Pomiń nawigację

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Przybliżyć uczestnikom spotkań narzędzia i metody, które zwiększą szansę na sukces współpracy korporacja - startup. Wymiernym efektem spotkań ma być wdrożenie oraz zmiany kultury innowacyjnej dużych firm.

W ramach projektu przewidziane są 3 formaty spotkań: śniadania biznesowe, spotkania typu Business Mixer oraz spotkania typu Best Practices.

Spotkania organizowane są przez podmiot wybrany w drodze postępowania przetargowego przez PARP.

Nowe zamówienie na wybór wykonawcy w ramach projektu Connect&ScaleUp pojawi się na stronie www.bip.parp.gov.pl

Nowe postępowanie na wybór wykonawcy w ramach projektu Connect&ScaleUp zostanie ogłoszone na przełomie lipca-sierpnia.

Należy przez to rozumieć przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca spełniający warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014, w tym będącego spółką z udziałem Skarbu Państwa, prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, który będzie zaangażowany w realizację programu akceleracyjnego.

W realizacji projektu mogą uczestniczyć dodatkowo także inne podmioty, których zaangażowanie będzie istotne dla przebiegu programu akceleracyjnego (np. zagraniczne akceleratory, jednostki naukowe, fundusze typu seed lub venture capital i inne).

W realizacji projektu mogą uczestniczyć dodatkowo także inne podmioty, których zaangażowanie będzie istotne dla przebiegu programu akceleracyjnego (np. zagraniczne akceleratory, jednostki naukowe, fundusze typu seed lub venture capital i inne).