Pomiń nawigację

Nowy start - oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Wnioskodawcami mogą być:

 • przedsiębiorcy,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.),
 • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029, z późn. zm.),
 • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267),
 • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881, z późn. zm.).

Odbiorcami ostatecznymi wsparcia są przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego. Konkurs adresowany będzie do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą zrealizować nowy pomysł biznesowy w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz do tych, którzy zamierzają podjąć na nowo poprzednią działalność, eliminując z niej czynniki, które wpłynęły na porażkę biznesową.

Celem niniejszego konkursu jest wybór projektów polegających na wykonywaniu szkoleń i doradztwa dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, spełniających kryterium dostępu nr 6 wskazane w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO WER oraz celu szczegółowego działania 2.21 określonego w SZOOP, tj.: wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu zdolności adaptacyjnych w trudnościach lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą (tzw. „Nowy start”). Konkurs ma na celu objęcie wsparciem przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę w poprzednio prowadzonej firmie, a następnie ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Wniosek o dofinansowanie jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA w ramach utworzonego naboru dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl. Wniosek złożony poza systemem SOWA nie będzie rozpatrywany.

Do zawarcia umowy o dofinansowanie wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

 1. dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy, o ile nie będzie dostępny w odpowiednim rejestrze, prowadzonym w formie elektronicznej; 
 2. aktualnych zaświadczeń wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy o niezaleganiu przez Wnioskodawcę z należnościami publicznoprawnymi – nie starszych niż 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do złożenia dokumentów; 
 3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu NIP, jeżeli NIP nie został ujawniony w aktualnym dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy; 
 4. deklaracji Wnioskodawcy o niekaralności (zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o PARP, według wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP; 
 5. informacji o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności w ramach projektu;
 6. harmonogramu płatności;
 7. w przypadku projektu partnerskiego: 
  1. dokumentów rejestrowych Partnerów, o ile nie będą one dostępne w odpowiednim rejestrze, prowadzonym w formie elektronicznej, 
  2. aktualnych zaświadczeń wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy o niezaleganiu przez Partnerów z należnościami publicznoprawnymi nie starszych niż 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do złożenia dokumentów,
  3. porozumienia lub umowy o partnerstwie, 
  4. deklaracji Partnerów o niekaralności (zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o PARP, według wzorów dostępnych na stronie internetowej PARP), 
  5. informacji o numerze rachunku bankowego Partnerów do obsługi płatności,
 8. w przypadku, gdy Wnioskodawca przy zawarciu umowy jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwa do zawarcia umowy wraz z dokumentami wskazującymi na umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu Wnioskodawcy.

Wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie są wydatki spełniające warunki określone w Rozporządzeniu, umowie o dofinansowanie oraz wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wydatki kwalifikowalne w projekcie nie mogą przekraczać stawek określonych w Załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu. Zgodnie z Rozporządzeniem do wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu zalicza się wydatki na:

 1. rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia; 
 2. prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust.3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 
 3. pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 
 4. doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 
 5. pokrycie kosztów pośrednich; 
 6. zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu; 
 7. zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross--financingu do wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski można składać w terminie od 30 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r., do godziny 12.00.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy i projekt kończy się nie później niż 30 czerwca 2023 r.

Tak. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektu partnerskiego. Wszelkie informacje na temat realizacji projektu partnerskiego, zostały przedstawione w Regulaminie konkursu, w podrozdziale 5.9 Projekty partnerskie.

Partnerzy powinni być zaangażowani w realizację projektu, co oznacza, że wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz uczestniczą również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Udział Partnerów polegający w szczególności na wniesieniu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych musi być adekwatny do celów projektu. Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa, ostateczną odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi Wnioskodawca (Lider partnerstwa) jako strona umowy o dofinansowanie.

Partnerstwo krajowe jest zawierane na warunkach określonych w porozumieniu zawartym w formie pisemnej lub umowie o partnerstwie. Zgodnie z art. 33 ustawy umowa o partnerstwie lub porozumienie określają w szczególności:

 1. przedmiot porozumienia albo umowy; 
 2. prawa i obowiązki stron; 
 3. zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów w projekcie; 
 4. Partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów projektu; 
 5. sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów;
 6. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

Ponadto umowa o partnerstwie lub porozumienie powinno określać:

 1. upoważnienie dla Lidera od Partnera do podpisania umowy o dofinansowanie oraz sposób reprezentowania partnerstwa w trakcie realizacji projektu; 
 2. sposób egzekwowania przez Wnioskodawcę od Partnerów projektu skutków wynikających z nieosiągnięcia założeń projektu z winy Partnera; 
 3. w przypadku występowania w projekcie pomocy publicznej – obowiązki Lidera i Partnerów w tym zakresie.

Zmiany dotyczące Partnerów (rezygnacja Partnera/Partnerów lub wypowiedzenie partnerstwa) we wniosku rekomendowanym do dofinansowania, tj. po zakończeniu oceny, ale przed zawarciem umowy o dofinansowanie jak i w trakcie realizacji projektu, traktowane są jako zmiany w projekcie i wymagają zgłoszenia do PARP oraz uzyskania zgody PARP na piśmie. PARP wymaga, aby w takiej sytuacji Wnioskodawca (Lider) lub pozostali Partnerzy przejęli wszystkie zadania Partnera, który zrezygnował lub wypowiedział partnerstwo albo, aby został wprowadzony do projektu nowy Partner. PARP wymaga, aby każdy nowy Partner posiadał zbliżony lub wyższy potencjał i doświadczenie w stosunku do Partnera, który wypowiedział udział w partnerstwie, zapewniał podobny, adekwatny do pierwotnego wniosku, standard realizacji zadań przewidzianych dla dotychczasowego Partnera projektu. Nie mogą także ulec zmianie podstawowe założenia dotyczące działań realizowanych w projekcie, a projekt nadal musi spełniać wszystkie ogólne i szczegółowe kryteria wyboru projektów obowiązujące w konkursie. PARP wyraża zgodę po dokonaniu zmian we wniosku o dofinansowanie oraz zawarciu aneksu do umowy o partnerstwie lub porozumienia albo po zawarciu nowej umowy lub porozumienia. Analiza zmian dotyczących Partnera/ów nie oznacza konieczności skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej. Możliwa jest także zmiana dotycząca partnerstwa polegająca na wprowadzeniu dodatkowego, nieprzewidzianego we wniosku o dofinansowanie projektu Partnera przed zawarciem umowy o dofinansowanie, jak i po zawarciu umowy w trakcie realizacji projektu. Włączenie do projektu nowego Partnera nie może wiązać się z wprowadzeniem nowego rodzaju zadań przewidzianych do realizacji przez Partnera/Partnerów, a jedynie ze zwiększeniem liczby Partnerów realizujących zadania przewidziane już do realizacji w partnerstwie. Wprowadzenie nowego Partnera może oznaczać wzrost zaangażowania Partnerów w realizację projektu, ale nie może być związane z przekazywaniem Partnerom do realizacji zadań rodzajowo różnych od tych, które pierwotnie im przekazano. Możliwe jest również przesuwanie zadań pomiędzy Partnerami. Zmiana w tym zakresie traktowana jest jako zmiana w projekcie i wymaga uzyskania zgody PARP na piśmie. PARP wyraża zgodę po dokonaniu zmian wniosku o dofinansowanie oraz zawarciu aneksu do umowy o partnerstwie lub porozumienia albo po zawarciu nowej umowy lub porozumienia.

Wnioskodawca może wycofać wniosek w każdym momencie przeprowadzania procedury wyboru projektu do dofinansowania. Oświadczenie o wycofaniu wniosku wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej przesłanej za pośrednictwem systemu SOWA.

W przypadku dokonywania w ramach KOP oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, termin na jej przeprowadzenie, rozumiany jako okres od dnia przekazania oceniającym w ramach KOP, wylosowanych projektów do oceny do momentu podpisania przez oceniających Kart oceny merytorycznej wszystkich projektów ocenianych w ramach KOP wynosi nie więcej niż 60 dni. Przy każdym kolejnym zwiększeniu liczby projektów maksymalnie o 200, termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 projektów termin dokonania oceny merytorycznej wynosi nie więcej niż 90 dni). Termin dokonania oceny merytorycznej, nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP.

Wnioskodawcom lub Partnerom udzielana jest pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 jeżeli w ramach projektu będą oni wydatkowali środki na:

 1. zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu,
 2. zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu.

W ramach projektu przedsiębiorcom udzielana jest pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013.

W przypadku, gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 2, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej na zasadach określonych w art. 18 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków – nie później niż do 27 grudnia 2019 r.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

 • działania szkoleniowe, w szczególności z: technik analiz przyczyn niepowodzenia w ramach poprzedniej działalności gospodarczej, planowania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz sposobu analizy luk kompetencyjnych na poziomie przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie,
 • działania szkoleniowe dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej,
 • działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, o których mowa w pkt. 1 - 2.

Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Zakończenie działalności gospodarczej oznacza trwałe faktyczne zaprzestanie jej wykonywania (np.: wyrok SO w Gdańsku z 5.03.2014 r., VIII U 1797/13; wyrok SA w Krakowie z 26.03.2013 r., III AUa 1330/12,). Zakończenie działalności gospodarczej rodzi następnie określone konsekwencje prawne, takie jak np. wykreślenie z CEIDG czy z rejestru przedsiębiorców KRS. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647, ze zm.), wpisem do CEIDG jest również wykreślenie przedsiębiorcy. Oznacza to, iż do ustalenia chwili wykreślenia z CEIDG znajdzie zastosowanie art. 6 ust. 1 tej ustawy stanowiący, iż wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi i jest dokonany z chwilą zamieszczenia tych danych w CEIDG. Tym samym momentem wykreślenia jest zamieszczenie w systemie teleinformatycznym stosownych danych i do tego momentu osoba fizyczna powinna zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej. Odnośnie kwestii pozostawania przedsiębiorcy w stanie upadłości nie jest traktowane jako zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej. Wykreślenie przedsiębiorcy z odpowiednich rejestrów upadłego, stanowiące o zaprzestaniu wykonywania działalności następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego. Co więcej, zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, ze zm.), Agencja nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, który pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego. W konsekwencji oznacza to, że podmiot który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w związku z ogłoszeniem upadłości nie może otrzymać pomocy finansowej z PARP do czasu zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego.

Kryterium premiujące nr 3 mówi: „Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w wymiarze co najmniej ½ etatu”. Co do zasady oznacza to, iż osoba niepełnosprawna w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” ma zostać zatrudniona na czas realizacji projektu w wymiarze co najmniej ½ etatu. Koszt wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej może być kwalifikowany zarówno w kosztach pośrednich jak i bezpośrednich projektu. W przypadku kwalifikowania wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich, wyjątkowo w celu weryfikacji spełniania kryterium premiującego, na etapie wdrażania projektu dopuszcza się konieczność przedstawienia przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osoby tj. np. umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę oraz zaświadczenie o niepełnosprawności. Dodatkowo zastrzega się, że osoba niepełnosprawna powinna zostać zatrudniona w projekcie na co najmniej połowę okresu jego realizacji.

Wnioskodawca na etapie wdrażania będzie mógł rozliczyć koszty delegacji związanych z aktywną rekrutacją w odniesieniu do faktycznie odbytych spotkań w ramach projektu. Zwrot kosztów dojazdu personelu powinien odbywać się na zasadach standardowo obowiązujących u beneficjenta pod warunkiem zachowania racjonalności wydatków. Dopuszcza się, że Wnioskodawca odbędzie 10 spotkań, z czego do projektu wejdzie mniejsza liczba przedsiębiorców. Zgodnie z taryfikatorem IZ rozliczenie kosztów delegacji jest wydatkiem kwalifikowanym do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 Wnioskodawca do wniosku o dofinansowanie załącza oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 potwierdzając tym samym, iż „Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy) w okresie 3 lata przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu objął działaniami szkoleniowymi lub doradczymi minimum 50% MMŚP przewidzianych do objęcia wsparciem w złożonym projekcie w odpowiedzi na konkurs Nowy Start”. Dopuszcza się możliwość wykazania osób, które otrzymały wsparcie szkoleniowe/ doradcze w ramach projektów, które nie zostały zakończone na dzień składania wniosku o dofinansowanie (również projektów realizowanych komercyjnie).

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, Wnioskodawca może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe – specyficzne dla danego projektu). Jednocześnie, w zależności od brzmienia kryteriów wyboru projektów określonych we właściwym Rocznym Planie Działania, konieczne jest niekiedy określenie wskaźników, służących weryfikacji spełnienia danego kryterium.

Na etapie aktywnej rekrutacji należy przede wszystkim wziąć pod uwagę motywację przedsiębiorcy do udziału w projekcie. W ramach konkursu oferowane jest wsparcie, które ma na celu analizę przyczyn niepowodzenia poprzedniej działalności i pomoc w prowadzeniu bieżącej. Niemniej jednak przedsiębiorca, który zamknął jedną z kilku wykonywanych działalności w ciągu 24 miesięcy od daty przystąpienia do projektu i otworzył nową w ciągu 6 miesięcy spełnia kryterium dostępu.

Przewidywane działania dotyczą tzw. aktywnej rekrutacji, która jest możliwa do dofinansowania w ramach kosztów bezpośrednich projektu pod warunkiem bezpośrednich spotkań doradcy z przedsiębiorcą. Wysokość zaproponowanych przez Wnioskodawcę stawek osób odpowiedzialnych za rekrutację uczestników projektu będzie podlegała weryfikacji na etapie oceny budżetu projektu.

W ramach projektu kwalifikowane są koszty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2256). Wynagrodzenie osoby pełniącej rolę specjalisty ds. jakości oferowanego wsparcia powinno być rozliczane w ramach kosztów pośrednich. Przewiduje się, że osobą, która zapewniłaby przedsiębiorcy udział w zindywidualizowanym wsparciu będąc jednocześnie jego opiekunem przez cały okres uczestnictwa w projekcie będzie trener czy doradca poszkoleniowy.

Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu jest możliwy do finansowania w ramach projektu zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednocześnie, zgodnie z zapisami karty oceny merytorycznej projektu konkursowego w PO WER, ocenie podlegać będzie potencjał techniczny Wnioskodawcy. Wszystkie wydatki muszą być zgodne z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności efektywne kosztowo.

W ramach kosztów możliwych do dofinansowania w kosztach bezpośrednich projektu nie przewidujemy monitoringu. Działanie to jest możliwe do finansowania w ramach kosztów pośrednich. Konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji) jest to konkurs w ramach, którego wybierany jest Beneficjent, który będzie pełnił rolę operatora, który nie będzie realizował usług rozwojowych dla przedsiębiorców. Natomiast przedmiotowy konkurs „Nowy start” ma na celu wybór Beneficjenta/ów, który/rzy będzie/ą realizował/li wsparcie dla przedsiębiorców.

Na etapie aplikowania we wniosku powinny zostać określone przewidywane tematy szkoleń. Ma to związek z rozeznaniem potrzeb grupy docelowej już na etapie składania wniosku oraz z zapewnieniem kadry merytorycznej zdolnej realizować wsparcie przewidziane w konkursie. Zwracamy uwagę, że kryterium dostępu nr 9 mówi: „Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy), zaangażuje do realizacji projektu zespół trenerów, posiadających udokumentowane doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych z zakresu tematów, w ramach których oferować będą wsparcie na rzecz przedsiębiorców w projekcie, w wymiarze co najmniej 120 godzin w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku. Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy), zaangażuje do realizacji projektu zespół doradców, posiadających udokumentowane doświadczenie w realizacji działań doradczych z zakresu tematów, w ramach których oferować będą wsparcie na rzecz przedsiębiorców w projekcie, w wymiarze co najmniej 150 godzin w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku”. Zaproponowane rozwiązanie mówiące o skierowaniu osoby na kurs otwarty, realizowany na rynku, np. w ramach BUR nie spełnia niniejszego kryterium. Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, iż udzielając wsparcia w ramach POWER, PARP działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POWER 2014-2020. Zapisy Rozporządzenia oraz formuła przewidzianych w nim kosztów nie pozwala na udzielenie wsparcia systemem popytowym, czego przykładem byłoby rozwiązanie zaproponowane w pytaniu.

Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU) został zaprezentowany w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” i oznacza: „konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. MRU oznacza także możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu projektu) osoby z niepełnosprawnością.” W związku z faktem, że MRU jest uruchamiany dopiero w momencie przystąpienia osoby z niepełnosprawnością do projektu, beneficjent nie planuje kosztu MRU w budżecie projektu (we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do podpisywanej umowy o dofinansowanie projektu). Zatem, na etapie planowania budżetu projektu koszt racjonalnych usprawnień nie ma wpływu na wysokość stawki ryczałtowej kosztów pośrednich. Natomiast Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 umożliwiają finansowanie kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach cross-financingu.