przedsięwzięcia). Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach projektu tylko wtedy, gdy:
 • Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów o VAT obowiązujących w naszym kraju;
 • Żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej, jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa powyżej, nie uznaje się możliwości określonej w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ani przypadku wskazanego w art. 90 ust. 10 pkt 2 tej ustawy.

Zgodnie z podrozdziałem 3.10 pkt 9 Wytycznych dotyczących wydatków kwalifikowalnych na lata 2021-2027, „Koszty rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków są traktowane jak wydatki faktycznie poniesione. Na potrzeby rozliczenia czy kontroli projektu, nie ma obowiązku gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na potwierdzenie poniesienia wydatku w ramach projektu”, co wskazano również w § 3 ust. 21 umowy o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku kosztów pośrednich nie będą one podlegały kontroli realizacji projektu. Mogą one być kontrolowane przez urzędy skarbowe w toku weryfikacji prawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej, w kontekście powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości.

Kluczowe dla udzielenia odpowiedzi jest ustalenie, jak wydatki związane z wyjazdami są wpisane i uzasadnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Jeśli są to 2 niezależne wyjazdy: 1 – udział w targach, 2 – udział w misji wyjazdowej, wówczas stawka powinna być zaplanowana 2 razy. Każdy wyjazd powinien być osobno rozliczony: 1 wyjazd = 1 wskaźnik = 1 rozliczenie wskaźnika.

Fakt, że w przedsiębiorstwie beneficjenta ten sam pracownik merytorycznie odpowiada za kwestie związane z udziałem w targach oraz weźmie udział w misji gospodarczej oraz że terminy następują bezpośrednio po sobie powinno nie mieć znaczenia dla rozliczenia.

Przy czym zgodnie z § 6 ust. 6 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie „Szczegółowe warunki realizacji modułów” wskaźnikiem rozliczającym stawkę jednostkową jest: „Zrealizowany wyjazd służbowy na 1 pracownika”.

 

W odniesieniu do amortyzacji nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, w module B+R nie są kwalifikowalne wydatki na zakup środków trwałych. Wytyczne dot. kwalifikowalności dopuszczają koszty amortyzacji  zgodnie z art. 67 ust. 2 rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060:

Koszty amortyzacji, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności potwierdzonych fakturami, mogą być uznane za kwalifikowalne, gdy spełnione są następujące warunki:

 • pozwalają na to zasady kwalifikowalności programu;
 • kwota wydatków jest należycie uzasadniona dokumentami potwierdzającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom obejmującym koszty kwalifikowalne,
 • koszty odnoszą się wyłącznie do okresu wsparcia dla operacji;
 • dotacje publiczne nie zostały wykorzystane do celów nabycia zamortyzowanych aktywów.  

Z uwagi na fakt, iż w perspektywie finansowej 2021-2027 nie zostały wprowadzone w rozporządzeniach UE przepisy dotyczące projektów generujących dochód po ich ukończeniu, dotychczasowe ograniczenia w tym zakresie należy rozpatrywać jedynie w kontekście przepisów o pomocy publicznej lub krajowych przepisów dotyczących trwałości projektów. Z perspektywy przepisów o pomocy publicznej nie występuje przepis, który w omawianych okolicznościach skutkowałyby koniecznością zmniejszania dofinansowania i nakładałyby obowiązek sprzedaży na warunkach rynkowych.  Zmniejszenie dofinansowania musiałoby nastąpić, gdyby pomoc była obliczana na podstawie luki (tj. trzeba wtedy uwzględnić dochody wynikające ze sprzedaży odpadów). W przypadku dotacji udzielanej na projekt B+R z intensywnością nie ma takiej potrzeby. Jeżeli beneficjent po zakupieniu materiałów staje się ich właścicielem (ograniczając przykład do tej formy posiadania), to po wykorzystaniu w projekcie może nimi swobodnie dysponować.

Przy czym należy podkreślić, że podczas oceny kryterium w zakresie budżetu eksperci zweryfikują czy  ilość materiałów wskazanych przez wnioskodawcę jest faktycznie niezbędna do realizacji projektu.

Podczas wyboru rodzaju inwestycji początkowej należy brać pod uwagę cel prac B+R zaplanowanych do realizacji na przewidzianej do nabycia infrastrukturze B+R. Celem modułu nie jest posiadanie infrastruktury B+R przez Wnioskodawcę a zapewnienie mu narzędzi (infrastruktury B+R) do realizacji prac B+R zaplanowanych w agendzie badawczej. Rodzaj inwestycji początkowej należy ustalać w oparciu o zakładany do osiągniecia finalny efekt tych prac, które zgodnie z definicją Agendy badawczej  powinny mieć na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy.

Rodzaj planowanej do realizacji w ramach modułu Inforastruktura B+R inwestycji powinien być określony jako Inwestycja początkowa:

 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu jeżeli dotyczy utworzenia nowego zakładu (nowej jednostki organizacyjnej np. spółki córki) którego celem działania będzie realizacja prac B+R przewidzianych w agendzie badawczej modułu;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane  z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe.

Podpisanie umowy warunkowej z podwykonawcą lub członkiem zespołu projektowego nie będzie stanowiło rozpoczęcia realizacji projektu, nawet jeśli koszt ich zadań jest objęty dofinansowaniem. Umowa warunkowa, tj. zawierająca warunek uzależniający czas jej wejścia w życie od zdarzenia przyszłego i niepewnego nie stanowi zaciągnięcia prawnie wiążącego zobowiązania, a tym samym nie stanowi wcześniejszego rozpoczęcia projektu. Jak wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się rozpoczęcie prac B+R. Jednocześnie trzeba potwierdzić, że nie są kwalifikowane koszty czynności przygotowawczych, czyli w tym przypadku koszty związane z podpisaniem takiej umowy warunkowej.

W przypadku kwalifikowania do wsparcia w module B+R odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, jednym z warunków kwalifikowalności jest aby odpisy amortyzacyjne dotyczyły aparatury i sprzętu, zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (tzn. po cenach rynkowych). Mając na uwadze powyższy warunek oraz fakt, iż wsparciu podlegać będą odpisy amortyzacyjne a nie stricte nabycie środków trwałych, wnioskodawca nie musi w procedurze ich zakupu stosować zasady konkurencyjności.

Wnioskodawca może zakwalifikować koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, żeby koszt odpisów amortyzacyjnych stanowił wydatek kwalifikowalny wymieniono w „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu (kategoria 3.3.3).

Warunki wdrożenia wyników modułu B+R przez nabywcę licencji/praw własności zostały wskazane w załączniku nr 1 do Umowy o dofinansowanie „Szczegółowe warunki realizacji modułów”.
W § 1 ustęp 13 wskazano jakie elementy powinna zawierać Umowa sprzedaży prawa do wyników prac B+R lub udzielenia licencji na korzystanie z tychże wyników. W punkcie 4 wskazano, iż należy w tym dokumencie zadeklarować termin, w jakim ma nastąpić wprowadzenie tych wyników do działalności gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy. Natomiast w punkcie 5 wskazano na konieczność złożenia oświadczenia przez nabywcę/licencjobiorcę dotyczącego wprowadzeniu tych wyników do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników tychże badań i prac/umowy udzielenia licencji na korzystanie z wyników tychże badań lub prac.
Następnie w § 1 ustęp 19 wskazano okoliczności w których PARP może wstrzymać wypłatę dofinansowania albo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wskazano między innymi punkt 4: Instytucja powzięła informacje, że nabywca/licencjobiorca wyników prac B+R powstałych w ramach modułu nie wdrożył ich do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie tych wyników, w terminie wyznaczonym w umowie sprzedaży prawa do wyników prac B+R/udzielenia licencji zawartej z beneficjentem lub w przypadku umowy sprzedaży praw do wyników prac B+R odsprzedał te wyniki podmiotowi trzeciemu.

Okres trwałości liczony jest od daty zakończenia projektu. Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie zamieszczonym w zakładce „Dokumenty” Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość Projektu, o której mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, tj. przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu z uwzględnieniem szczegółowych warunków realizacji modułów określonych w załączniku nr 1 do Umowy (dotyczy projektów przewidujących inwestycje w infrastrukturę i inwestycje produkcyjne w ramach modułów: Infrastruktura B+R, Wdrożenie Innowacji, Zazielenienie przedsiębiorstw, Cyfryzacja).
Stąd, jeżeli projekt zawiera wyłącznie komponent B+R nie jest objęty wymogiem zachowania trwałości Projektu.
Przy czym, zgodnie z § 6 ust. 5 wzoru umowy o dofinansowanie Beneficjent ma obowiązek raportowania nt. wskaźników oraz w zakresie przestrzegania zasad horyzontalnych i polityk unijnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu. Jeśli żaden z modułów Projektu nie jest objęty wymogiem zachowania trwałości Projektu, wówczas Beneficjent jest zobowiązany do raportowania w okresie odpowiadającym okresowi trwałości.
Mając na uwadze powyższe projekt, który zawiera wyłącznie komponent B+R, w okresie odpowiadającym okresowi trwałości, ma obowiązek raportowania nt. wskaźników oraz w zakresie przestrzegania zasad horyzontalnych i polityk unijnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia, iż nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej. Nabywca/licencjobiorca musi wprowadzić te wyniki badań do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników tychże badań i prac/umowy udzielenia licencji na korzystanie z wyników tychże badań lub prac. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto § 1 ust. 13 Szczegółowych warunków realizacji modułów - załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Tak, zgodnie z instrukcją: przewidywana data wdrożenia wyników modułu nie może być późniejsza niż 5 lat od daty zakończenia realizacji modułu B+R. Powyższy aspekt został również uregulowany § 1 ust. 5 Szczegółowych warunków realizacji modułów - załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie.

W module Kompetencje zaplanowano następujące kategorie wydatków:

 • 8.3.1 Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe uproszczone),
 • 8.3.2 Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe rzeczywiste),
 • 8.3.3 Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe zagraniczne).

Koszty udziału w szkoleniach kwalifikowane są w kategorii 8.3.1, czyli rozliczane są w oparciu o metody uproszczone (stawki jednostkowe). Są to wydatki wiodące w tym module, tzn. bez poniesienia których cel modułu nie zostanie osiągnięty. Dlatego następujące wskaźniki produktu dotyczące stawek jednostkowych, związane są bezpośrednio z usługami szkoleniowymi:

 • Liczba zrealizowanych usług szkoleniowych - szkolenia otwarte, zdalne;
 • Liczba zrealizowanych usług szkoleniowych - szkolenia otwarte, stacjonarne;
 • Liczba zrealizowanych usług szkoleniowych - szkolenia zamknięte, zdalne;
 • Liczba zrealizowanych usług szkoleniowych - szkolenia zamknięte, stacjonarne.

W oparciu o koszty rzeczywiste (kategorie 8.3.2 i 8.3.3) rozliczane są jedynie koszty podróży zakwaterowania uczestników szkoleń oraz koszty usług doradczych związanych ze szkoleniami.

Szczegółowe informacje jakie należy wskazać w polach zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne zawarto w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie  doświadczenie zawodowe wykonawców poszczególnych etapów projektu B+R należy opisać we wniosku w punkcie: ZESPÓŁ PROJEKTOWY w podpunkcie: Doświadczenie naukowe i zawodowe.

Wybierając zasadę refuse (odmów) należy w projekcie uzasadnić rezygnację z użycia materiałów, substancji lub produktów, które nie nadają się do ponownego użycia, naprawiania lub recyklingu lub które charakteryzują się negatywnym oddziaływaniem na środowisko lub na życie i zdrowie ludzi. Z kolei wybierając zasadę reduce (ogranicz) należy w projekcie wykazać zmniejszenie zużycia zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, materiałów, substancji lub produktów poprzez zastosowanie odpowiednich działań technologicznych, logistycznych lub ekonomicznych. Jednostkami miary w tych przypadkach mogą być np. ilość sztuk, kilogramów. Jeżeli natomiast zdaniem wnioskodawcy żadna jednostka miary ze wskazanych do wyboru w generatorze wniosków nie jest adekwatna do zaproponowanego wskaźnik rezultatu obrazującego realizację wskazanych wyżej zasad w takim przypadku Wnioskodawca musi zgłosić do PARP za pomocą formularza kontaktowego prośbę o dodanie jednostki miary. W zgłoszenia należy wskazać jaką jednostkę miary chce dodać Wnioskodawca.

Załącznik Model finansowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania modelu (załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów) wpisując realne dane związane z prowadzoną działalnością.  W arkuszu „sprawozdania finansowe” w modelu finansowym należy przedstawić dane za okresy historyczne. Wnioskodawca powinien w tej sekcji przedstawić jak najbardziej realne informacje o sytuacji finansowej podmiotu w okresach historycznych. Jeżeli nie sporządzał sprawozdań finansowych, bo nie miał takiego obowiązku powinien w arkuszu „sprawozdania finansowe” dostosować w miarę możliwości posiadane dane do kształtu sprawozdania finansowego wskazanego w modelu finansowym.  W związku z tym w modelu finansowym dane uzyskane z KPiR i inne niezbędne dane finansowe posiadane przez podmiot w odniesieniu do okresów historycznych powinien w miarę możliwości dostosować do kształtu sprawozdania finansowego wskazanego w arkuszu „sprawozdania finansowe”. Jednocześnie wszelkie przyjęte założenia wyjaśnić w polu „komentarz” w arkuszu „Założenia”.
W modelu finansowym należy przedstawić dane na podstawie dostępnych w przedsiębiorstwie dokumentów zgodnych z ustawą  o rachunkowości i opisać stan faktyczny.


W opisanym przypadku w celu wykazania stawki podwyższonej amortyzacji w ramach projektu należy w arkuszu "założenia" w komórkach dotyczących stawki amortyzacji dla środków trwałych wskazać stawkę amortyzacji podwyższoną, która będzie dotyczyć tylko  urządzeń nabywanych w ramach projektu. Natomiast w arkuszu „Środki trwałe” w danych dotyczących działalności dotychczasowej należy zastosować kalkulację własną (tj. trzeba zmienić formę kalkulacji z modelu na własną). Po takiej zmianie arkusz umożliwi wpisanie amortyzacji dla środków trwałych już posiadanych. Wtedy podwyższona stawka wpisana w arkuszu "założenia" będzie dotyczyć jedynie projektu.
Jednocześnie w polu komentarz proszę przedstawić założenia w tym zakresie.

Tak, koszty związane z certyfikacją produktów w ramach modułu B+R co do zasady mogą być kwalifikowalne w kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) pod warunkiem że są niezbędna dla działań przewidzianych do realizacji w module. W ramach wskazanych w pytaniu kategorii kosztów w module Wdrożenie innowacji oraz Internacjonalizacja co do zasady mogą być kwalifikowalne działania związane z usługami doradczymi dotyczącymi certyfikacji jakości produktów jeżeli są niezbędna do realizacji działań przewidzianych w tych modułach i nie dotyczą tych samych działań (kosztów) które zaplanowano w module B+R. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że jeżeli Wnioskodawca w ramach modułu B+R opracował gotowy do wdrożenia produkt, który uzyskał już wymagane certyfikaty niezbędne do wprowadzenia go na rynek ponowne ponoszenie tych kosztów w ramach innych modułów należy uznać za nieuzasadnione. Odnośnie drugiej części pytania należy wskazać, że przedmiotem oceny będzie weryfikacja, czy wydatki w ramach każdego modułu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań. W związku z tym jeśli zaplanowany do poniesienia wydatek nie jest niezbędny do realizacji modułu nie może zostać uznany za uzasadniony a tym samym kwalifikowaln.

W module B+R nie przewidziano wsparcia kosztów przedwdrożeniowych, tzn. kosztów rzecznika patentowego, czy kosztów związanych z wyceną licencji czy prac przygotowawczych do udzielenia licencji dla opracowanego w module B+R produktu. Natomiast koszty rzecznika patentowego mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne w module Internacjonalizacja jeśli będą uzasadnione i niezbędne z punktu widzenia realizacji modułu Internacjonalizacja. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się w punktach 9.3.9-9.3.11 Przewodniku kwalifikowalności wydatków – załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów. W ramach wskazanych pozycjach szczegółowo opisano jakie wydatki są kwalifikowalne w celu ochrony praw własności przemysłowej i uzyskaniem wstępnych orzeczeń.

PARP nie może rekomendować wyboru modelu przychodów. Wnioskodawca powinien samodzielnie wypełnić arkusz dotyczący przychodów z dotychczas prowadzonej działalności oraz przygotować prognozę przychodów z działalności związanej z Projektem. Wartość przychodów należy uwzględnić w modelu finansowym poprzez sporządzenie prognozy na okres nie dłuższy niż 10 lat licząc od zakończenia roku bieżącego, z wyłączeniem przypadku kiedy okres trwałości wykracza poza 10-letni okres prognozy. Dane te będą stanowiły podstawę określenia opłacalności realizacji wspomnianego modułu. Dodatkowo zwracam uwagę, że jeżeli wdrożenie wyników prac B+R nastąpi poza projektem Wnioskodawca w ramach modułu B+R jest zobowiązany wykazać we wskaźniku rezultatu „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług” prognozowane do osiągnięcia przychody z tytułu wdrożenia rezultatów prac B+R na rynek np. przychody z licencji, sprzedaży wyników czy sprzedaży usługi wprowadzonej do własnej działalności (z zastrzeżeniem wymogów określonych w kryteriach wyboru projektów w zakresie modułu B+R). Wartość takiego wskaźnika należy policzyć sumarycznie za okres od momentu wdrożenia innowacji do roku poprzedzającego rok zakończenia okresu trwałości projektu. Jako rok docelowy wskaż rok poprzedzający rok zakończenia okresu trwałości projektu.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu szacowania konkretnych kategorii kosztów kwalifikowalnych w ramach modułu B+R zostały przedstawione w punkcie 11. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY MODUŁU B+R w podpunkcie „metoda szacowania” Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. W tym miejscu należy podkreślić, że Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazać źródła danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z przedmiotem modułu. Odnosząc się do sposobu szacowania kosztu wykonania prototypu Wnioskodawca powinien przedstawić sposób szacowania kosztu każdego elementu wchodzącego w skład planowanego do budowy prototypu uwzględnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym modułu B+R zgodnie z wymogami zawartymi w podpunkcie „metody szacowania” w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie .


Tak, pole „Analiza opłacalności” należy wypełnić zarówno w przypadku innowacji produktowej, jak i procesowej.

W Kryterium „Istota modułu” będzie podlegać ocenie m.in.:
- czy problem badawczy/technologiczny został poprawnie zidentyfikowany (w kontekście aktualnego stanu wiedzy na świecie) i precyzyjnie określony;
- czy proponowana metoda badawcza, w tym dobór technik i narzędzi badawczych, jest adekwatna (wystarczająca i uzasadniona) do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego i prowadzi do osiągnięcia celu modułu.
- czy prace B+R uwzględnione w ramach zadań modułu są jasno sprecyzowane, niezbędne, adekwatne i układają się w logiczną całość a także czy harmonogram jest realistyczny i adekwatny do zakresu prac oraz umożliwia osiągnięcie zakładanych rezultatów.

W związku z powyższym stan wiedzy na świecie musi być uwzględniony przy ocenie, a co za tym idzie należy wykazać we wniosku, że Wnioskodawca dokonał przeglądu odnośnie podobnych rozwiązań, aby uprawdopodobnić niezbędność, adekwatność procesu badawczego oraz możliwość osiągnięcia rezultatów.   

Podsumowując, Wnioskodawca nie musi badać stanu techniki korzystając z usług rzecznika patentowego w celu uzyskania sprawozdania o stanie techniki, jednak musi zweryfikować, czy rozwiązanie, które ma zamiar opracować, nie zostało wcześniej opracowane/wdrożone oraz nie naruszy praw własności intelektualnej podmiotów trzecich i należy to potwierdzić we wniosku w stosownych polach.

Tak, modułem Internacjonalizacja może zostać objęty produkt będący rezultatem modułu B+R, który zakłada wdrożenie wyników prac B+R poza projektem w okresie do 5 lat od daty zakończenia realizacji modułu. Należy jednak zwrócić uwagę, że przedmiotem promocji może być produkt (wyniki prac B+R) w formie gotowego know-how np. specyfikacji technicznej dotyczącej danej technologii czy produktu lub usługi wdrożenia opracowanych rozwiązań. Produkt (wyrób lub usługa) będący przedmiotem umiędzynarodowienia lub ochrony własności przemysłowej musi spełniać wymagania wskazane w opisie kryterium „Istota modułu”, które będą przedmiotem oceny.

W ramach każdego modułu Ścieżki SMART należy spełnić kryterium „Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia”, w ramach którego weryfikacji podlegać będzie, czy działalności dotyczące poszczególnych modułów w planowanym projekcie nie dotyczą rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie § 6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027. Powyższa ocena nie dotyczy zatem bieżącej działalności podmiotu będącego Wnioskodawcą i wskazana w zapytaniu produkcja elementów metalowych wraz z jej przeznaczeniem w ramach obecnej działalności przedsiębiorstwa nie decyduje o wykluczeniu z możliwości uzyskania dofinansowania. Jednocześnie informuję, że ocena aspektu wykluczenia działalności ze wsparcia przeprowadzana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo proszę zapoznać się z opisem kryterium „Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia” w ramach poszczególnych modułów.

Jeżeli wierszy jest zbyt mało, żeby wykazać wszystkie towary/materiały, proszę je pogrupować i wpisać pogrupowane. Sposób grupowania oraz pozycje grupowane proszę przedstawić w polu Komentarz.

Zgodnie z opisem kryterium „Współpraca w związku z projektem”, zakres współpracy z organizacją badawczą lub pozarządową musi być potwierdzony umową (nie fakturą).

Współpraca musi odbywać się w trakcie trwania projektu, jej zakres musi wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i przynosić wymierne korzyści. Umowa powinna precyzować m. in. zakres współpracy z organizacją badawczą lub pozarządową oraz powinna zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Przykładowe formy współpracy wskazane zostały w Instrukcji wypełniania wniosku w pkt. I.11 „Współpraca w związku z projektem”.

Koszty wynikające z tej współpracy nie mogą stanowić kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu.

Może to być umowa współpracy z wydziałem jednostki naukowej.

Realizacja zadań przewidzianych w projekcie przez podwykonawcę nie może być traktowana jako współpraca w związku z projektem, ponieważ jest to zadanie zlecone przez Wnioskodawcę, który posiada pełnię praw związanych z przedmiotem zlecenia. Podwykonawstwo nie jest tym samym oparte na równości stron, albo odnoszenia obopólnych korzyści, co z kolei powinna zakładać współpraca. Z podwykonawcą może zostać nawiązana współpraca w związku z projektem, jednak obszary podwykonawstwa i współpracy muszę być różne.
Zlecenie badań/symulacji na potwierdzenie dobrze opracowanych prac, o których piszą Państwo w pytaniu,  co do zasady nie będzie wpisywać się we współpracę w związku z projektem, ponieważ współpraca ta, realizowana prawdopodobnie na podstawie zlecenia, nie przyniesie obu podmiotom wymiernych korzyści i nie będzie opierać się na równości stron.
Z kolei prace realizowane na etapie wdrożenia wyników prac B+R, jeśli będą bezpośrednio wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i będą przynosić wymierne korzyści wynikające z tej współpracy, będą mogły być potraktowane jako współpraca w związku z projektu, jednak ostateczna ocena tej współpracy będzie dokonana na podstawie kompletnej dokumentacji projektu (informacji we wniosku o dofinansowanie).
 

W przypadku, jeżeli Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT w polu „Możliwość odzyskania VAT” należy wybrać „TAK”. W takim przypadku kwoty wydatków w polu „wydatki ogółem” powinny być wykazane w kwotach brutto (tj. z VAT).

Jedynym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Model finansowy. W przypadku jeżeli projekt będzie finansowany również z zewnętrznych źródeł, a w trakcie oceny projektu oceniający będą mieli wątpliwości, co do możliwości uzyskania deklarowanego zewnętrznego źródła finansowania, będą mogli wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub załączenia dodatkowych dokumentów z tym związanych (np. promesy kredytowej, umowy pożyczki). Z kolei zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 9 umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się do dostarczenia przed pierwszą wypłatą dofinansowania dokumentów wynikających z procesu oceny. W przypadku finansowania wkładu własnego środkami zewnętrznymi np. kredytem czy pożyczką będą to umowa kredytu lub pożyczki.

Dokumentacja naboru nie określa sposobu sformalizowania strategii przedsiębiorstwa. Jednakże najlepiej gdyby strategia rozwoju przedsiębiorstwa miała postać dokumentu, który można byłoby okazać na wypadek ewentualnej kontroli.

Koszty zaplanowane w danym module muszą dotyczyć realizacji efektów danego modułu. Budowa projektu nie polega na dzieleniu inwestycji na moduły, lecz na zdefiniowaniu potrzeb a następnie modułów, które tworzyć będą jeden projekt. Jeżeli jako mix energetyczny rozumieć nabycie instalacji OZE, (np. paneli fotowoltaicznych), to co do zasady jest możliwe umieszczenie w module Wdrożenie innowacji wydatków związanych z nabyciem instalacji fotowoltaicznej pod warunkiem, że wydatki te są niezbędne i związane ściśle z wdrożeniem innowacji. Przy czym koszty związane z produkcją energii mogą być sfinansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej tylko pod warunkiem, jeżeli spełnione są łącznie 3 warunki:

a) wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii);

b) zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante);

c) w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja z OZE lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokosprężnym).

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć działań połączonych (tzw. projekty linearne), gdzie np. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych jest kontynuacją zaplanowanych we wniosku działań badawczo-rozwojowych, lub może dotyczyć różnych niepowiązanych ze sobą bezpośrednio przedsięwzięć tj. prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia wyników innych (zrealizowanych wcześniej i już zakończonych) prac badawczo rozwojowych (tzw. projekty nielinearne). Zatem realizacja danego modułu nie musi być uzależniona od realizacji innego modułu Projekt linearny może również oznaczać powiązania logiczne między modułami obowiązkowymi i fakultatywnymi (np. cyfryzację przedsiębiorstwa będącą wynikiem prowadzonych prac B+R lub internacjonalizację produktów, które zostały wprowadzone na rynek w module „wdrożenie innowacji”). Przy czym działania zaplanowane w module Kompetencje muszą wspierać realizację zadań w pozostałych modułach projektu. Jeżeli projekt jest linearny należy wskazać powiązanie pomiędzy modułami, jeżeli jest nielinearny, należy wskazać jak zadania zaplanowane w modułach wpisują się w strategię przedsiębiorstwa.

Zasadność i niezbędność wydatku będzie oceniana na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca, który przewidział w ramach modułu nabycie robót i materiałów budowlanych musi przede wszystkim we wniosku o dofinansowanie wskazać ich zakres rzeczowy. Ponadto musi przedstawić metodę szacowania takiego kosztu. Wnioskodawca w tym zakresie musi opisać sposób w jaki dany koszt został oszacowany a także wskazać z nazwy źródła danych, na podstawie których kwoty poszczególnych wydatków zostały określone (może to być w przypadku robót budowlanych np. kosztorys inwestorski, kosztorys uproszczony czy oferta – istotne jest to by posiadane źródło danych zawierało informację o zakresie rzeczowym planowanych do realizacji robót budowlanych). Ponadto, należy wskazać informację do ilu potencjalnych wykonawców robót budowlanych zostało wysłane zapytanie ofertowe (oraz podać ich nazwy), od ilu wykonawców została otrzymana odpowiedź (oraz podać ich nazwy) oraz jakie zaproponowali kwoty. Kluczowa jest również informacja na temat tego, jaki koszt został ujęty we wniosku (najwyższy z otrzymanych odpowiedzi, najniższy, średni, inny – należy wskazać na jakiej podstawie go wyliczono).

Zakres planowanych robót i materiałów budowlanych powinien zostać opisany we wniosku o dofinansowanie, w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Jeżeli pojawią się wątpliwości lub pytania w trakcie oceny, wnioskodawca zostanie poproszony o wyjaśnienia lub przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Dokumentacja naboru nie precyzuje jakie dokumenty związane z robotami budowlanymi musi posiadać wnioskodawca. W przypadku zakupu budynku w stanie surowym, zasadne jest aby wnioskodawca posiadał co najmniej pozwolenie na budowę, kosztorys planowanych prac i materiałów, projekt budynku.

Odpowiedź brzmi tak. Zgodnie z podrozdziałem 3.4 pkt 3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków, zakup nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami; wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu zgodnie z art. 156 ust. 3 tej ustawy, b) nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu, c) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

Umowa z inwestorem może zostać podpisana przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Może to być również umowa warunkowa, uzależniająca swoje obowiązywanie od określonych warunków (np. informacji o pozytywnej ocenie wniosku).

Umowa dotycząca zewnętrznego finansowania (np. umowa pożyczki z inwestorem) powinna być przedstawiona najpóźniej na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. W przeciwnym razie beneficjent – zgodnie z § 2 ust. 9 umowy o dofinansowanie – zobowiązany będzie do dostarczenia umowy zewnętrznego finansowania projektu przed pierwszą wypłatą dofinansowania.

Zgodnie z opisem kryterium „Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu”, oceniana jest adekwatność źródeł finansowania projektu. Ocena obejmować będzie zdolność do sfinansowania projektu z uwzględnieniem dofinansowania. Zatem wymagane jest zapewnienie minimum wkładu własnego w toku realizacji projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności działalności przedsiębiorstwa. Dokumenty dotyczące potencjału finansowego wnioskodawcy/inwestora mogą być istotne w przypadku pytań/wątpliwości Komisji Oceny Projektów (KOP), jednakże załączane mogą one być jedynie na wyraźne wezwanie KOP.

W ramach naboru nie zdefiniowano katalogu dokumentów niezbędnych do uwiarygodnienia zewnętrznych źródeł finansowania projektu. Istotne jest aby dokumenty mające stanowić podstawę finansowania projektu były wiarygodne. Opis źródeł finansowania należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie oraz w modelu finansowym. Jednymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie są model finansowy (obligatoryjnie) oraz plik graficzny uzupełniający opis metody badawczej (jeżeli dotyczy). Przy czym na etapie oceny projektu Komisja Oceny Projektów w ramach uzupełnień do wniosku, może poprosić wnioskodawcę o załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje przedstawione we wniosku.

Kryterium „Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu” nie definiuje oraz nie ogranicza zewnętrznych źródeł finansowania projektu. Zatem finansowanie projektu ze środków pochodzących od inwestora jest możliwe, przy czym należy pamiętać o tym, że założenia z tym związane muszą być realne i wiarygodne.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, pkt. 3.3.1 Personel projektu - w przypadku wykonywania przez dany personel jakichkolwiek zadań związanych z zarządzaniem, nadzorem lub koordynacją projektem badawczo-rozwojowym będącym przedmiotem modułu B+R lub zarządzeniem modułem B+R lub zarządzaniem projektem (składającym się także z innych modułów niż moduł B+R), koszt jego wynagrodzenia jest niekwalifikowalny w kategorii Personel projektu. W związku z tym, jeżeli dana osoba pełni rolę Kierownika B+R oraz inne role (np. eksperta wykonującego prace B+R) to jej wynagrodzenie musi zostać sfinansowane w całości w ramach kategorii koszty pośrednie (ogólne), pkt. 3.3.9 Przewodnika kwalifikowalności wydatków.

Ocena zdolności do sfinansowania projektu dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w modelu finansowym, a także informacji udzielanych przez wnioskodawcę podczas posiedzenia Panelu KOP. Ponadto Komisja Oceny Projektów może wezwać wnioskodawcę do załączenia dodatkowych dokumentów/wyjaśnień w tym zakresie, w trakcie oceny projektów. 

Zgodnie z § 2 ust. 7 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie, kwota dotacji warunkowej do zwrotu obliczana jest na podstawie sumy przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji w okresie referencyjnym wynoszącym 4 lata. Zatem do wyliczenia wskaźnika R służącego określeniu kwoty dotacji zwrotnej, przyjmuje się przychody rzeczywiście wygenerowane w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji. Szczegółowe informacje dotyczące dotacji warunkowej, w tym o poziomie części zwrotnej i części bezzwrotnej, zostały zawarte w § 3a umowy o dofinansowanie oraz w załączniku nr 1 do umowy o dofinansowanie.

W kryteriach wyboru brak jest minimalnej wartości przychodów generowanych w wyniku realizacji modułu lub projektu. Przy czym w kryterium Budżet modułu w module Wdrożenie innowacji ocenie podlega, czy realizacja modułu jest opłacalna, a jego założenia finansowe uzasadniają jego realizację, w tym czy prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem nowego procesu biznesowego lub produktu wskazuje na opłacalność modułu i opiera się na realnych założeniach. Analiza dokonana będzie w oparciu o model finansowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów, załączony przez wnioskodawcę do wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca będzie musiał także określić adekwatne dla modułu wskaźniki, w tym wskaźnik przychodów generowanych ze sprzedaży nowych produktów (jeśli przedmiotem modułu jest wdrożenie innowacji produktowej) lub produktów wytwarzanych w nowym procesie (jeśli przedmiotem modułu jest wdrożenie innowacyjnego procesu). Natomiast zgodnie z § 2 ust. 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia określonych we wniosku o dofinansowanie celów i wskaźników Projektu poprzez osiągnięcie celów i wskaźników każdego z modułów wchodzących w skład Projektu. Brak osiągnięcia wskaźników Beneficjent będzie musiał uzasadnić. Uzasadnienie będzie podlegało ocenie Instytucji Pośredniczącej i na podstawie swojej analizy Instytucja podejmie decyzję odnośnie kroków podejmowanych względem Beneficjenta – zgodnie z § 6 ust. 6-7 umowy o dofinansowanie.

Czy w kryteriach wyboru znajduje się wskaźnik minimalnej wartości przychodów osiąganych w okresie referencyjnym  (4 lata od zakończenia realizacji projektu)- czy poziom przychodów może być niższy niż wartość dotacji udzielonej na realizację modułu wdrożeniowego?

Na etapie aplikowania o wsparcie nie jest wymagana gwarancja bankowa.

Weksel in blanco, który zabezpiecza również dotację zwrotną Beneficjent zobowiązany jest złożyć w PARP w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli dodatkowe zabezpieczenie dotyczyć będzie dofinansowania w formie zaliczki musi ono zostać ustanowione przed wypłatą pierwszej transzy zaliczki lub kolejnej jeżeli ustanawiane jest w trakcie realizacji projektu.
Dodatkowe zabezpieczenie spłaty dotacji warunkowej może być wymagane przed dokonaniem pierwszej płatności w ramach modułu Wdrożenie innowacji i być utrzymywane do czasu spłaty dotacji warunkowej podlegającej zwrotowi.

Zgodnie z § 11 ust. 2 umowy o dofinansowanie, Beneficjent ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową do końca obowiązywania okresu trwałości lub okresu tożsamego z okresem trwałości.

Dodatkowo, zgodnie z § 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie, Instytucja jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia w formie wybranej spośród form określonych w rozporządzeniu w sprawie zaliczek w przypadku uznania, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości związanych z realizacją Projektu jest wysokie lub w celu zabezpieczenia spłaty dotacji warunkowej. Beneficjent obowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem wstrzymania wypłaty dofinansowania lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Weksel in blanco składany po zawarciu umowy o dofinansowanie dotyczy zabezpieczenia całości dofinansowania, w tym również wsparcia udzielanego w module Wdrożenie innowacji. Dodatkowe zabezpieczenie spłaty dotacji warunkowej może być wymagane dla części dotacji warunkowej podlegającej zwrotowi. Szczegółowe regulacje opisano w § 11 ust. 5 -10 umowy o dofinansowanie. Koszt ustanowienia zabezpieczenia może stanowić wydatek kwalifikowany w module Wdrożenie innowacji, jeżeli został przewidziany we wniosku w Harmonogramie rzeczowo-finansowym modułu. Zwracamy również uwagę, że dodatkowe zabezpieczenie może być związane z dofinansowaniem w formie zaliczki, która może dotyczyć również modułu Wdrożenie innowacji.

Dotacja warunkowa dotyczy całej pomocy (wszystkich przeznaczeń pomocy) udzielonej w ramach realizacji modułu Wdrożenie innowacji. Część zwrotna obliczana jest w odniesieniu do ogólnej sumy dofinansowania w module Wdrożenie innowacji, tzn. nie jest liczona oddzielnie dla każdego przeznaczenia pomocy występującego w tym module.

Nie wskazano poziomu kosztów całego projektu przeznaczonego na moduł "Wdrożenie innowacji". Limity wynikające z przepisów pomocy publicznej zostały przedstawione w przewodniku kwalifikowalności wydatków. Nie jest konieczne sporządzanie dodatkowych dokumentów jak dla pełnej księgowości poza wypełnieniem modelu finansowego. W arkuszu „sprawozdania finansowe” w modelu finansowym należy przedstawić dane za okresy historyczne. Wnioskodawca powinien w tej sekcji przedstawić jak najbardziej realne informacje o sytuacji finansowej podmiotu w okresach historycznych. Jeżeli nie sporządzał sprawozdań finansowych, bo nie miał takiego obowiązku powinien w arkuszu „sprawozdania finansowe” dostosować w miarę możliwości posiadane dane do kształtu sprawozdania finansowego wskazanego w modelu finansowym. W związku z tym w modelu finansowym dane uzyskane z KPiR i inne niezbędne dane finansowe posiadane przez podmiot w odniesieniu do okresów historycznych powinien w miarę możliwości dostosować do kształtu sprawozdania finansowego wskazanego w arkuszu „sprawozdania finansowe”. Jednocześnie wszelkie przyjęte założenia wyjaśnić w polu „komentarz” w arkuszu „Założenia”. W modelu finansowym należy przedstawić dane na podstawie dostępnych w przedsiębiorstwie dokumentów zgodnych z ustawą o rachunkowości i opisać stan faktyczny.

Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej dla układów wysokoprawnej kogeneracji określa się zgodnie z art. 40 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014. Jednocześnie maksymalna intensywność wsparcia w ramach wskazanej kategorii pomocy z uwzględnieniem statusu przedsiębiorcy oraz miejsca lokalizacji inwestycji wskazano w tabeli nr 3 Przewodnika kwalifikowalności wydatków. W związku z powyższym jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o dofinansowanie dla układów wysokosprawnej kogeneracji, jest małym przedsiębiorcą oraz lokalizacja projektu będzie miała miejsce we Wrocławiu to maksymalna intensywność wsparcia wyniesie 70% zgodnie z tabelą 3 Przewodnika kwalifikowalności wydatków (tj. zwiększenie intensywności o 20 % ze względu na status przedsiębiorcy oraz o 5% ze względu na lokalizację w województwie dolnośląskim). W tym miejscu należy wskazać, że w Przewodniku kwalifikowalności wydatków w punkcie „7.2 Limity wydatków kwalifikowalnych w module oraz limity dofinansowania” m.in. w zakresie pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji wskazano w jakim stopniu maksymalna intensywność wsparcia ulega zwiększeniu w zależności od statusu wnioskodawcy i miejsca realizacji inwestycji.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów – kryteria wspólne i rankingujące ocena zdolności do sfinansowania projektu zostanie dokonana na podstawie analizy przedstawionej w Modelu finansowym, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów. W związku z tym Wnioskodawca w dokumentacji projektowej powinien przedstawić informacje o jego zdolności do finansowej realizacji projektu. Jeżeli zamierza korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania projektu powinien taki aspekt uwzględnić w modelu finansowym w dedykowanych do tego polach oraz w polu komentarz w modelu przedstawić szczegółowe założenia takiego finansowania. Sposób prezentacji finansowania projektu w modelu finansowym został przedstawiony w Instrukcji wypełniania modelu – załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów. Należy podkreślić, że w przypadku zadeklarowania finansowania projektu z zewnętrznych źródeł ten aspekt będzie podlegał ocenie. Jeśli we wniosku o dofinansowanie oraz w modelu finansowym zostaną przedstawione informacje potwierdzające, że Inwestor zapewni środki na wkład własny oraz dodatkowe finansowanie projektu, będzie to przedmiotem oceny zgodnie z wymogami kryterium „zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu”. Jednocześnie zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 Regulaminy wyboru projektów Wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do oceny wspomnianego kryterium w tym np. do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Inwestora do użyczenia środków finansowych. W odniesieniu do pytania dotyczącego jaki zakres finansowania inwestycji musi wykazać Wnioskodawca należy stwierdzić, że ocena obejmować będzie zdolność do sfinansowania łącznie wszystkich zaproponowanych we wniosku o dofinansowanie zadań w poszczególnych modułach i przyporządkowanych im wydatków z uwzględnieniem dofinansowania uzyskanego w przypadku pozytywnej oceny wniosku.

Co do zasady tak. Niemniej jednak w takim przypadku produkt opracowany w ramach modułu B+R musi zostać wdrożono poza projektem. Nie ma bowiem możliwości w module „Wdrożenie innowacji” wdrożenia jednocześnie produktu opracowanego w ramach modułu B+R oraz stanowiącego wynik prac zrealizowanych poza projektem. Jeżeli zatem Wnioskodawca chce wdrożyć w ramach modułu „Wdrożenie innowacji” zarówno już opracowany produkt poza projektem jak i produkt który będzie wynikiem prac zrealizowanych w ramach modułu B+R musi złożyć dwa odrębne wnioski o dofinansowanie dla każdej planowanej do wdrożenia innowacji

Jedynym obowiązkowym załącznikiem na etapie składania wniosku jest model finansowy. Pozostałe informacje muszą być zamieszczone we wniosku. Jednakże ekspert oceniający projekt może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. W kryteriach wyboru projektów – moduły – załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów w kryterium „istota modułu” wskazano jakie warunki muszą być spełnione celem potwierdzenia innowacyjności opracowanego/wdrażanego rozwiazania.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Prototyp może podlegać sprzedaży. Należy zwrócić uwagę na okres trwałości projektu.

Nie istnieje limit ograniczający wydatki kwalifikowalne na roboty budowlane związane z budową hali produkcyjnej. Jedyne limity wynikają z przepisów pomocy publicznej o których mowa w przewodniku kwalifikowalności wydatków – załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów. 

Wydatki związane z cyfryzacją nie muszą być związane wyłącznie z modułem obligatoryjnym jeżeli nie zostały przewidziane w module obligatoryjnym. Należy wskazać że zaplanowane wydatki muszą być racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań. Zatem jeżeli wydatki związane z nabyciem oprogramowania będą ujęte w module cyfryzacja nie muszą mieć bezpośredniego związku z przedmiotem modułu obligatoryjnego. Należy podkreślić, że ramach modułu cyfryzacja wsparcie przeznaczone jest na finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Wdrożona innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym musi być innowacyjna co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. W analizowanym przypadku wnioskodawca planowane do zakupu oprogramowanie może zaplanować w module cyfryzacja w kategorii Wartości Niematerialne i Prawne (pkt 6.3.5 przewodnika). Szczegóły w tym aspekcie przedstawiono w Przewodniku kwalifikowalności wydatków. Z zastrzeżeniem, że projekt Wnioskodawcy w takim przypadku musi obejmować oprócz modułu Cyfryzacja jeden z modułów obligatoryjnych Natomiast w module wdrożenie innowacji należy wykazać tylko wydatki, które są niezbędne i bezpośrednio związane z innowacją wdrażaną w tym module. Inaczej mówiąc, zaplanowane wydatki muszą być niezbędne i konieczne do wdrożenia efektów realizacji modułu. Zatem w analizowanym przypadku w module wdrożenie innowacji można zaplanować wydatki związane z nabyciem oprogramowania tylko w takim zakresie w jakim będzie ono niezbędne do wdrożenia opracowanej innowacji.

We wskaźniku „Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach” należy uwzględnić osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia, wskazując liczbę średnich rocznych ekwiwalentach pełnego czasu pracy.

Wskaźnik „Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach” obejmuje miejsca pracy nowoutworzone w wyniku działalności wspieranej przez moduł i utrzymane przez ponad rok po zakończeniu modułu. 

Koszty dotyczące osób planowanych do zatrudnienia w formie B2B, w ramach kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo), muszą być poniesione zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Warunki stosowania zasady konkurencyjności zostały określone w podrozdziale 3.2 tychże Wytycznych. Zatem jeżeli zamówienie związane ze zleceniem usług podwykonawcy (umowa B2B) wpisuje się w warunki zasady konkurencyjności, to taki tryb jest wymagany.

Osoby współpracujące z Wnioskodawcą na podstawie umowy B2B są kwalifikowalne w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo).

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, dla każdego wydatku należy opisać sposób w jaki wydatki zostały oszacowane oraz wskazać źródła danych, na podstawie których zostały określone kwoty poszczególnych wydatków. Jeśli uznają Państwo za właściwe szacowanie wysokości wydatku na podstawie 3 ofert, jest to dozwolone. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 umowy o dofinansowanie, do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

1. Wynajem lasera, który będzie niezbędny do prowadzenia prac B+R w module B+R może być wydatkiem kwalifikowalnym w kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne), gdzie w ppkt. d wskazany jest wynajem/leasing aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych wyłącznie w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizowanego projektu. Z kolei jeśli będą Państwo zlecać badania związane z użyciem lasera podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy, wówczas usługę prac B+R należy wykazać w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo).

 1. Tak, ale tylko w module Wdrożenie innowacji (pkt. 4.3.8 Podatki i opłaty w Przewodniku kwalifikowalności wydatków. 
 2. Dofinansowanie kosztów ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w module Wdrożenie innowacji, finansowane jest wyłącznie z pomocy de minimis. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych.
 3. Zgodnie z § 4 ust. 7 umowy o dofinansowanie, w przypadku, gdy łączna kwota zaliczki określona w Harmonogramie płatności przekracza kwotę wskazaną w rozporządzeniu w sprawie zaliczek (tzn. przekracza 10 mln zł), Beneficjent ustanawia dodatkowe zabezpieczenie w jednej lub kilku z form, o których mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zaliczek, w wysokości odpowiadającej co najmniej najwyższej transzy zaliczki określonej w Harmonogramie płatności na okres najpóźniej od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy zaliczki do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 5 ust. 1.

Co do zasady jest dopuszczalne współpraca z jednostką, której pracownikiem naukowym jest osoba pełniąca w module B+R funkcję kierownika B+R. Konflikt interesów zachodzi w przypadku podwykonawstwa. Natomiast samo podwykonawstwo nie jest formą współpracy. Podwykonawstwo nie będzie uznawane za formę współpracy w kontekście kryterium rankingującego „Współpraca w związku z projektem”. Przedsiębiorstwa nawiązujące umowę współpracy deklarują dążenie do określonego celu - obie strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz wyznaczonego celu oraz wykonywania obowiązków. Umowę o współpracy charakteryzuje stosunek oparty na zaufaniu i lojalności partnerów, w szczególności do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej Niemniej jednak współpraca z organizacjami badawczymi musi być potwierdzona umową. Z zastrzeżeniem, że koszty takiej współpracy nie powinny stanowić kosztu kwalifikowalnego w projekcie. Co istotne, zakres współpracy musi w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie. Potwierdzeniem współpracy w związku z projektem nie może być natomiast samo zatrudnienie pracownika naukowego jednostki w roli kierownika B+R ponieważ w takim przypadku strona silniejsza (wnioskodawca), określa zakres zadania, harmonogram i wynagrodzenie) a (strona słabsza), wykonuje te zadania za określone wcześniej wynagrodzenie. Jednocześnie należy podkreślić, że aspekt współpracy w związku z projektem będzie podlegał ocenie zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu wyboru projektów – kryteria rankingujące w ramach kryterium „ 5. Współpraca w związku z projektem”.

W dniu 30.03.2023 na stronie internetowej PARP opublikowano poprawiony model finansowy. Wymagane jest stosowanie poprawionego modelu finansowego. Zgodnie z Instrukcją modelu finansowego: - (str. 1) „dane finansowe należy wprowadzić dla trzech poprzednich lat obrachunkowych (n-3, n-2 i n-1), okresu bieżącego (ostatni zamknięty kwartał w roku n) …” – zatem okres bieżący to 31.03.2023 r.; - (str. 1) W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada sprawozdanie finansowe za zakończony rok obrotowy, a nie sporządził jeszcze sprawozdań za I kwartał kolejnego roku obrotowego można komórkę C14 („Data ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego”) pozostawić pustą (niewypełnioną). W takim przypadku nie należy wypełniać również danych w kolumnie F w arkuszu „Sprawozdania finansowe”.; - (str. 10) "wielkość amortyzacji jest obliczana w oparciu o wyższą wartość środka trwałego obliczaną poprzez porównanie wartości wykazanej na koniec ostatniego pełnego roku obrotowego oraz wykazanej na koniec okresu bieżącego". Jeżeli na moment sporządzania wniosku posiadają Państwo dane za I kwartał 2023 r., proszę je uwzględnić w modelu wpisując dane za okres bieżący 31.03.2023 r. (taki jest wymóg Instrukcji). W przeciwnym razie komórkę C14 w arkuszu Założenia proszę pozostawić pustą.

Nie ma możliwości rozliczenia w projekcie zarówno amortyzacji (w ramach modułu B+R), jak i modernizacji (w ramach modułu Wdrożenie Innowacji) tego samego budynku. Jeżeli w ramach modułu B+R rozliczane będą odpisy amortyzacyjne budynku, to w ramach modułu wdrożenie innowacji koszt robót budowalnych (modernizacji) nie będzie stanowił wydatku kwalifikowalnego.

W module Wdrożenie innowacji nie jest możliwe jednoczesne uwzględnienie wdrożenia innowacji będącej wynikiem realizacji modułu B+R (w ramach tego samego projektu) oraz innowacji w oparciu o wyniki prac B+R zrealizowane poza projektem. W takim wypadu należy złożyć dwa oddzielne wnioski o dofinansowanie (pierwszy linearny, a drugi uwzględniający wdrożenie wyników prac B+R opracowanych poza projektem). W ramach modułu B+R nie ma możliwości sfinansowania zakupu nieruchomości oraz robót budowlanych. Nie ma przeszkód by zacząć realizację modułu wdrożeniowego przed zakończeniem realizacji modułu B+R. Przy czym zasady wypłaty środków w module Wdrożenie Innowacji przy jednoczesnym realizowaniu modułu B+R zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy o dofinansowanie oraz w Szczegółowych warunkach realizacji każdego z modułów.

W przypadku, gdy zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest wydane na ten sam zakres kosztów kwalifikowalnych, jak zgłoszone do projektu, należy wskazać, że przed ewentualnym zawarciem umowy o dofinansowanie, przedsiębiorca będzie miał obowiązek przedłożenia zarówno decyzji o wsparciu, jak i wykazu kosztów, jakie w ramach tej decyzji zostały/zostaną sfinansowane. Jednocześnie należy zauważyć, że udzielona pomoc (zarówno w ramach decyzji jak i programu SMART) nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy publicznej obowiązującej w regionie, w którym realizowany jest projekt.

Zgodnie z Instrukcja do modelu finansowego (str. 6), w polu „ZUS jako % płac” należy wstawić prognozowany poziom obciążeń wynagrodzeń brutto z tytułu składek na rzecz ZUS. Dane te wykorzystywane są przez arkusz do obliczania prognozy kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników. Dalej na stronie 8 ww. instrukcji czytamy: w części dotyczącej kosztów Wynagrodzeń oraz Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń należy podać podstawowe grupy lub stanowiska pracowników, poziom zatrudnienia w pełnych etatach oraz wysokość wynagrodzenia brutto dla pracownika. Arkusz automatycznie oblicza koszty wynagrodzeń brutto. W części dotyczącej dotychczasowej działalności dopuszcza się wpisywanie poszczególnych pozycji w sposób skumulowany. Zatem należy wpisać wynagrodzenie w kwocie brutto pracownika, natomiast obciążenia pracodawcy związane z wynagrodzeniem zostaną uwzględnione wg stawki wpisanej w polu „ZUS jako % płac”. Model do kosztów B+R dla projektu wyliczy wynagrodzenie brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Jest możliwość złożenia kilku wniosków w tym samym naborze, przy założeniu, że nie dotyczą tego samego projektu. Model finansowy musi być załącznikiem do każdego ze złożonych wniosków i skonstruowany pod dany projekt. W przypadku złożenia dwóch wniosków w naborze, model finansowy w „projekcie A” powinien uwzględniać dane z „projektu B” jako dane dotyczące działalności prognozowanej poza projektem.

W przypadku wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych poza projektem, okres realizacji modułu Wdrożenie innowacji nie jest ograniczony czasowo, przy czym termin jego zakończenia nie może wykraczać poza 31.12.2029 r. Wnioskodawca samodzielnie decyduje, jaki jest termin realizacji modułu Wdrożenie innowacji.
Natomiast jeżeli wyniki prac B+R opracowane zostaną w module B+R, a następnie wdrażane będą w module Wdrożenie innowacji, wtedy moduł wdrożeniowy musi zakończyć się najpóźniej w terminie 5 lat od zakończenia modułu B+R.
Szczegółowe informacje w zakresie realizacji modułów znajdują się w załączniku nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Organizacją badawczą wymienianą w opisie kryterium rankingującego wspólnego dla projektu „Współpraca w związku z projektem” jest podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014. Zgodnie z definicją zawartą w ww. części rozporządzenia dopuszczalne są nie tylko uczelnie wyższe posiadające kategorię naukową, ponieważ pojęcie „organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę” oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.

Koszt audytu zewnętrznego projektu można uwzględnić w punkcie 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) tj. jako koszt związany z kosztem doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego lub jeśli są niezbędne do realizacji modułu ale nie dotyczą bezpośrednio prac B+R w kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) literze a) pomocniczych usług obcych, które są niezbędne do realizacji projektu, ale nie wpisują się w definicję innych kategorii. W tym miejscu należy wskazać, że wydatek taki musi być niezbędny z punktu widzenia działań przewidzianych do realizacji w ramach modułu. W ścieżce SMART nie wskazano obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

Wsparcie jest udzielane firmom działającym na terenie RP, a we wniosku w polu ”Miejsce realizacji” należy wskazać miejsce  w RP, w którym będą realizowane prace B+R . Jeśli jest to siedziba firmy to należy wskazać siedzibę a także inne lokalizacje na terenie RP, jeśli badania będą prowadzone w różnych lokalizacjach w kraju. W uzasadnionych przypadkach w opisie zadań, należy wskazać dodatkowo lokalizację za granicą i uzasadnić dlaczego taka a nie inna lokalizacja jest konieczna i niezbędna do realizacji wybranego etapu badań (np. w związku z wybraniem podwykonawcy, który ma siedzibę poza RP). Będzie to podlegało ocenie w ramach kryterium Istota modułu.

Usługa polegająca na częściowej realizacji prac B+R poza terenem RP może być kwalifikowana do wsparcia w ramach kategorii wydatku 3.3.2. W „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” w ramach kategorii: 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) kwalifikowalne są koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego. Ponadto w ramach kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) możliwe będzie wykazanie kosztów związanych z kosztami transportu na miejsce badań, w przypadku w którym okaże się to niezbędne i konieczne do przeprowadzenia prawidłowej realizacji prac B+R oraz poniesienie ich będzie wynikało bezpośrednio z realizacji projektu.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów (RWP) dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (np. umowa kredytowa, umowa pożyczki, umowa leasingowa) dostarczane są do Instytucji przed zawarciem umowy, jeśli możliwość ich dostarczenia wynika z wniosku o dofinansowanie (zob. dokument pt. „Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie”). Zgodnie z RWP w przypadku braku możliwości dostarczenia tych dokumentów przez wnioskodawcę do dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa, w której zostaną określone terminy ich dostarczenia, jednak nie później niż przed pierwszą wypłatą dofinansowania w ramach modułu - zgodnie z ust. 10 wzoru umowy o dofinansowanie dotyczące odpowiedniego modułu zostanie przekazane po dostarczeniu i zaakceptowaniu przez Instytucję ww. dokumentów, o ile dotyczą one jedynie tego modułu. 

Natomiast należy wziąć również pod uwagę, że w ramach oceny kryterium Zdolność do sfinansowania projektu, w przypadku uzasadnionych wątpliwości ekspert oceniający może wezwać w ramach uzupełnień i poprawy wniosku do przedstawienia promesy lub umowy kredytowej, jeśli taką formę jak kredyt, wnioskodawca przedstawił we wniosku o dofinansowania a przedstawione dane finansowe budzą wątpliwości co do zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

Wydatki związane z zazielenianiem, w tym instalacja paneli FV w zakresie produkcji energii z OZE, mogą być finansowane w ramach modułu Wdrożenie innowacji, jeśli bezpośrednio związane są z celem inwestycji i nie wykraczają poza jego zapotrzebowanie.

Wielokrotna realizacja prac B+R oraz koszty z nimi związane powinny zostać uwzględnione już we wniosku o dofinansowanie, a konieczność i zasadność ich powtarzania oceniona przez eksperta w ramach kryteriów – Istota modułu – metoda badawcza i plan B+R oraz Budżet modułu.

Jeśli zmiana udziału wydatków w module B+R w kosztach całkowitych projektu nie będzie związana ze zmianą rzeczową projektu (tzn. projekt zostanie zrealizowany w całości w odniesieniu do zakresu zadań), a będzie wyłącznie wynikać z niższych kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu, to taka zmiana nie będzie skutkowała sankcjami.

Natomiast w sytuacji, gdy w module B+R zostanie usunięte jakieś zadanie, co spowoduje spadek udziału kosztów tego modułu w kosztach całego projektu, istotne będzie zweryfikowanie, czy wprowadzenie takiej zmiany nie wpłynęłoby na wynik oceny projektu, czy było związane z okolicznościami niezależnymi od beneficjenta.

Jednocześnie w przypadku, gdy zajdzie konieczność zaprzestania prac B+R,  zastosowanie mają zapisy § 1 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie. Wtedy beneficjent będzie zobowiązany do niezwłocznego złożenia ostatniego wniosku o płatność w module B+R. Jeżeli zasadność zaprzestania prowadzenia prac B+R zostanie potwierdzona przez PARP, beneficjent otrzyma dofinansowanie w module B+R z uwzględnieniem faktycznie poniesionych wydatków w tym module, proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych prac B+R. W takiej sytuacji beneficjent nie traci prawa do realizacji pozostałych modułów i ich rozliczenia zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz również nie są przewidziane sankcje za mniejszy niż 20% udział wydatków w module B+R w stosunku do całości kosztów kwalifikowanych.

Wnioskodawcy mogą pomocniczo wykorzystywać Analizę w zakresie instalacji referencyjnych dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji dostępną na stronie funduszy europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/analiza-w-zakresie-instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna/ oraz posiłkować się Kalkulatorem dostępnych na stronach NFOŚ.

Nie ma możliwości, by w tym samym wniosku o dofinansowanie realizować dwa moduły Wdrożenie Innowacji – tj. wdrożyć wyniki prac z modułu B+R i inne, zrealizowane lub nabyte poza projektem wyniki.

W takiej sytuacji Wnioskodawca (MŚP) powinien złożyć 2 projekty. W ramach jednego zawrzeć moduł B+R oraz moduł Wdrożenie Innowacji, w którym wdroży wyniki prac z modułu B+R (projekt linearny). W ramach drugiego zaplanować tylko moduł Wdrożenie Innowacji, w którym wdroży wyniki prac B+R zrealizowanych lub nabytych poza projektem.

Ponadto należy zwrócić uwagę na zagadnienie wskazane w ostatnim zdaniu pytania – w ramach modułu B+R nie ma możliwości finansowania zakupu środków trwałych tj. urządzeń/maszyn niezbędnych do wykonania produktu w skali pełno przemysłowej. Podobnie ograniczenie dotyczy również urządzeń do budowy prototypu – w ramach modułu B+R możliwe jest dofinansowanie kosztów amortyzacji środków trwałych lub koszty wynajmu/leasingu aparatury i sprzętu niezbędnego do realizacji prac B+R, w tym budowy prototypu.

Potencjał innowacji do stworzenia nowego rynku należy rozumieć w taki sposób, w jaki to pojęcie jest przedstawione w Oslo Manual 2018.

W Podręczniku wskazano, w jaki sposób kategoryzuje się innowacje według waloru nowości:

„3.3.2. Typy innowacji według waloru nowości i skutków

3.56. Podstawowym wymogiem dla innowacji jest to, że musi ona znacząco różnić się od dotychczasowych produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Ponieważ „znacząco odmienny” jest kwestią subiektywną i może mieć inne znaczenie w zależności od możliwości i kontekstu działania przedsiębiorstwa, przy interpretacji i porównywaniu statystyk dotyczących innowacji warto skorzystać z dodatkowych danych na temat znaczenia innowacji pod względem waloru nowości lub skutków gospodarczych.  (…).

3.57. Pierwszym i najczęściej stosowanym podejściem jest określenie waloru nowości innowacji danego przedsiębiorstwa (lub przynajmniej jednej z tych innowacji) w porównaniu z aktualną sytuacją na rynku lub w branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo może obsługiwać jeden rynek (jeśli oferuje tylko jeden rodzaj produktu) lub kilka rynków (jeśli oferuje różne rodzaje produktów). Rynek może być ograniczony geograficznie (jeśli przedsiębiorstwo obsługuje klientów tylko w określonych regionach) lub może być globalny. (…).

3.62. Druga opcja dotycząca możliwości przekształcenia (lub stworzenia) rynku przez daną innowację może być potencjalnym wskaźnikiem występowania innowacji radykalnej lub
przełomowej. Uważa się, że radykalne innowacje przekształcają status quo, natomiast innowacje przełomowe wywodzą się z prostych zastosowań na rynku niszowym, a następnie
rozprzestrzeniają się w drodze dyfuzji na całym rynku, ostatecznie wypierając dobrze na nim
osadzonych konkurentów. (…) Wprawdzie może się zdarzyć, że menedżerowie będą w stanie oszacować potencjał danej innowacji do przekształcenia rynku, to jednak innowacje radykalne i przełomowe są zwykle bardzo rzadkie (…).”.

Podsumowując informacje przedstawione w Oslo Manual 2018, należy  zwrócić uwagę na następujące kwestie, które są istotne w identyfikacji innowacji mających potencjał do kreowania nowych rynków lub transformacji istniejących rynków:

 • zasadniczo innowacje posiadające potencjał do transformacji rynku oraz do kreowania nowego rynku występują rzadko, a więc wnioskodawcy muszą przedstawić konkretne argumenty, które pozwolą ekspertom na uznanie planowanych do uzyskanie innowacji jako posiadających wskazany potencjał;
 • innowacje mające potencjał do transformacji rynku występuje częściej, niż innowacje, które tworzą nowy rynek;
 • ocena, czy innowacja ma potencjał do transformacji rynku lub wykreowania nowego rynku będzie stricte ekspercka, oparta na wiedzy ekspertów dotyczącej określonego rynku, a także czynników wpływających na jego transformację.

Powszechnie uznaje się, że przykładem innowacji tworzącej nowy rynek, było opracowanie pierwszych samochodów i wdrożenie ich do masowej produkcji. Natomiast innowacje, które spowodowały transformację tego rynku, to np. napęd hybrydowy, czy też rozwiązania umożliwiające autonomiczne poruszanie się samochodów. Innowacje procesowe również mogą powodować kreowanie lub prowadzić do transformacji rynku. Przykłady takich innowacji procesowych występują np. w sektorze wytwarzania i magazynowania wodoru, dzięki czemu możliwe jest wykorzystywanie go do napędzania samochodów, co ma wpływ na transformację rynków auto, paliw, itd.

W kryterium nr 2 Potencjał do realizacji modułu, obowiązującym dla modułu B+R jest następujący opis:

“Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w module podwykonawcy. W takim przypadku ocenimy, czy wnioskodawca wykazał potencjał techniczny podwykonawcy albo wymagania co do tego potencjału – jeżeli podwykonawcy jeszcze nie wybrano.

Jeśli prace B+R powierzone podwykonawcy są krytyczne dla osiągnięcia celu modułu B+R, wybór podwykonawcy musi zakończyć się przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca musi posiadać umowę warunkową z podwykonawcą.”

W związku z tym należy podkreślić, że wymóg przedstawienia we wniosku informacji o podwykonawcy dotyczy tylko sytuacji, w której planowane jest zaangażowanie go do realizacji takich prac B+R (np. etapu badań zaplanowanych w module), które mają krytyczne znaczenie dla osiągnięcia celu modułu B+R.

Wnioskodawca powinien w ramach analiz prowadzonych na etapie przygotowania projektu określić, jakie prace B+R (np. konkretne zadania, badania) mają krytyczny, a więc kluczowy charakter dla prowadzenia projektu. Przykładowo, wynik jakiego zadania badawczego (np. eksperymentu) ma krytyczne znaczenie dla dalszej realizacji badań. Krytyczny charakter badań można odnieść do sytuacji decyzyjnej typu go/no go, w których uzyskanie wyniku odmiennego od zakładanego powoduje zakończenie badań (decyzja: no go). Wnioskodawca powinien w trakcie analizy zwrócić uwagę na charakter, przedmiot i znaczenie konkretnego zadania badawczego w module B+R oraz ocenić, że jest ono krytyczne dla modułu. Jeśli do realizacji takiego zadania Wnioskodawca zaplanował zaangażować podwykonawcę, to dotyczy go wymóg wskazany w kryterium nr 2 tj. obowiązek wyboru tego podwykonawcy przed złożeniem wniosku. Innymi słowy - podwykonawca nie jest “krytyczny” z samego faktu uwzględnienia go w projekcie, ale tylko wtedy, gdy będzie zaangażowany w realizację takich prac B+R, które będą mieć krytyczny charakter dla prowadzenia modułu B+R.

Jednocześnie należy pamiętać, że wybór musi zostać przeprowadzony zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

W przedstawionym przypadku nie zachodzi konflikt interesów. Zgodnie z treścią kryterium Potencjał do realizacji modułu dla modułu B+R “Wykonawcą prac w ramach podwykonawstwa nie może być podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział), z którym kierownik B+R lub kierownik zarządzający modułem pozostaje w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym lub innej formie współpracy.”

Obiektywnie i bezspornie o konflikcie interesów można mówić w sytuacji, gdy kierownik B+R jest zatrudniony na tym samym wydziale uczelni, który jest podwykonawcą w projekcie. Natomiast z uwagi na fakt, iż poszczególne wydziały uczelni charakteryzują się pewną autonomią oraz odrębnością organizacyjną, należy przyjąć, że konflikt interesów nie występuje, gdy podwykonawcą w projekcie (dotyczy to modułu B+R) jest inny wydział uczelni, aniżeli ten, w którym zatrudniony jest kierownik B+R. Dlatego też w celu zbadania, czy występuje konflikt interesów niezbędne jest pozyskanie od kierownika B+R aktualnej informacji o jednostce organizacyjnej uczelni (np. wydziale), w której jest zatrudniony, albo świadczy pracę w ramach umowy cywilno-prawnej.

W kryterium „Współpraca w związku z projektem” ocenie podlega, czy w trakcie realizacji projektu wnioskodawca będzie współpracował z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową, a współpraca ta przyniesie wymierne korzyści wynikające z wybranej formy współpracy. Zakres współpracy musi w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i być potwierdzony umową.

Tym samym, współpraca powinna być związana z projektem (umowy ramowe, nie wskazujące na związek z projektem, nie spełniają tego wymogu) i odbywać się w trakcie realizacji projektu, lecz nie powinna stanowić kosztu kwalifikowanego. Wskazać należy, iż dokument dotyczący współpracy nie jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, jednakże ekspert oceniający projekt może poprosić o przedstawienie takiego dokumentu podczas oceny.

Nie jest to wykluczone, jeśli obszary podwykonawstwa i współpracy są różne.

Podwykonawstwo nie będzie uznawane za formę współpracy w kontekście kryterium rankingującego „Współpraca w związku z projektem”. Podwykonawstwo to zadanie zlecone, zainicjowane przez zleceniodawcę (strona silniejsza, określająca zakres zadania, harmonogram
i cenę) oraz realizowane zgodnie z warunkami zlecenia przez zleceniobiorcę (strona słabsza), który musi zaproponować konkurencyjną ofertę wykonania zlecenia. Beneficjent (zleceniodawca) posiada pełnię praw związanych z przedmiotem zlecenia. Podwykonawstwo nie jest tym samym oparte na równości stron, albo odnoszenia obopólnych korzyści, co powinna zakładać współpraca.

Przedsiębiorstwa nawiązujące umowę współpracy deklarują dążenie do określonego celu - obie strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz wyznaczonego celu oraz wykonywania obowiązków. Umowę o współpracy charakteryzuje stosunek oparty na zaufaniu i lojalności partnerów, w szczególności do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej.

Zachowując również spójność z rozwiązaniami w projektach B+R i premii za skuteczną współpracę - podwykonawstwa nie uznaje się za (skuteczną) współpracę.

Zakres prac B+R musi zostać określony w agendzie badawczej, ta z kolei musi dotyczyć opracowania innowacji na rzecz wnioskodawcy. Z uwagi na zapisy kryterium: Przez agendę badawczą rozumiemy plan realizacji prac badawczo-rozwojowych (prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych) mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy, realizacja badań na zlecenie podmiotów trzecich nie będzie spełniać tego wymogu.

Wykonywanie badań komercyjnych z wykorzystaniem infrastruktury zakupionej w module Infrastruktura B+R możliwe jest po okresie trwałości.

W treści kryterium Istota modułu w module Infrastruktura B+R wskazano, iż prace badawczo-rozwojowe planowane do realizacji w ramach agendy badawczej dotyczą innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym w skali polskiego rynku, co wprost stanowi wymóg innowacji w skali minimum RP w odniesieniu do wszystkich efektów tej agendy. Nie należy zatem tego wymogu stosować wybiórczo, lecz do wszystkich innowacji wynikających z agendy.

Jednocześnie należy pamiętać, że agenda badawcza musi być opracowana i zaplanowana oraz obejmować harmonogram prac B+R obejmujących co najmniej okres realizacji projektu wraz z okresem trwałości, który w przypadku projektów realizowanych przez MSP wynosi 3 lata od zakończenia projektu.

Zapisy Przewodnika kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów) wskazują, że kosztów amortyzacji sprzętu nie można rozliczyć w module B+R, jeśli zakup tego sprzętu jest przedstawiany do rozliczenia w projekcie, czyli w tym przypadku w module Wdrożenie innowacji. Powyższe wynika wprost z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności na lata 2021-2027: zgodnie z podrozdziałem 2.3 wytycznych niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Podwójne finansowanie oznacza w szczególności rozliczenie kosztów amortyzacji środka trwałego uprzednio zakupionego z udziałem środków UE.

W związku z powyższym nie ma możliwości rozliczenia kosztów amortyzacji środka trwałego w module B+R, jeśli został on zakupiony w module Wdrożenie innowacji i będzie jednocześnie używany zarówno do realizacji prac B+R, jak i do wdrożenia.

W ramach kategorii 3.3.7 Dostawy (inne niż środki trwałe), kwalifikowalne są wydatki związane z dostawami, czyli koszty zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją prac B+R w module. Kwalifikowalny może być zakup elementów służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej (lit e.). Nazwa kategorii wskazuje, że są to zakupy/dostawy z wyłączeniem środków trwałych. Dlatego przez elementy w „3.3.7 lit e.” należy rozumieć części składowe prototypu lub linii pilotażowej/ demonstracyjnej, które nie stanowią samodzielnych środków trwałych. Nie jest zatem możliwe uznanie za koszty kwalifikowane wydatków na zakup elementów linii pilotażowej, które stanowią odrębne maszyny i urządzenia, które stanowią środek trwały. W module B+R możliwe jest dofinansowanie tylko kosztów amortyzacji środków trwałych prze okres i w zakresie, w jakim będą wykorzystane do realizacji prac B+R.

Koszt audytu zewnętrznego projektu można uwzględnić w punkcie 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) tj. jako koszt związany z kosztem doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego lub jeśli są niezbędne do realizacji modułu ale nie dotyczą bezpośrednio prac B+R w kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) literze a) pomocniczych usług obcych, które są niezbędne do realizacji projektu, ale nie wpisują się w definicję innych kategorii. W tym miejscu należy wskazać, że wydatek taki musi być niezbędny z punktu widzenia działań przewidzianych do realizacji w ramach modułu. W ścieżce SMART nie wskazano obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

Jedynym obligatoryjnym dokumentem, jaki jest obowiązkowy do dołączenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie jest załącznik: model finansowy. Na dzień składania wniosku nie są wymagane żadne dokumenty w formie załączników, natomiast należy we wniosku o dofinansowanie opisać jakie dokumenty są w posiadaniu Wnioskodawcy lub jakie będą potrzebne do realizacji danego przedsięwzięcia oraz jaki jest harmonogram ich pozyskania. Zatem należy uznać, że audyt energetyczny nie jest obowiązkowy ale jeśli przedsiębiorca posiada taki audyt i z niego wynikają planowane inwestycje, to jest to informacja pomocna w uzasadnieniu możliwości korzystania z pomocy na efektywność energetyczną przewidzianą art. 38 rozporządzenia KE 651/20214, a do takiego uzasadnienia Wnioskodawca jest zobowiązany we wniosku o dofinansowanie – pole: Opis spełnienia warunków koniecznych do uzyskania wybranego rodzaju pomocy na ochronę środowiska wynikających z rozporządzenia KE 651/2014.

Ponadto należy dodać, że pozycja 7.3.23 w Przewodniku kwalifikowalności przewiduje możliwość dofinansowania kosztów już przeprowadzonego audytu ex ante, pod warunkiem, że wydatek nie został poniesiony później niż 12 m-cy przed złożeniem wniosku oraz że procedura wyboru wykonawcy odbyła się zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027.

Nie ma zakazu łączenia funkcji kierownika prac B+R oraz kierownika zarządzającego projektem. Natomiast zarówno kierownik B+R jak i kierownik projektu stanowi kadrę zarządzającą i koszty wynagrodzenia takich osób lub osoby, nie stanowią kosztów kwalifikowanych w pozycji 3.3.1 Personel projektu opisanej w Przewodniku kwalifikowalności, co zostało wprost w tymże Przewodniku wskazane.

Ponadto, jeśli ta sama osoba pełni różne funkcje w zespole projektowym, należy wpisać ją we wniosku o dofinansowanie (pola dotyczące zespołu projektowego) dwukrotnie i odrębnie określić jej zadania i zakres zaangażowania w kontekście danej funkcji (informacje zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku) oraz wypełnić dodatkowo tabelę z doświadczeniem w zakresie Informacji o dotychczasowych zrealizowanych projektach. 

Ocena dotycząca weryfikacji, czy plan wprowadzenia rezultatu modułu na rynek jest realistyczny, a sukces ekonomiczny uprawdopodobniony będzie weryfikowana w ramach istoty trzech modułów oddzielnie: B+R, Wdrożenia Innowacji i Infrastruktury B+R. oraz dodatkowo w ramach kryterium: Budżet modułu w modułach B+R i Wdrożenie Innowacji. W celu wykazania opłacalności należy nie tylko wypełnić pola opisowe we wniosku o dofinansowanie ale również wypełnić model finansowy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Wyboru Projektów.

Zgodnie z zapisami podręcznika kwalifikowalności wydatków, w przypadku planowanego zakupu gruntu czy nieruchomości zabudowanej suma kwalifikowalnych kosztów gruntów oraz nieruchomości zabudowanych nie może przekroczyć 10 % lub 15% (w uzasadnionych w przewodniku o kwalifikowalności przypadkach) całkowitych wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, o których mowa w przypadku modułu Wdrożenie innowacji w pkt. 4.3.1-4.3.5 przewodnika kwalifikowalności wydatków, a w przypadku modułu Infrastruktura B+R w pkt. 5.3.1 - 5.3.5.

Limit ten jest weryfikowany odrębnie dla każdego modułu. Nie ma on związku z proporcją kwalifikowania wydatków w ramach dwóch wspomnianych modułów, a jedynie z limitem kosztów na wspomniany cel w ramach każdego modułu. Jeżeli grunt będzie wykorzystany w kilku modułach, należy uwzględnić jego koszt proporcjonalnie do stopnia wykorzystania w ramach danego modułu. Koszt zakupu gruntu może stanowić wydatek w danym module jeżeli w takim module przewidziano kategorię związaną z nabyciem gruntów. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowalnych w ramach poszczególnych modułów został przedstawiony w załączniku nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów – Przewodnik kwalifikowalności wydatków.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydatki na zakup gruntu czy nieruchomości mogą być poniesione najwcześniej dzień po złożeniu wniosku. Zatem jeśli Wnioskodawca wskaże, że koszty gruntu są objęte dofinansowaniem, a sam grunt został nabyty przed złożeniem wniosku będzie miało miejsce wcześniejsze rozpoczęcie projektu. Umowa przedwstępna stanowi zaciągnięcie zobowiązania, więc jeżeli grunt zostanie zaliczkowany na podstawie umowy przedwstępnej zawartej przed złożeniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a jednocześnie ujęty w kosztach projektu, to projekt zostanie uznany za wcześniej rozpoczęty – czyli nie będzie pozytywnie spełnione kryterium – Efekt zachęty dla całego projektu.

TAK, niekwalifikowalne są koszty związane z przeprowadzeniem postępowania i wyborem wykonawcy, natomiast koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia do którego został wybrany wykonawca będą kosztami kwalifikowanymi pod warunkiem, że umowa zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawiera warunek (zlecenia i wykonania pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach ścieżki SMART).

Tak, dokument potwierdzający zewnętrzne finansowanie projektu (np. promesa/umowa kredytowa) może zostać wystawiony z datą po złożeniu wniosku o dofinansowanie.


Jednocześnie uprzejmie informuję, że jedynym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Model finansowy.

 

Koszty instalacji odzysku energii cieplnej oraz instalacji OZE mogą być sfinansowane w module Wdrożenie innowacji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jako nabycie środków trwałych (pozycja 4.3.3 w Przewodniku kwalifikowalności wydatków), jednakże należy pamiętać, że muszą być one bezpośrednio związane z innowacją wdrażaną w tym module. Inaczej mówiąc, wydatki na te instalacje muszą być niezbędne i konieczne do wdrożenia efektów realizacji modułu (np. uruchomienia produkcji danego wyrobu). Nie mogą to być wydatki dodatkowe dotyczące jedynie obniżenia kosztów funkcjonowania zakładu.

Koszty instalacji PV mogą kwalifikowalne jeżeli spełnione są łącznie trzy następujące warunki:

a) wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii),

b) zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante),

c) w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane, czyli np. produkcja z OZE lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokosprężonym)

Lub

Planowana do zakupu instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej oraz pompa ciepła mogą być ujęte w module Zazielenienie przedsiębiorstw i mogą być kosztem kwalifikowalnym w ramach następujących kategorii wydatków jako:

 • nabycie środków trwałych (pozycja 7.3.3 w Przewodniku kwalifikowalności wydatków), które finansowane są z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli zostanie spełniony warunek realizacji w module Zazielenienie przedsiębiorstw jednej z czterech form inwestycji początkowej o której mowa w art. 2.pkt 49a – dostępne formy wskazane są również we wzorze wniosku o dofinansowanie na str. 38 – rodzaje inwestycji początkowej. Dodatkowo w takim przypadku, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
  • głównym celem inwestycji w module nie jest wytwarzanie energii
  • wytwarzanie energii będzie miało miejsce tylko na własne potrzeby, a nie na sprzedaż (w tym przypadku sprzedaż lub oddawanie do sieci nie może przekroczyć 20%)
  • są to koszty, które związane są z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.

Jeśli spełnione będą powyższe warunki całkowite koszty inwestycji w instalację OZE mogą być kosztem kwalifikowanym w ramach RPI.

lub jako

 • dodatkowe koszty inwestycji– OZE referencyjne (pozycja 7.3.19 w Przewodniku kwalifikowalności) i wówczas kosztem kwalifikowalnym będzie różnica pomiędzy kosztem planowanej inwestycji i inwestycji referencyjnej, mniej przyjaznej środowisku, jednak porównywalnej pod względem technicznym.

Rodzaj pomocy publicznej i maksymalna intensywność dofinansowania wskazane zostały w „Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” - zał. 2 do „Regulaminu wyboru projektów” pkt. 7 Wydatki kwalifikowalne modułu zazielenianie przedsiębiorstw.

Wnioskodawca sam powinien wskazać i uzasadnić w ramach jakiej kategorii jego instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła powinna zostać kwalifikowalna. W przypadku wyboru kategorii „Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne)” w polu uzasadnienie wydatku oraz w polu metoda szacowania należy wskazać do jakiej inwestycji referencyjnej zostały porównane koszty planowanej inwestycji OZE, jaka jest wartość tej inwestycji i wskazać sposób wyliczenia różnicy stanowiącej koszty kwalifikowane.

Istnieje również możliwość uznania całkowitego kosztu instalacji OZE jako kosztu kwalifikowanego, jeśli mamy do czynienia z instalacją spełniającą definicję mikro instalacji, w stosunku do której nie istnieje obowiązek dokonywania porównania do inwestycji referencyjnej w kategorii Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (małe instalacje). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem mikro instalacji rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW).

W przypadku deklaracji pozytywnego wpływu na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadami 6R), ilość zadeklarowanych wskaźników rezultatu powinna odpowiadać ilości wskazanych aspektów środowiskowych. Zatem dopuszczalne jest zdefiniowanie jednego wskaźnika rezultatu w tym zakresie, jeżeli jest on wystarczający aby wykazać zadeklarowany wpływ.

Dla wskaźnika "Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług (B+R)" w module B+R jako rok docelowy należy wskazać rok poprzedzający rok zakończenia okresu trwałości. Zakładając, że projekt zakończy się w 2024 r. rokiem docelowym dla wskaźnika będzie 2026 r. Jeżeli we wskazanych roku docelowym nie planują Państwo sprzedaży produktów/usług będących efektem modułu B+R, ww. wskaźnik można przyjąć na poziomie 0,00 zł.

Zgodnie z § 1 ust. 5 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się do wdrożenia wyników prac B+R w okresie wskazanym w Umowie gdy wdrożenie finansowane jest w ramach modułu Wdrożenie innowacji albo nie później niż do 5 lat od zakończenia realizacji modułu B+R. Termin 5 lat należy liczyć od zakończenia realizacji modułu, a nie – jak wskazano w pytaniu – od zakończenia realizacji projektu. Fakt ten jest istotny, ponieważ terminy te nie muszą być tożsame.

W myśl zapisów § 1 ust. 19 pkt 2 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie, PARP może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy beneficjent nie wdrożył wyników prac B+R lub wdrożył je w innym zakresie. Natomiast zgodnie z § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie, w przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjent zwraca wypłacone dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu.

Zatem brak wdrożenia wyników prac B+R w okresie ustalonym umową o dofinansowanie, skutkował będzie koniecznością zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami.

Zarówno w polu "Przewidywana data wdrożenia", jak i w roku docelowym dla wskaźnika "Liczba wdrożonych wyników prac B+R (B+R)" generator umożliwia wybranie 5 roku po zakończeniu okresu realizacji projektu.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w ramach kryterium budżet modułu B+R oceniana jest opłacalność i potencjał do wdrożenia wyników B+R, a praktyka biznesowa wskazuje, że wdrożenie powinno nastąpić jak najszybciej, aby miało uzasadnienie dla rozwoju i podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Dodatkowo zgodnie z § 6 ust. 12 umowy o dofinansowanie, „Beneficjent, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wdrożenia wyników prac B+R objętych dofinansowaniem w module B+R zobowiązany jest do złożenia do Instytucji sprawozdania obejmującego w szczególności:

1) informacje na temat wdrożenia prac B+R;

2) informacje o efektach społeczno-gospodarczych Projektu;

3) informacje o sposobach rozpowszechniania wyników prac B+R będących rezultatem Projektu

Wzór sprawozdania określa Instytucja. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Instytucję”.

Beneficjent powinien posiadać wyniki prowadzonych prac B+R zgodne z ustalonym planem badawczym. Postępy z realizacji prac B+R będą przedstawiane przez beneficjentów w części opisowej i sprawozdawczej wniosków o płatność. Na wezwanie PARP, beneficjent będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie zaplanowanych kamieni milowych prac B+R, czy też wskaźników.

Analogicznie jak w przypadku wypełniania rocznego sprawozdania finansowego, koszt wytworzenia produktu powinien być wypełniany zgodnie z zasadami rachunkowości.

Wsparcie jest udzielane firmom działającym na terenie RP, a we wniosku w polu ”Miejsce realizacji” należy wskazać miejsce  w RP, w którym będą realizowane prace B+R . Jeśli jest to siedziba firmy to należy wskazać siedzibę a także inne lokalizacje na terenie RP, jeśli badania będą prowadzone w różnych lokalizacjach w kraju. W uzasadnionych przypadkach w opisie zadań, należy wskazać dodatkowo lokalizację za granicą i uzasadnić dlaczego taka a nie inna lokalizacja jest konieczna i niezbędna do realizacji wybranego etapu badań. Będzie to podlegało ocenie w ramach kryterium Istota modułu.

Usługa polegająca na częściowej realizacji prac B+R poza terenem RP może być kwalifikowana do wsparcia w ramach kategorii wydatku 3.3.2. W „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” w ramach kategorii: 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) kwalifikowalne są koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego. Ponadto w ramach kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) możliwe będzie wykazanie kosztów związanych z kosztami transportu na miejsce badań, w przypadku w którym okaże się to niezbędne i konieczne do przeprowadzenia prawidłowej realizacji prac B+R oraz poniesienie ich będzie wynikało bezpośrednio z realizacji projektu.

Dla zadania realizowanego zarówno przez osoby z kategorii personel projektu, jak i podwykonawcę, należy dodać dwa rodzaje wydatków: dla kategorii Personel projektu i kategorii Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo), co jest zgodne z Instrukcją wypełniania wniosku, która wskazuje, że do każdego zadania należy wskazać wydatki (poprzez przycisk „Dodaj wydatek”), które wnioskodawca planuje ponieść w związku z realizacją danego zadania. Praca podwykonawcy nie powinna być wydzielana do osobnego zadania, lecz do osobnego wydatku danego zadania.

Jeśli prace B+R powierzone podwykonawcy są krytyczne dla osiągnięcia celu modułu B+R, wybór podwykonawcy musi zakończyć się przed złożeniem wniosku. W tym przypadku Wnioskodawca musi posiadać umowę warunkową z podwykonawcą. Należy pamiętać, że wykonawcą prac w ramach podwykonawstwa nie może być podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział), z którą kierownik B+R lub kierownik zarządzający modułem pozostaje w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym lub innej formie współpracy.

W przypadku realizacji projektu linearnego polegającego na realizacji modułu B+R, Wdrożenie innowacji oraz Infrastruktura B+R oraz niepowodzenia prac B+R objętych modułem B+R, środki na moduł Wdrożenie innowacji nie zostaną wypłacone, ponieważ zgodnie z § 1 ust. 15 Szczegółowych warunków realizacji modułów „Dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B+R objętych modułem B+R, jeśli jest przewidziane w module Wdrożenie innowacji, może zostać przekazane po pozytywnej weryfikacji wyników prac B+R przez Instytucję”.

W przypadku, gdy projekt składa się z modułu B+R oraz modułów fakultatywnych oraz zajdzie konieczność zaprzestania prac B+R zastosowanie mają zapisy § 1 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie. Zwracamy uwagę, że beneficjent będzie zobowiązany do niezwłocznego złożenia ostatniego wniosku o płatność w module B+R. Jeżeli zasadność zaprzestania prowadzenia prac B+R zostanie potwierdzona przez PARP, beneficjent otrzyma dofinansowanie w module B+R z uwzględnieniem faktycznie poniesionych wydatków w tym module, proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych prac B+R. W takiej sytuacji – co do zasady - beneficjent nie traci prawa do realizacji pozostałych modułów fakultatywnych i ich rozliczenia zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

W przypadku projektu linearnego należy mieć na uwadze, że realizacja modułu Infrastruktura B+R może być uzależniona od pełnej realizacji modułu B+R. W takim wypadku osiągnięcie rezultatów modułu Infrastruktura B+R może nie być możliwe, gdyż prawdopodobnie prace wskazane z module B+R będą stanowiły cześć agendy badawczej w module Infrastruktura B+R. Z kolei ich zaniechanie może wpłynąć negatywnie na efekty modułu Infrastruktura B+R. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie.

Umowa o współpracy powinna zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż zgodnie z opisem kryterium zakres współpracy musi w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i być, potwierdzony umową (załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów - Kryteria wyboru projektów – wspólne i rankingujące). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że współpraca w projekcie nie musi dotyczyć działań, które stanowią koszty kwalifikowane projektu. W takim kontekście nie ma znaczenia czy umowa jest warunkowa czy jest to np. długoletnia umowa o współpracy. Trzeba odróżnić współpracę od zlecenia wykonania konkretnych prac, a następnie rozliczenia tych prac w projekcie i wykazania ich kosztów jako koszty kwalifikowane. Jeśli Wnioskodawca planuje, że w ramach współpracy będą realizowane zadania, których koszty będą wykazane jako koszty kwalifikowane projektu to musi być zawarta umowa warunkowa o współpracy, wówczas działanie takie nie będzie stanowiło wcześniejszego rozpoczęcia projektu. Zakres umowy będzie przedmiotem oceny.

Nie istnieją wytyczne, inne niż te wskazane w kryterium „Istota modułu” modułu Infrastruktura B+R, dotyczące zakresu Agendy badawczej.

Zgodnie z opisem kryterium „Istota modułu” przez agendę badawczą rozumiemy plan realizacji prac badawczo-rozwojowych (prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych) mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy. W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy:

• agenda badawcza obejmuje co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu;

• agenda badawcza jest realistyczna i spójna z opisem modułu;

• Wnioskodawca przedstawił argumentację pozwalającą stwierdzić, że realizacja modułu jest istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa;

• agenda badawcza zawiera co najmniej następujące elementy:

✓ główne obszary badawcze,

✓ indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu,

✓ przewidywane wyniki zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub innowacje w procesie biznesowym i ich przewidywaną przewagę konkurencyjną,

✓ analizę zapotrzebowania rynkowego na produkty/procesy opracowane w oparciu o wyniki prac B+R zaplanowanych w agendzie badawczej,

✓ założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki prac B+R,

✓ zakres prac B+R realizowanych na zlecenie w przypadku, gdy dodatkowo są przewidziane w projekcie (o ile dotyczy).

• prace badawczo-rozwojowe planowane do realizacji w ramach agendy badawczej dotyczą innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym w skali polskiego rynku, tj.:

✓ planowany do wdrożenia produkt/proces, będący rezultatem planowanej do realizacji agendy badawczej, charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań o podobnej funkcji podstawowej, dostępnych/stosowanych na rynku polskim. Produkt/proces musi znacząco różnić się od produktów/procesów istniejących na rynku. Nowe cechy i funkcjonalności zostały wyrażone parametrami jakościowymi i ilościowymi;

✓ opracowany w wyniku prac B+R produkt/proces lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/konkurencyjne.

Wyjściowe proporcje części zwrotnej i części bezzwrotnej dotacji warunkowej są różne, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i zostały określone w zał. nr 1 do Umowy „Szczegółowe warunki realizacji modułów” (duże przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 30%, część zwrotna: 70%; średnie przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 40%, część zwrotna: 60%; mikro i małe przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 50%, część zwrotna: 50%).

Kategoria 3.3.9 Koszty pośrednie (ogólne) przewidziana jest tylko w module B+R i stanowi ona 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem kosztów usług zewnętrznych (podwykonawstwo).
 

Kadra naukowo – badawcza stanowiąca personel projektu (kategoria 3.3.1 Personel projektu) to m.in. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie). Dla personelu badawczego wskazanego z imienia i nazwiska nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności [patrz. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, podrozdział 3.2, sekcja 3.2.1, pkt 1 lit i)]. Jeżeli osoby nie są wskazane z imienia i nazwiska we wniosku, zasadę konkurencyjności należy stosować do umów zlecenia.

Z kolei osoby zatrudnione na umowę o dzieło należy kwalifikować w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) i dla nich należy stosować wybór wykonawcy w oparciu o Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków.

W module cyfryzacja możliwa jest realizacja inwestycji, której celem jest transformacja cyfrowa przedsiębiorstw. Jednocześnie w wyniku tej inwestycji musi być wdrożona innowacja produktowa lub innowacja procesowa na poziomie przedsiębiorstwa. Zatem, jeśli planowane do realizacji działania bezpośrednio wpłyną na proces prowadzenia prac B+R (wytwarzania produktu w firmie) to będzie to inwestycja związana z zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Jeśli jednak realizowana inwestycja cyfrowa wpłynie na to, że będą wytwarzane nowego rodzaju produkty (inny rodzaj prac B+R), który wcześniej nie był wykonywany, to jest to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie. Niemniej jednak kluczowe w aspekcie wyboru właściwej formy inwestycji początkowej będą informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie.

Widniejące w Przewodniku kwalifikowalności wydatków pojęcie „Europa” odnosi się do kosztów kwalifikowalnych rozliczanych na podstawie stawek jednostkowych, o których mowa w punkcie 9.3.3 i 9.3.4, ponoszonych w krajach należących do terenu Europy, a nie tylko krajów UE, przy czym dla Polski została podana osobna stawka jednostkowa

Wnioskodawca deklaruje poziom wskaźników w zależności od założeń, zakresu i efektów projektu. W przypadku projektu, którego istotą modułu Internacjonalizacja jest wyłącznie ochrona własności przemysłowej, wskaźnik „Przychody ze sprzedaży poza terytorium RP produktów będących przedmiotem projektu” może nie występować i wówczas jako jego wartość docelową należy wpisać 0. Jednocześnie informuję, że ocena powyższych aspektów oraz spełnienia poszczególnych kryteriów w ramach wybranych przez Wnioskodawcę modułów przeprowadzana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie

W arkuszu Założenia w modelu finansowym, w części „finansowanie” należy podać oprocentowanie kredytów/pożyczek oraz depozytów, które przyjęte będzie do prognozowania w całym modelu finansowym, tzn. zarówno w części bez projektu, jak i w projekcie. Zatem dotyczyć będzie całej działalności firmy. Jeżeli oprocentowanie kredytów i depozytów dla części „bez projektu” oraz części projektowej są różne, proszę to wskazać w polu Komentarz.

Kwestia zaliczek opisana jest w § 4 umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 7 „W przypadku, gdy łączna kwota zaliczki określona w Harmonogramie płatności przekracza kwotę wskazaną w rozporządzeniu w sprawie zaliczek, Beneficjent ustanawia dodatkowe zabezpieczenie w jednej lub kilku z form, o których mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zaliczek, w wysokości odpowiadającej co najmniej najwyższej transzy zaliczki określonej w Harmonogramie płatności na okres najpóźniej od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy zaliczki do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 5 ust. 1”. Z kolei w § 4 ust. 8 wskazano, że „W przypadku, gdy w wyniku zmian w Harmonogramie płatności zwiększona została kwota zaliczki, Instytucja może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, nawet jeśli nie dojdzie do przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 7”.

Wydatki ponoszone w ramach modułu Zazielenienie przedsiębiorstw muszą być niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w module Zazielenienie. Jeśli wnioskodawca nie założy inaczej, to moc instalacji PV nie musi być związana z zapotrzebowaniem na energię w innych modułach, a energia wytwarzana przez instalację PV może być wykorzystywana na cele całego zakładu.

W przewodniku kwalifikowalności wydatków brak jest wyłączenia ze wsparcia konkretnych prac budowlanych. Zatem co do zasady parking dla pracowników oraz ogrodzenie działki mogą być wydatkiem kwalifikowalnym z regionalnej pomocy inwestycyjnej w kategorii Roboty budowlane np. w module Wdrożenie innowacji pozycja 4.3.4 z Przewodnika kwalifikowalności wydatków. Jednak muszą to być wydatki niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją modułu. Natomiast ocena racjonalności i zasadności wydatków z punktu widzenia zakresu i celu modułu będzie dokonywana w ramach kryterium Istota modułu.

Nie, zakres planowanych prac budowlanych i ich zasadność powinna zostać opisana we wniosku o dofinansowanie. W przypadku wątpliwości, co do treści przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, eksperci dokonujący oceny projektu będą mogli wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość Projektu, o której mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, tj. przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu z uwzględnieniem szczegółowych warunków realizacji modułów określonych w załączniku nr 1 do Umowy (dotyczy projektów przewidujących inwestycje w infrastrukturę i inwestycje produkcyjne w ramach modułów: Infrastruktura B+R, Wdrożenie Innowacji, Zazielenienie przedsiębiorstw, Cyfryzacja). Poprzez zakończenie realizacji Projektu należy rozumieć finansowe rozliczenie wniosku o płatność końcową, rozumiane jako dzień ostatniego przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta – w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki lub jako dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, wózki widłowe, magazynowe oraz regały magazynowe co do zasady nie są wykluczone ze wsparcia i mogą być wydatkiem kwalifikowalnym, jeżeli stanowią środek trwały [np. w module Wdrożenie innowacji w kategorii Środki trwałe/dostawy (pozycja 4.3.3 z Przewodnika kwalifikowalności)]. Jednak ocena racjonalności i zasadności wydatków z punktu widzenia zakresu i celu modułu będzie dokonywana w ramach kryterium Istota modułu.

Realizacja poszczególnych modułów/całego projektu nie jest ograniczona ramami czasowymi, przy czym zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, okres realizacji nie może wykraczać poza 31.12.2029 r.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w module Wdrożenie innowacji budowa hali produkcyjnej może być wydatkiem kwalifikowalnym w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w kategorii Roboty budowlane (pozycja 4.3.4 z Przewodnika kwalifikowalności). Ocena racjonalności i zasadności wydatków z punktu widzenia zakresu i celu modułu będzie dokonywana w ramach kryterium Istota modułu. Części produkcyjna, magazynowa, administracyjna oraz socjalna będą mogły podlegać wsparciu jedynie w części w jakiej dotyczą modułu.

Nie, jedynym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Model finansowy zwierający arkusz Sprawozdania finansowe, w którym należy wprowadzić dane finansowe firmy za okres 3 lat przed rokiem złożenia wniosku oraz za bieżący okres roku kalendarzowego, tj. ostatni zamknięty kwartał. Wprowadzone dane za zamknięte lata obrotowe powinny być zgodne z danymi złożonymi w KRS lub innych rejestrach. Dane w przedmiotowym arkuszu należy zaokrąglać do pełnych (tysięcy) złotych. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcja wypełniania Modelu Finansowego – Ścieżka SMART Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Nie, jedynym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Model finansowy. Opis szacowania zaplanowanych w projekcie wydatków powinno być zawarte w treści wniosku o dofinansowanie. W przypadku wątpliwości, co do treści przedstawionych we wniosku o dofinansowanie eksperci dokonujący oceny projektu będą mogli wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

W części ogólnej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się punkt UCZESTNICTWO W KRAJOWYM KLASTRZE KLUCZOWYM (pola: Wnioskodawca jest członkiem klastra posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego (co najmniej 6 m-cy); Nazwa Krajowego Klastra Kluczowego, którego członkiem jest wnioskodawca; Data wstąpienia do Krajowego Klastra Kluczowego). Na tej podstawie będzie dokonywana ocena przynależności Wnioskodawcy do Krajowego Klastra Kluczowego. Jeśli informacje zawarte w punkcie Uczestnictwo w Krajowym Klastrze Kluczowym będą budziły wątpliwości ekspertów dokonujących oceny projektu, Wnioskodawca będzie poproszony o dołączenie w ramach uzupełnień dodatkowych dokumentów.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ kredyt obrotowy przeznaczony jest z reguły na finansowanie bieżącej działalności, a nie działalności inwestycyjnej. Poza tym w przypadku finansowania wkładu własnego wyłącznie kredytem, wnioskodawca powinien być w stanie wykazać ten fakt na etapie oceny projektu, ponieważ może być proszony o wykazanie realności jego uzyskania (np. dostarczenie promesy kredytowej).

Zgodnie z kryterium „Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu” wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia adekwatnych źródeł finansowania realizacji projektu, a plan zapewnienia środków finansowych musi być realistyczny i wiarygodny.

Jedynymi załącznikami do wniosku są Model finansowy (obligatoryjny) oraz plik graficzny uzupełniający opis metody badawczej (nieobligatoryjny). Ocena projektu będzie dokonywana jedynie na podstawie opisów zawartych w treści wniosku. W przypadku wątpliwości dotyczących danego zagadnienia eksperci dokonujący oceny będą mogli wezwać Wnioskodawcę do złożenia uzupełnień lub dołączenia dodatkowych dokumentów.

Nie jest możliwe sfinansowanie zakupu środka trwałego w module Infrastruktura B+R, i jednoczesne kwalifikowanie do wsparcia jego odpisów amortyzacyjnych w module B+R. W kategorii 3.3.3 Amortyzacja (aparatura i sprzęt) modułu B+R jest wskazane, że odpisy amortyzacyjne aparatury naukowo – badawczej mogą być kwalifikowalne, jeśli spełniają wyszczególnione w Przewodniku warunki, w tym: g) zakup aparatury i sprzętu nie był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych oraz h) zakup aparatury i sprzętu nie został rozliczony ani przedstawiony do rozliczenia jako koszt kwalifikowalny projektu.

Możliwe jest finansowanie projektu z zysków przyszłych okresów, tzn. wnioskodawca nie musi na dzień składania wniosku posiadać środków finansowych na pokrycie całego wkładu własnego. W modelu finansowym wnioskodawca przedstawia prognozy związane z finansowaniem projektu, a plan zapewnienia środków finansowych musi być realistyczny i wiarygodny.

Tak, zgodnie z Kryteriami wyboru projektów działanie „Ścieżka SMART” w ramach 1 Priorytetu „Wsparcie dla przedsiębiorców” warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły (w tym przypadku moduł Wdrożenie innowacji), jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R.

Tak, sprzedaż nadwyżki prądu wytworzonego z instalacji FV będzie traktowana jako przychód z projektu. Natomiast w kontekście wydatków związanych z zakupem i instalacją urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, należy wziąć pod uwagę, że taki rodzaj wydatków może być uznany za kwalifikowany w ramach różnych rodzajów pomocy publicznej w różnych modułach – w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (moduły: Wdrożenie Innowacji, Cyfryzacja, Infrastruktura B+R oraz Zazielenianie) oraz w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (moduł: Zazielenianie przedsiębiorstw). Kategorie wydatków kwalifikowanych wskazane zostały w Przewodniku kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów).

W przypadku korzystania z finansowania inwestycji w postaci instalacji FV w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (kategoria wydatku: środki trwałe/dostawy wskazana m.in. w pozycji 4.3.3; 5.3.3; 6.3.3; 7.3.3 Przewodnika) wydatek taki musi być niezbędny do realizacji celu modułu i jednocześnie musi być z przedsięwzięciem będącym inwestycją początkową. Formy inwestycji początkowej wskazane zostały we wzorze wniosku o dofinansowanie i są to:

 • Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu
 • Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie 
 • Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
 • Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu Dodatkowo muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
  1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem modułu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii) 
  2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante)
  3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja energii z OZE W przypadku realizacji inwestycji w panele FV w module Zazielenienie przedsiębiorstw, oprócz możliwości sfinansowania takiego wydatku w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (kategoria wydatku wskazana w pozycji 7.3.3 Przewodnika) wydatek taki może być uznany za kwalifikowany w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (kategoria wydatku opisana w pozycji 7.3.18; 7.3.19 lub 7.3.21).

W takim przypadku nie muszą być spełnione warunki wskazane powyżej w kontekście regionalnej pomocy inwestycyjnej, tj. nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wielkość produkcji energii oraz ilości sprzedanej energii do sieci.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania modelu finansowego, okres bieżący to ostatni zamknięty kwartał w roku n, czyli w roku złożenia wniosku dofinansowanie. W modelu finansowym jako okres bieżący proszę wpisać 31.03.2023 r., jeżeli na moment złożenia wniosku nie posiadają Państwo danych finansowych za I kwartał 2023 r., w okresie bieżącym proszę pozostawić niewypełnione pola (lub wpisać zera). W takim wypadku dane za okresy historyczne dotyczyć będą lat 2020-2022.

Nie. Wszystkie informacje dotyczące popytu powinny być zawarte w treści wniosku o dofinansowanie. W przypadku wątpliwości, co do treści przedstawionych we wniosku o dofinansowanie eksperci dokonujący oceny projektu będą mogli wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Warunki te zostały uregulowane w § 2 ust. 8 - 10 umowy o dofinansowanie. Beneficjent zobowiązany będzie do dostarczenia przed pierwszą wypłatą dofinansowania dokumentów wskazanych w § 2 ust. 8 - 9 umowy.

Nie, jedynym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Model finansowy. Jeśli w trakcie oceny projektu eksperci dokonujący oceny projektu będą mieli wątpliwości, co do możliwości uzyskania deklarowanego zewnętrznego źródła finansowania, będą mogli wezwać wnioskodawcę do potwierdzenia zadeklarowanej wysokości kredytu np. poprzez dołączenie promesy kredytowej. Z kolei zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 9 umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się do dostarczenia przed pierwszą wypłatą dofinansowania dokumentów wynikających z procesu oceny. W przypadku finansowania wkładu własnego środkami zewnętrznymi np. kredytem czy pożyczką będą to umowa kredytu lub pożyczki.

W ramach wskazanej w pytaniu kategorii 3.3.7 „Dostawy (inne niż środki trwałe)” punkt e) ani w ramach żadnej innej kategorii kosztów w module B+R nie ma możliwości kwalifikowania wydatków związanych z nabyciem środków trwałych. W związku z tym nie ma możliwości sfinansowania linii pilotażowych/demonstracyjnych składających się z odrębnych maszyn, które mogą być samodzielnymi środkami trwałymi. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy zakres wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu B+R został przedstawiony w punkcie 3.3 Przewodnika kwalifikowalności wydatków.

Zgodnie informacją zawartą w kryterium Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją: „Lista KIS aktualnych na dzień ogłoszenia naboru stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów. Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentu aktualnego na dzień ogłoszenia naboru”. Jeżeli treść ww. kryterium się nie zmieni, w kolejnych naborach ocena dokonywana będzie w oparciu o Listę KIS będącą załącznikiem do Regulaminu Wyboru Projektów.

Zgodnie z § 3 ust. 9 lit. g) umowy o dofinansowanie, „Beneficjent, z wyłączeniem wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, zobowiązuje się do posiadania dokumentacji związanej z Projektem oraz Umową, w szczególności: przypadku używanego środka trwałego:

 • oświadczenia podmiotu zbywającego, że środek trwały nie był współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji krajowych,
 • oświadczenia Beneficjenta o tym, że cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego,
 • oświadczenia podmiotu zbywającego określającego zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu”.

Używany środek trwały powinien zostać nabyty zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. W przypadku konieczności stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 3.2 ww. Wytycznych, przy jednoczesnym dopuszczeniu do zakupu używanych środków trwałych, w zapytaniu ofertowym proponujemy zawrzeć warunek, iż dostawca urządzenia zobowiązany jest do złożenia oświadczeń wymaganych umową o dofinansowanie pod rygorem odpowiedzialności karnej, jak również warto określić minimalny rok produkcji urządzenia. Jeżeli poprzednimi właścicielami urządzenia były podmioty krajowe, na stronie https://sudop.uokik.gov.pl beneficjent może sprawdzić czy udzielana była im pomoc publiczna.


Ponadto proszę wziąć pod uwagę, że uzasadnienia może wymagać fakt zakupu aż 10 letniego urządzenia, która ma zostać nabyte dla celów wdrożenia innowacji na poziomie kraju. W trakcie oceny projektu mogą pojawić się wątpliwości czy 10 letnie urządzenie może w sposób niezakłócony i sprawny brać udział w procesie produkcyjnym przez cały okres trwałości projektu, a jeśli tak, to czy wnioskodawca zabezpieczy w odpowiedni sposób ryzyka możliwych awarii i przestojów takiego urządzenia.

Co do zasady badania kliniczne wpisują się w definicję prac rozwojowych, jednak to po stronie Wnioskodawcy leży przyporządkowanie zaplanowanych zadań realizowanych w module B+R do badań przemysłowych i prac rozwojowych, które definiuje się w rozumieniu art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Zakres zaplanowanych prac B+R podlegał będzie ocenie na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Instrukcją do modelu finansowego „środki trwałe o wartości poniżej 10 tys. PLN są amortyzowane jednorazowo w roku ich zakupu”. Proszę wpisać wartość środka trwałego nie większą niż 10 tys. zł (dane w modeli podaje się w tysiącach zł), wtedy arkusz zamortyzuje ten środek trwały jednorazowo.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, w ramach modułu Internacjonalizacja kwalifikowalne są m.in. koszty podróży służbowych pracowników Wnioskodawcy uczestniczących w targach, imprezach targowo-konferencyjnych oraz w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych, przy czym koszty te będą rozliczane na podstawie stawek jednostkowych, które w przypadku wyjazdu do USA wynoszą 9 331,00 zł (punkt 9.3.4 przewodnika kwalifikowalności wydatków). Jednocześnie należy podkreślić, iż jest to kwota dotycząca 1 podróży służbowej, zrealizowanej w ramach misji lub targów przez 1 pracownika, bez względu na długość pobytu. W związku z tym w przypadku wyjazdu 3 osób za kwalifikowalne będzie można uznać koszty w wysokości łącznej 27 993 zł tj. 3 x 9 331,00 zł.

Należy mieć na uwadze, że moduł Internacjonalizacja jest modułem fakultatywnym, a zatem może być realizowany tylko w połączeniu z jednym z obowiązkowych modułów, tj. B+R lub Wdrożenie Innowacji. Odnosząc się do kwestii limitu dotyczącego wykorzystania środków na internacjonalizację do wejścia na nowy rynek, należy wskazać, że dokumentacja konkursowa nie przewiduje takiego limitu. Jednocześnie, w Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ustalono limit, zgodnie z którym koszty kwalifikowalne w module Internacjonalizacja wynoszą do 20% kosztów kwalifikowanych wybranego przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie modułu obowiązkowego, tj. B+R lub Wdrożenie innowacji.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość projektu, o której mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, tj. przez okres 3 lat od zakończenia realizacji projektu z uwzględnieniem szczegółowych warunków realizacji modułów określonych w załączniku nr 1 do Umowy. Trwałość projektów objętych dofinansowaniem w ramach FENG będzie zatem liczona od momentu zakończenia realizacji ostatniego z modułów objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Priorytetu 1. „Wsparcie dla przedsiębiorców” w programie FENG, w punkcie zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące modułu Infrastruktura B+R należy opisać posiadane zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do realizacji modułu: środki trwałe, w tym nieruchomości oraz inne. Powyższe oznacza, że w ramach wyposażenia CBR można użyć posiadanych już środków trwałych. PARP nie może jednak wypowiedzieć się, czy nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania trwałości, wykorzystanie do realizacji projektu z FENG stanowisk badawczych sfinansowanych wcześniej ze środków unijnych. Zasady wykorzystania nabywanych środków trwałych powinny być uregulowane w umowie o dofinansowanie zawartej z instytucją udzielającą pomocy. Należy zweryfikować postanowienia zawartej umowy.

Co do zasady podwykonawca może zostać wybrany po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy, prace B+R powierzone podwykonawcy są krytyczne dla osiągnięcia celu modułu B+R, wybór podwykonawcy musi zakończyć się przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca musi posiadać umowę warunkową z podwykonawcą. (…)”. Jednocześnie wybrani podwykonawcy muszą zapewnić osiągnięcie wszystkich kamieni milowych, do których rezultaty ich prac będą niezbędne. Zatem nie możemy rozgraniczyć tego przypadku tylko w zakresie realizacji pierwszego kamienia milowego.

Zgodnie z Sekcją 3.2.1. „Wyłączenia” Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych, przepisów ustawy nie stosuje się do nabywania własności i innych praw do nieruchomości. Z powyższego zapisu jednoznacznie wynika, że nabywanie własności nieruchomości wyłączone zostało spod stosowania ustawy.

Informacje w zakresie sposobu określenia wartości dotacji zwrotnej zostały wskazane w zał. nr 1 do Umowy „Szczegółowe warunki realizacji modułów” w § 2 pkt. 6-12.