Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Akademia Menedżera MMŚP 2 – Makroregion 4

Wartość projektu

10 499 527,50 PLN

Wartość dofinansowania

8 718 277,50 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

W ramach drugiej edycji Akademii Menedżera Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Partnerami: HRP Group Sp. z o.o., Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Opolską Izbą Gospodarczą realizuje projekt pod nazwą „Akademia Menedżera MMŚP 2 – Makroregion 4”. Celem głównym projektu jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MMŚP z województwa: łódzkiego, śląskiego i opolskiego poprzez podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników, do czerwca 2022 roku poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi. Założono, że  wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 750 pracowników z 375 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. łódzkiego (300 os.), śląskiego (300 os.) oraz opolskiego (150 os.). Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

 Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcom według dwóch ścieżek:

  1.  Wsparcie na opracowanie Analizy Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa pod kątem strategii rozwoju organizacji i deficytów kompetencyjnych kadry menedżerskiej oraz realizację usług rozwojowych dla kadry menedżerskiej zgodnie analizą (opracowaną w ramach projektu).
  2. Wparcie na realizację usług rozwojowych zgodnych z Analizą Potrzeb Rozwojowych przygotowaną przed Przedsiębiorcę we własnym zakresie oraz dostarczoną do Operatora na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego