Pomiń nawigację

Usługi bezpośredniego wsparcia pomysłodawców mogą być realizowane przez podmiot/y wybrany/e z zastosowaniem przepisów, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Partnerzy projektowi nie są wykluczeni z możliwości uczestnictwa w postępowaniu na wybór wykonawcy w projekcie Laboratorium Innowatora z zastosowaniem przepisów wytycznych. 

Projekt nie jest realizowany w formule partnerstwa w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej, tj. partnerzy projektowi nie ponoszą wydatków kwalifikowanych ze środków dofinansowania przyznanego projektowi. W tym sensie partnerzy nie dysponują wyodrębnionym budżetem w projekcie na określone działania.

 

 

 

Nie, Operator nie może oczekiwać świadczeń finansowych od uczestnika programu w przypadku rezygnacji pomysłodawcy w dowolnym momencie z uczestnictwa w programie. 

Wnioskodawca w celu spełnienia kryterium obligatoryjnego nr 1 „kwalifikowalność Wnioskodawcy oraz przedmiotu projektu” musi wykazać m.in., że nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zapewnieniem warunków korzystnych do powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Zatem działalność ośrodka innowacji w celu osiągnięcia zysku nie wyklucza go z udziału w konkursie pod warunkiem, że zysk przeznaczany jest na cele związane z zapewnieniem warunków korzystnych do powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. W tym zakresie kluczowe dla weryfikacji są postanowienia aktów założycielskich podmiotu, statut spółki etc. Informacje w tym zakresie Wnioskodawca winien jest przedstawić w polu „Uzasadnienie spełniania definicji podmiotu działającego na rzecz innowacyjności”. 

W ramach potencjału oceniane jest doświadczenie i kompetencje kluczowych 8 członków zespołu realizującego koncepcję programu (bezpośrednio zaangażowanych w rzeczową realizację działań: Nabór, Preselekcja, Mentoring), w tym 3 kluczowych ekspertów oceniających pomysły biznesowe.

W odniesieniu do co najmniej 8 wyżej wskazanych osób Wnioskodawca przedstawia ich imiona i nazwiska, opis wykształcenia, doświadczenia i kompetencji.

Osoby te powinny dysponować weryfikowalnym doświadczeniem w:

− rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych lub;

− tworzeniu lub komercjalizacji nowych technologii lub;

− realizacji procesów inwestycyjnych venture capital.

Przedstawione doświadczenie powinno być poparte przykładami konkretnych przedsięwzięć/działań. Przedstawiony opis wskazanych we wniosku osób powinien potwierdzać adekwatne doświadczenie oraz kompetencje w zakresie właściwym dla powierzonych zadań, z uwzględnieniem koncepcji programu przedstawionej przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca opisuje także strukturę organizacyjną, podział zadań, wskazane funkcje oraz wymagane kompetencje odnośnie do całego zespołu realizującego koncepcję programu (w tym co najmniej 5 kluczowych członków oraz 3 kluczowych ekspertów).

Koncepcja programu Laboratorium Innowatora wymaga uwzględnienia wsparcia pomysłodawców z obszaru całej Polski oraz zakładać działania takie jak Nabór, Preselekcja i Mentoring, opisane zgodnie z wymogami kryterium rankingującego nr 2. Opis koncepcji programu Laboratorium Innowatora powinien uwzględniać następujące elementy:

 • informacje nt. organizacji naboru;
 • przewidywany zakres i zasady współpracy z Partnerami;
 • założone rezultaty programu i prawdopodobieństwo ich osiągnięcia;
 • informacje potwierdzające skuteczność proponowanej koncepcji;
 • zidentyfikowane ryzyka oraz działania planowane do podjęcia/podjęte w celu ich eliminacji lub minimalizacji prawdopodobieństwa ich wystąpienia;
 • sposoby zapewnienia skutecznego wsparcia Pomysłodawców z obszarów całej Polski;
 • informacje nt. przyjętych terminów działania Mentoring wraz z uzasadnieniem;
 • narzędzia i metody badania postępu i prawidłowości zaplanowanych prac;
 • warunki i zasady przerywania uczestnictwa w programie w przypadku braku postępów Pomysłodawcy w realizacji opisanych działań i/lub braku zaangażowania Pomysłodawcy;

Projekt powinien być realizowany zgodnie z co najmniej dwiema zasadami z 6R, tj. odmów (refuse); ogranicz (reduce); używaj ponownie (reuse); naprawiaj (recover); oddaj do recyklingu (recycle); zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink) lub wywierać pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadami 6R).

Każdy wniosek ocenimy zgodnie z kryteriami obligatoryjnymi i rankingującymi. Każde kryterium obligatoryjne jest oceniane w sposób „spełnia”/„nie spełnia” (TAK/NIE). Każde kryterium rankingujące jest oceniane w sposób punktowany.

Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeśli w każdym z kryteriów obligatoryjnych otrzyma ocenę „TAK” i w każdym z kryteriów rankingujących uzyska minimalną liczba punktów wymaganą do spełnienia kryterium. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielenia dofinansowania musi:

- uzyskać wymagane minimum punktowe w każdym kryterium;

- uzyskać łącznie co najmniej 5 punktów.

W ramach kryteriów rankingujących projekt może uzyskać łącznie maksymalnie 12 pkt. O pozycji projektu na liście rankingowej decyduje liczba punktów otrzymanych w wyniku oceny kryteriów rankingujących.

W przypadku uzyskania przez kilka projektów identycznej łącznej liczby punktów, dofinansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryteriach według następującej kolejności:

 1. Kryterium: Koncepcja programu Laboratorium Innowatora;
 2. Kryterium: Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do realizacji projektu;
 3. Kryterium: Doświadczenie Wnioskodawcy w rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych.

Koszty pośrednie rozliczane są wg stawki ryczałtowej w wysokości 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu, tj. wyliczane w relacji do kategorii „koszty bezpośrednich wynagrodzeń personelu projektu”. Koszty wynagrodzenia kierownika/koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń, kwalifikowane są w całości kosztach pośrednich projektu.

Wynagrodzenia członków zespołu realizującego koncepcję programu w tym ekspertów oceniających pomysły biznesowe oraz członków zespołu wdrażającego projekt mogą być kwalifikowane w kosztach bezpośrednich, o ile osoby te nie pełnią funkcji kierowniczych lub administracyjnych. W przypadku kiedy nazwa i/lub zakres stanowiska będzie wskazywał na pełnienie funkcji kierowniczych lub administracyjnych wynagrodzenia osób pełniących te funkcje kwalifikowalne są do wsparcia w ramach kosztów pośrednich.

Operatorem może zostać podmiot działający na rzecz innowacyjności, realizujący programy wsparcia indywidualnych innowatorów w celu popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie.

Jest to indywidualny innowator, tj. osoba fizyczna (lub zespół osób fizycznych), zgłaszająca się do udziału w programie Laboratorium Innowatora z innowacyjnym pomysłem biznesowym, która posiada prawa do zgłoszonego Pomysłu biznesowego (jest jego właścicielem) i nie narusza praw osób trzecich. Pomysłodawca lub Pomysłodawcy to osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej.

Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Beneficjent ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową do końca obowiązywania okresu trwałości lub okresu tożsamego z okresem trwałości.

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) nie zaliczają się do kosztów kwalifikowalnych w ramach Projektu.

Wydatki są rozliczane w formie:

1)      kosztów faktycznie poniesionych przez Beneficjenta w przypadku kategorii wydatków określonych w § 1 ust. 4 pkt 1-4 Umowy;

2)      stawki ryczałtowej w odniesieniu do kategorii wydatków określonej w § 1 ust. 4 pkt 5 w wysokości maksymalnie 15% wydatków określonych w § 1 ust. 4 pkt 1 Umowy. 

Łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania Projektu i powinna zostać w całości rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu. Najwyższa transza zaliczki w ramach Projektu nie może przekroczyć w danym momencie 40% dofinansowania. W uzasadnionych przypadkach Instytucja jest uprawniona do zmiany wysokości transzy zaliczki.

Umowa uczestnictwa w programie zawarta pomiędzy Beneficjentem a indywidualnym innowatorem, o której mowa w ust. 2 pkt 3 powinna określać co najmniej:

1)      oznaczenie stron, których ta umowa dotyczy;

2)      warunki i okres współpracy stron;

3)      kamienie milowe (śródokresowe i końcowe) oraz zasady osiągnięcia oraz weryfikacji osiągnięcia każdego z kamieni milowych;

4)      zobowiązania i odpowiedzialność stron umowy uczestnictwa w programie;

5)      dokumentację potwierdzająca wywiązanie się stron z postanowień;

6)      zobowiązanie stron do zachowania poufności;

7)       zasady przetwarzania przez Beneficjenta na rzecz Instytucji danych osobowych pomysłodawcy, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy;

8)      warunki rozwiązania umowy uczestnictwa w programie;

9)      oświadczenia stron umowy uczestnictwa w programie o braku powiązań w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z realizacją programu Laboratorium Innowatora, a pomysłodawcą, w szczególności poprzez:

a)      uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

c)       pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)      pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze przedsiębiorcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

10)     dane osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty pomiędzy Beneficjentem i pomysłodawcą.

Beneficjent zobowiązuje się do:

1)      realizacji programu wsparcia indywidualnych innowatorów zgodnie z koncepcją określoną w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;

2)      prowadzenia aktywnej rekrutacji pomysłodawców z całej Polski podczas realizacji Projektu, z zachowaniem zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania pomysłodawców;

3)      publikacji na swojej stronie internetowej informacji o realizacji Projektu, w tym procedur, o których mowa w ust. 2, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Instytucję;

4)      kontroli realizacji zadań realizowanych przez pomysłodawców;

5)      prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent musi składać wnioski o płatność za pośrednictwem CST2021 nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy.

Rozpoczęcie realizacji programu nie może być zaplanowane później niż na 31 maja 2024 r., a zakończenie programu nie może być zaplanowane później niż na 30 października 2026 r.

Wydatki kwalifikowalne to: koszty bezpośrednich wynagrodzeń członków zespołów projektowych, koszty bezpośrednich działań informacyjno-promocyjnych, koszty bezpośredniego wsparcia pomysłodawców oraz koszty pośrednie. Szczegółowy opis kategorii kosztów znajduje się w § 3 ust. 5 Regulaminu wyboru projektów.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota wynosi 4 000 000,00 zł, a maksymalna kwota wynosi 7 000 000,00 zł.

W ramach programu udzielana jest pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej, udzielana zgodnie z rozporządzeniem ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach FENG.