Pomiń nawigację

Tak, specjalizacja branżowa może dotyczyć jednej specjalizacji (z wyłączeniem rozwiązań IT/ICT) wspólnej dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Należy pamiętać, że ścieżka tematyczna inkubacji powinna zostać kompleksowo zaplanowana wraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb startupów, zgodnie z wymogiem kryterium nr 4 „Koncepcja programu inkubacji”.

Startup nabywając usługi ze środków grantu nie ma obowiązku stosowania procedur zamówień publicznych, w związku z tym nie ma potrzeby realizacji tych zadań na jego rzecz przez Animatora platformy. Zgodnie z rozdziałem 1 pkt 2 lit. e) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wytyczne nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez grantobiorców (startupy).

Grant to środki finansowe, które beneficjent projektu grantowego (Animator Platformy startowej) przekazuje grantobiorcy (startupowi). Zapłata faktury przez Animatora za usługę wykonaną na rzecz startupu nie stanowi przekazania grantu. Forma rozliczenia grantu przez startup określona jest w § 3 ust. 7 pkt 2) umowy o dofinansowanie.

 

Koszty usług specjalistycznych zapewnianych w ramach partnerstwa projektowego, co do zasady stanowiące koszty ponoszone przez poszczególnych partnerów projektowych, podlegają opodatkowaniu w zależności do ich rodzaju, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Zgodnie z §3 ust. 10 Regulaminu wyboru projektów oraz § 9 ust. 6 umowy o dofinansowanie wydatki projektu poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) są niekwalifikowane do wsparcia w ramach projektu.

W przypadku dokonywania ze środków grantu nabyć obłożonych podatkiem VAT, startup jest zobowiązany do pokrywania podatku niezależnie od postanowień umowy grantowej (inkubacyjnej).

Beneficjent – Animator Platformy startowej – zobowiązuje się w §3 ust. 7 pkt 10 umowy o dofinansowanie do rekomendacji do ubiegania się o dotację w ramach komponentu IIa maksymalnie 70% inkubowanych startupów rankingowanych na zakończenie inkubacji. Odpowiednie warunki w tym zakresie powinny wynikać z Regulaminu każdej platformy startowej.

Wnioskodawca powinien przyjąć budżet i wartość kosztów na wsparcie startupów w odniesieniu do założeń koncepcji i skali programu, bazując na wiedzy i doświadczeniu w realizacji programów inkubacji. W tym zakresie należy uwzględnić efektywność zaplanowanych działań inkubacyjnych względem założonych wskaźników oraz utrzymanie wysokiej jakości i standardu świadczenia usług na rzecz startupów. Wnioskodawca określa liczbę startupów planowanych do objęcia wsparciem oraz co najmniej liczbę startupów, które ukończą pełen program inkubacji.

Koszty z przeznaczeniem na realizację usług podstawowych i specjalistycznych dla startupów powinny zostać ujęte w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych” oraz opisane zgodnie z wymogiem Instrukcji wypełniania wniosku właściwym dla opisu usług. W ramach ww. kategorii mogą zostać także ujęte wszelkie formy zatrudnienia ekspertów właściwych dla realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów.

Nabór pomysłów w każdym projekcie powinien mieć charakter otwarty i ciągły, obywatele państw nienależących do Unii Europejskiej również mogą ubiegać się o wsparcie swoich pomysłów biznesowych.

Dokumentacja naboru nie określa minimalnych wymogów dla osób pełniących funkcje managera inkubacji, eksperta świadczącego usługi podstawowe i specjalistyczne czy też eksperta dokonującego oceny wniosków. Wnioskodawca powinien przedstawić zasoby o adekwatnych kompetencjach, zapewniających prawidłową i efektywną realizację zaplanowanej koncepcji programu inkubacji na każdym jego etapie.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów (§3 ust. 8 pkt 1.1, tiret 1.1.1) koszt zaangażowania managerów inkubacji powinien zostać ujęty w kategorii „wynagrodzenia personelu projektu”:

„W ramach kategorii kosztów wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem mogą być (…) kategorie kosztów:

1.1) „wynagrodzenia personelu projektu”, która dotyczy:

1.1.1) wynagrodzeń personelu zaangażowanego w inkubację startupów, tj. managerów inkubacji i ekspertów oceniających innowacyjne pomysły oraz startupy wraz z pozapłacowymi kosztami pracy niezależnie od formy zatrudnienia tych osób, z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi składnikami są wynagrodzenia brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na ZFŚS lub wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny. W ramach działania uwzględnia się także zaangażowanie na podstawie umów cywilnoprawnych lub B2B; (…)”.

Jednocześnie z §3 ust. 9 Regulaminu określa jakiego rodzaju wydatki stanowią pomoc de minimis dla startupów:

„Wsparcie przekazane na koszty, o których mowa w ust. 8 pkt 2) stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstw typu startup, udzielaną przez animatora platformy startowej zgodnie z § 35 i 36 rozporządzeniem ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach FEPW oraz rozporządzeniem KE nr 1407/2013. Pomoc uzyskują przedsiębiorstwa utworzone na bazie zgłoszonego do Platformy startowej pomysłu i zarejestrowane na obszarze Polski Wschodniej.”

Instrukcja wypełniania wniosku w części „zasoby wnioskodawcy i partnerów projektowych na rzecz projektu do realizacji programu inkubacji startupów” wskazuje, że w zasobach merytorycznych należy uwzględnić role ekspertów, właściwych dla m.in.:

 • oceny zgłaszanych innowacyjnych pomysłów biznesowych,
 • oceny startupów na zakończenie IPI, szczególnie w zakresie innowacji produktowej, modelu biznesowego, możliwości komercjalizacji produktu i jego sprzedaży oraz skalowania działalności,
 • realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, adekwatnie do ich potrzeb w zakresie rozwoju innowacyjnego pomysłu, opracowania i testowania MVP oraz weryfikacji modelu biznesowego.

 Tym samym dokumentacja naboru dopuszcza, aby ta sama osoba wchodząca w skład zasobu merytorycznego pełniła kilka funkcji w obszarze programu inkubacji, w tym była zaangażowana w ocenę pomysłów zgłaszanych do Platformy startowej/startupów na zakończenie IPI oraz świadczyła usługi podstawowe/specjalistyczne (w przypadku odpowiednich kompetencji).

 Jednocześnie w Instrukcji wypełniania wniosku w części: Harmonogram rzeczowo – finansowy wyjaśniono:

 W przypadku, kiedy osoba, którą wskazałeś w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do oceny pomysłów biznesowych i oceny startupów, koszt zaangażowania tej osoby uwzględnić należy w kategorii „Wynagrodzenia personelu projektu.”

W przypadku, kiedy osoba którą wskazałeś w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, koszt zaangażowania tej osoby uwzględnić należy w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych”.

 Jak wskazuje Instrukcja wypełniania wniosku nie ma możliwości, aby eksperci i managerowie inkubacji realizowali dodatkowe zadania w ramach projektu, np. te związane z zarządzaniem projektem. Nie ma także możliwości łączenia ról: eksperta oraz managera inkubacji”.

 Powyższa zasada wyklucza możliwość powierzenia realizacji usług podstawowych i specjalistycznych członkom zespołu zarządzającego projektem. Celem zapewnienia standardów zarządzania i kierowania pracą w zespole projektu, członkowie zespołu zarządzającego projektem nie powinni świadczyć usług startupom.

W przypadku gdy osoba, którą wskazano w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do oceny pomysłów biznesowych i oceny startupów, koszt jej zaangażowania uwzględnić należy w kategorii „Wynagrodzenia personelu projektu.”

W przypadku gdy osoba, którą wskazano w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, koszt zaangażowania tej osoby uwzględnić należy w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych”.

Koszt moderatora DemoDay może zostać uwzględniony w kategorii „Kosztów pośrednich”.

Należy zapewnić środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu. Wymóg dotyczy zapewnienia ciągłości finansowania zadań projektu w okresach między płatnościami PARP oraz środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych (np. podatku VAT). W polu we wniosku pn. „Zasoby finansowe wnioskodawcy na potrzeby zarządzania i realizacji projektu grantowego” należy określić źródło pochodzenia środków finansowych oraz podstawę dostępu do wskazanego źródła finansowania. Dokumentacja naboru nie wymaga przedstawiania dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

Dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia programu inkubacji startupów przez ośrodki innowacji stanowi pomoc finansową niestanowiącą pomocy publicznej. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu są także partnerzy projektowi, jeśli możliwość ponoszenia kosztów w ramach projektu przewidziano w umowie albo porozumieniu o partnerstwie z wnioskodawcą.

Wnioskodawca przedstawia posiadane lub dostępne zasoby. Dokumentacja naboru nie wymaga składania wraz z wnioskiem o dofinansowanie dodatkowych dokumentów na potwierdzenie dostępności wykazanych zasobów. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie zawartego we wniosku opisu doświadczenia i kwalifikacji przedstawionych osób.

Ocena spełnienia warunku kryterium możliwa będzie po przedstawieniu informacji wymaganych dokumentacją naboru. We wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola wskazując: inicjatywę, w ramach której świadczone były usługi oraz okres realizacji usług, przedmiot i zakres realizowanych usług, przebieg współpracy z odbiorcami usług podczas ich realizacji, a także osiągnięte efekty. Należy wskazywać konkretne projekty i dane, nie należy opierać się na ogólnych stwierdzeniach i określeniach. Wykazane usługi powinny dotyczyć okresu maksymalnie 7 lat przed dniem ogłoszenia naboru. Zapisy Instrukcji wypełniania wniosku wskazują:

We wniosku powinieneś:

 • wykazać konkretne inicjatywy (przedsięwzięcia, projekty, działania ze wskazaniem danych identyfikacyjnych, jak: nazwa/tytuł projektu/umowy, podmiot odpowiedzialny za daną inicjatywę) realizowane przez poszczególnych członków partnerstwa projektowego lub w których to inicjatywach partnerzy projektowi uczestniczyli, a w ramach których świadczyli usługi na rzecz startupów w ramach dotychczasowej działalności;
 • określić okres, w którym świadczone były usługi (od: rrrr/mm/dd – do: rrrr/mm/dd, data wyświadczenia usługi, wynikająca z protokołu końcowego, raportu, umowy etc.) - wykaż usługi z okresu maksymalnie 7 lat przed dniem ogłoszenia naboru,
 • opisać zakres przedmiotowy realizowanych usług, formę świadczenia i cel usługi; podać liczbę wyświadczonych usług; czy były świadczone w sposób zindywidualizowany (tzw. „szyte na miarę”), czy wystandaryzowany (tzn. w takiej samej formie/wymiarze dla wszystkich odbiorców); formę odpłatności /finansowania usługi;
 • opisać przebieg współpracy z odbiorcami usług przy ich świadczeniu, warunki zakończenia współpracy z odbiorcą;
 • określić rodzaj odbiorców usług (wskazać z nazwy kilku reprezentatywnych odbiorców usług);
 • określić rezultaty świadczonych usług – korzyść dla odbiorcy usługi.

Kryterium nr 5 dotyczy Animatora Platformy startowej i nie formułuje dodatkowych wymagań wobec partnerów projektowych. Wnioskodawca w ramach kryterium przedstawia posiadane lub dostępne zasoby.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej za projekt grantowy należy rozumieć projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez startup. Jednocześnie, jak wskazuje art. 41 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, grantem są środki finansowe programu, które beneficjent projektu grantowego przekazał grantobiorcy na realizację zadań, o których mowa w ust. 2. Wskazany przykład nie wypełnia zatem definicji projektu grantowego, o którym mowa w kryterium nr 5.

Projektem grantowym jest projekt, w ramach którego podmiot udziela grantów finansowych na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

Za projekt tożsamy z projektem grantowym uznawane są wszelkie projekty finansowane ze środków publicznych, w których dany podmiot przekazywał wsparcie finansowe lub niefinansowe w formie usług odbiorcom ostatecznym.

Finansowanie zrealizowanych projektów nie musi pochodzić ze środków UE.

Wnioskodawca powinien wykazać wszystkie wymagane dane we wniosku o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, tj. przedstawić wszystkie parametry - okoliczności i podmioty przykładowego projektu grantowego lub tożsamego z grantowym. Dane przedstawione w sposób i o treści wymaganych Instrukcją co do zasady pozwolą na ocenę spełnienia warunku doświadczenia badanego w kryterium nr 5 „Zasoby i potencjał do zarządzania projektem grantowym jako Animator Platformy Startowej”.

Nie, dokumenty tego rodzaju nie są wymagane dla potwierdzenia zaangażowania partnerów ekosystemowych.

Dokumentacja naboru nie wymaga akredytacji, o której mowa w pytaniu.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w części „Charakterystyka partnera projektowego” należy określić „Rodzaj podmiotu”, jaki reprezentuje partner, poprzez wybór odpowiedniego typu z listy rozwijanej wielokrotnego wyboru, tj.:

 • park naukowo – technologiczny,
 • park naukowy,
 • park technologiczny,
 • inkubator technologiczny,
 • inkubator,
 • akcelerator,
 • inny.

 Jeśli partner nie reprezentuje żadnego z podmiotów z listy, należy wybrać opcję „inny” i w uzasadnieniu określić typ partnera.

W takim przypadku wybrać należy „nie dotyczy”.

Kryterium nr 6 poza wymogiem dotyczącym minimum jednego ośrodka innowacji (nie licząc wnioskodawcy) i limitem maksimum trzech ośrodków innowacji (przy czym co najmniej 50% spośród wszystkich członków partnerstwa projektowego zlokalizowanych jest w Polsce Wschodniej) nie określa dodatkowych limitów w odniesieniu do liczby partnerów projektowych. Należy zaplanować wspólną realizację projektu z uwzględnieniem możliwości opisu we wniosku o dofinansowanie do dziesięciu partnerów projektowych w części: „Partnerzy projektowi”.

Ustawa wdrożeniowa ani dokumentacja naboru nie formułują takiego wymogu.

Nie, nie jest wymagana. Przepisu ustawy nie stosuje się w przypadku wyboru partnerów spośród podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), w tym jednostek sektora finansów publicznych.

Wnioskodawca dokonuje wyboru partnerów projektowych na zasadach opisanych w art. 39 ustawy wdrożeniowej (Dz.U. poz. 1079).

 Jeśli wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), dokonuje wyboru partnerów projektowych spośród podmiotów innych, niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Wnioskodawca dokonując wyboru jest zobowiązany w szczególności do:

 • ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
 • uwzględnienia przy wyborze partnerów zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
 • podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Wnioskodawcą składającym wniosek do Animatora Platformy startowej jest osoba fizyczna (grupa osób fizycznych) proponująca innowacyjny pomysł biznesowy, natomiast po zakwalifikowaniu się do inkubacji pomysłodawca zakłada działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej. Startup zatem to nowe przedsiębiorstwo, które zostało utworzone.

Zadaniem Animatora Platformy startowej jest dostosowanie zakresu usług do biznesowych potrzeb danego startupu. W tym celu powoływane jest przez niego partnerstwo projektowe oraz identyfikowane partnerstwo ekosystemowe. Grant udzielany jest startupowi z przeznaczeniem na sfinansowanie usług niedostępnych w ramach partnerstwa projektowego oferty Platformy startowej. Usługi takie mogą być świadczone przez partnerów ekosystemowych w przypadku, gdy Animator i startup potwierdzą, że realizacja usługi przez danego partnera ekosystemowego zapewnia osiągnięcie najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów. Wykorzystanie grantu przez startup nie może odbyć się wbrew potrzebom startupu.

Grant udzielany jest startupowi z przeznaczeniem na sfinansowanie usług niedostępnych w ramach partnerstwa projektowego Platformy startowej. Usługi takie mogą być świadczone przez partnerów ekosystemowych w przypadku, gdy Animator i startup potwierdzą, że realizacja usługi przez danego partnera ekosystemowego zapewnia osiągnięcie najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów. Wykorzystanie grantu przez startup nie może odbyć się wbrew potrzebom startupu.

Zgodnie z rozdziałem 1 pkt 2 lit. e) przywołanych Wytycznych nie mają one zastosowania do wydatków ponoszonych przez grantobiorców (startupów), z zastrzeżeniem podrozdziału 2.2 pkt 1 lit. a i lit. e-f, 2.3, 2.4, 2.6 i 3.5 tych wytycznych.

Grant będzie rozliczany przez startup poprzez co najmniej: protokół odbioru zakupionej ze środków grantu usługi przedkładany Animatorowi Platformy startowej wraz z zestawieniem dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzających poniesienie wydatków oraz potwierdzeniami dokonania zapłaty przez startup. Protokół wraz z zestawieniem podlega weryfikacji i zatwierdzeniu Animatora.

Forma rozliczenia grantu określona jest w § 3 ust. 7 pkt 2) umowy o dofinansowanie.

Tak. Warunki dokumentacji naboru nie ograniczają  sposobu organizacji oceny eksperckiej startupów na zakończenie IPI. Wnioskodawca opisuje planowaną organizację i przebieg tego procesu we wniosku o dofinansowanie.

Dopuszcza się uczestnictwo członków zespołu zarządzającego w ocenie pomysłów zgłaszanych do inkubacji na Platformie startowej oraz w ocenie startupów po zakończeniu IPI. Zadania członków zespołu zarządzającego powinny wynikać z ich zakresów obowiązków oraz Regulaminu platformy startowej.

Należy przy tym zapewnić odpowiednią ścieżkę audytu oraz właściwe funkcje kontroli zarządczej, tj. m.in. wykluczyć konflikt interesów w ramach łączonych obowiązków.

Skład zespołu zarządzającego powinien być kompletny i uprawdopodabniać skuteczną realizację projektu. Zespół zarządzający projektu powinien uwzględniać funkcje zapewniające właściwą organizację i koordynację zadań przewidzianych w projekcie grantowym.

Partner projektowy może realizować usługi podstawowe lub specjalistyczne dla startupów finansując je poprzez swoje wydatki kwalifikowane przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

Członkowie partnerstwa projektowego mają możliwość zamówienia usługi specjalistycznej dla startupu od podmiotów spoza partnerstwa, celem wyświadczenia tej usługi na rzecz startupu. Przyjmuje się, że w pierwszej kolejności partnerzy projektowi poszukiwać będą możliwości bezpośredniej obsługi startupu.

Jeżeli wnioskodawca oraz partnerzy projektowi nie są w stanie zapewnić usługi w ramach swojej oferty (poprzez swoje koszty kwalifikowane w ramach projektu), w takim przypadku Animator Platformy startowej może przyznać startupowi grant na zakup tej usługi od podmiotów spoza partnerstwa projektowego, np. od partnerów ekosystemowych lub innych podmiotów na rynku.


Zgodnie z §3 ust. 8 pkt 2 ppkt 2.2 Regulaminu wyboru projektów koszty ujęte w ramach kategorii „granty udzielane na rzecz startupów” są przeznaczone na sfinansowanie usług świadczonych startupom przez partnerów ekosystemowych lub podmioty inne, niż w ramach partnerstwa projektowego. Tym samym partner projektowy nie może zrealizować usługi finansowanej ze środków grantu.

W przypadku realizacji projektu w formie partnerstwa za realizację przez partnera obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu odpowiada Beneficjent – Animator Platformy startowej. Podmiotem uprawnionym do kontaktu z Instytucją Pośredniczącą jest wyłącznie Beneficjent. Wszelkie uprawnienia i zobowiązania Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie stosuje się odpowiednio do partnerów, którzy w stosunku do Instytucji Pośredniczącej wykonują je za pośrednictwem Beneficjenta.

Jak wskazuje umowa o dofinansowanie projektu przez partnera projektowego należy rozumieć podmiot wybrany i zaangażowany w realizację projektu na zasadach, o którym mowa w art. 39 ustawy wdrożeniowej, wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu. Podmiot ten wnosi zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne lub finansowe; realizuje Projekt wspólnie z Beneficjentem, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie i uprawniony może być do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, o ile możliwość ponoszenia wydatków przez partnera w ramach realizacji projektu została przewidziana w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

Oprócz wymaganego minimum 1 ośrodka innowacji partnerstwo mogą tworzyć podmioty inne, niż ośrodki innowacji. Partnerów projektowych należy uwzględnić i opisać w szczególności zgodnie z wymogami kryterium nr 6, mając na uwadze potencjał i komplementarność składu partnerskiego na rzecz zapewnienia skutecznej realizacji projektu.

Należy także uwzględnić wymogi kryterium nr 7 „Zasoby i potencjał wnioskodawcy i partnerów projektowych do realizacji programu inkubacji startupów” oraz wymogi kryterium nr 10 „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione”.

W przypadku partnera projektowego będącego JST, podmiotem przez nią kontrolowanym lub od niej zależnym, partner ten powinien złożyć Oświadczenie partnera projektowego dot. zasady równości szans i niedyskryminacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do wniosku.

W zakresie możliwości wspólnej realizacji projektu przez wnioskodawcę oraz partnerów projektowych, wnioskodawca powinien uwzględnić wymogi określone w umowie o dofinansowanie projektu w szczególności określone w: §2 ust. 5; §3 ust. 3; §4; §9 ust. 5; §17 ust 2; §20 ust. 6; §21; §26 ust. 8 oraz w Regulaminie wyboru projektów, w szczególności: §1 ust. 3.

 

Wnioskodawca i partnerzy projektowi powinni wykazać w ramach kryterium nr 7 „Zasoby i potencjał wnioskodawcy i partnerów projektowych do realizacji programu inkubacji startupów” zasoby merytoryczne i techniczne do realizacji programu inkubacji startupów, będące w dyspozycji partnerstwa projektowego.

Należy w tym celu przedstawić zasoby o adekwatnych kompetencjach, zapewniających prawidłową i efektywną realizację zaplanowanej koncepcji programu inkubacji na każdym jego etapie. W tym ekspertów, właściwych dla realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów.

Dokumentacja naboru nie wyklucza możliwości zamówienia w ramach Platformy startowej usługi specjalistycznej dla startupu poza partnerstwem, celem wyświadczenia tej usługi w ramach oferty Platformy.

Przyjmuje się, że grant ma funkcję subsydiarną wobec oferty usługowej Platformy, tj. w pierwszej kolejności partnerzy projektowi poszukiwać będą możliwości bezpośredniej obsługi startupu.

Koszty z przeznaczeniem na realizację usług podstawowych i specjalistycznych dla startupów powinny zostać ujęte w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych” oraz opisane zgodnie z wymogiem Instrukcji wypełniania wniosku właściwym dla opisu usług. W ramach ww. kategorii mogą zostać ujęte wszelkie formy zatrudnienia wykazanych zasobów merytorycznych do programu inkubacji, tj. ekspertów właściwych dla realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów. Osoby te nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę.

W przypadku kiedy osoba, którą wskazano w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli:

 • eksperta do oceny pomysłów biznesowych i oceny startupów, koszt jej zaangażowania uwzględnić należy w kategorii „Wynagrodzenia personelu projektu”;
 • eksperta do realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, koszt jej zaangażowania uwzględnić należy w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych”.

Tak. Warunki konkursu nie wykluczają łączenia takich zadań przez ekspertów. Kluczowe jest przedstawienie osób o adekwatnych kompetencjach, zapewniających prawidłową i efektywną realizację zaplanowanej koncepcji programu inkubacji na każdym jego etapie. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wskazuje w tym zakresie, że w zasobach merytorycznych należy uwzględnić role ekspertów, właściwych dla m.in.:

 • oceny zgłaszanych innowacyjnych pomysłów biznesowych,
 • oceny startupów na zakończenie IPI, szczególnie w zakresie innowacji produktowej, modelu biznesowego, możliwości komercjalizacji produktu i jego sprzedaży oraz skalowania działalności,
 • realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, adekwatnie do ich potrzeb w zakresie rozwoju innowacyjnego pomysłu, opracowania i testowania MVP oraz weryfikacji modelu biznesowego.

Zakres rzeczowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego powinien przedstawiać logiczny ciąg prac, które planuje się przeprowadzić w ramach 3 zadań projektu:

 • Przeprowadzenie naboru i ocena nowych pomysłów biznesowych,
 • Indywidualne wsparcie rozwoju nowych pomysłów biznesowych,
 • Koszty pośrednie.

W odniesieniu do zadania Przeprowadzenie naboru i ocena nowych pomysłów biznesowych koszty kwalifikowane wynagrodzeń dotyczyć powinny:

 • zespołu zarządzającego projektem,
 • personelu zaangażowanego w inkubację startupów.

 

W odniesieniu do zadania Indywidualne wsparcie rozwoju nowych pomysłów biznesowych koszty kwalifikowane powinny dotyczyć:

 •  usług podstawowych,
 •  usług specjalistycznych,
 •  grantów udzielanych na rzecz startupów.

 

W przypadku gdy osoba, którą wskazano w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do oceny pomysłów biznesowych i oceny startupów, koszt jej zaangażowania uwzględnić należy w kategorii „Wynagrodzenia personelu projektu.”

W przypadku gdy osoba, którą wskazano w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, koszt zaangażowania tej osoby uwzględnić należy w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych”.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów partnerzy projektowi nie mogą występować w roli wnioskodawców lub partnerów projektowych w innych projektach złożonych w ramach naboru.

Tak, jeśli umowa przewiduje grant na rzecz startupu.

Zgodnie z §3 ust. 6 umowy o dofinansowanie umowa inkubacyjna zawierana pomiędzy Animatorem Platformy startowej a startupem, na podstawie której udzielana jest pomoc de minimis, zawiera kwotę tej pomocy - w tym także kwotę grantu, jeśli pomoc przybiera również tę formę.

Niedostępność usługi w ramach partnerstwa projektowego oznacza, że w toku programu inkubacji startup nie może jej uzyskać jako świadczenie realizowane przez Animatora Platformy startowej lub innego członka partnerstwa projektowego. Przyczyny takiego stanu mogą mieć różnoraki charakter, niemniej powinny być jednoznaczne i obiektywne, tj. możliwe do zgodnego potwierdzenia przez Animatora Platformy oraz startup. Przyjmuje się, że grant ma funkcję subsydiarną wobec oferty usługowej Platformy, tj. w pierwszej kolejności partnerzy projektowi poszukiwać będą możliwości bezpośredniej obsługi startupu.

Grant będzie rozliczany przez startup poprzez co najmniej: protokół odbioru zakupionej ze środków grantu usługi przedkładany Animatorowi Platformy startowej wraz z zestawieniem dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzających poniesienie wydatków oraz potwierdzeniami dokonania zapłaty przez startup. Protokół wraz z zestawieniem podlega weryfikacji i zatwierdzeniu Animatora.

Forma rozliczenia grantu określona jest w § 3 ust. 7 pkt 2) umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawca może zaplanować w Harmonogramie rzeczowo – finansowym uśrednioną kwotę udzielanego grantu na etapie składania wniosku o dofinansowanie, odpowiednio uzasadniając predykcje. Niemniej jednak na etapie opracowywania Indywidualnego Planu Inkubacji (IPI) kwota udzielanego grantu powinna zostać ustalona na podstawie zweryfikowanych, rynkowych kosztów usług zidentyfikowanych jako niezbędne z punktu widzenia rozwoju startupu.

Wskazówki w tym zakresie formułuje Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:

„Opis dotyczący kosztów grantów powinien zawierać uzasadnienie poniesienia planowanych kosztów z przeznaczeniem na wsparcie startupów, w tym w zakresie ich szacowanej wysokości. W tej pozycji wskazujesz wydatki na pokrycie kosztów przekazywanych w formie grantu finansowego dla startupów. Wysokość grantu dla każdego startupu powinna być oszacowana z zachowaniem zapotrzebowania startupu, z przeznaczeniem na zakup usług niedostępnych w ramach partnerstwa projektowego Platformy startowej (określona będzie w IPI na podstawie właściwego rozeznania rynku).”

Zgodnie z treścią kryterium nr 8 „Zasoby i potencjał dostępnych partnerów ekosystemowych” należy wykazać nawiązaną relację ze wszystkimi wykazanymi we wniosku o dofinansowanie partnerami ekosystemowymi. Relacja partnera ekosystemowego może być nawiązana z wnioskodawcą lub minimum jednym partnerem projektowym dla wszystkich członków ekosystemu wykazanych we wniosku o dofinansowanie.

Zadaniem Animatora Platformy startowej jest dostosowanie zakresu usług do biznesowych potrzeb danego startupu. W tym celu powoływane jest przez niego partnerstwo projektowe oraz identyfikowane partnerstwo ekosystemowe. Grant udzielany jest startupowi z przeznaczeniem na sfinansowanie usług niedostępnych w ramach partnerstwa projektowego. Usługi takie mogą być świadczone przez partnerów ekosystemowych w przypadku, gdy Animator i startup potwierdzą, że realizacja usługi przez danego partnera ekosystemowego zapewnia osiągniecie najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów. Wykorzystanie grantu przez startup nie może odbyć się wbrew potrzebom startupu.

Zgodnie z treścią kryterium nr 6 „Struktura i potencjał utworzonego partnerstwa projektowego” członkami partnerstwa projektowego są co najmniej ośrodki innowacji w liczbie minimum 1 ośrodek (nie licząc wnioskodawcy), a maksimum 3 ośrodki, przy czym co najmniej 50% spośród wszystkich członków partnerstwa projektowego zlokalizowanych jest w Polsce Wschodniej. Oznacza to, że oprócz wymaganego minimum 1 ośrodka innowacji partnerstwo mogą tworzyć podmioty inne niż ośrodki innowacji.

Partnerów projektowych należy uwzględnić i opisać w szczególności zgodnie z wymogami kryterium nr 6, mając na uwadze potencjał i komplementarność składu partnerskiego na rzecz zapewnienia skutecznej realizacji projektu.

Beneficjent na okres realizacji projektu ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową zgodnie ze wzorami opublikowanymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

W przypadku, gdy z Harmonogramu płatności wynika, że część kwoty dofinansowania będzie przekazana w formie zaliczki, Beneficjent ustala dodatkowe zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej wartości najwyższej transzy zaliczki pozostającej w dyspozycji Beneficjenta w jednej z form określonych w §5 ust. 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek, na okres najpóźniej od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej zaliczki do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy o dofinansowanie.

Koszty pośrednie rozliczane w projekcie stawką ryczałtową wynoszą 15% kosztów bezpośrednich wynagrodzeń personelu projektu. Personel projektu to: personel zarządzający projektem oraz personel realizujący program inkubacji.

Niezbędne elementy umowy inkubacyjnej określa § 3 ust. 6 wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru wniosków.

Dopuszczone mogą być wyłącznie pomysły mające charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym do procesu inkubacji, rozumianej jako wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

Przez inkubację w przypadku programu Platform startowych należy rozumieć wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego od chwili rejestracji przedsiębiorcy do czasu zweryfikowania modelu biznesowego i opracowania produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności.

Przewidziano dwa zasadnicze rodzaje inkubacji: tzw. horyzontalną i inkubację branżową. Inkubacja horyzontalna to obligatoryjna wersja programu inkubacji, wymagana w każdym projekcie. W przypadku planów realizacji inkubacji branżowej Wnioskodawca powinien uzupełnić dodatkowe pola w sekcji „Inkubacja uwzględniająca specjalizację branżową”.

Kryterium nr 4 „Koncepcja programu inkubacji” premiuje uwzględnienie w projekcie specjalizacji branżowej/ścieżki tematycznej inkubacji.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie projektu do dofinansowania wynosi 23 punkty, przy czym projekt musi uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w każdym kryterium.

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów przez IP wynosi 100 dni licząc od dnia zakończenia naboru. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na liczbę złożonych w trakcie naboru wniosków, termin przewidziany na ocenę i zatwierdzenie wyników oceny może zostać przedłużony, o czym IP poinformuje na stronie naboru oraz portalu. IP w terminie 3 dni od zatwierdzenia wyników oceny upublicznia na stronie naboru oraz na portalu wyniki naboru w formie Informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu wyboru projektów, ma 14 dni kalendarzowych na odniesienie się do uwag KOP, wprowadzenie uzupełnień lub poprawienie wniosku w LSI w zakresie określonym w wezwaniu. Termin ten jest liczony od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

W naborze wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń w języku obcym. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowany do wsparcia.

Termin składania wniosków może zostać skrócony. Nabór wniosków trwa co najmniej 10 dni, może się skończyć nie wcześniej niż po 40 dniach od dnia upublicznienia ogłoszenia o naborze. O skróceniu terminu naboru wniosków IP poinformuje nie później, niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Do okoliczności, które mogą wpływać na datę zakończenia naboru, należą:

 1. zwiększenie kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach naboru;
 2. złożenie w naborze wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze;
 3. długotrwałe techniczne problemy uniemożliwiające składanie wniosków.

Projekty Animatorów Platform startowych będą realizowane przy wsparciu partnerów ekosystemowych, wśród których wystąpią co najmniej:

 • 1 uczelnia wyższa zlokalizowana na terenie Polski Wschodniej oraz
 • 1 uczelnia wyższa lub 1 jednostka naukowa oraz
 • 2 przedsiębiorców (w tym co najmniej 1 średni lub duży) oraz
 • 1 fundusz VC.

Tak, porozumienie albo umowa partnerska stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie składanego w LSI.

 Porozumienie albo umowa o partnerstwie, zgodnie z art. 39 ust. 9 ustawy wdrożeniowej powinny określać w szczególności:

 1. przedmiot porozumienia albo umowy,
 2. prawa i obowiązki stron,
 3. zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań,
 4. partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
 5. sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
 6. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Zasada zrównoważonego rozwoju, w tym zasada „nie czyń poważnych szkód”– dotyczy takich obszarów jak:

 • przestrzeganie wymogów ochrony środowiska,
 • efektywne gospodarowanie zasobami, w tym gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków,
 • zachowanie różnorodności biologicznej,
 • odporność na klęski żywiołowe,
 • zapobieganie ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego, tj. m.st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego), co oznacza, że zarówno główna lokalizacja projektu, jak i pozostałe, wszystkie miejsca realizacji projektu muszą być zlokalizowane na terytorium Polski Wschodniej. Przez główne miejsce realizacji projektu należy rozumieć miejsce, w którym projekt będzie wdrażany, tj. miejsce rejestracji działalności Wnioskodawcy.

W ramach naboru przewiduje się wyłącznie projekty partnerskie w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest zawarcie umowy o dofinansowanie, a następnie złożenie za pośrednictwem SL2021 prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkownika SL2021, udostępnionej na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej i wymogami określonymi w Umowie. Po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą poniesionych przez Beneficjenta lub Partnera wydatków kwalifikowalnych oraz pozytywnym zweryfikowaniu części sprawozdawczej wniosku o płatność oraz zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 umowy o dofinansowanie, Beneficjentowi wypłacana jest zaliczka lub refundacja kosztów.

Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w formie:

 1. zaliczki - do wysokości 95% wartości dofinansowania ogółem lub
 2. refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.

Maksymalna kwota zaliczki jaka może być w dyspozycji Beneficjenta wynosi 40% dofinansowania.

W przypadku stwierdzenia naruszeń Standardów dostępności Instytucja Pośrednicząca może zobowiązać Beneficjenta do realizacji działań naprawczych, wskazując termin na ich wdrożenie. W przypadku rażących lub notorycznych naruszeń Standardów dostępności lub uchylania się Beneficjenta od realizacji działań naprawczych Instytucja Pośrednicząca może uznać część wydatków w Projekcie za niekwalifikowalne. Oświadczenie o uznaniu części wydatków w Projekcie za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej Instytucja Pośrednicząca przekaże Beneficjentowi.

Minimalna planowana kwota dofinansowania projektu to 10 mln PLN, a maksymalna to 25 mln PLN.

Dofinansowanie stanowi pomoc finansową niestanowiącą pomocy publicznej na organizację i przeprowadzenie programu inkubacji startupów przez ośrodki innowacji, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach FEPW.

Wnioskowany okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31 grudnia 2027 r.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty realizowane w partnerstwie na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej, prowadzone przez Animatorów Platform startowych i polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji startupów.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się ośrodki innowacji, m.in. parki naukowe, parki technologiczne, parki naukowo – technologiczne, inkubatory technologiczne z siedzibą na obszarze Polski Wschodniej, co potwierdza wpis do odpowiedniego rejestru.