Pomiń nawigację

Płatności będą przekazywane przez płatnika zgodnie z terminami płatności środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnymi na stronie www.bgk.com.pl.

Jest możliwe w przypadku spełnienia warunków określonych w umowie o dofinansowanie (§10 ustęp 6, punkt 2).

Wymagane jest:

  1. oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany z pomocy Unii Europejskiej lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
  2. oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego,
  3. oświadczenie podmiotu zbywającego określające, od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia.

Umowa §26 Nieosiągnięcie wskaźników ust. 4:

Postanowienia ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wskaźników, które mają charakter informacyjny dla instytucji odpowiedzialnych za realizację Programu, a poziom realizacji wartości docelowych tych wskaźników nie stanowi przedmiotu rozliczenia Projektu. Niemniej należy pamiętać o wskazaniu we wniosku o dofinansowanie tych wartości.

Warunkiem otrzymania dofinansowania za wykonanie MBI jest złożenie wniosku o płatność wraz z kopią dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, tj. kopią dowodów księgowych wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty. Wobec powyższego w sytuacji, gdy Beneficjent zamierza ubiegać się o refundację za sporządzenie MBI, zapłata za jego wykonanie musi być dokonana przed złożeniem wniosku o płatność i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent, który dokonuje zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zobowiązuje się zachować trwałość Projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 1303/2013 przez okres pięciu lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy przez okres trzech lat. Okres trwałości projektu rozpoczyna się od dnia zakończenia realizacji Projektu.Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w formie:

  1. zaliczki, lub
  2. refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.

Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 1. Umowy o dofinansowanie.

Sposób rozliczania projektu odbywa się poprzez składanie wniosków o płatność w terminach i na kwoty nie wyższe niż określone w Harmonogramie płatności, nie rzadziej niż raz na kwartał. Jest to wniosek rozliczeniowy albo jedynie sprawozdawczy. Jest także możliwość wnioskowania o zaliczkę na realizację projektu. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest w wysokości zgodnej z Harmonogramem płatności. Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania. Istnieje także możliwość składania raz na trzy miesiące wniosków sprawozdawczych dotyczących realizacji projektu i rozliczenia projektu jednorazowo w ostatnim okresie sprawozdawczym. Szczegółowe informacje na temat zasad wypłaty dofinansowania oraz zaliczki znajdują się w § 10 i 11 Wzoru umowy o dofinansowanie (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu), zawartej na stronie konkursu.