Pomiń nawigację

Zakres wskazany w pytaniu i wydatki w nim opisane co do zasady będą uznane za kwalifikowane, jeśli spełnią kryteria oceny w zakresie wydatków (opisy kryterium oceny zostały ujęte w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu). Uprzejmie informujemy, iż obszar działalności wnioskodawcy nie jest przedmiotem oceny, tylko zakres działalności której dotyczy projekt, zatem jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu, będzie uznany za kwalifikujący się do objęcia wsparciem, a w tym wydatki z nim związane.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielnie wsparcia, Załącznikiem 5 do Ogłoszenia – Kryteria wyboru projektów oraz do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi konkursu na stronie PARP w zakładce FAQ: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych#faq

Polecamy również zapoznanie się z przykładowymi projektami, które zostały rekomendowane do wsparcia w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich z poprzedniego konkursu na stronie PARP, w zakładce: Sukcesy beneficjentów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych#practices

 

TAK- licencja wchodzi w zakres kategorii wydatków Nabycie nowych wartości niematerialnych i prawnych.

Co do zasady, w ramach kategorii wydatków „Nabicie  wartości niematerialnych i prawnych” za kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki na: patenty, licencje, know-how oraz inne prawa własności intelektualnej (jeśli spełniają łącznie warunki wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1c Ogłoszenia konkursu) i będą stanowić inwestycję początkową. Natomiast odrębną kwestią jest ustalenie czy jest ona związana z projektem i celem schematu, co na tym etapie nie jest możliwe do ustalenia.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o analizę dokumentów programowych, tj. Ogłoszenia konkursu oraz Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia, ponieważ to na ich podstawie oceniający będą weryfikować złożony przez Panią wniosek, czy nabywane wartości niematerialne i prawne wskazane w zapytaniu, spełniają cele schematu, projektu, prowadzą do osiągnięcia wskaźników, w tym zysków i obrotów oraz czy wpływają na opłacalność projektu (kryterium 2 Załącznika 5 do Ogłoszenia konkursu).

 

Przy braku informacji na temat przedmiotu i celu projektu, przekazujemy poniżej informacje, które należy wziąć pod uwagę, rozważając wykorzystanie prototypu wytworzonego w ramach projektu.

Przede wszystkim, zgodnie z założeniami schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, projekt musi obejmować wdrożenie innowacji, co oznacza, że samo jej opracowanie w wyniku prac rozwojowych nie spełnia celu schematu. Zatem w przypadku, gdy projekt obejmuje opracowanie prototypu w ramach prac rozwojowych, przedmiotem projektu musi być co najmniej zastosowanie opracowanego prototypu we własnej działalności Wnioskodawcy.

Jednocześnie Instrukcja wypełniania wniosku zawiera informację, że eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstrowania i walidacji.

Tak więc prototyp turbiny w wersji gotowej do komercjalizacji mógłby być wprowadzony na rynek, tj. udostępniony innemu podmiotowi (np. spółce celowej) na zasadach komercyjnych. Wnioskodawca będzie wówczas czerpał korzyści z jej komercyjnego wykorzystania, które powinny zostać wykazane we wniosku jako składowa opłacalności projektu.

PARP nie jest właściwą instytucją do udzielania wskazówek dotyczących podziałów, wydzielania działek, gruntów czy z zakresu prawa wodnego pod planowaną inwestycję. Inwestycja powinna być zgodna z przepisami Prawa budowlanego, Prawa morskiego, Prawa wodnego itd. oraz spełniać wszystkie warunki administracyjne itp. Zatem w przedmiotowym zakresie należy zwrócić się z zapytaniem do odpowiednich organów, w których kompetencjach mieści się dana sprawa.

Projekty składane na konkurs powinny być zgodne z Ogłoszeniem o konkursie, ale planowane w ramach nich inwestycje powinny być zgodne z przepisami krajowymi.

We wniosku składanym na konkurs w PARP należy przedstawić, że wnioskodawca jest gotowy do realizacji inwestycji zarówno na poziomie administracyjnym jak i zasobów technicznych oraz kadrowych.

Eksperci posługują się opisem kryterium „Innowacyjność” wskazanym w załączniku nr 5 do Ogłoszenia oraz definicjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku. Przedmiotem wdrożenia w projekcie może być proces, technologia, rozwiązanie lub produkt (wyrób lub usługa). Co należy rozumieć przez innowacyjny produkt, proces, technologie lub rozwiązanie wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku (str. 24 i następne).

zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień w zakresie następującego zapisu Ogłoszenia o konkursie:

„§ 13. Wkład własny
1. Wnioskodawca (beneficjent) powinien zapewnić finansowanie całego projektu (tj. musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania).”

Czy powyższe stwierdzenie odnosi się jedynie do wkładu własnego, czy też całości kosztów projektu? Tj. czy Wnioskodawca powinien posiadać odpowiednie środki na sfinansowanie całego projektu niezależnie od otrzymanego dofinansowania, czy też chodzi o środki na sfinansowanie części kosztów, którego wsparcie nie obejmuje? Jeśli powyższy zapis odnosi się do całości kosztów projektu, to czy w toku weryfikacji spełniania ww. wymogu będą brane pod uwagę załączone prognozy finansowe i w ten sposób zweryfikują Państwo zapewnienie odpowiedniej płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektu, czy tez konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów/informacji w tym zakresie?

W odpowiedzi na przesłane zapytanie uprzejmie informujemy, iż zapis § 13 Ogłoszenia konkursu odnosi się, zgodnie z brzmieniem, do całości budżetu projektu (tj. wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania).

Jak wspomniano w Kryterium oceny nr 5 (załącznik nr 5 do Ogłoszenia konkursu) ocenie podlega czy i w jakim stopniu wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania całości wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej z uwzględnieniem dofinansowania.

Zatem we wniosku, w Sekcji IX, w polu Uzasadnienie zdolności wnioskodawcy do sfinansowania projektu należy wyczerpująco opisać i wskazać, jakie zasoby finansowe służące do sfinansowania realizacji projektu posiada wnioskodawca. Jeżeli wnioskodawca do realizacji projektu potrzebuje zewnętrznych źródeł finansowania, należy dokładnie opisać je w tym polu, w tym opisać warunki pozyskania planowanego finansowania zewnętrznego (kto udzieli kredytu lub pożyczki, w jakiej wysokości i na jakich warunkach). Jeżeli Wnioskodawca wskaże posiadaną promesę, na etapie merytorycznej oceny wniosku może zostać poproszony przez ekspertów oceniających wniosek o jej przedstawienie. W ocenie tego kryterium eksperci oceniający badają również dane finansowe przedstawione w Tabelach finansowych wnioskodawcy (załącznik 7 do Ogłoszenia), które powinny być spójne z opisem tego punktu wniosku (w Tabelach powinny znaleźć odzwierciedlenie kredyty i pożyczki oraz koszty z nimi związane), a jeśli projekt nie wymaga zewnętrznego finansowania, to Tabele powinny wskazywać na stan środków pozwalających na finansowanie własne.

Zwracam uwagę na zapisy Wzoru umowy w sprawie projektu (§ 8 ust. 9 oraz 12): Łączna kwota zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania. W przypadku refundacji warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie wniosku o płatność i zatwierdzenie przez PARP poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność. Zatem poza zaliczką dofinansowania, muszą Państwo finansować projekt ze środków własnych, w tym VAT, które to po zatwierdzeniu wniosku o płatność będą Państwu wypłacane zgodnie z przysługującą intensywnością wsparcia rozliczanych wydatków. Jednocześnie, PARP weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność, a ten termin może jeszcze ulec wydłużeniu, na co wskazano w ust. 13 wspomnianego paragrafu. Jednocześnie, zgodnie z § 8 ust. 18 wzoru umowy, płatność końcowa może zostać zrealizowana po spełnieniu kolejnych warunków, związanych z rozliczeniem całości projektu w tym osiągnięciem wskaźników z zakresu merytorycznego projektu.

Proszę wziąć pod uwagę również zapisy (§ 8 ust. 16 wzoru umowy).

 

W przypadku zakwalifikowania projektu do wsparcia, na etapie składania dokumentów do umowy Wnioskodawcy będą zobowiązani przedstawić dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu, zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia, np. umowę kredytu lub umowę pożyczki. W przypadku finansowania projektu ze źródeł zewnętrznych innych niż kredyt bankowy lub pożyczka leasingowa wymagane będą również dokumenty finansowe pożyczkodawcy potwierdzające posiadanie środków na sfinansowanie pożyczki.

W dokumentacji konkursowej nie ma ograniczeń, które uniemożliwiałyby udział w konkursie podmiotom korzystającym z zewnętrznego finansowania, w tym z dotacji czy pożyczek.  Równocześnie wydatki wskazane w projekcie jako wydatki kwalifikowane nie powinny być przedmiotem innego wsparcia ze środków publicznych. Zgodnie z art. 8.7.2 lit.f Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 za wydatki niekwalifikowalne uznaje się koszty pokryte z innych źródeł co ma powodować uniknięcie podwójnego finansowania i pokrywania wydatków, które zostały już sfinansowane z innych źródeł lub rodzajów dotacji. W przypadku uznania, że w ramach projektu nie zachodzi podwójne finansowanie wydatków natomiast Wnioskodawca będzie korzystał ze wsparcia ze środków stanowiących pomoc publiczną (np. kredyty/pożyczki z gwarancją BGK lub innych instytucji udzielających pożyczek, których przyznanie stanowi pomoc publiczną), konieczne będzie skumulowanie pomocy publicznej przysługującej Wnioskodawcy na realizację tej samej inwestycji dot. budowy kliniki. Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. wyłączoną na mocy tego rozporządzenia pomoc, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne, można kumulować z:

 1. wszelką inną pomocą państwa, pod warunkiem że środki te dotyczą różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych;
 2. wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych — pokrywających się częściowo lub w całości — kosztów kwalifikowalnych tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do tej pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia.

Regionalna pomoc inwestycyjna podlega sumowaniu z inną pomocą lub pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę, źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” w tabeli „E. Założenia RZS projekt” należy podać „szczegółowe dane do obliczenia przychodów będących efektem projektu. Dane te przenoszą się automatycznie do Rachunku zysków i strat dla projektu (tabela F)”. Oznacza to, że w powyższej tabeli trzeba podać ilość sprzedanych produktów/usług/towarów oraz ich cenę, na podstawie których wyliczana jest wartość przychodów, które zostaną osiągnięte ze sprzedaży produktów/usług/ wszelkich innych efektów projektu. By móc wytworzyć produkt/usługę/zaimplementować rozwiązanie, które będą efektami projektu niezbędne jest zrealizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przychody ze sprzedaży pojawią się po zakończeniu realizacji projektu a wartości wskaźników finansowych (NPV czy IRR) będą liczone m.in. na ich podstawie, dla okresu w którym Wnioskodawca będzie je osiągać. Sposób oszacowania tych danych (ilość sprzedanych produktów/usług/towarów oraz ich cenę) należy wskazać w części opisowej wniosku IX. OPŁACALNOŚĆ PROJEKTU I UZASADNIENIE JEGO REALIZACJI.

Arkusze „C. RPP bez projektu”, „G. RPP projekt” oraz „J. RPP suma” Tabel finansowych zawierające Rachunek przepływów pieniężnych (RPP) są wypełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzanych przez wnioskodawców w innych arkuszach Tabel, takich jak: Rachunek zysków i strat czy Bilans. Zatem, wskazane przez pola „Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” oraz „Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli” pobierają wartości z pozostałych tabel np. z arkusza, w którym zamieszczono Bilans (bez projektu/z projektem) lub Rachunek zysków i strat (bez projektu/z projektem). Konkretna formuła oraz komórki, z których pobrano wartości są widoczne po kliknięciu na komórkę z wartością. Powyższy sposób wyliczania wartości poszczególnych komórek w tabelach związanych z RPP jest automatyczny i identyczny dla wszystkich Wnioskodawców biorących udział w konkursie.

W ramach projektu za koszt kwalifikowalny mogą być uznane prace badawczo-rozwojowe wykonywane zarówno przez polską jednostkę badawczo-rozwojową, jak i partnera norweskiego.

Należy mieć przy tym na uwadze, że przez prace rozwojowe w ramach projektu rozumiemy „eksperymentalne prace rozwojowe”. Zgodnie z art. 2 pkt 86 rozporządzenia KE 651/2014 „eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstrowanie, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstrowania i walidacji.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Dodatkowo, w sytuacji zlecenia prac partnerowi norweskiemu, działania partnera powinny być spójne z zadaniami określonymi w projekcie umowy partnerskiej oraz powinny mieć znaczenie dla osiągnięcia planowanych celów i rezultatów projektu.

Jeśli zaś prace B+R zlecone zostaną polskiej jednostce badawczo-rozwojowej, a Wnioskodawca zadeklaruje współpracę z taką jednostką w ramach projektu oraz opisze jej zakres w części VIII. wniosku, możliwe jest uzyskanie do 2 pkt w ocenie.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową na podstawie art. 551 par. 5 KSH powoduje nabycie wszelkich praw i obowiązków wynikających z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli dokonano przekształcenia na podstawie powyższych przepisów Wnioskodawca w polu „Data rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym” powinien wpisać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Powinna być to data zgodna z pierwotnym dokumentem rejestrowym (CEIDG). Data w aktualnym dokumencie rejestrowym (KRS) będzie inna niż wpisana we wniosku jednak Wnioskodawca tą rozbieżność powinien wyjaśnić w polu „Opis działalności wnioskodawcy” a także zamieścić w nim wszelkie informacje o przekształceniu i zmianach w prowadzonej działalności.

Wydatek może zostać uznany za kwalifikowany jeżeli spełni warunki określone w dokumentacji programowej. Kategorią właściwą dla opisanego wydatku jako „koszty usługi rzecznika patentowego i opłat wnoszonych do urzędu patentowego w celu zgłoszenia patentowego wynalazku powstałego w ramach projektu” wydaje się być kategoria „Usługi wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji” ponieważ, zgodnie z „Instrukcją wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” wydatkami kwalifikowanymi w tej kategorii „będą wydatki związane z usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych certyfikatów i znaków jakości jak również koszt uzyskania samych certyfikatów i znaków jakości”. Nie mniej jednak za prawidłowe przyporządkowanie wydatku do kategorii odpowiedzialny jest Wnioskodawca a podstawą do analizy i oceny jest przedmiot projektu i informacje przedstawione we wniosku o udzielenie wsparcia. Wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z katalogiem określonym w Ogłoszeniu konkursu § 7.

Powyżej użyliśmy celowo sformułowań „może” oraz „wydaje się być” ponieważ to Wnioskodawca jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o udzielenie wsparcia natomiast w celu poprawnego jego przygotowania udostępnione zostały dokumenty programowe takie jak „Ogłoszenie konkursu”, „Kryteria wyboru projektów”, czy też „Instrukcja wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia”. PARP nie konsultuje poprawności przygotowanej dokumentacji, w tym wniosku o udzielenie wsparcia i nie dokonuje analizy poprawności przyporządkowania wydatków do określonych kategorii na etapie. Właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. Składając wypełniony wniosek Wnioskodawca bierze udział w konkursie, który ma na celu wyłonienie najwyżej ocenionych projektów, natomiast jednym z elementów oceny jest prawidłowe przyporządkowanie wydatków do kategorii. Konsultowanie poprawności wskazanych przez Wnioskodawcę informacji powodowałoby, że autorem treści wniosku nie jest Wnioskodawca a PARP. Dodatkowo naruszałoby to zasadę równego traktowania wszystkich Wnioskodawców. W przypadku błędnego przyporządkowania w trakcie oceny będzie możliwa poprawa w tym zakresie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o analizę dokumentów programowych, np. „Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” ponieważ to na ich podstawie oceniający będą weryfikować złożony wniosek.

Jeśli chodzi o informacje, związane ze świadczeniem usług transportowych i wynajmem statku (zg. z definicjami statków ujętymi na str. 57 Instrukcji wypełniania wniosku) z załogą lub bez załogi w Instrukcji wypełniania Wniosku na str. 57 jest zapis:

„W przypadku, gdy klientami przystani portowej, mariny będą wyłącznie klienci indywidualni nieprowadzący działalności transportowej, tj. żeglarze, kajakarze, płetwonurkowie, amatorzy sportów wodnych i osoby cumujące łodzie wynajęte bez załogi i nie są świadczone usługi portowe związane z transportem, nie jest możliwe sfinansowanie planowanej inwestycji w ramach pomocy na rzecz portów śródlądowych i wskazanej wyżej kategorii wydatków. W takim przypadku należy rozważyć, czy planowana inwestycja jest jedną z czterech rodzajów inwestycji początkowej (definicja inwestycji początkowej wskazana w opisie do sekcji XV wniosku) i czy spełnione są inne warunki udzielania pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, co daje możliwość sfinansowania planowanej inwestycji w ramach kategorii wydatków określonych pod nazwą: roboty i materiały budowlane oraz zakup nowych środków trwałych.”

W takim wypadku, wynajem z załogą – jest rozumiany jako wynajem statku klientom indywidualnym, nieprowadzącym działalności transportowej z obsługą (załogą), czyli osobą lub osobami posiadającymi właściwe uprawnienia/patent. Spełnia to definicję świadczenia usługi transportowej.

Wynajem bez załogi – to wynajem statku bez obsługi (czyli załogi).

Rozpatrując zapytanie w kontekście co będzie przedmiotem dofinansowania – czy miejsce przyjmowania statków (port przystań), czy projekt polegający na świadczeniu usługi, czyli usługa polegająca na wynajmie statku z załogą (obsługą) w celach rekreacyjnych jest uważana za transport należy wskazać, iż zakup łodzi w celu jej wynajmowania z załogą (obsługą) nie będzie uznany za kwalifikowany.

Osobną kwestią jest ustalenie czy port będzie przyjmował klientów indywidualnych czy świadczących usługi transportowe – za klientów indywidualnych uważamy osoby prywatne, które dla własnych celów pływają rekreacyjnie (niezależnie od tego czy mają uprawnienia czy nie).

 

redmine 76180

Zgodnie z Instrukcja do wniosku:

*Wydatki ponoszone przez wnioskodawców mogą zostać uznane za kwalifikowalne
w ramach pomocy na rzecz portów śródlądowych (art. 56 c rozporządzenia
651/2014) jeśli: *

*a) zostaną poniesione w portach świadczących usługi związane z transportem
(klienci portu lub przystani realizujący transport osób lub towarów - PKD -
podklasa 50.30.Z oraz podklasa 50.40.Z); *

*b) zostaną poniesione w związku z budową, wymianą, lub modernizacją
zdefiniowanej w rozporządzenia 651/2014 infrastruktury portowej lub
infrastruktury zapewniającej dostęp; oraz w związku z pogłębianiem *

*c) nie dotyczą kosztów zakładów produkcyjnych działających w porcie, biur
lub sklepów lub innych kosztów nie związanych z transportem; d) nie dotyczą
zdefiniowanej w rozporządzeniu 651/2014 suprastruktury portowej.*

* Jeśli koszty planowanej inwestycji spełniają powyższe warunki tj. w
przypadku gdy klientem w planowanej inwestycji portowej będą jednostki
pływające świadczących usługi transportowe (klienci portu lub przystani
realizujący transport osób lub towarów - PKD - 57 podklasa 50.10.Z,
50.20.Z, 50.30.Z; 50.40.Z) możliwe jest finansowanie infrastruktury
portowej i pogłębiania z pomocy na rzecz portów śródlądowych i kategorii w
ramach wydatków wskazanych we wniosku pod nazwą: Koszty planowania i
realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją
infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach
morskich lub śródlądowych, koszty pogłębiania.*

1. Czy wnioskodawca musi spełniać warunek posiadania klientów ze
wskazanymi wyżej PKD w momencie składania wniosku, czy po zrealizowaniu
projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie?
2. Czy zgodnie z brzmieniem powyższego zapisu wnioskodawca musi posiadać
„klientów” czyli minimum dwa podmioty posiadające ww. PKD?

Przekazuję poniżej odpowiedź na zadane przez Panią pytania dotyczące pomocy na porty.

 

Dokumentacja konkursowa nie określa warunków związanych z rodzajem działalności wnioskodawcy przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia, jednak w trakcie oceny merytorycznej wniosku będzie oceniane przygotowanie wnioskodawcy do realizacji projektu, w tym wiedza/doświadczenie w obszarze, którego dotyczy projekt. Zwracamy uwagę, że kwalifikowalność wydatków zależy przede wszystkim od tego, czy cała planowana inwestycja wpisuje się w cel schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”. Jeśli zatem cel projektu jest zgodny z celem schematu i dotyczy on świadczenia usług portowych związanych z transportem osób lub towarów, wydatek niezbędny do osiągnięcia tego celu będzie możliwy do sfinansowania w ramach pomocy na porty.

Przy planowaniu zakresu inwestycji należy pamiętać o tym, iż w przypadku, gdy klientami przystani portowej/ mariny będą wyłącznie klienci indywidualni nieprowadzący działalności transportowej, tj. żeglarze, kajakarze, płetwonurkowie, amatorzy sportów wodnych i osoby cumujące łodzie wynajęte bez załogi i nie są świadczone usługi portowe związane z transportem, nie jest możliwe sfinansowanie planowanej inwestycji w ramach pomocy na porty. W takim przypadku należy rozważyć, czy planowana inwestycja jest jedną z czterech rodzajów inwestycji początkowej (definicja inwestycji początkowej wskazana w opisie do sekcji XV wniosku) i czy spełnione są inne warunki udzielania pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, co daje możliwość sfinansowania tej inwestycji w ramach kategorii wydatków: Nabycie robót i materiałów budowlanych oraz Zakup nowych środków trwałych.

Przeznaczeniem pomocy na porty zgodnie z ogłoszeniem o konkursie (art. 7 wydatki kwalifikowane) jest finansowanie inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej stanowiącej część portu. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, iż celem omawianego rodzaju pomocy jest wzmocnienie sektora transportu morskiego i śródlądowego. W związku z tym wydatki ponoszone przez wnioskodawców mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach pomocy na rzecz portów śródlądowych (art. 56 c rozporządzenia 651/2014) jeśli:

 • zostaną poniesione w portach świadczących usługi związane z transportem (klienci portu lub przystani realizujący transport osób lub towarów - PKD - podklasa 50.30.Z oraz podklasa 50.40.Z);
 • zostaną poniesione w związku z budową, wymianą, lub modernizacją zdefiniowanej w rozporządzenia 651/2014 infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp; oraz w związku z pogłębianiem;
 • nie dotyczą kosztów zakładów produkcyjnych działających w porcie, biur lub sklepów lub innych kosztów nie związanych z transportem;
 • nie dotyczą zdefiniowanej w rozporządzeniu 651/2014 suprastruktury portowej.

Zgodnie z art. 2, pkt 157 rozporządzenia przytoczonym na str. 55 Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia „infrastruktura portowa" oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

Jeśli koszty planowanej inwestycji spełniają powyższe warunki, tj. w przypadku gdy klientem w planowanej inwestycji portowej będą jednostki pływające świadczących usługi transportowe (klienci portu lub przystani realizujący transport osób lub towarów - PKD - podklasa 50.10.Z, 50.20.Z, 50.30.Z; 50.40.Z) możliwe jest finansowanie infrastruktury portowej i pogłębiania z pomocy na rzecz portów śródlądowych i kategorii w ramach wydatków wskazanych we wniosku pod nazwą: Koszty planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, koszty pogłębiania.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje dopuszczalne jest przyznanie pomocy na marinę (port jachtowy), o ile spełnione są warunki udzielania pomocy, tj. w sytuacji, gdy projekt służy celom transportowym. Natomiast wskazane w zgłoszeniu przedsięwzięcie polegające na stworzeniu pływającej mariny wraz z restauracją nie spełnia warunków określonych w art. 56 c rozporządzenia 651/2014. Przedmiot inwestycji nie spełnia również definicji określonej dla infrastruktury portowej. Zgodnie z art. 2, pkt 157 rozporządzenia przytoczonym na str. 55 Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia „infrastruktura portowa" oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

W związku z tym należy rozważyć, czy planowana inwestycja jest jedną z czterech rodzajów inwestycji początkowej (definicja inwestycji początkowej wskazana w opisie do sekcji XV wniosku) i czy spełnione są inne warunki udzielania pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, co daje możliwość sfinansowania planowanej inwestycji w ramach kategorii wydatków określonych pod nazwą: nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie nowych środków trwałych. Zwracamy również uwagę, że wydatki w tym zakresie zostaną uznane za kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, w przypadku gdy klientami przystani portowej, mariny będą wyłącznie klienci indywidualni nieprowadzący działalności transportowej, tj. żeglarze, kajakarze, płetwonurkowie, amatorzy sportów wodnych i osoby cumujące łodzie wynajęte bez załogi i w marinie nie będą świadczone usługi portowe związane z transportem.

 

Informuję ponadto, iż prawidłowość przyporządkowania wydatków do kategorii będzie elementem oceny projektu, natomiast PARP nie przeprowadza konsultacji w powyższym zakresie – właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. W przypadku błędnego przyporządkowania kategorii wydatków w zakresie finansowym projektu w trakcie oceny wniosku będzie możliwa poprawa w tym zakresie.

 

Zgodnie § 3 ust.2 Ogłoszenia konkursu wskaźniki określone w projektach muszą przyczyniać się do osiągnięcia docelowych wartości wskaźników dla Programu, określonych w załączniku 3 do Ogłoszenia. Wnioskodawca nie jest zobowiązany przyczynić się do osiągnięcia w swoim projekcie wszystkich wskaźników określonych dla Programu, natomiast nie przyczynienie się do żadnego z nich (wskazanie wartości równych 0 w każdym ze wskaźników) spowoduje negatywną ocenę w kryterium: Przedmiot projektu jest zgodny z celami Programu oraz celami schematu. Wskaźniki określone we wniosku mają wynikać bezpośrednio z zakresu merytorycznego projektu i każdorazowo Wnioskodawca decyduje o wyborze wskaźników adekwatnych do charakteru projektu. Należy przy tym pamiętać, że projekty w schemacie innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich powinny dotyczyć zastosowania w przedsiębiorstwie lub wprowadzenia na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. W związku z tym Wnioskodawca powinien spełnić minimum jeden wskaźnik dot. innowacyjnych procesów/rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwie lub innowacyjnych produktów (usług)/procesów/rozwiązań wprowadzonych na rynek. Lista wszystkich wskaźników wraz z ich opisem wskazana jest w Instrukcji wypełniania wniosku w części XI. Wskaźniki.

Zgodnie z załącznikiem 5 Kryteria wyboru projektów w ramach oceny kryterium „Przedmiot projektu jest zgodny z celami Programu oraz celami schematu” ocenie podlegać będzie m.in. czy i w jakim stopniu cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku wskaźniki, które przyczyniają się do osiągnięcia docelowych wartości wskaźników dla Programu. Ocena w zakresie spełnienia tego kryterium ma charakter jakościowy, a nie ilościowy. W związku z tym wysokość punktacji w ramach tego kryterium będzie uzależniona od stopnia spełnienia wszystkich elementów składowych kryterium, w tym wskaźników.

Wyłącznie przekształcenie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych powoduje, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki działalności przekształcanej. Tym samym Wnioskodawca, który dokonał przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową na podstawie art. 551 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, dalej: KSH) nabywa wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że w powyższym przypadku historia działalności Wnioskodawcy będzie wykraczać poza datę wynikającą z dokumentu rejestrowego tj. 31.08.2021 r. Nowy numer NIP nadany po przekształceniu nie będzie stanowił przesłanki, która podważa kontynuację działalności Wnioskodawcy ponieważ zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 166), NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego z wyjątkiem przekształceń które nie dotyczą działalności gospodarczej. Wnioskodawca, rozumiany jako podmiot przed i po przekształceniu, spełni przywołany w pytaniu warunek formalny wówczas gdy zamknie przynajmniej jeden rok obrotowy trwający 12 miesięcy oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnie przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 20 000 EUR. Równocześnie podkreślamy, że weryfikacja warunków formalnych jest prowadzona przez oceniających na podstawie złożonego wniosku. Nie jest zatem możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące spełnienia warunku ponieważ za ocenę jego spełnienia będą odpowiadać oceniający weryfikujący dokumentację złożoną w konkursie. W przypadku przekształceń przedsiębiorstwa, należy mieć na uwadze spełnienie kryteriów wyboru, w tym kryterium formalnego projektu nr 2.: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach danego schematu, pkt 2: Czy "Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014?" - tj. po przekształceniu Wnioskodawca nadal musi pozostać posiadać status MŚP.

Na podstawie tak zadanego pytania nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kwalifikowalność zakupu środków transportu zależy od wielu elementów: od przedmiotu i zakresu projektu, przeznaczenia środków transportu oraz celowości i zasadności zakupu, także w kontekście wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań nie opisano co jest przedmiotem oferty skierowanej do klienta/klientów B2B. Dokumenty konkursowe należy czytać łącznie tj. ogłoszenie, kryteria wyboru projektów oraz wskazówki dot. poszczególnych wydatków zawarte w instrukcji. W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia zostały zawarte informacje dodatkowe odnoszące się do działalności wykluczonej (zgodnie z kryteriami wyboru projektów stanowiącymi zał. 5 do Ogłoszenia, przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia, jeśli projekt dotyczy działalności wykluczonej wymienionej w rozporządzeniu): 

Na podstawie art. 13 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, regionalna pomoc inwestycyjna udzielana w ramach programu "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" nie ma zastosowania do pomocy przeznaczonej dla sektora transportu i na związaną z nim infrastrukturę oraz dla sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz związaną z nim infrastrukturę, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych i programów regionalnej pomocy operacyjnej. W kontekście sektora transportu należy zwrócić uwagę, że do tego sektora zakwalifikowane są następujące rodzaje działalności związanej z transportem wodnym:

 • 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski. Podklasa ta obejmuje: przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowe lub pozarozkładowe; działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających, działalność promów, taksówek wodnych itp., wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).
 • 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
 • 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport pasażerski na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz z załogą w celach rekreacyjnych. Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów. Podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport towarów na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem statków transportu wodnego śródlądowego towarów, z załogą. Podklasa ta nie obejmuje: przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B, wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

Podsumowując, regionalna pomoc inwestycyjna (tj. wydatki określone w § 7 pkt. 1 ust. 1 ogłoszenia o konkursie) nie może być przyznana na działalność określoną pod numerami PKD wskazanymi powyżej, w tym na zakup środków transportu do realizacji takiej działalności.

Zgodnie z założeniami schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” o wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia. Firmy spełniające powyższe warunki mogą wnioskować o dofinansowanie opracowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

Wg art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88) wody dzielą się na wody powierzchniowe i podziemne. Natomiast wg art. 19 ustawy: „Wody, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych i wód morza terytorialnego, są wodami śródlądowymi”. Studnia wiercona (głębinowa) stanowi ujęcie wód podziemnych, służące do korzystania z tych wód. Pompa głębinowa jest urządzeniem do pobierania wody ze studni wierconej (głębinowej). Działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu studni i montowaniu pomp głębinowych jest działalnością w obszarze wód śródlądowych lub ich bezpośredniego otoczenia.

Zatem przedsiębiorca prowadzący wskazaną działalność działa w obszarze wód śródlądowych i jest uprawniony do udziału w konkursie "Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich".

Tak może, pod warunkiem że są one uzasadnione i celowe w kontekście projektu, ale również celów schematu oraz jeśli dany wydatek spełnia warunki uznania wydatku za kwalifikowany w ramach pomocy udzielanej na podstawie art. 38 rozporządzenia 651/2014, tj. pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną. Więcej informacji zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku w sekcji XII. Harmonogram rzeczowo-finansowy od strony 49. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, iż liczba kategorii wydatków, z których finansowane są zadania, uzależniona jest wyłącznie od potrzeb Wnioskodawcy. W konkursie nie istnieją ograniczenia, które określają konkretną liczbę wykorzystanych kategorii wydatków, pod warunkiem, że dany wydatek jest możliwy do sfinansowania w ramach przeznaczenia pomocy publicznej przypisanego do danego wydatku. Prawidłowość przyporządkowania wydatków do kategorii będzie elementem oceny projektu, i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie będzie możliwa poprawa i przeniesienie wydatku do innej właściwej kategorii, jeśli to będzie możliwe.

Wnioskodawca, który zgodnie z klasyfikacją PKD prowadzi działalność w obszarze produkcji energii elektrycznej, nie jest wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. Przede wszystkim badanie działalności wykluczonej dotyczy przedmiotu projektu a nie przeważającej działalności Wnioskodawcy. Jeśli te działalności są zbieżne wtedy mają zastosowanie wykluczenia, o których mowa w warunkach konkursu. Produkcja energii jest wykluczona z regionalnej pomocy inwestycyjnej, tj. wydatki nie mogą być przyporządkowane do kategorii o nazwach: nowe środki trwale, wartości prawne i niematerialne, roboty budowlane i materiały, natomiast w ramach innych kategorii wydatków można sfinansować inwestycję związaną z produkcją energii, jeśli dane wydatki są zasadne w kontekście projektu i celu schematu oraz jeśli dany wydatek spełnia wymagania przypisane do danej kategorii. Pomoc adresowana wprost do producentów energii na sprzedaż to pomoc na podstawie art. 41 rozporządzenia 651/2014 opisana w Instrukcji wypełniania wniosku w sekcji XII. Harmonogram rzeczowo-finansowy od strony 51.

Planowana inwestycja powinna być przede wszystkim zgodna z celem schematu „innowacje w obszarze wód morskich lub śródlądowych”. Na tak postawione pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ nie wiadomo jaki jest cel inwestycji. Katalog wydatków jest kwestią wtórną – nie chodzi o to z jakich kategorii wydatków będzie składał się projekt, ale czy jego cel i planowane rezultaty są zgodne z celem konkursu. Zatem, jeśli cel projektu jest zgodny z celem schematu i do jego osiągnięcia niezbędne jest zakupienie nowych środków trwałych i wartości prawnych i niematerialnych, to będą one uznane za kwalifikowane i tylko z nich może składać się kosztorys. Odrębną kwestią jest z jakiego rodzaju pomocy publicznej te wydatki można sfinansować jeśli przedmiotem projektu jest produkcja energii, która podlega pewnym ograniczeniom związanym z możliwością udzielania pomocy publicznej.

Zgodnie z założeniami schematu innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich o wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia, które w wyniku realizacji projektu wdrożą w przedsiębiorstwie innowacyjne procesy, produkty, usługi lub rozwiązania. Firmy spełniające powyższe warunki mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji polegającej na opracowaniu i wdrożeniu specjalistycznej podwodnej lampy do oświetlenia hodowli ryb morskich. Przedsięwzięcie w tym zakresie nie stanowi zgodnie z art. 5 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury, gdyż nie jest bezpośrednio związane z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi. W związku z powyższym wytworzony produkt będzie mógł również być sprzedawany do farm rybnych.

Podmiot norweski zajmujący się hodowlą ryb morskich może być partnerem w ramach projektu. Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie wyłącza możliwości zaangażowania partnera norweskiego w realizację projektu, którego przedmiot nie jest wykluczony z możliwości wsparcia zgodnie z wymogami konkursu.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenia wsparcia w przypadku projektów partnerskich wydatkami kwalifikowanymi są wydatki poniesione przez wnioskodawcę (beneficjenta), w tym na pokrycie kosztów robót budowlanych, usług lub dostaw realizowanych w ramach projektu przez partnera. W harmonogramie rzeczowo – finansowym należy uwzględnić koszty wskazane w umowie partnerstwa po stronie partnera, pod warunkiem, że kosztami realizacji działań partnera będzie obciążony Wnioskodawca. Nie będą uznane za wydatki kwalifikowane wydatki partnera poniesione przez niego samego (faktura wystawiona na partnera a nie na Wnioskodawcę).

Koszty związane z testowaniem lamp przez partnera mogą zostać uznane za kwalifikowalne, w sytuacji gdy będę uznane za niezbędne do wdrożenia nowego produktu na rynek. Wydatki w tym zakresie mogą zostać sfinansowane w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP, pomocy na prace rozwojowe lub pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności pod warunkiem spełnienia warunków dla określonej kategorii pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia nr 651/2014.

Jeśli wnioskodawca planuje współpracę z jednostką badawczo-rozwojową, należy wskazać we wniosku w jakim stopniu wnioskodawca przewidział w projekcie współpracę z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi, należy opisać charakter planowanej współpracy tj. jakie działania (prace rozwojowe) zostały zaplanowane do realizacji przez jednostkę badawczo-rozwojową. Wnioskodawca powinien określić rolę jednostki badawczo-rozwojowej w kontekście działań przewidzianych do realizacji w projekcie oraz zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Należy wskazać we wniosku, w jaki sposób współpraca z jednostką badawczo-rozwojową przyczyni się do opracowania i/lub wdrożenia innowacji w ramach projektu. Dokumentacja konkursowa nie przewiduje opisu konkretnych modeli współpracy i nie wskazuje preferowanych, co oznacza, że to od wnioskodawcy zależy szczegółowość opisu współpracy z jednostką. Należy zauważyć, że jakość współpracy z jednostką badawczo-rozwojową będzie podlegać ocenie, a projekt może uzyskać dodatkowe punkty, jednakże samo opisanie współpracy z jednostką badawczo-rozwojową w projekcie nie jest wystarczające do uznania kryterium za spełnione.
Nie należy wybierać jednostki przed złożeniem wniosku. We wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca zadeklaruje, czy w projekcie będzie brała udział jednostka badawczo-rozwojowa oraz przedstawi opis potencjalnej współpracy. Może wskazać potencjalne jednostki, z którymi planuje nawiązanie współpracy lub jednostki, uczelnie z którymi już współpracował jednak wyboru konkretnego podmiotu w tym zakresie może dokonać dopiero w okresie kwalifikowalności wydatków, w przypadku pozytywnej oceny projektu tj. najwcześniej po ogłoszeniu przez PARP listy projektów rekomendowanych do wsparcia.

Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej z 2018 r. niektóre koszty związane z wytwarzaniem energii można uznać za koszty kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (tj. jako wydatki związane z zakupem nowych środków trwałych w przypadku realizacji jednej z czterech form inwestycji początkowej), jeżeli spełnione są łącznie trzy następujące warunki:

 1. wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem projektu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii)
 2. zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante)
 3. w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja z OZE lub wysokosprawna kogeneracja (ale nie np. zasilanie silnikiem wysokosprężonym).

W związku z powyższym Wnioskodawca może zakwalifikować wydatki związane z wytwarzaniem energii zarówno do kategorii wydatków związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, jak i do kategorii wydatków związanych z regionalną pomocą inwestycyjną, tj. kategoria o nazwie: nowe środki trwałe. Ta druga sytuacja jest możliwa pod warunkiem, że wydatki spełniają powyższe warunki oraz że inwestycja, której częścią są wydatki na produkcję energii, dotyczy jednej z czterech form inwestycji początkowej. (W takim przypadku do wydatków związanych z wytwarzaniem energii nie będą miały zastosowania przepisy art. 41 rozporządzenia 651/2014).


Dodatkowe koszty inwestycji bezpośrednio związane z produkcją lub wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (art. 41 rozporządzenia 651/2014) ustala się w następujący sposób:

 • wydatki wyodrębnione - w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
 • wydatki referencyjne - w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne. Aby określić wartość wydatków kwalifikowanych należy zastosować wzór kalkulacji dodatkowych kosztów inwestycji stanowiący załącznik nr 8 do Ogłoszenia o konkursie i tak określone wydatki (w polu: Różnica nakładów pomiędzy instalacją referencyjną a instalacją planowaną (Koszty kwalifikowane) przenieść do Wniosku i wpisać w harmonogram rzeczowo –finansowy.
 • małe instalacje - w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska. W przypadku pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nieposiadającą instalacji referencyjnej będzie instalacja produkująca mniej niż 400 MWh rocznie.

Niezależnie od sposobu ustalania kosztów (wyodrębnione, referencyjne), kluczowe jest to, że pomoc może być udzielona tylko na pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji, niezbędnych do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, które są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska.
W celu określenia instalacji referencyjnej można posiłkować się kalkulatorem (http://ptez.pl/raporty), do którego odwołuje się załącznik nr 8 do Ogłoszenia o konkursie. Wyodrębnienie kosztów inwestycji w OZE jest podstawowym warunkiem rozpatrywania wydatku w kategoriach danego przeznaczenia pomocy. Trzeba określić koszty instalacji OZE. Natomiast wartość dofinansowania należy określić z uwzględnieniem instalacji referencyjnej.

Tak, Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą w obszarze PKD 50.30.Z (wykluczonym ze wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej), którego przedmiotem projektu byłyby działania objęte finansowaniem z pomocy innej niż regionalna pomoc inwestycyjna, będzie mógł ubiegać się o wsparcie.

Zwrot dofinansowania, w tym jego przesłanki i warunki, został szczegółowo opisany w par. 19 umowy o udzielenie wsparcia. W powyższym paragrafie nie zamieszczono przesłanki, która nakazywałaby zwrot dofinansowania w przypadku różnicy pomiędzy faktycznie osiągniętymi wynikami finansowymi a prognozami zamieszczonymi w załączniku do wniosku. Prognozy finansowe powinny zostać przeprowadzone na podstawie rzetelnych, posiadanych przez Wnioskodawcę informacji. Zwracamy uwagę, że prognozy mogą różnić się od przyszłych, realnie osiągniętych wyników finansowych jednak w momencie składania wniosku Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia informacji finansowych na podstawie obliczeń dokonanych w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku „przedstawione prognozy muszą opierać się na realnych założeniach oraz wynikach analiz lub ewentualnie przeprowadzonych badaniach, w szczególności dotyczących wielkości popytu i sprzedaży. Prognozy muszą być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje”. Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzonej analizy finansowej oraz założeń poczynionych przez Wnioskodawcę w celu oszacowania przyszłych wyników finansowych powinny być opisane w polu „Szczegółowe założenia do prognoz finansowych (tabele finansowe) załączonych do wniosku o udzielenie wsparcia”. Dodatkowo prawidłowość i realność danych zawartych w tabelach finansowych załączonych do wniosku będzie elementem oceny ze strony ekspertów oceniających wniosek.

Podstawowym dokumentem stanowiącym o warunkach udzielania wsparcia jest Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami. W § 5 ogłoszenia (kwalifikowalność wnioskodawcy) wskazano warunki jakie musi spełnić Wnioskodawca w tym warunek uzyskania minimalnych przychodów ze sprzedaży, które wynoszą 20 tys EUR zgodnie z przelicznikiem wskazanym również w tym paragrafie (ust.3). Ogłoszenie zawiera również przypis nr 3 do § 5 wskazujący, że przez  przychody ze sprzedaży należy rozumieć: Przychody netto ze sprzedaży towarów, usług lub robót. Wartość ta musi być taka sama jak wartość wpisana tabeli finansowej stanowiącej załącznik do wniosku (tabela B – Zysk i straty bez projektu). W związku z powyższym, niezależnie od prowadzonej księgowości należy podać dane za 3 ostatnie lata 2021-2020-2019. Ponadto Ogłoszenie nie nakłada żadnych dodatkowych warunków jeśli chodzi o przychody z wybranej wyodrębnionej działalności.

Odnosząc się do zapisów Instrukcji wypełniania wniosku w tym względzie wskazano, że chodzi o limit wartości przychodów w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” a nie, że przychody mają dotyczyć działalności w obszarze wód.

Projekt nie może obejmować tylko opracowania produktu/usługi/technologii lub rozwiązania, musi obejmować co najmniej zastosowanie opracowanego rozwiązania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub wprowadzenie na rynek nowej usługi/technologii lub produktu. Etap opracowania może być realizowany w ramach prac rozwojowych (kategorie wydatków) lub zlecenia usług doradczych polegających na opracowaniu. Należy odróżnić kategorie wydatków od rezultatów końcowych projektu. rezultatem końcowym musi być zastosowanie w praktyce (wdrożenie) opracowanego rozwiązania lub wytworzenie gotowego do sprzedaży produktu, rozwiązania, technologii lub usługi. Wskazana komercjalizacja opracowanej technologii poprzez sprzedaż licencji będzie wprowadzeniem na rynek opracowanej technologii. Należy jednak pamiętać że zadania w projekcie i wszystkie wydatki mają wskazywać jednoznacznie że opracowana technologia w wyniku projektu będzie gotowa do wdrożenia - nie będzie to tylko wersja testowa wymagająca dalszych prac bez gotowości do sprzedaży.

Tak, należy opisać we wniosku Uzasadnienie zdolności wnioskodawcy do sfinansowania projektu, tj. wskazać, jakie zasoby finansowe służące do sfinansowania realizacji projektu posiada wnioskodawca. Jeżeli wnioskodawca do realizacji projektu potrzebuje zewnętrznych źródeł finansowania, należy dokładnie opisać je w tym polu, w tym opisać warunki pozyskania planowanego finansowania zewnętrznego. Jeżeli Wnioskodawca wskaże posiadaną promesę, na etapie merytorycznej oceny wniosku może zostać poproszony przez ekspertów oceniających wniosek o jej przedstawienie. W przypadku zakwalifikowania projektu do wsparcia, na etapie składania dokumentów do umowy należy przedstawić dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia, np. umowę kredytu lub umowę pożyczki. W przypadku finansowania projektu ze źródeł zewnętrznych innych niż kredyt bankowy lub pożyczka leasingowa należy dołączyć również dokumenty finansowe pożyczkodawcy.

Na podstawie tak zadanego pytania nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kwalifikowalność zakupu środków transportu zależy od przedmiotu projektu, przeznaczenia środków transportu oraz celowości i zasadności zakupu. Dokumenty konkursowe należy czytać łącznie tj. ogłoszenie, kryteria wyboru projektów oraz wskazówki dot. poszczególnych wydatków zawarte w instrukcji. W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia zostały zawarte informacje dodatkowe odnoszące się do działalności wykluczonej (zgodnie z kryteriami wyboru projektów stanowiącymi zał. 5 do Ogłoszenia, przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia, jeśli projekt dotyczy działalności wykluczonej wymienionej w rozporządzeniu):

Na podstawie art. 13 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, regionalna pomoc inwestycyjna udzielana w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” nie ma zastosowania do pomocy przeznaczonej dla sektora transportu i na związaną z nim infrastrukturę oraz dla sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz związaną z nim infrastrukturę, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych i programów regionalnej pomocy operacyjnej.

W kontekście sektora transportu należy zwrócić uwagę, że do tego sektora zakwalifikowane są następujące rodzaje działalności związanej z transportem wodnym:

50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski. Podklasa ta obejmuje: przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowe lub pozarozkładowe; działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających, działalność promów, taksówek wodnych itp., wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).

50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport pasażerski na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz z załogą w celach rekreacyjnych. Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.

50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów. Podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport towarów na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem statków transportu wodnego śródlądowego towarów, z załogą. Podklasa ta nie obejmuje: przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B, wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

Podsumowując, regionalna pomoc inwestycyjna (tj. wydatki określone w § 7 pkt. 1 ust. 1 ogłoszenia o konkursie) nie może być przyznana na działalność określoną pod numerami PKD wskazanymi powyżej, w tym na zakup środków transportu do realizacji takiej działalności.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku środków transportu przeznaczonych do realizacji ww. działalności wykluczonych, kwalifikowane mogą być dodatkowe koszty inwestycji służące zmniejszeniu wpływu danego środka transportu na środowisko, w ramach pomocy na ochronę środowiska.

W przypadku innego przedmiotu działalności, której dotyczy projekt, wydatki na środki transportu mogą być uznane za kwalifikowane, jeśli spełnią ogólne warunki opisane w kryterium wyboru projektów dotyczącym kwalifikowalności wydatków, tj. będą racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celów projektu i celów schematu.

W konkursie "Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" z ubiegania się wsparcie nie są wykluczone podmioty, których przedmiotem przeważającej działalności jest rybołówstwo, pod warunkiem że jednocześnie projekt złożony w konkursie nie będzie dotyczył rybołówstwa lub akwakultury.

Według kryterium wyboru projektów nr 1: „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych” sprawdzeniu podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w § 2 ust 2 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

Zatem liczy się kod PKD przedmiotu projektu, a nie kod działalności (np. przeważającej) przedsiębiorcy ujawniony w CEiDG lub KRS. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt, nie musi być ujawniony w dokumencie rejestrowym. Jeśli ww. PKD są tożsame tj. przedmiot projektu dotyczy również rybołówstwa, to będzie on wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia.

Szerzej omówiono te zagadnienia w „Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia” w części „Numer standaryzowanej klasyfikacji przemysłowej (NACE) dotyczący przedmiotu projektu” na stronach od 7 do 8.

Tak, we wniosku, w ramach zadań zawartych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, można łączyć różne kategorie wydatków. Wnioskodawca może utworzyć projekt składający się z różnych zadań finansowanych w ramach dowolnie wybranych kategorii wydatków. Liczba kategorii wydatków, z których finansowane są zadania uzależniona jest wyłącznie od potrzeb Wnioskodawcy natomiast w konkursie nie istnieją ograniczenia, które określają konkretną liczbę wykorzystanych kategorii wydatków, pod warunkiem że dany wydatek jest możliwy do sfinansowania w ramach przeznaczenia pomocy publicznej. Równocześnie podkreślamy, że każdy wydatek powinien być zgodny z przyporządkowaną do niego kategorią natomiast w projekcie nie powinny być zawarte wydatki, których Wnioskodawca nie może przyporządkować do żadnej z dostępnych kategorii wydatków. Prawidłowość przyporządkowania wydatków do kategorii będzie elementem oceny projektu natomiast PARP nie przeprowadza konsultacji w powyższym zakresie – właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. Zachęcamy do analizy dokumentów konkursowych w tym Ogłoszenia konkursu oraz Instrukcji wypełniania wniosku, w której zawarto informacje dotyczące dostępnych kategorii wydatków.

Zgodnie z Umową Programu, w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich wsparcie udzielane jest na opracowanie, komercjalizację i zastosowanie innowacyjnych produktów, technologii, procesów lub rozwiązań w ww. obszarze. Wspierane inwestycje mogą dotyczyć optymalizacji produkcji, automatyzacji, zwiększenia trwałości i niezawodności procesów oraz wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań.

W tym obszarze wspierane będą również projekty innowacyjne, mające wpływ na redukcję zanieczyszczeń, jak na przykład systemy zbierania i przetwarzania odpadów ze statków, inwestycje w przyjazne dla środowiska źródła zasilania statków, inwestycje w lepsze gospodarowanie odpadami portach, a także poprawa efektywności energetycznej i redukcja zanieczyszczeń.

 Przykłady projektów wpisujących się w cele schematu przedstawiono na stronie: Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - PARP - Centrum Rozwoju MŚP, w zakładce „Sukcesy beneficjentów”.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w polu „Okres realizacji projektu” „należy podać okres, w którym planowane jest rozpoczęcie oraz zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu”. Oznacza to, że Wnioskodawca powinien podać zakres dat zbieżny z datami realizacji zadań – data początkowa (Okres realizacji projektu „od”) powinna pokrywać się z początkową datą pierwszego zadania w projekcie natomiast data końcowa projektu (Okres realizacji projektu „do”) powinna być zbieżna z końcową datą ostatniego zadania w projekcie. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, w przypadku gdyby projekt został rekomendowany do dofinansowania zostanie sporządzony harmonogram płatności w tym terminy składania okresowych wniosków o płatność i sprawozdań. Nie jest możliwe zaplanowanie zakończenia projektu 12 m-cy po zrealizowaniu ostatniego zadania. Jeśli w trakcie realizacji projektu pojawią się przesunięcia, będzie to podlegało analizie i będą zawierane aneksy do umowy ws projektu.

Należy podać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na uzasadnienie samego wydatku jak i jego wysokości. Zgodnie z Instrukcją wydatki należy określić „w sposób przejrzysty, racjonalny i uzasadniony do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania”. W przypadku sprzętu należy podać dane techniczne urządzenia, które mogą mieć wpływ na wysokość danego kosztu. Miejsce na te informacje znajduje się w polach dotyczących „Opis kosztu w danej kategorii”.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w części Zakres finansowy „należy opisać koszty jakie zostaną poniesione w ramach każdego z zadań wraz z podaniem kwot w ramach poszczególnych kategorii wydatków niezbędnych dla danego zadania. Wydatki należy przyporządkować do danego zadania, które zostało opisane wyżej w tabeli .” Parametry sprzętu w tym pełne uzasadnienie wydatku należy podać w polu „Opis kosztu w danej kategorii/podkategoria kosztów”. Koszty sprzętów należy opisać zgodnie z instrukcją podając wszelkie informacje, które uzasadniają poniesienie wydatku w określonej kwocie oraz jego związek z projektem. Zgodnie z Instrukcją „wydatkami kwalifikowalnymi są w szczególności wydatki dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i uzasadniony do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania”. Kategorie kosztów są wymienione w części, którą Pani opisuje. Podkategoriami są poszczególne koszty dotyczące ochrony środowiska, ale one również są wymienione w liście rozwijanej pola „Kategoria kosztów”. Należy zatem wybrać z listy rozwijanej kategorię kosztu do której przyporządkowany będzie dany zakup, np. komputer – kategoria: środki trwałe, oprogramowanie – kategoria – wartości niematerialne i prawne.

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) ma formułę w 10 roku prognozy będzie to jedna liczba, wyliczona automatycznie na podstawie wcześniej wypełnionych danych w polach białych. Analogicznie automatycznie liczy się NPV. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) z inwestycji będzie to jedna liczba bez znaczenia czy prognoza będzie sporządzona dla 3 , 5, 7 lat i będzie widoczna w komórce P.28 w zakładce K. Co do pytania dotyczącego opisania wskazanych automatycznych wyliczeń Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku w polu: szczegółowe założenia do tabel finansowych komentarz do tabel wskazując jakie przyjął założenia (jakie ceny, jakie prognozy, jakie koszty itd.) które spowodowały wskazane w tabelach wskaźniki.

Wnioskodawca zaznaczył, że MA możliwość odzyskania VAT to automatycznie w Harmonogramie (sekcja XII) w polu „w tym VAT” wartości nie mogą być wyższe niż 0. Jeśli zaznaczył że NIE MA możliwości odzyskania VAT to pola „w tym VAT” mogą być wyższe do 0 co oznacza że VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym. Jeśli Wnioskodawca tylko w niektórych przypadkach MA lub NIE MA możliwości odzyskania VAT należy wybrać opcję „częściowo” i wtedy w Harmonogramie możliwe będzie zarówno wpisanie 0 w polu „ tym VAT” jak i wartość większą od 0 (wtedy w danej kategorii wydatku VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym, jeśli tego VATu nie można odzyskać).

Do wyliczenia należy stosować ceny stałe zgodnie z wskazówkami zawartymi w Instrukcji. Arkusz K. Wskaźniki finansowe komórka C55 wypełnia się automatycznie po zasileniu danymi wymaganych formułą w poprzednich arkuszach.

Tabele finansowe należy sporządzić zgodnie z wskazówkami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku. Ww. dokumencie na wstępie informacji dotyczących sposobu uzupełnienia tabel finansowych wskazano, że „Tabele finansowe” powinny zostać wypełnione zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodne z zapisami instrukcji dotację należy wykazać przy użyciu metody przychodowej, w sposób określony w cytowanym przez panią fragmencie Instrukcji. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych otrzymane dotacje, bez względu na ich cel, stanowią bezzwrotne pozyskanie obcego źródła finansowania. Wpływy z tytułu dotacji ujmuje się w Rachunku przepływów pieniężnych (dalej: RPP) jako przepływy z działalności operacyjnej, jeżeli dotacje te służą podstawowej działalności operacyjnej podmiotu. W pozostałych przypadkach wpływy z tytułu dotacji wykazuje się jako przepływy z działalności finansowej w pozycji „Inne wpływy finansowe”. Wykorzystanie przyznanych dotacji wykazuje się w RPP jako wydatek zaliczany do odpowiedniego rodzaju działalności (operacyjnej lub inwestycyjnej), zgodnie z przeznaczeniem dotacji. W przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej w pozycji „Inne korekty” wykazuje się między innymi korekty: dotacje w roku ich otrzymania, jeżeli zostały w całości, z pominięciem rozliczeń międzyokresowych przychodów, odniesione na wynik finansowy bieżącego okresu (minus). Należy się zgodzić, iż opracowane Tabele finansowe nie odzwierciedlają prezentacji dotacji w Rachunku Przepływów pieniężnych przy użyciu metody przychodowej. Jednak, bez względu na sposób prezentacji ostateczna wartość przepływów pieniężnych pozostaje taka sama. Zmiana będzie widoczna w przepływach pieniężnych netto z działalności finansowej oraz w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Z uwagi na powyższe można sytuację tę opisać w samym wniosku, sekcja IX Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji, pole: Szczegółowe założenia do prognoz finansowych.

Arkusze dot. wyliczenia NPV, dzięki wprowadzonym formułom liczą się same, po wprowadzeniu danych do arkuszy wcześniejszych. Tabele są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców, niezależnie od zasad prowadzenia księgowości. Należy wskazać prognozy dotyczące przychodów i zysków na podstawie dotychczasowych faktycznych danych finansowych oraz przewidywanych prognoz. Założenia do tabel finansowych należy przedstawić we Wniosku w sekcji dot. Opłacalności projektu. Pole: Założenia do tabel finansowych

Arkusze dot. NPV liczą się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych we wcześniejszych arkuszach, zatem arkusze dot. NPV zostaną zapełnione danymi na tyle lat na ile we wcześniejszych arkuszach zostaną wypełnione dane. Jeśli przedsiębiorca chce wykazać NPV w okresie 10 lat, to konieczne jest wprowadzenie danych w arkuszach poprzedzających arkusz K na okres 10 lat.

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku (Tabela Wskaźniki finansowe) Wskaźnik NPV należy obliczyć wyłącznie dla projektu, którego dotyczy wniosek. Wskaźnik NPV należy wyliczyć zgodnie ze wskazówkami zawartymi w arkuszu. Obliczając wskaźnik NPV należy: - prognozę sporządzić w cenach stałych, - przyjąć 5% stopę dyskonta, - w obliczeniach nie należy uwzględniać wpływów z dotacji, nakładów odtworzeniowych oraz wartości rezydualnej, - NPV należy wyliczyć dla okresu używalności środków trwałych nabywanych w ramach projektu jednak w okresie nie dłuższym niż 10 lat, - w pierwszym roku projekcji nie należy dyskontować nakładów inwestycyjnych. W przypadku wykazania wskaźników w dłuższym okresie czasu niż 10 lat nie jest możliwe wykonanie tego w ramach aktualnych arkuszy jednak dopuszczalne jest dodanie dodatkowego arkusza i przy zastosowaniu tych samych reguł przedstawienie Wskaźników w dłuższym okresie czasu. Należy przedstawić szczegółowe założenia do przyjętych wyliczeń we wniosku o wsparcie w sekcji IX Opłacalność i znaczenie realizacji projektu pole: Szczegółowe założenia do tabel finansowych. Jednocześnie należy dodatkowo uzasadnić dodanie tabeli z dłuższym okresem odniesienia uwzględniając nie tylko przychody, ale inne koszty związane z długim użytkowaniem infrastruktury (np. konserwacji) lub nakłady odtworzeniowe na inne urządzenia wspomagające, które nie będą mogły pracować tyle lat bez wymiany. Dodatkowo powinny być opisane ryzyka związane również z dłuższym okresem planowania.

Wnioskodawca samodzielnie podejmuje decyzję o kwalifikacji danych wydatków do odpowiedniej kategorii kierując się wskazówkami zamieszczonymi w Instrukcji wypełniania wniosku oraz mając na uwadze kryteriami wyboru projektów w zakresie kwalifikowalności wydatków. W świetle wyrywkowej informacji wskazanej w pytaniu nie jest możliwe jednoznaczne określenie czy taki wydatek w postaci robót budowlanych dotyczących budowy budynku mieszkalnego jest możliwy do uznania za kwalifikowany i w jakiej wartości procentowej. Na etapie oceny będzie analizowany pełen zakres rzeczowo – finansowy projektu w tym posiadane już pozwolenia na budowę i ich treść, jeśli to będzie konieczne do oceny projektu – zarówno w zakresie ustalenia kwalifikowalności wydatków jak i stopnia przygotowania projektu w tym ryzyk z nim związanych. Wydaje się, że przyjęcie na etapie planowania wydatków założenia, że przeznaczenie budynku zostanie zmienione (co jest działaniem przyszłym, niepewnym zależnym od decyzji administracyjnych i przepisów prawa budowlanego) i przyporządkowanie proporcji 90% kosztów związanych z częścią użytkową i 10 % z częścią mieszkalną będzie założeniem nieprawidłowym. Należałoby planować wydatki (w kontekście wydatków podlegających dofinansowaniu, bo wydatki ogółem należy podać zgodnie z rzeczywistymi wydatkami danego projektu) zgodnie z obecnym przeznaczeniem wskazanym w pozwoleniu na budowę. W każdym przypadku należy przyjąć jasne kryteria kwalifikowania danej części wydatku oraz uzasadnić przyporządkowanie danej części jako rzeczywiście związanej i niezbędnej do wdrożenia usługi a także określić przejrzystą metodę weryfikacji takiego a nie innego procentowego zaangażowania danych kosztów w kontekście realizacji projektu. Ponadto należy pamiętać o postanowieniach umowy ws. projektu określającej okres trwałości dot. nieruchomości, w której prowadzone są prace budowlane a także zakaz ustanowienia jakichkolwiek obciążeń na danej nieruchomości w postaci np. hipoteki.

W wypełnianiu wniosku proszę posiłkować się Instrukcją wypełniania wniosku. Zgodnie z instrukcją: Wartość wydatków należy podać w podziale na kwoty wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych. Kwoty wydatków uwzględniane w polach „wydatki ogółem” muszą dotyczyć kwot brutto planowanych wydatków (tj. łącznie z VAT, jeśli w przypadku danego wydatku kwota brutto będzie podwyższona o kwotę VAT). Kwoty wydatków uwzględniane w polach „wydatki kwalifikowalne” powinny dotyczyć kwot netto (tj. bez VAT) w przypadku wnioskodawców, którzy mają możliwość odzyskania VAT albo kwot zawierających VAT w przypadku wnioskodawców, dla których VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym. Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, może wnioskować o refundację części lub całości poniesionego w ramach projektu podatku VAT i zaliczyć go do wydatków kwalifikowalnych. W takim przypadku powinien odzwierciedlić kwotę podatku VAT w polu „W tym VAT”. W pozostałych przypadkach pola „w tym VAT” nie należy wypełniać. Pole „% dofinansowania” wylicza się automatycznie na podstawie pól „Dofinansowanie” oraz „Wydatki kwalifikowalne”.

Można. Aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego dokonuje Beneficjent w ramach realizacji umowy ws projektu na etapie realizacji i na etapie rozliczania.

Czasowe zawieszenie działalności nie będzie rozpatrywane jako zaprzestanie działalności tylko jako czasowe jej ograniczenie w związku z tym sam fakt zawieszenia działalności nie będzie miał wpływu na spełnienie warunku kwalifikowalności Wnioskodawcy.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku „mała instalacja” jest określona następującą definicją: „małe instalacje - w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska. W przypadku pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nieposiadającą instalacji referencyjnej będzie instalacja produkująca mniej niż 400 MWh rocznie”. Oznacza to, że pierwszym warunkiem dotyczącym małej instalacji jest wielkość produkcji energii elektrycznej. W odniesieniu do mocy Instrukcja zawiera następujące odniesienie: „Zgodnie z dokumentem pt. „Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej”. do którego odnosi się treść załącznika nr 8 do Ogłoszenia konkursu „Wzór kalkulacji dodatkowych kosztów inwestycji (pomoc na ochronę środowiska)” w odniesieniu do instalacji referencyjnej dla produkcji energii elektrycznej z OZE „najmniejszą analizowaną instalacją referencyjną był układ z jednym silnikiem gazowym o mocy 0,4 MWe. W mniejszych zakresach mocy komercyjnie i powszechnie silniki gazowe występują od mocy 0,05 MWe z produkcją na poziomie 400 MWh/r. W związku z tym przyjęto granicę 0,05 MW lub 400 MWh/r jako minimalną wielkość źródła OZE, poniżej której nie występuje instalacja referencyjna”. Należy zauważyć, iż kalkulator inwestycji referencyjnej udostępniony pod podanym powyżej adresem uniemożliwia wpisanie wartości niższej niż 400 MWh w polu ”. Oznacza to, że drugą z przesłanek jest moc instalacji, która została określona na minimalnym poziomie 0,05MW co jest równe 50 kw. W opisywanym  przykładzie nawet jedna instalacja (o mocy 70 kw) będzie instalacją, co do której należy podać inwestycję referencyjną. Jednak bardziej istotną przesłanką jest wartość produkowanej energii gdzie roczna wartość musi wynosić co najmniej 400 MWh. Jest to minimalna wartość, poniżej której kalkulator inwestycji referencyjnych uniemożliwia wpisywanie wartości.

Nie jest możliwe wskazanie lokalizacji projektu jako „wirtualne biuro” ponieważ miejsce realizacji projektu ma znaczenie m.in. dla określenia intensywności dofinansowania w przypadku zakupu środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych oraz prac budowlanych i materiałów. Brak wskazania miejsca realizacji projektu spowoduje brak możliwości określenia dopuszczalnej intensywności pomocy i ostatecznie brak technicznej możliwości złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku przez lokalizację projektu należy rozumieć miejsce, w którym projekt będzie wdrażany (prowadzone będą prace inwestycyjne). W przypadku, gdy charakter projektu wymaga instalowania lub umieszczania zakupionych rzeczy w różnych miejscach prowadzonej działalności (miejscowościach, gminach, powiatach, województwach) należy uznać, że głównym miejscem realizacji projektu jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu widzenia celu realizacji projektu część. W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako główną lokalizację uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania. Podobnie należy przyjąć w przypadku projektów, gdzie zakupem będą tylko wartości prawne i niematerialne w postaci np. oprogramowania oraz zakup usług doradczych polegających na opracowaniu innowacji (w tym prace rozwojowe dotyczące tworzenia aplikacji jeśli to będzie przedmiotem projektu) jako główną lokalizację należy uznać lokalizację siedziby wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania. Ponadto zgodnie z § 12. Umowy w sprawie projektu (wzór dostępny na stronie internetowej w ramach dokumentacji konkursowej) w projekcie, w którym udzielana jest regionalna pomoc inwestycyjna, Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania inwestycji w regionie otrzymującym pomoc przez co najmniej 5 lat od rozliczenia projektu. Nie wyklucza to wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej w tym okresie w regionie otrzymującym pomoc. W przypadku projektów, w których kwalifikowalna jest cena zakupu środka trwałego, Beneficjent zobowiązany jest przez okres 5 lat od rozliczenia projektu: zachować własność oraz wykorzystywać środek trwały na cele projektu, ubezpieczać środek trwały na wypadek jego utraty lub zniszczenia oraz przeznaczać odpowiednie środki na jego serwisowanie i funkcjonowanie.

Intensywność dofinansowania jest związana z miejscem realizacji inwestycji tylko w przypadku wydatków finansowanych zgodnie z regionalną pomocą inwestycyjną. Wydatki związane z pracami badawczymi, w tym wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy oraz wydatki związane z usługami doradczymi finansowane są zgodnie z innymi rodzajami pomocy publicznej o stałej intensywności wskazanej w Ogłoszeniu konkursu § 11. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku przez lokalizację projektu należy rozumieć miejsce, w którym projekt będzie wdrażany (prowadzone będą prace inwestycyjne). W przypadku, gdy charakter projektu wymaga instalowania lub umieszczania zakupionych rzeczy w różnych miejscach prowadzonej działalności (miejscowościach, gminach, powiatach, województwach) należy uznać, że głównym miejscem realizacji projektu jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu widzenia celu realizacji projektu część. W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako główną lokalizację uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania. Podobnie należy przyjąć w przypadku projektów, gdzie zakupem będą tylko wartości prawne i niematerialne w postaci np. oprogramowania, licencji jako główną lokalizację należy uznać lokalizację siedziby wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania. W przypadku wydatków inwestycyjnych, dla których intensywność dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna oraz wydatki finansowane w ramach pomocy na ochronę środowiska) jako właściwa intensywność zostanie uznana intensywność właściwa dla tej lokalizacji projektu (jeśli jest tych lokalizacji więcej niż jedna), która będzie miała określony najniższy dopuszczalny pułap pomocy. Ponadto zgodnie z § 12. Umowy w sprawie projektu (wzór dostępny na stronie internetowej w ramach dokumentacji konkursowej) w projekcie, w którym udzielana jest regionalna pomoc inwestycyjna, Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania inwestycji w regionie otrzymującym pomoc przez co najmniej 5 lat od rozliczenia projektu. Nie wyklucza to wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej w tym okresie w regionie otrzymującym pomoc. W przypadku projektów, w których kwalifikowalna jest cena zakupu środka trwałego, Beneficjent zobowiązany jest przez okres 5 lat od rozliczenia projektu: zachować własność oraz wykorzystywać środek trwały na cele projektu, ubezpieczać środek trwały na wypadek jego utraty lub zniszczenia oraz przeznaczać odpowiednie środki na jego serwisowanie i funkcjonowanie. Podsumowując nie ma zakazu wskazania miejsca realizacji inwestycji jako wynajęte biuro w nowej lokalizacji (Lubin), która jest inna od głównej siedziby oraz dwóch oddziałów, jednakże musi to być uzasadnione i spełnione muszą być wszystkie powyższe warunki. Prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym będzie przedmiotem oceny, na podstawie wszystkich informacji zawartych we wniosku, pełnej listy zadań oraz zaplanowanych wydatków a także faktycznego zaangażowania Wnioskodawcy w realizację projektu we wskazanej we wniosku lokalizacji. W tym kontekście również nieuzasadnionego wskazania lokalizacji w celu otrzymania wyższego dofinansowania.

Tak, posiadanie środków należy wykazać we wniosku o udzielenie wsparcia, w części XIV Źródła finansowania wydatków. Zdolność do sfinansowania projektu, nie tylko części wkładu własnego, ale płynnej realizacji projektu do momentu zakończenia inwestycji jest przedmiotem oceny merytorycznej zgodnie z załącznikiem nr 5 – Kryteria wyboru projektów.

Wnioskodawca wykazuje posiadane środki poprzez wpisanie ich w odpowiednie pole wniosku, a także na podstawie opisu zawartego w założeniach do tabel finansowych oraz poprzez wypełnienie tabel finansowych np. w zakresie posiadanych środków bieżących, planowanych przychodów ze sprzedaży oraz zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Z informacji zawartych w pytaniu nie wynika, że przedsiębiorca prowadzi działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia. Wnioskodawca powinien we wniosku udowodnić, że jego działalność i planowany do realizacji projekt jest ściśle związany z wodami morskimi, śródlądowymi lub ich bezpośrednim otoczeniem, żeby możliwe było potwierdzenie kwalifikowalności wnioskodawcy i jego projektu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”. Odnosząc się do zakresu wskazanego w pytaniu należy stwierdzić, że działalność wnioskodawcy dotycząca przenośników taśmowych – żeby kwalifikować się do omawianego schematu – musiałaby być działalnością dedykowaną stoczniom, niemożliwa do wdrożenia poza stoczniami i rozwijana wyłącznie z intencją przemysłu stoczniowego. Wówczas mogłaby zostać uznana za działalność w bezpośrednim otoczeniu wód morskich lub śródlądowych.

Wspomniane wytyczne dotyczą działań/inwestycji realizowanych w ramach dofinansowania z funduszy europejskich, w tym kontekście nie będą one dokumentem obowiązującym w Programie „Rozwój Przedsiębiorczości i innowacje” który jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 -2021. W opisanym przypadku projektu, którego przedmiotem będzie wdrożenie nowego procesu i w wyniku jego wdrożenia w przedsiębiorstwie zostaną wygenerowane oszczędności należałoby raczej w tabelach finansowych w zakresie danych historycznych i bieżących przedstawić dane strumienie pieniężne z dotychczasowej działalności tj. aż do momentu wdrożenia projektu oraz od momentu wdrożenia i osiągania korzyści z tyt. projektu należy tą część działalności, której dotyczy projekt (inwestycja) przenieść do zakładek „dla projektu”. W sytuacji gdy nowe procesy, generujące oszczędności nie dotyczą całej działalności tylko jej części, należy odpowiednio wydzielić tą cześć działalności i przedstawić ją w arkuszach dotyczących projektu (zakładki „dla projektu”), natomiast nie wykazywać jej w arkuszach dotyczących dotychczasowej działalności. Natomiast te części działalności przedsiębiorstwa, na które inwestycja w żaden sposób nie wpływa pozostają w części dotyczącej działalności dotychczasowej. W przypadku, gdy inwestycja wynikająca z projektu dotyczy całej działalności lub gdy, nie jest możliwe wyodrębnienie strumieni finansowych dla działalności, na którą wpływa projekt i która pozostaje bez zmian, należałoby przenieść całość do części obejmującej działalność dla projektu. Wtedy dane w zakładkach nie dotyczących projektu należałoby zostawić niewypełnione. Ponadto przyjęte w tabelach finansowych rozwiązane należy opisać w treści wniosku w sekcji IX Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji pole: Szczegółowe założenia do prognoz finansowych.

We wniosku udzielenie wsparcia Wnioskodawca podaje dwukrotnie numer PKD. W części II. Wnioskodawca – informacje ogólne. Numer kodu PKD dotyczący przeważającej działalności wnioskodawcy Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku w tym polu: Należy wybrać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przeważającej działalności wnioskodawcy. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885, z późn.zm) Numer kodu PKD dotyczący przedmiotu projektu Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku w tym polu: Należy wybrać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalności, której dotyczy projekt. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) W obydwu polach należy podać dane aktualne i faktyczne. Możliwa jest sytuacja, w której PKD działalności wnioskodawcy może być inny niż PKD dotyczące przedmiotu projektu. i PKD przedmiotu projektu nie musi być uwidoczniony w dokumencie rejestrowym w momencie składania wniosku.

Tak można, nawet powinno się dokonać samodzielnie określenia i uzasadnienia wyboru danej kategorii wydatków co będzie skutkowało tym, że Generator Wniosków przyporządkuje automatycznie dany wydatek do prawidłowego rodzaju pomocy oraz „obliczy” możliwą w danym przypadku intensywność pomocy tj. maksymalny możliwy % dofinansowania. Taki wybór należy uzasadnić w częściach opisowych Harmonogramu rzeczowo – finansowego na zasadach ogólnych opisanych w Instrukcji wypełniania wniosku. Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia konkursu, kryteria wyboru projektów, w ramach kryterium nr. 7: Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu, ocenie podlega wiele aspektów związanych z kwalifikowalnością, a w tym również czy są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków i czy są kwalifikowalne zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Zatem odpowiedź na pytanie czy Oceniający mogą zakwestionować Państwa wybór jest twierdząca – mogą, bo to podlega ocenie. Niemniej jednak należy pamiętać, że w razie wątpliwości Oceniający mogą wezwać do wyjaśnień, poprawy i uzupełnienia Wniosku o dofinansowanie w zakresie każdego aspektu danego kryterium.

Odnosząc się zatem do pytania o szanse na otrzymanie wsparcia dla projektów realizowanych bez partnera (w kontekście liczby projektów zaplanowanych do realizacji z partnerem) w tej chwili nie jest możliwa odpowiedź, bo liczba projektów w obu kategoriach nie jest znana. Informacja wiążąca o liczbie złożonych wniosków, w tym liczby wniosków partnerskich i niepartnerskich, będzie możliwa dopiero po upłynięciu terminu na składanie wniosków. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że sam fakt określenia projektu jako partnerski nie przesądza, że dany projekt otrzyma w trakcie oceny punkty dodatkowe w kryterium fakultatywnym: Kwalifikowalność partnera i jakość partnerstwa w projekcie.

W tabelach finansowych Wnioskodawcy mają możliwość w zakładce „założenia do RZiS projekt” wskazać maksymalnie 3 produkty. W przypadku gdy Wnioskodawca planuje wdrożyć więcej niż 3 produkty powinien zagregować planowane do osiągnięcia przychody ze sprzedaży do 3 pozycji produktowych np. 1 pozycja w przedmiotowym przypadku będzie agregować przychody z tyt. 3 produktów. W celu wyjaśnienia takiego podejścia Wnioskodawca powinien przedstawić przyjęte założenia we wniosku o udzielenie wsparcia (sekcja IX Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji; pole : Szczegółowe założenia do prognoz finansowych (…). Można też dodać dodatkowy arkusz w tabelach finansowych (taka możliwość została przewidziana tj. dodanie dodatkowego arkusza nie jest zablokowane do edycji). W takim arkuszu Wnioskodawca może przedstawić przyjęte założenia w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów projektu, w tym w jaki sposób zostały one zagregowane w zakładce "Założenia do RZiS Projekt" w celu przedstawienia przychodów ze sprzedaży wszystkich produktów będących przedmiotem wdrożenia. Kluczowe jest by w prognozach finansowych w tym również w zakładce "Założenia do RZiS Projekt" odzwierciedlić prognozowane realne przychody ze sprzedaży wynikające ze zrealizowania projektu. Dane te będą stanowiły podstawę do określenia opłacalności projektu przez pryzmat osiągniętego zwrotu z inwestycji.

Instrukcja wypełniania wniosku jest materiałem pomocniczym, który należy czytać łącznie z przepisami Ogłoszenia konkursu które stanowią, w paragrafie 10 ust. 2 pkt. 11 że „pomoc publiczna przeznaczona na planowanie i realizację inwestycji w infrastrukturę portową lub infrastrukturę zapewniającą dostęp w portach morskich lub śródlądowych oraz inwestycji związanej z pogłębianiem w portach morskich lub śródlądowych stanowi pomoc na rzecz portów morskich i jest udzielana zgodnie z art. 56b rozporządzenia 651/2014 lub pomoc na rzecz portów śródlądowych i jest udzielana zgodnie z art. 56c rozporządzenia 651/2014”. Powyższe artykuły rozporządzenia są również przywołane w Instrukcji przy opisywaniu wydatków dotyczących inwestycji w infrastrukturę portową lub infrastrukturę zapewniającą dostęp. Zdanie w Instrukcji dotyczące wydatków, które nie są wydatkami kwalifikowanymi wynika wprost z art. 56 b pkt. 3 (porty morskie) oraz art. 56 c pkt. 3 (porty śródlądowe) rozporządzenia KE 651/2014.

Definicja suprastruktury portowej zawarta w Instrukcji również jest tożsama z definicją zawartą we wspomnianym rozporządzeniu, zatem wydatki spełniające definicje suprastruktury portowej nie będą wydatkami kwalifikowanymi w ramach tej kategorii wydatków jaką jest kategoria: pokrycie kosztów planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, a także koszty pogłębiania. Podsumowując wydatki, które mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach pomocy na rzecz portów morskich lub śródlądowych (art. 56 b i 56c rozp. 651/2014), muszą spełniać poniższe warunki :

 • zostaną poniesione w portach świadczących usługi związane z transportem,
 • zostaną poniesione w związku z budową, wymianą, lub modernizacją zdefiniowanej w rozp. 651/2014 infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp,
 • nie dotyczą kosztów zakładów produkcyjnych działających w porcie, biur lub sklepów lub innych kosztów nie związanych z transportem, 
 • nie dotyczą zdefiniowanej w rozp. 651/2014 suprastruktury portowej.

Ponadto ww. wydatki będą kwalifikowalne jeśli:

 • są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków,
 • są zgodne z zasadami pomocy publicznej (poziom dofinansowania zgodny z dopuszczalnymi limitami intensywności, zachowany próg pomocy publicznej),
 • są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych działań i celów projektu,
 • są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań w projekcie.

Na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia (dalej wniosek), wnioskodawca jest zobligowany do załączenia do wniosku następujących załączników:

 • Tabele finansowe - zawsze 
 • w przypadku projektu partnerskiego uzgodnionego z partnerem - projektu umowy partnerstwa,
 • w przypadku realizacji inwestycji dotyczącej ochrony środowiska - Kalkulacja dodatkowych kosztów inwestycji Wnioskodawca na tym etapie nie dołącza do wniosku innych dodatkowych dokumentów, wszystkie posiadane dokumenty, umowy, tytuły prawne, pozwolenia, patenty itp. opisywane są we wniosku.

Zatem nie ma obowiązku przedstawiania w postaci dokumentu umów najmu i dzierżawy. Kwestie dotyczące "tytułu prawnego" należy opisać sekcji V wniosku, w miejscu „Tytuł prawny do nieruchomości, w której projekt będzie zlokalizowany” oraz w sekcji X wniosku Zasoby do realizacji projektu i ryzyko w projekcie pozycja – Nieruchomości. Należy przedstawić, jakimi nieruchomościami, które będą wykorzystywane w ramach projektu, dysponuje wnioskodawca (tytuł prawny do nieruchomości bądź własność gruntów), wskazując typ, kubaturę, metraż oraz wskazać, jaką infrastrukturę techniczną posiada. Należy również określić, na jakim etapie realizacji projektu zostaną one wykorzystane oraz w jakim zakresie. Należy wskazać, w jakim stopniu nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby projektu, oraz czy i w jaki sposób przeznaczenie nieruchomości wpłynie na pozostałą działalność wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada własnych zasobów, a planuje korzystanie z zasobów niebędących w jego posiadaniu, należy również opisać te zasoby oraz wskazać podstawy do ich wykorzystania (np. umowa dzierżawy, najem, itp.).

Mając powyższe na uwadze na etapie składania wniosku nie ma obowiązku załączenia tytułu prawnego do nieruchomości. Wnioskodawca musi natomiast opisać na jakim etapie i w jakim stopniu nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby projektu lub kiedy jest planowane uzyskanie umowy dzierżawy lub kupna. W tym kontekście może opisać, że dysponuje umową przedwstępną najmu lub dzierżawy. Należy jednak pamiętać, iż zakup nieruchomości (gruntów i budynków oraz prawa użytkowania wieczystego) oraz jej najem lub dzierżawa są wydatkami niekwalifikowalnymi. Jeśli zakup nieruchomości zostanie zaplanowany w ramach projektu, to jego koszt należy wskazać w sekcji XII Harmonogram rzeczowo - finansowy - Zakres finansowy jako wydatek niekwalifikowalny. Wydatek powinien być przypisany do kategorii kosztów: „Nabycie prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności nieruchomości”. Wartość nabycia powinna być uwzględniona w polu – „Wartość ogółem”. Pola: „Wydatki kwalifikowane”, „W tym VAT” oraz „Dofinansowanie” będą zablokowane do edycji.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w przypadku inwestycji, dla których istnieje potrzeba uzyskania decyzji administracyjnych np.: pozwolenia na budowę, należy w sekcji X wniosku opisać stopień zaawansowania przygotowania projektu od strony administracyjnej, konieczność pozyskania takiego pozwolenia (planowany termin uzyskania lub już dysponowanie odpowiednim dokumentem). Na etapie podpisywania umowy w sprawie projektu (dalej: umowa), decyzja pozwolenie na budowę/zezwolenie będzie weryfikowana, jako jeden z obligatoryjnych załączników do umowy zgodnie z Załącznikiem 9. Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy w sprawie projektu. Zatem jeżeli wnioskodawca planuje inwestycje wymagającą pozwolenia na budowę na etapie aplikowania, we wniosku w punkcie X powinien opisać stan faktyczny dotyczący posiadanych nieruchomości oraz decyzji administracyjnych (zgodnie z instrukcją). Natomiast w celu zawarcia umowy, Wnioskodawca zobligowany jest do przekazania w terminie 7 dni (od dnia doręczenia wezwania przez PARP) wymaganego dokumentu.

Mając powyższe na uwadze jeżeli inwestycja będzie objęta pozwoleniem na budowę to wnioskodawca powinien posiadać również tytuł prawny do nieruchomości na której będzie realizowany projekt na etapie podpisywania umowy.

Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę, na to, że wszystkie wnioski złożone w konkursie weryfikowane będą pod kątem ich zgodności z Kryteriami wyboru projektów (Złącznik 5 do Ogłoszenia o naborze, w tym kryterium zgodności z kryterium nr. 4 Projekt jest przygotowany do realizacji i jest wykonalny). Zatem bez zapoznania się z całym wnioskiem nie można jednoznacznie zadecydować, czy już na etapie składania wniosku istnieje potrzeba posiadania tytułu prawnego do nieruchomości czy też nie, projekt oceniany jest jako całość, w tym ryzyka jego niezrealizowania z powodu braku wymaganych dokumentów administracyjnych.

Odnosząc się do kwestii dokonania zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej i wpływu ww. zmiany na udział i ocenę wnioskodawcy w konkursie, informuję, że o ile taka zmiana zostanie dokonana na podstawie przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm., dalej: „KSH”), z zachowaniem tzw. tożsamości podmiotowej spółki, jest ona możliwa. Możliwość przekształcenia spółki z o.o. w inną spółkę prawa handlowego, w tym spółkę jawną, wynika wprost z art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Niedopuszczalne jest natomiast przekształcenie spółki z o.o. w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, nie jest też możliwe przekształcenie spółki z o.o. w upadłości.

Należy mieć na uwadze przebieg oceny projektu  - we wniosku o udzielenie wsparcia należy podać aktualne dane na dzień składania wniosku dotyczące m.in.: statusu wnioskodawcy, NIP wnioskodawcy, REGON. Wniosek w pierwszym etapie podlega weryfikacji spełnienia warunków formalnych zgodnie z Załącznikiem nr 4. Do ogłoszenia konkursu Wnioski, które spełniły warunki formalne, podlegają ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów, ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów określone w załączniku 5 do ogłoszenia  na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz złożonych wyjaśnień.

Co do zasady wnioskodawca może wprowadzać zmiany do wniosku. W przypadku przekształceń przedsiębiorstwa, należy jednak mieć na uwadze, spełnienie kryteriów wyboru w tym, co najmniej jednego z kryteriów formalnych projektu nr 2.: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach danego schematu, pkt. 2 : czy "Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014" - tj. po przekształceniu wnioskodawca nadal musi pozostać posiadać status MŚP.

Natomiast po podpisaniu umowy wnioskodawca musi poinformować PARP o wszelkich zmianach dotyczących wnioskodawcy, kwestie dotyczące zmian w umowie zostały, określone w § 17  we wzorze umowy w sprawie projektu (załącznik 10 do Ogłoszenia) .

Zgodnie z zapisami „Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia”, części IX. „Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji”: „W tabelach należy podać dane uwzględniając dofinansowanie w ramach projektu oraz środki własne. Tabele finansowe (Bilans, Rachunek zysków i strat, Przepływy środków pieniężnych) należy sporządzić w dwóch wariantach:

 1. w wersji dla firmy bez uwzględnienia projektu (tabele: A, B, C);
 2. w wersji dla samego projektu (tabele: D, E, F, G).

Wariant 3 obejmujący całą działalność wnioskodawcy łącznie z projektem znajdujący się w tabelach H, I, J jest automatycznie sumowany z tabel A-G.

Dane oraz prognozy finansowe powinny obejmować wszystkie realizowane oraz planowane do realizacji przez wnioskodawcę projekty, bez względu na źródło ich finansowania (środki wspólnotowe, krajowe środki publiczne, środki prywatne), przy czym dane dla bieżącego projektu powinny zostać zamieszczone w tabelach D, E, F, G, zaś dane dla pozostałych projektów powinny zostać uwzględnione w założeniach i tabelach A, B, C.

W zakładce „E. Założenia RZS projekt” należy podać szczegółowe dane do obliczenia przychodów będących efektem projektu. Dane te przenoszą się automatycznie do Rachunku zysków i strat dla projektu (tabela F).”

Prognozy finansowe należy sporządzić zgodnie z przyjętymi założeniami odzwierciedlającymi planowany rozwój firmy. Założenia do prognoz finansowych należy opisać we wniosku o wsparcie w polu: „Szczegółowe założenia do prognoz finansowych”. Dokładne informacje na temat sposobu przygotowania prognoz finansowych znajdują się w „Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia”, w części IX. „Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji”. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że Wnioskodawca przygotowuje prognozy na rok bazowy n, lata realizacji projektu oraz okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, a jedynie w przypadku wyliczenia NPV w okresie dłuższym niż 5 lat po zakończeniu projektu należy przygotować prognozy w okresie, dla jakiego liczony jest wskaźnik NPV.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku w zakresie wskaźnika dotyczącego emisji CO2 „Wnioskodawca jest zobligowany do zaprezentowania wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością bazową a docelową. Wnioskodawca jest zobowiązany do zaprezentowania szacunkowych wartości (bazowej i docelowej) w polu [Opis metodologii…] tak, by ich różnica stanowiła wartość danego wskaźnika, która powinna być wpisana w miejscu: szacunkowa wartość docelowa”. Określając wartość docelową wskaźników Wnioskodawca powinien opierać się na wartościach szacunkowych, podanych w dobrej wierze i obliczonych zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy. Zapis Instrukcji stanowi „źródłem weryfikacji danych mogą być raporty z audytów energetycznych, certyfikaty energetyczne lub inne wiarygodne źródła, w przypadku braku audytu energetycznego, np. szacunki oparte na rachunkach za energię”. Oznacza to, że Wnioskodawca może ale nie musi korzystać z audytu energetycznego, jeśli tak zdecyduje koszty audytu nie będą kosztami kwalifikowalnymi, gdyż audyt początkowy należałoby wykonać zanim wniosek został złożony, a audyt końcowy w okresie weryfikacji wskaźnika czyli po zakończeniu projektu. Najistotniejszą kwestią jest rzetelne i miarodajne określenie sposobu weryfikacji wskaźników. Może ono odbywać się na podstawie np. rachunków za energię lub innego, mierzalnego i obiektywnego materiału dowodowego. We wniosku to Wnioskodawca określa co będzie źródłem weryfikacji przedstawionych przez niego danych. Zapisy te będą podlegać ocenie, a w przypadku uzyskania pozytywnej oceny oraz rekomendacji do udzielenia wsparcia, będą one podstawą rozliczania wskaźników w projekcie.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia „należy przedstawić, jakimi nieruchomościami, które będą wykorzystywane w ramach projektu, dysponuje wnioskodawca (tytuł prawny do nieruchomości bądź własność gruntów), wskazując typ, kubaturę, metraż oraz wskazać, jaką infrastrukturę techniczną posiada. Należy również określić, na jakim etapie realizacji projektu zostaną one wykorzystane oraz w jakim zakresie. Należy wskazać, w jakim stopniu nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby projektu, oraz czy i w jaki sposób przeznaczenie nieruchomości wpłynie na pozostałą działalność wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada własnych zasobów, a planuje korzystanie z zasobów niebędących w jego posiadaniu, należy również opisać te zasoby oraz wskazać podstawy do ich wykorzystania (np. umowa dzierżawy, najem, itp.)”. Cytowana część Instrukcji wskazuje, że nie trzeba być właścicielem nieruchomości na której realizowany będzie projekt. Należy opisać wyłącznie podstawę do dysponowania danym zasobem (np. umowa dzierżawy, najem itp.). Ponadto to Państwa przedsiębiorstwo będzie odpowiedzialne za proces budowlany tym samym dokument powinien być wystawiony na Państwa firmę. Wnioskodawca jest zobligowany przed podpisaniem umowy w sprawie projektu do załączenia ostatecznego pozwolenia na budowę lub innej decyzji administracyjnej kończącej przygotowanie procesu inwestycyjnego jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zarówno zakup działki jak i jej dzierżawa są podstawami do dysponowania nieruchomością co jest szczególnie istotne w przypadku opisu zasobów do realizacji projektu. Należy jednak zauważyć, że, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, „zakup nieruchomości(gruntów i budynków oraz prawa użytkowania wieczystego) jest wydatkiem niekwalifikowalnym, zatem jeśli zostanie zaplanowany w ramach projektu, to jego koszt należy wskazać w sekcji XII Harmonogram rzeczowo - finansowy - Zakres finansowy”.

Działania informacyjne przede wszystkim należy dostosować do rozmiarów i zasięgu samego projektu. W polu dotyczącym strategii należy opisać strategię oraz treść działań informacyjno-komunikacyjnych, z uwzględnieniem harmonogramu, działań i narzędzi komunikacji, które podkreślą wartość dodaną oraz oddziaływanie wsparcia ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020. Natomiast w polu dotyczącym Informacji o planowanych wydarzeniach informacyjnych należy opisać przynajmniej trzy wydarzenia informacyjne dotyczące postępu w realizacji projektu, osiągnięć i rezultatu, takie jak np. seminarium, konferencja z podmiotami zainteresowanymi lub konferencja prasowa lub inne wydarzenie prasowe, włączając w to wydarzenie otwierające projekt oraz wydarzenie zamykające. W przypadku projektów o wartości dofinansowania nie przekraczającej 500 000 EUR, dwa wydarzenia informacyjne są wystarczające i mogą one być realizowane na mniejszą skalę. Oznacza to, iż wnioskodawca planując realizację projektu musi opisać m.in. jakiego rodzaju wydarzenia planuje, zasięg wydarzenia, miejsce oraz jaka będzie grupa docelowa. Należy mieć na uwadze dotarcie do jak największej liczby odbiorców z uwzględnieniem kluczowych interesariuszy we właściwych obszarach terytorialnych oraz pamiętać, iż wszystkie wydarzenia muszą być oznakowane (lub podana informacja), jako związane z wdrażaniem Funduszy norweskich i Funduszy EOG (udział środków pomocowych z Funduszy we wdrażaniu wspieranych programów oraz projektów). Opisując szczegółowość wydarzeń należy pamiętać o limicie znaków tj. 4 000 znaków.

Strona internetowa powinna zawierać informacje o projekcie, postępie wdrażania, osiągnięciach w jego realizacji, rezultatach projektu, jak również informacje o współpracy z podmiotami prawa norweskiego, zdjęcia, informacje kontaktowe, wyraźne odniesienie do Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” oraz do Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020. W przypadku projektów partnerskich, partner projektu powinien informować o realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu na swojej stronie internetowej. W przypadku otrzymania pozytywnej informacji o otrzymaniu wsparcia, po podpisaniu umowy na realizacje projektu informacje na stronie należy odpowiednio zaktualizować, oraz w miarę postępu realizacji projektu należy umieszczać zdjęcia, informacje o spotkaniach itp. Wnioskodawca w polach wniosku powinien opisać i zaplanować działania promocyjne, powinien zawrzeć te wszystkie informacje tzn. informacje dotyczące profilu jego strony internetowej. Ponadto należy pamiętać, iż na stronie muszą się znaleźć informacje w ramach jakiego funduszu zostanie/został sfinansowany projekt i jego wartość. Natomiast realizacja tych działań nastąpi po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia.

Projekt powinien być przygotowany w sposób spójny, więc lista dziedzin, w których zdaniem wnioskodawcy projekt będzie realizowany powinna wynikać ze specyfiki projektu.

W część XI wniosku Wnioskodawca jest zobowiązany do wpisania wskaźników. Szczegółowe informacje dotyczące wskaźników realizacji celów projektu znajdują się w instrukcjach opracowanych odrębnie dla każdego schematu. Wskaźniki ujęte w tabeli muszą być obiektywne weryfikowalne, realne, odzwierciedlać założone cele projektu, być adekwatne do danego rodzaju projektu. Ocenie będzie podlegać:

 • czy zadeklarowane wskaźniki zostały uzasadnione,
 • czy odzwierciedlają założone cele projektu; 
 • czy zadeklarowane wskaźniki przyczyniają się do osiągnięcia docelowych wartości Programu.

Wymagana minimalna ilość wskaźników została ujęta w poszczególnych instrukcjach, natomiast wartość powinna być adekwatna do założonych celów projektu.

Data kwiecień 2024 nie oznacza zakończenia ważności projektu tylko datę końcową zrealizowania wszystkich wydatków i ich rozliczenia. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku dla obydwu wskaźników: „Rokiem docelowym osiągnięcia szacunkowej wartości wskaźnika co do zasady powinien być rok następny po roku złożenia końcowego wniosku o płatność, natomiast nie później rok 2024 r. (...) We wniosku o płatność końcową wnioskodawca będzie zobligowany dokonać aktualizacji szacunków określonych we wniosku o udzielenie wsparcia”. Mając na uwadze powyższe należy wskazać szacowane dane na koniec 2024 roku.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku w zakresie wskaźnika dotyczącego emisji CO2 „Wnioskodawca jest zobligowany do zaprezentowania wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością bazową a docelową. Wnioskodawca jest zobowiązany do zaprezentowania szacunkowych wartości (bazowej i docelowej) w polu [Opis metodologii…] tak, by ich różnica stanowiła wartość danego wskaźnika, która powinna być wpisana w miejscu: szacunkowa wartość docelowa”. Określając wartość docelową wskaźników Wnioskodawca powinien opierać się na wartościach szacunkowych, podanych w dobrej wierze i obliczonych zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy. Zapis Instrukcji stanowi „źródłem weryfikacji danych mogą być raporty z audytów energetycznych, certyfikaty energetyczne lub inne wiarygodne źródła, w przypadku braku audytu energetycznego, np. szacunki oparte na rachunkach za energię”. Oznacza to, że Wnioskodawca może, ale nie musi korzystać z audytu energetycznego, jeśli tak zdecyduje koszty audytu nie będą kosztami kwalifikowalnymi, gdyż audyt początkowy należałoby wykonać zanim wniosek został złożony a audyt końcowy w okresie weryfikacji wskaźnika czyli po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Najistotniejszą kwestią jest rzetelne i miarodajne określenie sposobu weryfikacji wskaźników. Może ono odbywać się na podstawie np. rachunków za energię lub innego, mierzalnego i obiektywnego materiału dowodowego. We wniosku to Wnioskodawca określa co będzie źródłem weryfikacji przedstawionych przez niego danych. Zapisy te będą podlegać ocenie, a w przypadku uzyskania pozytywnej oceny oraz rekomendacji do udzielenia wsparcia, będą one podstawą rozliczania wskaźników w projekcie.

Zgodnie z dokumentem pn. „ANALIZA W CELU OKREŚLENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH INSTALACJI REFERENCYJNYCH DLA PROJEKTÓW OZE I WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI DO OBLICZENIA KWOTY POMOCY INWESTYCYJNEJ” (link do raportu zamieszczony w Instrukcji wypełniania wniosku), do którego odnosi się treść załącznika nr 8 do Ogłoszenia konkursu „Wzór kalkulacji dodatkowych kosztów inwestycji (pomoc na ochronę środowiska)” w odniesieniu do instalacji referencyjnej dla produkcji energii elektrycznej z OZE „najmniejszą analizowaną instalacją referencyjną był układ z jednym silnikiem gazowym o mocy 0,4 MWe. W mniejszych zakresach mocy komercyjnie i powszechnie silniki gazowe występują od mocy 0,05 MWe z produkcją na poziomie 400 MWh/r. W związku z tym przyjęto granicę 0,05 MW lub 400 MWh/r jako minimalną wielkość źródła OZE, poniżej której nie występuje instalacja referencyjna”. Należy zauważyć, iż kalkulator inwestycji referencyjnej udostępniony pod podanym powyżej adresem uniemożliwia wpisanie wartości niższej niż 400 MWh w polu „d. Średnia produkcja netto roczna w okresie trwałości projektu” przy wyborze technologii „Elektrownia fotowoltaiczna”. Tym samym, w przypadku pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przy zastosowaniu technologii elektrowni fotowoltaicznych inwestycją nieposiadającą instalacji referencyjnej będzie instalacja produkująca mniej niż 400 MWh rocznie.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku w zakresie wskaźnika dotyczącego emisji CO2 „Wnioskodawca jest zobligowany do zaprezentowania wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością bazową a docelową. Wnioskodawca jest zobowiązany do zaprezentowania szacunkowych wartości (bazowej i docelowej) w polu [Opis metodologii…] tak, by ich różnica stanowiła wartość danego wskaźnika, która powinna być wpisana w miejscu: szacunkowa wartość docelowa”. Określając wartość docelową wskaźników Wnioskodawca powinien opierać się na wartościach szacunkowych, podanych w dobrej wierze i obliczonych zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy. Wnioskodawca określając wartość danego wskaźnika powinien odnieść się do mniej przyjaznej środowiskowo inwestycji, która byłaby przeprowadzona gdyby nie udzielona pomoc. W przypadku przedstawionym przez Państwa, dotyczącym budowy hali produkcyjnej, wartość emisji CO2 będzie wyższa niż bazowa ponieważ obecnie hala nie istnieje. Obligatoryjny wskaźnik „Szacunkowe zmniejszenie rocznej emisji CO2” powinien być obliczony w stosunku do mniej przyjaznej inwestycji, która zostałaby zrealizowana gdyby Wnioskodawca nie przeprowadzał projektu z udziałem wsparcia finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) oraz Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Tym samym, w przykładzie podanym przez Państwa w pytaniu, wartość docelowa emisji CO2 będzie wyższa niż wartość bazowa ponieważ wcześniej hala produkcyjna nie istniała jednak za wartość bazową nie powinni Państwo przyjmować braku inwestycji a taką inwestycję (w wyniku której byłoby emitowane CO2) jaka byłaby zrealizowana bez dofinansowania i z zastosowaniem mniej przyjaznych środowisku rozwiązań.

W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia dla ww. Schematu w części XII Harmonogram rzeczowo-finansowy wskazano w kategorii Koszty planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, koszty pogłębiania (art. 56b oraz 56c rozporządzenia 651/2014) definicje m.in. zarówno portu jak i infrastruktury portowej (definicje są tożsame z definicjami rozporządzenia 651/2014):

 1. Port oznacza obszar lądu i wody, na którym znajduje się taka infrastruktura i urządzenia, które pozwalają na przyjmowanie statków wodnych, ich załadunek i rozładunek, składowanie towarów, odbiór i dostawę tych towarów oraz zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów, załogi i innych osób, oraz wszelka inna infrastruktura niezbędna dla przedsiębiorstw transportowych w porcie;
 2. Infrastruktura portowa oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

Równocześnie w ww. Instrukcji wskazano: Kosztami kwalifikowalnymi są koszty, w tym koszty planowania:

 • inwestycji związanych budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej;
 • inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury zapewniającej dostęp;
 • pogłębiania.

Koszty dotyczące działań niezwiązanych z transportem, w tym koszty zakładów produkcji przemysłowej działających w porcie, biur lub sklepów, a także koszty związane z suprastrukturą portową nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Mając na uwadze powyższe wskazane domki dla turystów nie będą wydatkami kwalifikowalnymi w ramach niniejszej kategorii wydatków w ramach Pomocy na rzecz portów morskich i portów śródlądowych, bo inwestycja w domki dla turystów nie jest infrastrukturą portową. Jednakże jeśli planowana inwestycja będzie spełniała jedną z czterech form inwestycji początkowej (wskazanej w Instrukcji wypełniania wniosku oraz przywołanej w opisie kryterium „Wydatki” w załączniku nr 5 do Ogłoszenia) możliwe byłoby przypisanie robót budowlanych związanych w domkami w kategorii wydatków o nazwie: Nabycie robót i materiałów budowlanych, która jest finansowana z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie kwalifikacji danego rodzaju wydatku do odpowiedniej kategorii kosztów, które możliwe są do sfinansowania w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”, nie oznacza jednak ostatecznej pozytywnej kwalifikacji projektu. Jak wskazano na początku projekt będzie oceniany nie tylko pod względem prawidłowości wydatków i kategorii pomocy, ale przede wszystkim pod kątem spełnienia celów schematu, zgodnie kryteriami oceny wskazanymi w załączniku nr 5 do Ogłoszenia konkursu.

Zakup środków trwałych, w tym mobilnych, może być wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w kategorii Nabycie nowych środków trwałych (innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości). Jednakże należy zwrócić tutaj uwagę na zapisy § 7 ust. 1 Ogłoszenia o konkursie, który wskazuje, że wydatki finansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej będą mogły być finansowane w ramach tej pomocy pod warunkiem, że inwestycja będąca przedmiotem projektu będzie spełniała warunki jednej z czterech form inwestycji początkowej tj.: inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej z:

 1. założeniem nowego zakładu,
 2. zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 3. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 4. zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W powyższym kontekście należy rozpatrywać zakup jachtu, jako wydatku, który musi być związany z projektem, który wypełnia definicję jednej z powyższych form inwestycji początkowej. Ponadto zwracamy uwagę, że zakup środków transportu (w tym transportu wodnego) w celu realizacji działalności transportowej nie jest możliwy, gdyż działalność transportowa jest działalnością wykluczoną i nie można na nią przyznać regionalnej pomocy inwestycyjnej, więcej o działalności wykluczonej można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku.

Instrukcja wypełniani wniosku wskazuje opis do każdego rodzaju wydatków oraz informacje dodatkowe kiedy należy dokonać porównania z inwestycją referencyjna w przypadku wydatków związanych z pomocą środowiskową a kiedy możliwe jest wyodrębnienie wydatków z całości inwestycji i całkowite ich koszty uznać za kwalifikowane bez konieczności ich pomniejszania o koszt inwestycji referencyjnej. Sam fakt posiadania kosztorysu instalacji OZE nie przesądza o tym, że jest to inwestycja dająca się wyodrębnić.

Nie, dokumentacja projektowa nie określa maksymalnego czasu pobytu u partnera. Należy jednak podkreślić, że w przypadku korzystania z kosztów zagranicznej podróży służbowej musi być ona w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia wydatków kwalifikowanych w projekcie i przyporządkowania ich do określonej nazwy z katalogu wydatków. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku „wydatkami kwalifikowalnymi są w szczególności wydatki dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i uzasadniony do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania”. Wnioskodawca powinien przedstawić przedmiot zlecenia usługi doradczej (czego ma dotyczyć dana usługa doradcza) i dokonać precyzyjnego jej opisu, jako zadania w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Jeżeli w projekcie Wnioskodawca chce korzystać z różnych rodzajowo usług doradczych każda taka usługa powinna być odrębnie przedstawiona w harmonogramie. Każdorazowo należy przedstawić czas trwania danej usługi oraz zaprezentować jej szacowany koszt i dokonać pełnego opisu np. powiązać z celami projektu, udowodnić jej prawidłowe oszacowania w tym poprzez podanie liczby roboczogodzin, które zostaną zrealizowane w tej usłudze i ich ceny. W przypadku pozytywnej oceny tego wydatku Wnioskodawca będzie zobligowany, podczas realizacji projektu, do przeprowadzenia zamówienia na realizację wszystkich zadań i wydatków zaplanowanych w projekcie zgodnie z Wytycznymi w sprawie zamówień publicznych, w tym zamieścić zapytania ofertowe na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl. W konsekwencji odpowiedzialny za realizację danej usługi będzie ten podmiot, który zostanie wybrany zgodnie z Wytycznymi. Zachęcamy do zapoznania się z „Wytycznymi w zakresie udzielenia zamówień” znajdującymi się na stronie internetowej PARP w zakładce „Fundusze Norweskie” (https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie).

W przytoczonym wskaźniku należy wykazać zysk z działalności operacyjnej.

W dokumentacji konkursowej nie ma limitu dotyczącego ograniczenia kosztów związanych z ochroną środowiska w stosunku do całości kosztów planowanej inwestycji. Należy jednak pamiętać, iż projekt będzie oceniany w sposób całościowy dlatego każdy Wnioskodawca, który chce kwalifikować wyłącznie koszty związane z OZE powinien rozważyć czy tymi kosztami osiągnie cel  schematu zapisany w Ogłoszeniu konkursu. Proszę również zwrócić uwagę że sformułowanie „dodatkowe” nie oznacza dodatkowości w stosunku do planowanej inwestycji tylko oznacza dodatkowość w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy na ochronę środowiska, więcej informacji w instrukcji wypełniania wniosku oraz w rozporządzeniu 651/2014 KE.

Na etapie składania wniosku nie są wymagane wskazane dokumenty. Wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji projektu będą wymagane na etapie podpisywania umowy. Niemniej jednak w ramach oceny stopnia przygotowania do planowanej inwestycji, jeśli wymaga ona decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, jego posiadanie będzie miało wpływ na wyższą ocenę stopnia spełnienia kryterium.

Wnioskodawca dokonuje wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów. Do wyboru partnera nie mają zastosowania Wytyczne w zakresie udzielania zamówień. To znaczy, że Wnioskodawca nie musi przeprowadzać procedury konkurencyjnej ani zamieszczać ogłoszeń w bazie konkurencyjności. Decyzja o sposobie wyboru wykonawcy należy do Wnioskodawcy, przy czym nie mogą to być przedsiębiorstwa powiązane ani zależne (konflikt interesów) mając na uwadze że będzie to proces przejrzysty i zostanie opisany w stosownych polach we wniosku. Podsumowując dokonując wyboru partnera należy stosować powyższe zapisy stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów oraz zapisy wynikające z ustawy o PARP (art 6c).

Załączniki do wniosku o dofinansowanie są następujące:

 • Uzgodniony z partnerem projekt umowy partnerstwa (jeśli dotyczy), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia o konkursie;
 • Tabele finansowe - sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza (Bilans, Rachunek zysków i strat, Przepływy środków pieniężnych – w wersjach dla firmy nierealizującej projekt oraz dla samego projektu) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia o konkursie; 
 • Kalkulację dodatkowych kosztów inwestycji – w przypadku realizacji inwestycji dotyczącej ochrony środowiska należy przedstawić kosztorys inwestycji zgodnie z wzorem nr 8 do Ogłoszenia o konkursie (jeśli dotyczy).

Tak, istnieje możliwość zawarcia umowy z więcej niż z jednym partnerem norweskim.

Do wniosku należy dołączyć uzgodniony z partnerem projekt umowy warunkowej zgodnie z wzorem, jeśli to będzie już podpisana umowa (do decyzji przedsiębiorcy i jego partnera – można dołączyć skan już podpisanej umowy), wtedy w polu „PLANOWANA data…” wnioskodawca podaje datę podpisanej umowy, natomiast jeśli do wniosku został dołączony niepodpisany projekt (co jest minimum wymaganym na etapie składania wniosku) to w ww. polu należy wpisać planowaną datę podpisania umowy.

Poszukiwanie norweskiego partnera do realizacji projektu grantowego można rozpocząć w bazie danych potencjalnych partnerów, gdzie firmy same zakładają swoje profile: http://www.innovasjonnorge.no/eea-norway-grants - pod hasłem Find a partner można założyć swój profil. Istnieją jeszcze ogólne biznesowe bazy podmiotów norweskich: www.purehelp.no, www.brreg.no, a w przypadku poszukiwania konkretnych „zielonych” technologii, rządowy portal www.theexplorer.no zawiera wiele informacji na temat technologii i firm norweskich z tej branży.

W formularzu Wniosku o udzielenie wsparcia na utworzenie partnerstwa została wprowadzona pomoc kontekstowa do każdego z pół, która może być pomocna w zakresie wymaganych w każdym polu treści (należy najechać kursorem na nazwę pola). Ponadto w dokumentacji konkursowej można zapoznać się z wzorem wniosku w formacie WORD gdzie wyszczególniono wszystkie pola do wypełnienia.  

Rozwiązaniem jest każda innowacja wprowadzana w przedsiębiorstwie, w tym innowacja procesowa lub innowacyjna technologia, ale również takie innowacje, które nie będą ani procesem ani technologią (których nie można zakwalifikować jako proces, technologie lub produkt). Przy czym należy pamiętać, że w ramach ogłoszonego konkursu w każdym z czterech schematach grantowych określono odrębne cele do osiągniecia np. w przypadku Technologii poprawiających jakość życia zastosowanie w firmie samego innowacyjnego rozwiązania nie będzie wystarczające bo celem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Wyżej wymienione kwestie opisane są w Instrukcji wypełniania wniosku w sekcji poświęconej Wskaźnikom. Ponadto zgodnie z wzorem umowy § 6 ust 2. do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, osiągnięcia celów projektu, w tym wskaźników, z zastrzeżeniem ust. 3, § 4 ust. 3 i § 17 ust. 7, oraz złożenia wniosku o płatność końcową.

Posiadanie pozwolenia na budowę lub innych dokumentów związanych z inwestycją nie jest konieczne w momencie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. Należy jednak zauważyć, iż Wnioskodawca będzie proszony we wniosku o przedstawienie wszystkich szczegółów dotyczących inwestycji. Podanie informacji dotyczących posiadanych dokumentów potwierdzających gotowość Wnioskodawcy do jej realizacji może stanowić istotną wartość przy ocenie wniosku. W przypadku zaplanowanej budowy dokumenty niezbędne do jej rozpoczęcia będą wymagane w momencie podpisania umowy w sprawie projektu, w przypadku gdy projekt będzie rekomendowany do udzielenia wsparcia.

Dokumentacja nie określa dokładnego okresu potrzebnego na proces oceny, bowiem jest to uzależnione od liczby złożonych wniosków. Przewiduje się że wyniki oceny będą opublikowane nie wcześniej niż w III kwartale 2022 r.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 000 EUR.

Schemat innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód morskich, śródlądowych lub ich bezpośredniego otoczenia. Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.