Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów

red arrow left Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

pytanie #5608

Koszty bezpośrednie
Zadanie nr 3 pokrycie kosztów usług rozwojowych pokrycie kosztów usług rozwojowych związanych ze szkoleniami kwota
pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia kwota
pokrycie kosztów usług rozwojowych związanych z doradztwem kwota
5.9. wkład własny Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz opłaty
5.9.1 w tym wkład prywatny  
5.9.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz opłaty

Jednocześnie w uzasadnieniu do budżetu należy szczegółowo opisać metodologię wyliczenia wkładu (w podziale na wkład w wynagrodzeniu i opłaty oraz odpowiadające im koszty związane z realizacją szkoleń i doradztwa). Należy zwrócić uwagę na następujące zapisy Regulaminu konkursu Podrozdział 5.7 „Wkład prywatny” pkt 6: „W następujących przypadkach jedyną dopuszczalną formą wniesienia wkładu jest wkład w postaci opłaty:

 • usługa rozwojowa w formie szkoleń  realizowanych poza godzinami pracy uczestników danej formy wsparcia, 
 • usługa rozwojowa w formie doradztwa”.

Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń możliwy jest do wniesienia wyłącznie od usług rozwojowych w formie szkoleń realizowanych w godzinach pracy uczestników.

pytanie #4138

Tak, w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada aktywnych umów w ramach POWER z PARP, wpisuje w oświadczeniu, że „nie dotyczy”, wpisuje datę, podpisuje i załącza do wniosku o dofinansowanie (oświadczenie podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji Wnioskodawcy). Jest to dla PARP informacja, że Wnioskodawcy nie dotyczy niniejsze kryterium, a tym samym nie wymaga wzywania Wnioskodawcy do uzupełnień.

pytanie #4133

W przypadku gdy przedsiębiorstwo społeczne jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można je traktować jako przedsiębiorstwo, któremu udzielono wsparcia w świetle ww. kryterium. W ramach doświadczenia wymaganego w przedmiotowym konkursie należy wykazać wyłącznie wsparcie udzielone już istniejącym przedsiębiorcom.

pytanie #4128

Zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 5 określonymi w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu, podmiot może wystąpić dwa razy we wnioskach o dofinansowanie projektów w danej rundzie jako Wnioskodawca, natomiast każdy z projektów, w którym podmiot planuje wziąć udział powinien dotyczyć innego sektora.

pytanie #4123

Tak, zgodnie z kryterium dostępu nr 6 aktywna umowa zawarta 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia II rundy konkursowej ( tj. 1.12.2020 r.) powinna być wykazana w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

pytanie #4118

Firma szkoleniowa działająca w BUR może zostać Operatorem dla danego sektora (Beneficjentem lub partnerem) w konkursie dotyczącym wdrażania rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji, natomiast w takiej sytuacji nie będzie ona mogła oferować usług rozwojowych w ramach projektu realizowanego w przedmiotowej rundzie konkursowej, ponieważ zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 10 „Wykonawcą szkoleń lub doradztwa w projekcie nie może być Beneficjent lub partner (jeśli dotyczy) realizujący ten projekt”.

pytanie #4113

W przedstawionym przykładzie Wnioskodawca udzielał pomocy de minimis przedsiębiorcom. Jeżeli pomoc ta była udzielana w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku w ramach projektu spełniającego definicję z kryterium i jednocześnie wsparcie skierowane było do przedsiębiorców lub ich pracowników stanowiących liczbowo minimum 50% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie projektu, złożonym w ramach rundy konkursowej, to najprawdopodobniej Wnioskodawca spełnia ww. kryterium.

pytanie #4108

Zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 8 ma ono zagwarantować wybór podmiotu, który posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi udzielania wsparcia przedsiębiorcom (m.in. poprawne rozliczanie udzielanej pomocy publicznej/de minimis). Jeżeli Wnioskodawca spełnia to wymaganie, w tym szczegółowe warunki wskazane w przedmiotowym kryterium (m.in. definicję projektu), może startować w konkursie.

pytanie #4103

Jeżeli Wnioskodawca zapewni, że osoba z niepełnosprawnością już u niego zatrudniona będzie pracowała na rzecz przedmiotowego projektu w wymiarze co najmniej ½ etatu przez co najmniej połowę okresu jego realizacji (należy odpowiednio zaktualizować jej zakres obowiązków), kryterium premiujące nr 1 zostanie spełnione.

pytanie #4098

W konkursie nie ma żadnych ograniczeń wynikających z grupy wiekowej uczestników.

pytanie #4093

Do wniosku należy wpisać wskaźniki produktu i rezultatu adekwatne do realizowanego projektu (określone w Regulaminie konkursu, Podrozdział 5.3. Wskaźniki do osiągnięcia w projekcie), a także dodatkowo:

 1. wskaźnik liczby wizyt monitoringowych (wynikający z obowiązku monitoringu min. 10% usług szkoleniowych),
 2. wskaźnik liczby pracowników dużych przedsiębiorstw objętych wsparciem (o ile w sektorze dopuszczony jest udział dużych przedsiębiorstw),
 3. wskaźniki wynikające ze spełnienia kryteriów premiujących (o ile dotyczy).

pytanie #4088

Tak, od Wnioskodawcy zależy w jakiej formie (usługa zlecona, personel projektu) zrealizuje zadania przewidziane w projekcie, przy czym należy pamiętać o prawidłowym opisaniu pozycji budżetowych dotyczących tych zadań (prawidłowa j.m., forma i wymiar zatrudnienia, odznaczenie w budżecie czy usługa jest zlecona, czy wykonywana przez personel projektu itp.) oraz stosowania stawek zgodnych z Załącznikiem nr 14 do Regulaminu konkursu Zestawienie standardów i cen rynkowych.

pytanie #4083

Sektorowe rady ds. kompetencji w swoich rekomendacjach przy każdej usłudze wskazywały jaka jest sugerowana forma realizacji danej usługi i na tej podstawie Wnioskodawca może opracować budżet monitoringu usług. W przypadku oszczędności na tej pozycji budżetowej na etapie wdrażania projektu Operator, po akceptacji PARP, może dokonać odpowiednich przesunięć lub zwiększyć liczbę monitorowanych usług rozwojowych. Jednocześnie Wnioskodawca opracowując budżet projektu powinien mieć na uwadze, że sektorowe rady ds. kompetencji mogą aktualizować rekomendacje, co z kolei może przełożyć się na koszty usług rozwojowych.

pytanie #4078

W przypadku spełnienia kryteriów premiujących należy do wskaźników we wniosku o dofinansowanie projektu dodać również wskaźniki dotyczące tych kryteriów, np. „Liczba osób z niepełnosprawnościami zaangażowanych w ramach projektu na min. 1/2 etatu, przez min. 50% czasu trwania projektu", "Liczba systemów wspierających elektroniczny obieg dokumentów”. Przykładowe źródła i sposoby pomiaru tych wskaźników są następujące:

 • dla kryt. prem. nr 1:
  1. źródło pomiaru – np. „umowa o pracę/aneks do umowy, listy płac, zaświadczenie o niepełnosprawności”
  2. sposób pomiaru – np. „na początku projektu oraz cyklicznie, na etapie opracowywania wniosku o płatność”
 • dla kryt. prem. nr 2:
  1. źródło pomiaru – np. „sprawozdanie z wykorzystania systemu w obsłudze procesu rekrutacji przedsiębiorców i pracowników/realizacji/rozliczania usług rozwojowych w projekcie”
  2. sposób pomiaru – np. „na etapie konfiguracji systemu oraz cyklicznie, na etapie opracowywania wniosku o płatność”.

pytanie #4073

Oświadczenie dot. aktywnych umów zawartych z PARP musi być podpisane najpóźniej z dniem wysłania wniosku o dofinansowanie w systemie SOWA.

pytanie #4068

Kryterium dostępu nr 8, którego dotyczy oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 brzmi: „Wnioskodawca albo partner (o ile występuje) w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizował co najmniej jeden projekt finansowany ze środków UE lub innych środków publicznych na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników, w ramach którego realizowane były działania spełniające łącznie poniższe warunki:

 • udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 • wsparcie skierowane zostało do przedsiębiorców lub ich pracowników, stanowiących liczbowo minimum 50% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie projektu, złożonym w ramach rundy konkursowej”.

Oznacza to, że w przedmiotowym oświadczeniu należy podać liczbę osób (przedsiębiorców lub ich pracowników), do których skierowano wsparcie w ramach zrealizowanego projektu.

pytanie #4063

Tak, określając wielkość przedsiębiorstwa należy uwzględnić kwestie dotyczące powiązania z innymi podmiotami, a więc również określić czy dane przedsiębiorstwo jest niezależne, czy partnerskie. W celu ustaleniu statusu MŚP przedsiębiorstwa proszę posiłkować się internetową aplikacją zamieszczoną na stronie PARP pod linkiem: https://kwalifikator.parp.gov.pl.

pytanie #4058

Koszty dostosowania do wymagań projektu funkcjonującego już elektronicznego systemu obiegu dokumentów stanowią koszty pośrednie w ramach projektu.

pytanie #4053

W przypadku projektów partnerskich we wniosku o dofinansowanie (punkt dotyczący doświadczenia wnioskodawcy i partnerów) będzie podlegało ocenie zarówno doświadczenie lidera, jak i partnera. Natomiast przygotowując wniosek o dofinansowanie należy pamiętać, że kryterium dostępu nr 8 również dotyczy doświadczenia w realizacji projektów wymaganego od Wnioskodawcy albo partnera (jeśli dotyczy). Jego celem jest zagwarantowanie wyboru podmiotu, który posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi udzielania wsparcia przedsiębiorcom, w tym zapewni poprawne rozliczanie udzielanej przedsiębiorcom pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

pytanie #4048

Rekomendacje sektorowych rad ds. kompetencji znajdują się na stronie konkursu Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla operatorów, w zakładce Składanie wniosku o dofinansowanie.

pytanie #4043

Nie. O kwalifikowalności usługi rozwojowej decyduje pozytywna weryfikacja przez Beneficjenta dokumentów rozliczenia wsparcia, o których jest mowa w Procesie udzielania wsparcia, str. 6 (Zał. nr 11 do Regulaminu konkursu).

pytanie #4038

Cała dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami znajduje się na stronie konkursu Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla operatorów w poszczególnych zakładkach: Start w konkursie, Składanie wniosku o dofinansowanie, etc.

pytanie #4033

Od Wnioskodawcy zależy w jaki sposób zaplanuje podział zadań przewidzianych do realizacji w projekcie, niemniej jednak PARP sugerujemy, aby każde z głównych zadań było zaplanowane i opisane oddzielnie w oparciu o zapisy Regulaminu, tj. Zadanie nr 1 Rekrutacja i monitoring, Zadanie 2 Działania wspierające realizację usług rozwojowych, Zadanie 3 Usługi rozwojowe.

pytanie #4028

W przypadku zatrudnienia przez Wnioskodawcę kadry na umowę o pracę wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie z zapisami umowy o pracę w oparciu o kodeks pracy. W umowie o pracę Wnioskodawca powinien wskazać jaki wymiar etatu pracownika będzie poświęcony na weryfikację kart usług oraz ile tych kart zostanie zweryfikowanych w ramach projektu. Na etapie akceptacji wniosku końcowego PARP sprawdzi czy koszt oddelegowania pracownika do projektu (w tym koszt weryfikacji kart) nie przekroczy stawki wskazanej w Załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu (Zestawienie standardów i cen rynkowych).

pytanie #4023

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: - pracownik przedsiębiorstwa będzie zobowiązany złożyć oświadczenie dotyczące udziału w projektach konkursowych realizowanych w ramach działania 2.21 typ 4 PO WER, tj.: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji SR” oraz „Kompetencje dla sektorów”. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Beneficjentom przez PARP - do udziału w projekcie w pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną pracownicy, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy w ramach szkoleń lub doradztwa rekomendowanego przez SR w ramach ww. konkursów.

pytanie #4018

Operatorzy bezzwłocznie będą informowani przez PARP o zmianach/aktualizacji rekomendacji przez sektorowe rady ds. kompetencji.

pytanie #4013

Wymaganie dotyczące realizacji monitoringu szkoleń na poziomie min. 10% znajduje się w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu, tj. Procesie udzielania wsparcia w ramach konkursu (str. 6 lit. h): „Beneficjent będzie zobowiązany zmonitorować łącznie minimum 10% usług rozwojowych:

 • za pomocą wizyt monitoringowych na miejscu w przypadku usług realizowanych stacjonarnie
  lub
 • za pomocą monitoringu zdalnego w przypadku usług realizowanych zdalnie.

Tego rodzaju monitorowanie nie będzie dotyczyło usług doradczych. W przypadku tych usług monitoring będzie się odbywać na podstawie ich efektów. Pod pojęciem monitorowania usług, należy rozumieć działania monitoringowe podejmowane przez Beneficjenta, w celu zweryfikowania wykonania usługi rozwojowej przez podmiot realizujący ją na rzecz przedsiębiorcy. W ramach tego zadania Wnioskodawca opisze sposób, w jaki chce zapewnić monitorowanie wykonania usługi przez podmiot z BUR wybrany przez przedsiębiorcę. Wnioskodawca zobowiązany jest do opisu metodologii, która będzie zapewniała monitoring usług rozwojowych w ramach projektu, przy czym nie może ona opierać się na doborze losowym usług do monitoringu. Monitorowanie za pomocą wizyt monitoringowych nie będzie dotyczyło usług doradczych. W przypadku tych usług monitoring będzie się odbywać na podstawie ich efektów. Należy opisać co będzie efektem monitorowania usług (np. raport, sprawozdanie z wizyty monitoringowej). Celem monitorowania usług jest zapobieganie nieprawidłowościom i zapewnienie, że były one rzeczywiście realizowane oraz były zgodne z kartami usług zamieszczonych w BUR/harmonogramem lub programem usług realizowanych poza BUR”. 

pytanie #4008

Prezentacja została udostępniona na stronie konkursu Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów - PARP - Centrum Rozwoju MŚP w zakładce Dokumenty/Dodatkowe dokumenty:  https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/153/Kompetencje-dla-sektorw2_II_runda.pdf. Materiały niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie znajdują się w zakładce Dokumenty.

pytanie #4003

Sytuacje dotyczące niezrealizowania wskaźnika na wymaganym poziomie będą rozstrzygane indywidualnie przez PARP na etapie wdrażania projektu w zależności od okoliczności i wyjaśnień Beneficjenta.

pytanie #3998

Tak. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu Beneficjent po podpisaniu umowy przekazuje do PARP weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie wypłacanej zaliczki, natomiast w przypadku gdy umowy podpisane z PARP przekroczą kwotę 10 mln złotych, zamiast weksla należy przekazać zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

pytanie #3988

Nagranie ze spotkania zostało w całości zamieszczone na koncie PARP na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HfKRnQ3ll24&feature=youtu.be

pytanie #3983

Od Wnioskodawcy zależy określenie ile przedsiębiorstw oraz ile osób z danego przedsiębiorstwa założy do udziału w projekcie. Wnioskodawca będzie rozliczany z osiągnięcia zakładanej liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu oraz liczby osób, które podniosą kompetencje w wyniku udziału w projekcie, które stanowią minimalne wskaźniki produktu i rezultatu określone w Regulaminie konkursu.

pytanie #3978

Nie ma potrzeby wypisywania wszystkich obszarów tematycznych wskazanych w rekomendacji, ponieważ Wnioskodawca jest zobowiązany do oferowania wszystkich usług wynikających z rekomendacji rady sektorowej.

pytanie #3968

PARP dopuszcza możliwość zmiany obszarów tematycznych wskazanych przez rady sektorowe w rekomendacjach na etapie wdrażania projektu w przypadku zaistnienia takiej konieczności wynikającej z zapotrzebowania rynku (przedsiębiorców z sektora) lub innych obiektywnych przyczyn.

pytanie #3963

Zapis Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu brzmi: „W związku z tym, że dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa mogą zawierać  różne numery PKD, w celu uzyskania wsparcia na usługę rozwojową w danym sektorze, nie jest konieczne posiadanie PKD wiodącego w ramach danego sektora. W powyższym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić odpowiednie dokumenty, potwierdzające, że czynnie działa w ramach danego sektora (mimo, iż nie jest to jego działalność wiodąca). Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdą się w Regulaminie rekrutacji przekazanym Beneficjentowi na etapie realizacji projektu. Gdy przedsiębiorstwo czynnie działa w kilku sektorach objętych konkursem, będzie miało możliwość udziału w więcej niż jednym projekcie, niemniej jednak do udziału we wsparciu będzie musiało wydelegować różne osoby (PESEL-e). W przypadku dużej liczby zgłoszeń zaleca się, aby w pierwszej kolejności przyjmowane były do projektu przedsiębiorstwa posiadające PKD wiodące w ramach danego sektora.” 

pytanie #3958

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej Wnioskodawca jest zobowiązany do zmonitorowania min. 10% usług szkoleniowych (łącznie zdalnych i stacjonarnych). W przypadku zaplanowania więcej niż 10% wskaźnika, należy uzasadnić przyjęte założenie w treści wniosku.

pytanie #3953

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej wskaźnik wizyt monitoringowych odnosi się do liczby usług zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, a nie do liczby jego uczestników.

pytanie #3948

Tak, liczba podmiotów ( rozumianych jak przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie) może być mniejsza niż liczba uczestników projektu przy założeniu, że z jednego przedsiębiorstwa do projektu zostanie delegowanych kilku pracowników. Do Wnioskodawcy należy zaplanowanie liczby podmiotów (przedsiębiorstw) do objęcia wsparciem w ramach projektu, natomiast liczba uczestników projektu (osób) musi uwzględniać założenia Regulaminu konkursu (min. wskaźnik produktu i rezultatu).

pytanie #3903

Wskaźnik liczby kobiet biorących udział w projekcie powinien wynikać z analizy grupy docelowej projektu (w ramach danego sektora), rekomendacji rady sektorowej oraz założeń Wnioskodawcy. Wskaźnik ten powinien również uwzględniać Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS, który jest elementem ocenianym na etapie oceny merytorycznej wniosków.

pytanie #3858

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest do opisu metodologii, która będzie zapewniała monitoring usług rozwojowych w ramach projektu, przy czym nie może ona opierać się na doborze losowym usług do monitoringu. Tak więc dobór losowy nie jest dopuszczalny.

pytanie #3853

Zapis Załącznika nr 11 brzmi: „W związku z tym, że dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa mogą zawierać różne numery PKD , w celu uzyskania wsparcia na usługę rozwojową w danym sektorze, nie jest konieczne posiadanie PKD wiodącego w ramach danego sektora. W powyższym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić odpowiednie dokumenty, potwierdzające, że czynnie działa w ramach danego sektora (mimo, iż nie jest to jego działalność wiodąca). Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdą się w Regulaminie rekrutacji przekazanym Beneficjentowi na etapie realizacji projektu. Gdy przedsiębiorstwo czynnie działa w kilku sektorach objętych konkursem, będzie miało możliwość udziału w więcej niż jednym projekcie, niemniej jednak do udziału we wsparciu będzie musiało wydelegować różne osoby (PESEL-e). W przypadku dużej liczby zgłoszeń zaleca się, aby w pierwszej kolejności przyjmowane były do projektu przedsiębiorstwa posiadające PKD wiodące w ramach danego sektora.” 

pytanie #3828

W przypadku, gdy w jednej usłudze bierze udział kilku uczestników nadal jest to jedna usługa, ponieważ min. 10% wskaźnik wizyt monitoringowych liczony jest od liczby usług założonych w budżecie projektu, a nie od liczby osób objętych wsparciem.

pytanie #3823

Zwiększenie wskaźników może zostać lepiej ocenione przez eksperta oceniającego wniosek w sytuacji, gdy będzie ono wynikało jasno z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy sytuacji grupy docelowej projektu, a także rekomendacji rady sektorowej i będzie uzasadnione zarówno pod kątem finansowym jak i merytorycznym. W przeciwnym wypadku ekspert może uznać, że zwiększone wskaźniki obniżają wartość wsparcia dla poszczególnych uczestników projektu i może obniżyć punktację. Rekomenduje się ostrożne podejście do określania wskaźników projektu mając na względzie fakt, że rekomendacja rady ds. kompetencji może ulec zmianie, o czym jest mowa w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 4.3 Cel konkursu i uzasadnienie realizacji wsparcia.

pytanie #3818

W przypadku podmiotów realizujących projekt w partnerstwie ocenie podlega m.in. klarowny podział obowiązków pomiędzy partnerami, uzasadnienie ich wyboru i udziału w poszczególnych działaniach projektowych, ich doświadczenie itp., a nie ich liczba.

pytanie #3813

Tak, wymaga tego Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS, oceniany na etapie merytorycznej oceny wniosków.

pytanie #3808

Zgodnie z informacją przekazaną podczas spotkania 10 marca br. wzór karty oceny merytorycznej wniosku, stanowiący zał. do Regulaminu konkursu, znajduje się na stronie konkursu w zakładce Dokumenty-Dodatkowe dokumenty: Załącznik 1 Karta Oceny Merytorycznej (parp.gov.pl)

pytanie #3803

Zwrot poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków powinien nastąpić niezwłocznie po weryfikacji prawidłowości dokumentów rozliczenia wsparcia, o których mowa w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu i po weryfikacji danych dotyczących wsparcia zapisanych w BUR (jeśli usługa była realizowana za pośrednictwem BUR), nie później jednak niż w czasie 10 dni roboczych.

pytanie #3798

Pojęcia zostały zdefiniowane w Regulaminie konkursu (str. 11/12): Usługa rozwojowa - usługa szkoleniowa lub doradcza lub inna usługa o charakterze doradczym lub szkoleniowym (określona w pkt. 19) wspierająca rozwój przedsiębiorcy mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mającą na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2018 r. poz. 2153 tj. z późn. zm.), lub pozwalającą na ich rozwój; Szkolenia lub doradztwo lub inne usługi o charakterze doradczym lub szkoleniowym - wszelkie działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących, tj. szkolenia, szkolenia zawodowe, e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, mentoring, coaching. Działania te obejmują również walidacje lub walidacje połączoną z certyfikowaniem, o których mowa w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

pytanie #3793

Kwestia ta jest zależna od podejścia Wnioskodawcy do realizacji projektu.

pytanie #3788

Przedsiębiorca decyduje, których pracowników wyśle na szkolenia/doradztwo, natomiast Wnioskodawca na etapie rekrutacji może określić, które osoby będą miały punkty preferencyjne stanowiące o wyższym miejscu na liście rankingowej kwalifikującej do udziału w projekcie, np. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby 50+, osoby, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w ramach projektów dotyczących wdrażania rekomendacji rad sektorowych.

pytanie #3778

Zgodnie z informacją przekazaną podczas spotkania 10 marca br. nie należy we wniosku wpisywać wskaźników z wartością „0”, ani wskaźników, których nie ma obowiązku monitorować w ramach przedmiotowego konkursu, np. wskaźników horyzontalnych

pytanie #3773

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dof. projektu. Art. 33 ust. 2, w którym jest mowa o obowiązującym 21-dniowym terminie publikacji ogłoszenia o naborze partnerów dotyczy podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W innym przypadku termin ten nie jest wymagany. Niemniej jednak nawet w przypadku obowiązującego 21-dniowego terminu istniała możliwość jego zachowania, ponieważ publikacja ogłoszenia o III rundzie konkursu nastąpiła 1.02.2021 r. i od tego dnia znana powszechnie była dokumentacja konkursowa.

pytanie #3768

Aktualna instrukcja znajduje się na stronie: Instrukcje i procedury - SOWA © 2021 - SOWA (efs.gov.pl).

pytanie #3763

Nie ma potrzeby wpisywać tego wskaźnika do wniosku. Należy jedynie jasno zaznaczyć w treści i w budżecie, że Wnioskodawca zastosował takie rozwiązanie.

pytanie #3758

Kod PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices) został określony na etapie tworzenia rady sektorowej ds. nowoczesnych usług biznesowych i tym kodem należy posługiwać się we wniosku o dofinansowanie projektu.

pytanie #3753

Tak, może.

pytanie #3748

Kryterium dostępu nr 6 dotyczy podmiotów, które w dniu złożenia wniosku w ramach rundy konkursowej mają aktywną/e umowę/y o dofinansowanie projektu/ów zawartą/e z PARP w ramach działania 2.2 lub 2.21 PO WER w terminie poprzedzającym 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia danej rundy konkursowej. Nie wyklucza ono z konkursu innych Wnioskodawców.

pytanie #3743

W kryterium tym należy się odnieść do osób (przedsiębiorców, pracowników), a nie podmiotów (przedsiębiorstw, firm). Dodatkowo, pracownik przedsiębiorcy to zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, osoba wykonująca pracę na rzecz przedsiębiorcy wyłącznie na podstawie umowy o pracę i tylko takie osoby należy wykazać w projekcie potwierdzającym spełnienie warunków przedmiotowego kryterium.

pytanie #3738

Tak, można.

pytanie #3733

Tak, można. Należy pamiętać, że w przypadku zatrudnienia w ramach kosztów bezpośrednich osoby do realizacji rekrutacji i monitoringu na umowę o pracę należy stosować jednostki miary oraz stawki odpowiednie dla Personelu projektu (np. osobo-miesiąc jako j.m oraz wynagrodzenie miesięczne jako stawka) – inne niż w przypadku zatrudnienia na umowę-zlecenie, kiedy to zadanie wykonywane w ramach kosztów bezpośrednich jest traktowane jako usługa zlecona, a jednostką miary stawką jest np. sztuka – dla wizyty monitorującej i osoba – dla liczby osób zrekrutowanych do projektu, zaś stawka jest zryczałtowana.

pytanie #3728

Inne zabezpieczenie niż weksel jest wymagane w przypadku gdy wartość umowy lub umów podpisanych z PARP przekroczy łącznie 10 mln zł. Czy należy wymieniać w budżecie projektu poszczególne usługi rozwojowe zgodnie z zaleceniami Rady wraz z maksymalnymi stawkami za każdą usługę czy można założyć jedną pozycję budżetową np. koszt usługi rozwojowej uśredniając koszt na jedną osobę? Dla zachowania większej swobody w zarządzaniu budżetem projektu PARP rekomenduje jedną pozycję budżetową dotyczącą usług rozwojowych wynikających z rekomendacji rad sektorowych.

pytanie #3718

W ramach kosztów bezpośrednich dopuszczalne jest jedynie wynagrodzenie osób bezpośrednio wykonujących rekrutację, monitoring oraz weryfikację kart usług rozwojowych. Zadania związane z obsługą projektu należy uwzględnić w kosztach pośrednich budżetu projektu.

pytanie #3713

W ramach kosztów bezpośrednich dopuszczalne jest jedynie wynagrodzenie osób bezpośrednio wykonujących rekrutację, monitoring oraz weryfikację kart usług rozwojowych. Wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą projektu oraz osób, których wynagrodzenia nie wliczają się do stawek określonych w Załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu, należy uwzględnić w kosztach pośrednich budżetu projektu.

pytanie #3708

Zgodnie z zapisami załącznika nr 11: Niezależenie od wielkości przedsiębiorstwa wsparcie będzie wynosić maksymalnie 80% wydatków na usługi. Zwrotowi podlegać będzie tylko odpowiednia część kwoty netto. W związku z tym przedsiębiorcy zobowiązani są do wniesienia do projektu wkładu własnego w wysokości min. 20% wartości usługi, tj. zadania dotyczącego realizacji usług rozwojowych. Wartość wynikająca z tej kalkulacji (20% wartości zadania) powinna zostać wpisana do projektu w poz. 5.9 i 5.9.2. W przypadku wpisania mniejszej wysokości wkładu własnego budżet zostanie oceniony negatywnie pod tym kątem.

pytanie #3703

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu: niezależenie od wielkości przedsiębiorstwa dofinansowanie może wynosić maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej netto.

pytanie #3698

Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego usługi rozwojowej. Oznacza to, że wszystkie usługi rozwojowe realizowane w ramach przedmiotowego konkursu są kwalifikowane wyłącznie w kwotach netto.

pytanie #3683

Tak, np. w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo przekroczy próg umożliwiający skorzystanie z pomocy de minimis, będzie mogło skorzystać z pomocy publicznej na zasadach ogólnych (np. doradztwo - 50% wydatków na usługi).

pytanie #3678

Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego usługi rozwojowej. Oznacza to, że wszystkie usługi rozwojowe realizowane w ramach przedmiotowego konkursu są kwalifikowane wyłącznie w kwotach netto.

pytanie #3663

Ze względu na konstrukcję budżetu w systemie SOWA należy zaznaczyć w budżecie projektu checkbox dotyczący pomocy de minimis dla całości pozycji dotyczącej usługi rozwojowej. Wartość pomocy de minimis powinna się znaleźć w zaświadczeniu o udzielonej pomocy wystawionej przez Beneficjenta dla przedsiębiorstwa.

pytanie #3658

Tak, kryterium premiujące mówi, iż OzN będzie zatrudniona w wymiarze co najmniej ½ etatu, co definiuje, iż formą zatrudnienia osoby może być umowa o pracę. Kwestie związane z zatrudnieniem personelu projektu regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w pkt. 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu.

pytanie #3643

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu reguluje zasady i sposób postępowania w sprawach niektórych zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. weksel in blanco z deklaracją wekslową, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa. Należy zwrócić uwagę, iż dokumentem regulującym kwestię zabezpieczeń należytego wykonania umowy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które w pkt. 5 precyzuje wszelkie dostępne formy zabezpieczeń wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. Jednocześnie informuję, iż kwestia zabezpieczenia jest za każdym razem konsultowana i PARP podejmuje ostateczną decyzję o możliwej do przyjęcia formie zabezpieczenia. Proponowana przez Państwa hipoteka na 4, 5 miejscu może zostać uznana za niewystarczającą formę zabezpieczenia umowy z PARP. Każdorazowo PARP analizuje ekonomiczną skuteczność zabezpieczenia. W przypadku hipoteki, na której są już ustanowione inne zabezpieczania pod uwagę brana jest wartość nieruchomości oraz możliwość zaspokojenia roszczeń Agencji w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego z tego składnika majątkowego.

pytanie #3638

Przykład 2 dotyczy sytuacji, gdy wkład wnoszony w formule mieszanej – opłaty i koszt wynagrodzenia uczestników szkoleń. W przykładzie założyliśmy, że koszt usługi rozwojowej związanej ze szkoleniami to 1000 zł. Ze względu na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, przedsiębiorca za usługę rozwojową w formie szkoleń może wnieść tylko 125 w postaci kosztów wynagrodzeń, podczas gdy wymagany wkład prywatny w postaci kosztów wynagrodzeń powinien wynosić 250. Niniejsze wynika z przykładu nr 1. Dlatego zakłada, że za połowę kosztu usługi, tj. 500 zł wniesie wkład w postaci wynagrodzeń, a za drugą połowę (500 zł) w opłacie. CWPU (wkład mieszany) = [(500/80 %) – 500] (wzór z przykładu 1 – wkład w postaci wynagrodzeń) + (500*20%)(wkład w postaci opłaty). CWPU = 125 (wkład w postaci kosztów wynagrodzeń) + 100 (wkład w postaci opłaty) CWPU = 225

pytanie #3613

Należy zwrócić uwagę, iż dokumentem regulującym kwestię zabezpieczeń należytego wykonania umowy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. § 5 ust 1 niniejszego Rozporządzenia mówi, iż „Zabezpieczenie jest ustanawiane w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy: wartość zaliczki nie przekracza 10 000 000 zł (...)”. W przypadku umów o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wartość zaliczki jest tożsama z wartością dofinansowania. W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, w jednej albo kilku z form wybranych przez instytucję, z którą beneficjent zawiera umowę o dofinansowanie wskazanych w § 5 ust. 3.