Pomiń nawigację

Tak, przy czym zgodnie z postanowieniami określonymi w §3 ust. 8 Regulaminu Wyboru Projektów, osoba ta nie może pełnić funkcji kierowniczych. 

Zgodnie z postanowieniami kryterium rankingującego nr 1 „Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji programów akceleracji” ocenie podlegać będzie doświadczenie Wnioskodawcy w pełnieniu roli akceleratora, tj. w okresie 7 lat, licząc od daty ogłoszenia naboru, zrealizował co najmniej jedną rundę programu akceleracyjnego polegającego na uzyskaniu co najmniej wyników walidacji przedmiotu, rozwoju lub jego kluczowych elementów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (lub w warunkach rynkowych) lub internacjonalizacji startupów.  Postanowienia kryterium odnoszą się wyłącznie do doświadczenia Wnioskodawcy. Doświadczenie, o którym stanowi kryterium w odniesieniu do podmiotów powiązanych w Wnioskodawcą (niezależnie od rodzaju powiązań) nie stanowi przedmiotu weryfikacji przez PARP i nie może zostać zakwalifikowane celem spełnienia kryterium.

Członkowie zespołu wdrażającego projekt grantowy zasadniczo są odpowiedzialni w szczególności za obsługę zadań odpowiadających ustawowym zadaniom podmiotu realizującego projekt grantowy określonych w art. 41 ust. 8 ustawy wdrożeniowej. W dokumentacji konkursowej zespół też jest określony mianem zespołu zarządzającego projektem grantowym, niemniej oba określenia dotyczą tego samego zespołu, którego potencjał podlega ocenie w ramach kryterium nr 3 „Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do zarządzania i realizacji projektu grantowego”.

Zespół realizujący program akceleracji, o którym stanowi kryterium rankingujące nr 4, odpowiada za kluczowe zadania programu akceleracji, tj. związane z realizacją procesów: nabór, ocena, soft-landing (jeśli dotyczy), akceleracja i postakceleracja.

Co do zasady oba określenia opisują ten sam zespół, odpowiedzialny w szczególności za obsługę zadań odpowiadających ustawowym zadaniom podmiotu realizującego projekt grantowy określonych w art. 41 ust. 8 ustawy wdrożeniowej. Koszty wynagrodzeń członków tego zespołu  – pod warunkiem niepełnienia przez nich funkcji kierowniczych - realizujących działania beneficjenta projektu grantowego określone w art. 41 ust. 8 ustawy wdrożeniowej kwalifikowane są do wsparcia w ramach kosztów bezpośrednich.

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby Partnerów Krajowych. Ze względów technicznych generator wniosków w LSI umożliwia Wnioskodawcy opis maksymalnie 10 Partnerów Krajowych oraz 10 Partnerów Zagranicznych. W przypadku potrzeby wykazania większej liczby partnerów Wnioskodawca może opisać ich w załączniku do wniosku (zakładka „Załączniki” w generatorze).

 

Dokumentacja konkursowa nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

Co do zasady struktura udziałów i zarządzający startupem uczestniczącym w akceleracji „Poland Prize” powinny wskazywać na faktyczne zagraniczne pochodzenie przedsiębiorstwa. 

Wskazuje na to poziom udziałów lub akcji posiadanych przez osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego wynoszący co najmniej 50% oraz udział w zarządzie spółki co najmniej jednej osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa.

Definicja startupu przedstawiona w załączniku nr 6 do Regulaminu Wyboru Projektów odnosi się wyłącznie do podmiotu podlegającego akceleracji w toku projektu, tj. grantobiorcy - uczestnika programu akceleracyjnego Smart Up (jak wprost określa definicja). 

Z kolei kryterium rankingujące nr 1 „Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji programów akceleracji” bada przede wszystkim doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji programów akceleracji, przy czym przedmiot takiej akceleracji nie pozostał zdefiniowany w kryterium i opisany jest w sposób otwarty (jako „przedmiot rozwoju”, „kluczowe elementy przedmiotu rozwoju”, „startup” oraz „rozwiązanie”).  Tym samym doświadczenie Wnioskodawcy co do zasady może zostać wykazane poprzez realizację programu (-ów) akceleracji wspierających rozwój także rozwiązań / startupów bez osobowości prawnej, w tym rozwiązań osób fizycznych (np. zespołu naukowego). 

Wnioskodawca niezarejestrowany w KRS może wziąć udział w naborze. W takim przypadku we wniosku o dofinansowanie w polu „Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym” podaje numer wpisu do innego właściwego dla niej rejestru, w polu „Opis projektu” podając nazwę tego rejestru. 

Jeśli wnioskodawca jest jednostką wewnętrzną uczelni niemającą osobowości prawnej należy podać nr KRS uczelni, a jeżeli uczelnia nie jest wpisana do KRS, numer wpisu do innego właściwego dla niej rejestru zgodnie z powyższym.

Tak, zgodnie z § 2. ust. 12 umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wymogami określonymi dyrektywą w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, dyrektywą w sprawie ochrony dzikiego ptactwa , dyrektywą w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i dyrektywą ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (o ile będzie dotyczyło danego Projektu).

 

Podstawą udzielenia grantu przez Beneficjenta (akcelerator) grantobiorcy (startupowi) jest pisemna umowa o powierzenie grantu (akceleracji) zawarta między Beneficjentem a grantobiorcą, o której mowa w art. 41 ust. 7 ustawy wdrożeniowej.  Zakres umowy pomiędzy stronami o których mowa powyżej, został określony w § 3a. ust. 8 umowy o dofinansowanie, dostępnej na stronie naboru.

Pomoc udzielana grantobiorcom (startupom) przez Beneficjenta (akcelerator) w ramach programu akceleracji, stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.).

Kwota pomocy de minimis przyznana startupowi przez Beneficjenta nie może przekroczyć 400 000,00 PLN, z wyjątkiem pomocy de minimis przyznanej startupowi uczestniczącemu w akceleracji „sector-agnostic”, która nie może przekroczyć 200 000,00 PLN.

Tak, w przypadku zaistnienia okoliczności określonej w RWP, tj. złożenie w naborze wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze.

Z uwzględnieniem powyższego termin składania wniosków może zostać skrócony z zastrzeżeniem, że nabór trwa co najmniej 10 dni i może się skończyć nie wcześniej, niż po 40 dniach od dnia upublicznienia ogłoszenia o naborze.

O skróceniu terminu naboru wniosków, PARP poinformuje na stronie naboru https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/startup-booster-poland-smart-up#opis oraz na portalu http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia naboru. 

 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem LSI: https://lsi.parp.gov.pl, w terminie od 13 czerwca 2023 r. do 22 sierpnia 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).

W ujęciu podmiotowym o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności realizujące programy akceleracji i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym: centra transferu technologii, centra innowacji, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, o których mowa powyżej, mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem systemu LSI w terminie od 13 czerwca 2023 r. do 22 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z Par. 2 ust. 1 Regulaminu wyboru projektów, dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których za pośrednictwem akceleratorów realizowane są programy akceleracji dla startupów. Programy akceleracji rozumie się jako profesjonalne działania realizowane na rzecz startupów prowadzące do rozwoju produktów startupowych lub przyspieszające ich rozwój.

Projekty muszą uwzględniać ramy czasowe określone Regulaminem wyboru projektów tj.:

 1. rozpoczęcie realizacji programu akceleracji nie może zostać zaplanowana później, niż na dzień 30 stycznia 2024 r.;
 2. zakończenie programu akceleracji obejmującego co najmniej 5 rund, nie może zostać zaplanowane później, niż na dzień 31 października 2026 r.;
 3. wnioskowany okres realizacji projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2026 r.

 Warunki te powinny zostać spełnione łącznie.

Aby otrzymać dofinansowanie projekt musi spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne dla projektu oraz uzyskać wymagane minima punktowe dla wszystkich kryteriów rankingujących, określonych w Kryteriach wyboru projektów, stanowiących załącznik nr 2 do RWP.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

 1. w przypadku kategorii „koszty grantów” - 100% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku kategorii „koszty operacyjne Akceleratora” – 80% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 10 mln PLN.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi  18 mln PLN.

Partnerzy ekosystemowi to podmioty dysponujące zasobami i potencjałem służącym zwiększeniu szans na szybki rozwój działalności startupów uczestniczących w programie akceleracji, adekwatne do przedstawionej koncepcji programu akceleracji (np. podmioty działające na rzecz innowacyjności, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, duże i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, animatorzy społeczności startupowych itp.). 

Przyjęta koncepcja programu akceleracji SMART UP powinna obejmować co najmniej dwie 2 z następujących ścieżek:

 1. Akceleracja branżowa startupów z partnerem biznesowym lub publicznym (B2B/B2A), tj. zakładająca weryfikację możliwości wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy Technologii (ze wskazaniem co najmniej jednej branży),
 2. Akceleracja startupów z funduszem VC (inwestorska), zakładająca budowanie gotowości inwestycyjnej startupu celem pozyskania kapitału od Inwestora,
 3. Akceleracja sector-agnostic, tj. akceleracja startupów bez udziału partnera biznesowego, zakładająca rozwój startupu o odpowiednim potencjale rynkowym, którego produkt aktualnie nie stanowi przedmiotu ewentualnej współpracy z Odbiorcą Technologii lub Inwestorem,
 4. Akceleracja „Go Global”, polegająca na przygotowaniu startupu do ekspansji zagranicznej.
 5. Akceleracja „Poland Prize”, uwzględniająca komponent soft-landingu dla startupów spoza Polski, polegająca na wyszukiwaniu i sprowadzaniu do Polski talentów startupowych rozwijających innowacyjne produkty technologiczne, zainteresowanych założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej w Polsce.

W zakresie realizacji projektu z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju Wnioskodawca powinien m.in. wykazać zgodność projektu z co najmniej dwiema zasadami 6R (tj. odmów – refuse, ogranicz – reduce, używaj ponownie – reuse, naprawiaj – recover, oddaj do recyklingu – recycle) lub innymi aspektami środowiskowymi nieobjętymi zasadami 6R.

Na potwierdzenie wykazania pozytywnego wpływu na inne aspekty środowiskowe, niż zasady 6R, Wnioskodawca powinien przedstawić adekwatny opis w tym zakresie wraz z adekwatnymi wskaźnikami środowiskowymi. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować wskaźniki wraz z metodologią i opisać je w sekcji „Wskaźniki projektu”, następnie z dostępnej listy należy wybrać wskaźniki, którymi Wnioskodawca określił inne aspekty środowiskowe.  

Określając wskaźniki środowiskowe inne niż zasady 6R można posiłkować się wskaźnikami z Listy Wskaźników Kluczowych obowiązującej w dniu ogłoszenia konkursu https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/monitorowanie/lista-wskaznikow-kluczowych/lista-wskaznikow-kluczowych-efrr/ lub określić je samodzielnie.  

W przypadku pozytywnego wpływu na inne aspekty środowiskowe Wnioskodawca powinien przedstawić takie wskaźniki (przynajmniej jeden), które ulegną poprawie co najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźników przed realizacją projektu.  

Tak. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z dokumentacją konkursową. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się: 

 • dostawę towaru lub wykonanie usługi oraz samo rozpoczęcie świadczenia usługi,
 • wpłatę zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi.

To profesjonalne działania opisane w Indywidualnym Planie Akceleracji, realizowane przez akcelerator na rzecz startupów, prowadzące do rozwoju produktów startupów lub przyspieszające ich rozwój, mające na celu umożliwienie pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie kapitału od Inwestora i/lub rozwój produktu i/lub przygotowanie startupu do ekspansji zagranicznej ( w zależności od realizowanej ścieżki akceleracji startupów).

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 91 mln PLN. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności realizujące programy akceleracji i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym: centra transferu technologii, centra innowacji, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne. 

Indywidualny plan akceleracji (IPA) to plan pracy akceleratora oraz Partnera biznesowego (jeśli dotyczy) z danym startupem (trwający nie dłużej, niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy grantowej na realizację działania Akceleracja), obejmujący profesjonalne działania prowadzące do rozwoju produktu startupu, mające na celu umożliwienie pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii (dotyczy ścieżki „Akceleracja branżowa startupów z partnerem biznesowym lub publicznym (B2B/B2A)) i/lub pozyskanie kapitału od Inwestora (dotyczy ścieżki „Akceleracja startupów z funduszem VC (inwestorska)”) i/lub przygotowanie startupu do ekspansji zagranicznej (dotyczy ścieżki Akceleracja „Go Global”) – opisany Szczegółowym budżetem indywidualnego planu akceleracji (BIPA) oraz Harmonogramem indywidualnego planu akceleracji (HIPA).

 • Załącznik nr 1. Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
 • Załącznik nr 2. Kryteria wyboru projektów
 • Załącznik nr 3. Wzór wniosku o dofinansowanie
 • Załącznik nr 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 • Załącznik nr 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 • Załącznik nr 6. Słowniczek

Tak. Koszty pośrednie ponosi Beneficjent (akcelerator) i rozlicza wg stawki ryczałtowej w wysokości 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu, tj. w relacji do kategorii „koszty bezpośrednich wynagrodzeń personelu projektu”.

Do czynności, które nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu należą:

 • działania przygotowawcze, w szczególności sporządzenie studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem Projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych),
 • przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy,
 • przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury wyboru podwykonawcy (np. wysłania zapytanie ofertowego, otrzymania oferty od potencjalnych podwykonawców, jej oceny),
 • zawarcie umowy warunkowej z podwykonawcą lub członkiem zespołu projektowego,
 • podpisanie listów intencyjnych,
 • zakup gruntów,
 • tłumaczenie przysięgłe dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku,
 • uzyskanie zezwoleń/ innych decyzji administracyjnych (w ramach prac przygotowawczych).

To zagraniczne podmioty dysponujące zasobami i potencjałem służącym zwiększeniu szans na szybki rozwój działalności startupów uczestniczących w programie akceleracji, adekwatne do przedstawionej koncepcji programu akceleracji.W odniesieniu do każdego z przedstawionych zagranicznych partnerów Wnioskodawca przedstawia we wniosku o dofinansowanie:

 • opis działalności w kontekście planowanej współpracy w ramach programu akceleracji oraz
 • informacje na temat przewidywanej formy i zakresu zaangażowania w program akceleracyjny w konkretnych działaniach.

W odniesieniu do co najmniej dwóch przedstawionych zagranicznych partnerów należy wykazać nawiązaną wcześniej relację z Wnioskodawcą. Każda z takich relacji poparta powinna być przykładem wspólnie zrealizowanego przedsięwzięcia w okresie maksymalnie 3 lat przed dniem ogłoszenia naboru. Planowany rodzaj zaangażowania partnerów powinien służyć atrakcyjności i skuteczności oferty Akceleratora w zakresie adekwatnym do wybranej ścieżki akceleracji.

Wnioskodawca powinien wykazać co najmniej 4 Krajowych Partnerów pozyskanych dla realizacji programu akceleracji. Należą do nich:

 • Partnerzy Biznesowi: Odbiorcy Technologii (duże, średnie lub małe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora publicznego) i Inwestorzy (np. fundusze inwestycyjne VC, stowarzyszenia aniołów biznesu) zaangażowani w realizację właściwych ścieżek akceleracji; nie będący podmiotami powiązanymi ze startupami oraz akceleratorem w rozumieniu art. 6c ustawy o PARP;
 • Partnerzy ekosystemowi: podmioty dysponujące zasobami i potencjałem służącym zwiększeniu szans na szybki rozwój działalności startupów uczestniczących w programie akceleracji, adekwatne do przedstawionej koncepcji programu akceleracji (np. podmioty działające na rzecz innowacyjności, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, duże i średnie przedsiębiorstwa; jednostki samorządu terytorialnego, animatorzy społeczności startupowych itp.).

Przedstawiony we wniosku o dofinansowanie potencjał krajowych partnerów powinien wskazywać na zwiększenie szans na szybki rozwój działalności startupów uczestniczących w programie akceleracji. Szczegółowe wytyczne nt. wymaganych informacji w tym zakresie przedstawione są w kryterium rankingującym nr 5 „Zasoby i potencjał zaangażowanych krajowych partnerów” opisanym w załączniku nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów.W celu wykazania zgodności projektu z Kartą Praw Podstawowych Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku informacje o tym, w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości, zakresu realizacji i oddziaływania projektu, zapewni zgodność projektu z art. 1, 3-8, 10, 15, 20-23, 25-28, 30-33 Karty Praw Podstawowych lub neutralność względem tych artykułów. Jednocześnie Wnioskodawca winien zapewnić, że jego projekt jest neutralny względem pozostałych artykułów Karty Praw Podstawowych.

Soft-landing są to działania o charakterze pomostowym w ramach ścieżki akceleracji „Poland Prize”, mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej, uwzględniające m.in. wsparcie tzw. „konsjerża” (doradca – opiekun startupu). Działania te powinny być związane np. z budową zespołu startupu, podnoszeniem jego kompetencji, adaptacją do nowych warunków rynkowych, nawiązywaniem relacji, promocją oraz ewentualnie pozyskaniem przez startup partnera biznesowego (Odbiorcy Technologii lub Inwestora).

Działania Postakceleracji są to działania zmierzające do zmaksymalizowania rezultatów projektu osiągniętych przez startup w wyniku Akceleracji, przewidujące np. kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych startupu lub utrzymanie ich efektów; W okresie postakceleracji może nastąpić np. sfinalizowanie współpracy z Odbiorcą Technologii lub Inwestorem (jeśli nie nastąpiło to w ramach etapu Akceleracji), rozpoczęcie współpracy z nowym Odbiorcą Technologii lub Inwestorem, wszczęcie procedury zmierzającej do objęcia rozwiązania startupu ochroną patentową (lub inną, stosowną do charakteru rozwiązania), podjęcie działań zmierzających do dalszego, międzynarodowego rozwoju startupu. W okresie postakceleracji startup zostaje objęty monitoringiem ze strony Akceleratora, który jednocześnie zapewnia startupowi wsparcie w realizacji działań wspólnie określonych do realizacji na tym etapie. Działania przewidziane do realizacji w ramach Postakceleracji finansowane są ze środków operacyjnych Akceleratora.

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Instytucji prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Beneficjent ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową obejmującego okres realizacji projektu oraz okres do 3 lat od daty zatwierdzenia przez IP wniosku o płatność końcową. Instytucja jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia w formie wybranej spośród form określonych w rozporządzeniu w sprawie zaliczek w przypadku uznania, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości związanych z realizacją Projektu jest wysokie. Beneficjent obowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem wstrzymania wypłaty dofinansowania lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Beneficjent przechowuje wszelkie dane związane z realizacją Projektu w sposób gwarantujący ich należyte bezpieczeństwo, w tym w szczególności dokumentację związaną z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres, o którym mowa w art. 82 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz jednocześnie nie krócej niż przez 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego.

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję, że cel Projektu został osiągnięty, ale Beneficjent nie osiągnął wartości wskaźników produktu określonych w Umowie, Instytucja może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników.

Nie. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych projektu.

Łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania Projektu i powinna zostać w całości rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu,o którym mowa w § 5 ust. 1.

Beneficjent zobowiązuje się zapewnić wkład prywatny w wysokości nie niższej, niż 20% kwoty kwalifikowanych kosztów operacyjnych Akceleratora, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 Umowy o dofinansowanie.