Pomiń nawigację

Potwierdzamy, że wskazane doświadczenie wpisuje się w warunki wskazane w kryterium szczegółowym 5, jeżeli w ramach wskazanych przedsięwzięć świadczone były usługi i wsparcie na rzecz MŚP. 
Zastrzegamy jednakże, iż właściwa i wiążąca ocena spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oraz informacji uzyskanych na Panelu Ekspertów.

Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację przedsięwzięć MŚP, będą składane w Lokalnym Systemie Informatycznym zapewnionym przez PARP (JW.), do którego operator będzie mieć dostęp. Natomiast cały proces od oceny po zawarcie umów i rozliczenie przedsięwzięć MŚP będzie prowadzony w zakresie własnych zasobów teleinformatycznych operatora.    

Nie narzucamy sposobu ani formy gromadzenia danych. Wnioskodawca we wniosku powinien wykazać jakie systemy użyje do sprawnej realizacji przedsięwzięcia.

Kryterium potencjału ekonomicznego Wnioskodawcy będzie oceniane na podstawie informacji zawartych w treści wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium. W przypadku zdolności kredytowej, dokumentem potwierdzającym może być np. promesa bankowa lub gwarancja bankowa.

Operator regionalny odpowiada za realizację zadań wyszczególnionych w Standardach działań Operatora realizującego przedsięwzięcie w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO. W ramach umowy partnerstwa część czynności w zakresie realizacji danego zadania, np. „Zawieranie umów o objęcie wsparciem przedsięwzięć MŚP do otrzymania wsparcia” może zostać przekazana partnerowi. Realizacja wskazanego zadania została podzielona na wydatki rozliczane 4 kwotami ryczałtowymi. Co do zasady to Operator przedstawia do rozliczenia przez JW dokumenty potwierdzające rozliczenie danej kwoty ryczałtowej i przekazuje środki partnerowi zgodnie z zakresem w jakim partner uczestniczy w realizacji zadania. Jednocześnie uzyskanie odpowiedzi na zadaną kwestię wymagałoby znajomości wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, w tym Szczegółowego budżetu przedsięwzięcia i przede wszystkim podziału zadań i czynności w ramach przedsięwzięcia między Operatorem i partnerami.

 Wartość zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o objecie przedsięwzięcia wsparciem będzie opiewała na kwotę środków przeznaczonych na finansowanie całego przedsięwzięcia określonych w umowie.

Zgodnie z kryterium 7 sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa przedsięwzięcia zostaną uznane za spełnione w przypadku, gdy: „obroty Wnioskodawcy za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok obrotowy są równe lub wyższe od wnioskowanej kwoty środków na wydatki poniesione przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) na realizację Przedsięwzięcia podzielonej przez 3”. To oznacza, że wyłącznie wnioskodawca musi mieć obroty z ostatniego roku obrotowego na poziomie swoich kosztów administracyjnych (o których mowa w § 4 ust. 4 i ust. 7 regulaminu wyboru przedsięwzięć) przez okres pełnienia funkcji operatora (deklarowane we wniosku) podzielone przez 3. Przy średniej wartości kosztów administracyjnych operatora, około 14 mln zł, (zaplanowanych przy uwzględnieniu podziału alokacji na województwa) wychodzą obroty na poziomie 4,6 mln zł. 

Określona w kryterium szczegółowym kwota 5 mln zł ma zabezpieczyć wykonalność finansową przedsięwzięcia z uwzględnieniem nieprzewidzianych sytuacji opóźnień w realizacji płatności na rzecz Operatora przez JW.

Zgodnie z zapisami umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, Operator ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową na okres realizacji Przedsięwzięcia oraz okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Przedsięwzięcia. W przypadku uznania, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości związanych z realizacją Przedsięwzięcia jest wysokie JW jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia w formie:

 1. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 2. gwarancji bankowej,
 3. weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub,
 4. poręczenia według prawa cywilnego, o którym mowa w tytule XXXII Kodeksu Cywilnego, Przedsięwzięcia.

Hipoteka nie jest więc dopuszczalną formą zabezpieczenia.

Wynagrodzenie wykonawcy powinno być oszacowane z należytą starannością z uwzględnieniem w wartości szacunkowej wszystkich warunków, jakie występują aktualnie, w momencie szacowania, na danym rynku. Wartość zamówienia należy szacować na podstawie dostępnych informacji na temat rynku i cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców, biorąc pod uwagę ilość oraz jakość zamawianych w tym przypadku usług. Należy także wziąć pod uwagę przewidywany czas realizacji zamówienia oraz warunki płatności. Wydatki powinny być racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazać źródła danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.

Zgodnie z § 2 ust 2, 3, 4, 10 umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem to Operator jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia i osiągniecie wskaźników. W kontekście wskazanych przepisów to na Operatorze ciąży szczególna odpowiedzialność za prawidłową realizację zobowiązań wynikających z umowy. Konstrukcja realizacji przedsięwzięcia w zakresie podziału zadań pomiędzy Operatorem a Partnerami musi odzwierciedlać powyższe. Operator może powierzyć, na podstawie umowy partnerstwa, realizację niektórych zadań związanych z realizacją Przedsięwzięcia innym podmiotom wybranym z zastosowaniem przepisów procedur obowiązujących u Operatora oraz zgodnie z art. 6c ustawy o PARP.

Umowa partnerstwa powinna określać warunki i zasady realizacji przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie oraz odpowiedzialność partnera wobec operatora w zakresie zadań jakie będzie realizować partner. Tak więc partnerzy jak najbardziej mogą realizować etapy przedsięwzięcia na terenie określonych województw jednakże to Operator jest odpowiedzialny za realizację całego przedsięwzięcia. 

Obrót, o którym mowa w tym kryterium, ma być równy bądź wyższy od kwoty wnioskowanej na wydatki poniesione przez Wnioskodawcę (o której mowa w § 4 ust. 4 i ust. 7 regulaminu wyboru przedsięwzięć) podzielonej przez 3 i dotyczy kosztów bezpośrednio związanych z realizacją przedsięwzięcia, czyli tzw. kosztów administracyjnych Operatora.

 

Partner to podmiot biorący udział w realizacji Przedsięwzięcia na warunkach określonych w umowie partnerstwa, wnoszący do Przedsięwzięcia zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, który jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach Przedsięwzięcia. Partner wraz z wnioskodawcą musi spełniać kryteria określone w Kryteriach wyboru przedsięwzięć dla operatorów. Również w Regulaminie wyboru przedsięwzięć zostały wskazane warunki, które musi spełnić partner.

Ocena w zakresie kryterium szczegółowego nr 5 Zasoby niezbędne do realizacji inwestycji będzie możliwa po zapoznaniu się z treścią kompletnego wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Co do zasady osoba przeznaczona do pełnienia funkcji kierownika w ramach przedsięwzięcia powinna posiadać 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z wdrożeniem programów operacyjnych, w tym co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem wdrażającym projekty skierowane do przedsiębiorców. Wdrożenie projektów operacyjnych należy rozumieć jako uczestnictwo w systemie udzielania wsparcia dla przedsiębiorców. Posiadanie doświadczenia w postaci pełnienia funkcji kierowniczej w podmiocie będącym ostatecznym beneficjentem (odbiorcą) wsparcia w ramach wymienionych programów nie jest wystarczające.

Zgodnie z kryterium horyzontalnym nr 11 pn. Zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia, że realizacja przedsięwzięcia zapewnia efekty długoterminowe, tzn. przekraczające ramy czasowe obowiązywania RRF i nie ma charakteru powtarzających się krajowych wydatków budżetowych. Instrument realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i jest wdrażany na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 1259, z późn. zm.). Oznacza to tylko brak posługiwania się zdefiniowanym na podstawie ustawy wdrożeniowej pojęciem „okresu trwałości projektu”. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z obowiązku wykazania, zgodnie z Kryteriami, że przedsięwzięcie:

 • ma charakter długofalowy, tj. przekraczający ramy czasowe obowiązywania RRF (i tym samym nie będzie działaniem incydentalnym, które nie będzie generowało efektów dla gospodarki po zakończeniu interwencji w ramach KPO),
 •  jest skierowane do możliwie najszerszej populacji,
 • gwarantuje utrzymanie efektów po zakończeniu jego realizacji.

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia skutkująca objęciem odpowiedniej liczby przedsięwzięć MŚP wsparciem, zgodnie z przypisanymi do przedsięwzięcia wskaźnikami, zapewnienie właściwego systemu rozliczenia i kontroli przedsięwzięć MŚP, powoduje możliwość uzyskania efektu tożsamego z utrzymaniem okresu trwałości. 

 

Zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć Operatorem może zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną lub jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego i która prowadzi działalność w celu zapewnienia korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zapewnieniem korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Oznacza to, że ewentualny zysk wypracowywany przez podmiot musi być przeznaczany na cele statutowe Spółki. Jeżeli Państwa podmiot spełnia ten warunek może startować w naborze na Operatora. Na podstawie przekazanych informacji nie jest możliwe ustalenie na co przeznaczają Państwo zysk wypracowany przez Spółkę. Jednocześnie należy pamiętać, że wiążąca ocena w podanym zakresie może być dokonana jedynie w oparciu o kompletną informację zawartą we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oraz informacje uzyskane na Panelu Ekspertów.

Całość dokumentacji dla naboru na Operatora została udostępniona na stronie internetowej PARP. Dokumentacja dotycząca wyboru i realizacji przedsięwzięć MŚP zostanie udostępniona po zakończeniu procesu konsultacji i zatwierdzeniu Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP.

Rozliczenie przedsięwzięcia metodami uproszczonymi powoduje brak konieczności przedstawiania dokumentacji na etapie rozliczenia przedsięwzięcia, jednocześnie nie zwalnia Operatora z obowiązku gromadzenia wszelkiej dokumentacji związanej z przedsięwzięciem, np. na potrzeby kontroli JW, IOI, Krajowej Administracji Skarbowej lub innego upoważnionego podmiotu.

Wsparcie przedsięwzięcia dla Operatora wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.  Nie wymaga się od Operatora wniesienia wkładu własnego. 

Dokumentacja dotycząca wyboru przedsięwzięć MŚP zostanie udostępniona po zakończeniu procesu konsultacji i zatwierdzeniu Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP.

Doświadczenie we współpracy z PARP nie jest warunkiem koniecznym dla wzięcia udziału w naborze na Operatora.

Jeżeli podmiot będący wnioskodawcą nie prowadzi działalności w zakresie hotelarstwa, turystyki, gastronomii, ale taką działalność prowadzi spółka, w której podmiot ma 100% udziałów to obie spółki są podmiotami powiązanymi. Jednakże jeżeli dominująca spółka prowadzi odrębną działalność i księgowość oraz zapewnia, że nie dojdzie do konfliktu interesów przy udzielaniu wsparcia na rzecz MŚP to nie można wykluczyć możliwości jej udziału w naborze na Operatora. Jednocześnie zastrzegamy, że tego rodzaju kwestie formalno-prawne będą rozstrzygane na etapie oceny wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w kontekście wykluczenia ewentualnego konfliktu interesów. Ryzyko konfliktu interesów będzie oceniane na każdym etapie wdrażania inwestycji do wyboru Operatora po rozliczeniu przedsięwzięć MŚP. Wykluczona jest sytuacja, w której Operator udzieli wsparcia w ramach inwestycji na rzecz MŚP, w którym posiada 100% udziałów. 

Zmiana limitu pomocy de minimis nie będzie miała wpływu na zmianę poziomu wskaźników dla Instrumentu. 

Zmiana wykonawcy wskazanego we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem powinna zostać zgłoszona do JW na podstawie § 13 umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Co do zasady nie należy wykluczyć możliwości zmiany wykonawcy w ramach przedsięwzięcia, po przedstawieniu właściwego uzasadnienia.

Regulamin wyboru przedsięwzięć MŚP zostanie udostępniony po zakończeniu procesu konsultacji i zatwierdzeniu dokumentu. Regulamin wyboru przedsięwzięć MŚP zostanie opublikowany nie później niż w dacie ogłoszenia naboru na wybór przedsięwzięć MŚP.

Doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z wdrożeniem programów operacyjnych określone w kryterium szczegółowym 5 dotyczy krajowych lub regionalnych programów finansowanych z udziałem środków UE (EFS, EFRR czy FS), w tym wymagane jest również by doświadczenie to obejmowało zadania związane z zarządzaniem zespołem wdrażającym projekty skierowane do przedsiębiorców.

Wymogi w kryterium szczegółowym 5 wiążą się pośrednio także z kryterium szczegółowym 3 dla wnioskodawcy, w którym wskazany jest wymóg by wnioskodawca posiadał przynajmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych w obszarach objętych wsparciem EFRR, EFS lub FS na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ponadto, zgodnie z kryterium szczegółowym 3 wymaga się od wnioskodawcy by brał udział w realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych na rzecz przedsiębiorców, w ramach którego udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis co najmniej 300 podmiotom.

Jeżeli dany podmiot zawarł bezpośrednio umowę z IZ RPO i na podstawie tej umowy udzielał dalej wsparcia na rzecz MŚP z wykorzystaniem środków unijnych, to doświadczenie takie spełnia warunki określone w kryterium szczegółowym 5.

Zastrzegamy jednakże, iż właściwa i wiążąca ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oraz informacji uzyskanych na Panelu Ekspertów.



Wdrożenie Instrumentu A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności jest oparte o ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 1259, z późn. zm.), a nie o tzw. ustawą wdrożeniową. W związku z powyższym wskazana przez Państwa ustawa nie ma zastosowania dla Instrumentu. W zakresie regulacji związanych z partnerstwem w ramach przedsięwzięcia należy korzystać z przepisów Regulaminu wyboru przedsięwzięć oraz wzoru umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Harmonogram płatności Przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 5 Umowy o objęcie wsparciem przedsięwzięcia, może podlegać aktualizacji, o ile nie wpływa na wydłużenie terminu realizacji Przedsięwzięcia. Aktualizacja ta jest skuteczna pod warunkiem akceptacji przez JW i nie wymaga formy aneksu do Umowy. JW akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności Przedsięwzięcia w systemie CST2021 w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania.

 

Jeżeli po Panelu Ekspertów KOPR uzna, że przedsięwzięcie może uzyskać ocenę pozytywną, jednak niezbędna jest poprawa wniosku w zakresie:

 1. uznania części wydatków (do 20%) za niekwalifikowalne i przeniesienia tych wydatków do wydatków niekwalifikowalnych,
 2. porządkowych zmian we wniosku,
 3. innych zmian uzgodnionych na Panelu Ekspertów w zakresie dopuszczonym w kryteriach wyboru przedsięwzięć,

Wnioskodawca może zostać wezwany przez KOPR do uzupełnienia lub poprawienia wniosku we wskazanym w wezwaniu zakresie.

Koszty:

 • poniesione przez Operatora w związku realizacją przedsięwzięcia – będą rozliczane za pomocą kwot ryczałtowych;
 • pomocy de minimis udzielanej na realizację przedsięwzięć MŚP – będą rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie wyłącznie jednego przedsięwzięcia dla jednego z regionów, o których mowa w ust. 3 Regulaminu. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie przedsięwzięcia dla jednego regionu nie może być partnerem biorącym udział w realizacji innego przedsięwzięcia dla innego regionu. Dla każdego z regionów, o których mowa w ust. 3 Regulaminu, może zostać wybrany tylko jeden Operator. Wybrany Operator będzie zobowiązany do obsługi przedsięwzięć MŚP ze wszystkich województw zaliczanych do danego regionu.

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Umowa pomiędzy Operatorem a partnerem zawarta przed złożeniem wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem określająca warunki i zasady realizacji przedsięwzięcia przez Operatora i partnera; powinna określać w szczególności zadania partnera oraz zasady dot. odpowiedzialności partnera za realizowane zadania i zasady przekazywania przez Operatora środków finansowych na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez partnera na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia.

Partner to podmiot wymieniony we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, biorący udział w realizacji przedsięwzięcia w ramach Inwestycji na warunkach określonych w umowie partnerstwa, wnoszący do przedsięwzięcia zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, o którym mowa w § 9 ust. 4, wynosi 100 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków, o którym mowa w § 2 ust. 9.

 

 

Posiedzenie Panelu Ekspertów z udziałem Wnioskodawcy (lub osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy) jest prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj. w formie wideokonferencji.

W Panelu Ekspertów ze strony KOPR uczestniczy minimum 4 przedstawicieli: Przewodniczący Panelu Ekspertów i trzech członków oceniających, natomiast ze strony Wnioskodawcy - maksymalnie 4 osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń w języku obcym. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 1. poniesionych przez Operatora związanych z realizacją przedsięwzięcia (z udzielaniem i rozliczaniem pomocy de minimis udzielanej na przedsięwzięcia MŚP) oraz
 2. pomocy de minimis udzielanej w ramach przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięć MŚP, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu wyboru przedsięwzięć Katalog kosztów kwalifikowalnych na bezpośrednie wydatki dla operatora został ujęty w § 4 ust. 7.

Wnioski będzie można składać w terminie od 10 sierpnia 2023 r. do 28 września 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Operator ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową na okres realizacji Przedsięwzięcia oraz okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Przedsięwzięcia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy o objecie wsparciem przedsięwzięcia.

W przypadku uznania, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości związanych z realizacją Przedsięwzięcia jest wysokie JW jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia w formie:

 1. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 2. gwarancji bankowej,
 3. weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub,
 4. poręczenia według prawa cywilnego, o którym mowa w tytule XXXII Kodeksu Cywilnego, Przedsięwzięcia.

Operator jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o wsparciu Przedsięwzięcia przez Unię Europejską, zgodnie ze Strategią Informacji i Promocji KPO oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO.

Podatek VAT jest niekwalifikowalny i nie może być finansowany ze środków KPO. Podatek VAT jest finansowany ze środków własnych Operatora, a w ramach przedsięwzięć MŚP - przez MŚP.

Okres kwalifikowalności wydatków dla Operatora kończy się w dniu 31 maja 2026 r. Wniosek o płatność końcową powinien zostać złożony do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, natomiast realizację finansową i rzeczową przedsięwzięć MŚP należy zakończyć do dnia 31 marca 2026 r.

Operator jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego wsparcia w końcowym wniosku o płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że wsparcie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Operator zwraca tę część dofinansowania w terminie 15dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Przedsięwzięcia, nie później niż do dnia 15 czerwca 2026 r.

Transze są przekazywane Operatorowi przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., który przekazuje płatności na podstawie wystawionego przez Jednostkę Wspierającą (tj. PARP) zlecenia płatności.

Zbiór wytycznych, na który składają się następujące wytyczne:

 1. wytyczne dla państw członkowskich dotyczące przygotowania podsumowania audytów w ramach instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności,
 2. wytyczne techniczne KE z dnia 18 lutego 2021 r. dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” (zasada DNSH) wydane na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2021/C 58/01), z dnia 18 lutego 2021 r.;
 3. wytyczne KE z 17 września 2020 r. dla państw członkowskich ws. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (SWD(2020) 205 final);
 4. wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego: i. w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wskaźniki wyodrębnione dla Przedsięwzięcia zgodnie z wartościami zawartymi w Regulaminie wyboru przedsięwzięć oraz we wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w ramach KPO, określone na podstawie Wskaźników przypisanych do Inwestycji.

Działając na podstawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zatwierdzonego decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski (COM(2022) 268 final) oraz mając na uwadze rewizję KPO i zakres zmian planowanych w związku z rewizją KPO wynikających Strona 3 z 33 z dokumentów opublikowanych na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/krajowy-plan-odbudowy/.