Pomiń nawigację

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

O grant w ramach pilotażowego Programu mogą ubiegać się wyłącznie mali lub średni przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Tym samym mikroprzedsiębiorcy nie mogą ubiegać się o grant w tym konkursie.

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Minimalny zakres Mapy drogowej został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu naboru. Mapa drogowa nie jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu.

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa - stacjonarna lub mobilna maszyna - o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
  2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
  3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Mapa drogowa w przypadku pilotażu Robogrant to plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji celem transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy:

  1. mali lub średni prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli;
  2. prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
  3. którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych, przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych latach obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o powierzenie grantu.

Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia)

Tak. Przedsiębiorca ma możliwość zaplanowania w projekcie dwóch misji wyjazdowych: na Polsko-Japońskie Forum Eksportowe oraz na Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne. W projekcie należy zaplanować dwa odrębne zadania.

Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia)

Tak. Zgodnie z zapisami Programu promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai, przedsiębiorca biorący udział w Programie jest zobowiązany do udziału w jednym z dwóch Polsko-Japońskich Forów Gospodarczych: Eksportowym lub Inwestycyjnym.

Wnioskodawca powinien więc zaplanować w projekcie co najmniej jedną misję wyjazdową na Polsko-Japońskie Forum.