Akademia Menadżera Innowacji

red arrow left Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

pytanie #3303

Pracownicy oddelegowani do AMI tworzą tzw. Zespół ds. wdrożenia zmian, którego celem jest wypracowanie gotowego scenariusza, mapy czy drogowskazu – w jaki sposób, krok po kroku, powinny być wdrożone innowacje w ich firmie. Jest to tzw. Plan Wdrożenia Zmiany w Przedsiębiorstwie. Oddelegowany zespół następnie zaprezentuje wypracowany plan przed specjalnie powołaną komisją, w skład której wchodzą praktycy i eksperci specjalizujący się we wdrażaniu innowacji. Ukoronowaniem udziału w AMI jest przyznanie certyfikatów uczestnictwa. Certyfikat AMI cieszy się uznaniem w kraju i za granicą, a wiemy to od tych którzy uczestniczyli w poprzednich edycji AMI.

pytanie #3298

Nie. Udział w AMI nie obliguje do posiadania szczególnych kompetencji z zakresu zarządzania, czy innowacji. Program ma charakter kompleksowy, w jego trakcie otrzymujemy pełną wiedzę dot. innowacji. Aby wziąć udział w AMI wystarczy być otwartym na nowe pomysły.

pytanie #3293

Okres realizacji III edycji AMI wynosi ok. 7 miesięcy i powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r. PARP zastrzega sobie prawo modyfikacji harmonogramu III edycji.

pytanie #3288

Przystępując do AMI można skorzystać z dofinansowania w ramach pomocy de minimis lub pomocy publicznej. Wartość dofinansowania zależna jest od dotychczas wykorzystanej pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa. W ramach pomocy de minimis mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do 80% wartości udziału, natomiast duzi – 50% wartości udziału w AMI. W ramach pomocy publicznej, przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 50% wartości usługi szkoleniowej. 

pytanie #3283

Program AMI jest skierowany do wszystkich firm – zaczynając od mikroprzedsiębiorców, którzy mogą oddelegować od 2 do 5 uczestników, przez sektor małych i średnich przedsiębiorców, który mogą oddelegować min. 3 pracowników, kończąc na dużych firmach, które mogą oddelegować od 3 do 5 pracowników. Ważne jest, że w przypadku mikro, małych i średnich firm, uczestnikami mogą być osoby zarządzające i właściciele firm, a w przypadku dużych przedsiębiorstw mogą to być pracownicy, którzy często pełnią kluczową rolę w procesie zarządzania.

pytanie #3278

Nie. Do udziału w AMI powinny być oddelegowane – w przypadku mikroprzedsiębiorców – od 2 do 5 pracowników – tworzą oni zespół ds. wdrażania zmian w przedsiębiorstwie. Mniejsza liczba osób nie będzie w stanie skutecznie zarządzać procesem wdrażania innowacji.

pytanie #3273

Zespół AMI poprosi o dokumenty niezbędne do zbadania statusu MŚP, tj. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (tj. o statusie MŚP) oraz sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata – w przypadku spółek prawa handlowego lub oświadczenia za ten sam okres dot. obrotów, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia – w przypadku pozostałych przedsiębiorstw.

pytanie #3268

Przedsiębiorstwa biorące udział w AMI są poddawane badaniu diagnostycznemu, które pozwoli ocenić na ile dana firma jest gotowa do wykorzystania innowacji w swoim rozwoju. Diagnoza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzia IHC, które jest rekomendowane przez Komisję Europejską, zgodne ze specyfikacją techniczną CEN/TS 16555, w zakresie zarządzania innowacjami. Diagnoza dotyczy oceny poziomu dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstwa. W wyniku udziału firm w AMI, przygotowane zostaną Plany Wdrożenia Zmian, stanowiące odpowiedź na potrzeby zdiagnozowane w przedsiębiorstwie, np. dotyczące zmian organizacyjnych, stymulujących współpracę B+R, rozwój interakcji z klientami służącej wprowadzeniu udoskonaleń lub nowych rozwiązań, itd.

pytanie #3263

Tak. Duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pomocy publicznej, która obejmuje dofinansowanie na poziomie do 50 % usługi szkoleniowej. Pomoc publiczna nie dotyczy wsparcia usługi doradczej

pytanie #3258

Przedsiębiorcy, którzy mogą, ponieważ nie wykorzystali maksymalnej puli pomocy de minimis, mogą skorzystać z tej pomocy i taką należy wskazać we wniosku rekrutacyjnym. Natomiast przedsiębiorcy, którzy wykorzystali pulę pomocy de minimis, mogą skorzystać z pomocy publicznej.

pytanie #3233

Biorąc udział w AMI, można skorzystać z dofinansowania w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej. Wartość dofinansowania zależna jest od dotychczas wykorzystanej pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa. W ramach pomocy de minimis mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do 80% wartości udziału, natomiast duzi – 50% wartości udziału w AMI. W ramach pomocy publicznej, przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 50% wartości usługi szkoleniowej.

pytanie #3213

Kadrę dydaktyczną AMI stanowią eksperci z zakresu wdrażania i zarządzania innowacjami – są to zarówno praktycy, którzy sami mieli okazję z sukcesem wdrożyć innowacje w swoich firmach, jak również teoretycy akademiccy, którzy dysponują ogromną wiedzą z zakresu innowacji.

pytanie #3208

W III edycji, po raz pierwszy, przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości wniesienia wkładu prywatnego w formie niepieniężnej. Odbiorca wsparcia przedstawia PARP oświadczenia o wysokości wynagrodzenia brutto-brutto oddelegowanych do udziału w projekcie uczestników AMI, a następnie po każdym miesiącu uczestnictwa dostarcza do PARP potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia danemu pracownikowi. Dzięki temu, koszt pracy uczestnika staje się wkładem niepieniężnym w projekcie, a przedsiębiorca finalnie opłaca niższą kwotę wkładu prywatnego.

pytanie #3203

Okres realizacji III edycji AMI wynosi ok. 7 miesięcy i powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r. PARP zastrzega sobie prawo modyfikacji harmonogramu III edycji.  III edycja planowana jest w pełni zdalnie, jedynie doradztwo może być realizowane w części w przedsiębiorstwie, oczywiście z zachowaniem względów bezpieczeństwa.

pytanie #3193

Biorąc pod uwagę fakt, że nadal pozostajemy w warunkach pandemicznych, III edycja AMI będzie realizowana w pełni w sposób zdalny. Doświadczenia II edycji, która zakończyła się w grudniu ubiegłego roku i od marca realizowana była zdalnie pokazały, że jest to możliwe bez straty na wartościach merytorycznych, a narzędzia, którymi dysponujemy świetnie sprawdziły się również w tej formie. Dla wielu uczestników możliwość uczestniczenia w zjazdach zdalnych była dużo wygodniejsza.

pytanie #3188

Baza Usług Rozwojowych jest portalem dostępnym dla każdego użytkownika – zapisywanie się na usługi jest możliwe po utworzeniu konta w systemie. Konto może utworzyć zarówno osoba fizyczna, jak i Przedsiębiorstwo.