Pomiń nawigację

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Na stronie europejskiej stronie programu publikowane są najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami - strona w języku angielskim: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=6

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Uczestnicząc w projekcie można zyskać:

 • comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju),
 • możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji,
 • doskonalenie umiejętności językowych.

W programie mogą wziąć udział początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założeniu własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat. Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej. Jeśli brałaś/brałeś udział w poprzednich edycjach programu EYE (przed marcem 2018 r.) możesz ponownie z niego skorzystać wybierając jako kraj docelowy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (stany Pensylwania lub Nowy Jork), Singapur bądź Izrael.

Udział Młodego Przedsiębiorcy w Programie EYE obejmuje cztery etapy: 

 1. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego – Młody Przedsiębiorca przystępuje do Programu EYE składając wniosek przy użyciu INZ dostępnego na stronie internetowej www.erasmus-entrepreneurs.eu. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Na tym etapie procedury konieczne jest wybranie z listy PARP, jako właściwej IP. Złożenie wniosku jest potwierdzane wysłanym do Młodego Przedsiębiorcy elektronicznym komunikatem o rejestracji wniosku. IPMP odpowiada za weryfikację złożonego wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie niezbędne wymagania, IPMP przyjmuje wniosek, jeżeli nie, wniosek odrzuca. 
 2. Nawiązanie relacji – wraz z informacją o przyjęciu wniosku Młody Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o Przedsiębiorcach Przyjmujących biorących udział w Programie EYE, spośród których Młody Przedsiębiorca wybiera odpowiedniego Przedsiębiorcę Przyjmującego. W bazie danych można wskazać do 5 propozycji Przedsiębiorcy Przyjmującego.
 3. Zobowiązanie i przygotowanie - zaangażowane strony (tj. Młody Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Przyjmujący oraz ich właściwe IP) odpowiednio sporządzają i akceptują w INZ Plan Pobytu. IPMP oraz Młody Przedsiębiorca zawierają umowę. Przed rozpoczęciem Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego, Młody Przedsiębiorca jest zobowiązany do odbycia szkolenia, którego celem jest przygotowanie do wyjazdu. Szkolenie jest przygotowywane i przeprowadzane przez IPMP, w czasie i miejscu określonym przez IPMP. 
 4. Etap wdrożenia – Pobyt u Przedsiębiorcy Przyjmującego może obejmować jeden nieprzerwany okres lub być podzielony na kilka okresów, w zależności od wyboru Młodego Przedsiębiorcy. Po zakończeniu Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego Młody Przedsiębiorca sporządza w INZ sprawozdanie w języku angielskim. IPMP i IPPP monitorują przebieg Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego, a po jego zakończeniu akceptują w INZ sporządzone przez Młodego Przedsiębiorcę sprawozdanie końcowe z Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego.

Przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia finansowego Młody Przedsiębiorca przedkłada IPMP:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków uzyskania wsparcia finansowego, obejmujące oświadczenia o:
  •   spełnianiu przesłanek Młodego Przedsiębiorcy wskazanych w § 18b ust. 2 Rozporządzenia,
  • braku przesłanek, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • braku przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą); 2)
 2. oświadczenie o pomocy de minimis - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do wzoru umowy o udzielenie wsparcia finansowego, opublikowanego na stronie www.parp.gov.pl;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm. (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).