Pomiń nawigację
Komunikat

Na podstawie Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP informujemy, że do 14 maja 2024 r., kwota wsparcia oraz liczba złożonych w naborze wniosków nie przekroczyła 200% wartości dla danego województwa określonej w § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu.

Wartość i liczba złożonych wniosków w naborze na 14 maja 2024 r. przedstawia się następująco:

Województwo

Alokacja

% alokacji

Liczba wniosków

mazowieckie

81 548 199,60

43%

206

podlaskie

17 895 453,70

78%

47

warmińsko-mazurskie

32 336 659,33

85%

81

kujawsko-pomorskie

35 470 926,01

76%

94

pomorskie

73 806 102,84

62%

182

zachodniopomorskie

46 116 119,38

47%

109

lubelskie

31 585 599,11

74%

74

małopolskie

95 432 807,21

74%

261

podkarpackie

32 561 142,51

67%

83

świętokrzyskie

22 801 450,03

87%

53

dolnośląskie

89 064 004,49

90%

217

lubuskie

16 128 541,22

59%

39

wielkopolskie

83 129 994,28

88%

214

łódzkie

24 860 881,32

45%

65

opolskie

20 277 983,32

69%

51

śląskie

78 739 843,11

63%

199

Suma

781 755 707,46

66%

1975

 

W związku z powyższym informujemy, że w chwili obecnej PARP nie przewiduje wcześniejszego zamknięcia naboru. Przypominamy, że termin na złożenie wniosku upływa 5 czerwca 2024 r. o godz. 16.00.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa – oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania:

Wsparcie działań inwestycyjnych realizowanych przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich, prowadzących działalność w sektorze HoReCa, turystyka, kultura, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

 • 3 kwietnia 2024

  Ogłoszenie konkursu

 • 6 maja 2024

  Start składania wniosków

 • 5 czerwca 2024

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

MŚP

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel inwestycji

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Kto może otrzymać wsparcie?

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

Podział regionalny wsparcia:

Dla każdego z pięciu regionów został wybrany w konkursie jeden Operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

 • Region 1 - województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
 • Region 2 - województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • Region 3 - województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 • Region 4 - województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
 • Region 5 - województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Wsparcie finansowe

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 1. inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
   z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów
   w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz
 2. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 3. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

WIDEO

KPO – nowe środki dla MŚP z sektorów HoReCa, turystyka, kultura

Ile możesz otrzymać?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych. Intensywność wsparcia na poszczególne komponenty realizowane w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowa.

Znajdź Operatora

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Termin naboru

Start:

6.05.2024

Zakończenie:

5.06.2024

Dokumenty

FAQ

Prośba zmierza do oceny potencjalnego wniosku, która niestety wykracza poza zakres informowania o zasadach naboru i kryteriach, które są stosowane do wyboru przedsięwzięć MŚP. Ocena prowadzona będzie przez niezależnych ekspertów, zgodnie z kryteriami i zasadami naboru i nie może by „uprzedzona” w ramach procesu informowania o zasadach naboru.

W zakresie możliwości zbadania warunków, które zostały poruszone prosimy o weryfikację zapisów kryteriów dostępnych pod adresem:

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/794/Zal_1_Kryteria-wyboru-przedsiewziec-MSP_17042024.pdf

Dla oceny prawidłowości kodu PKD właściwe jest kryterium A.1. Dla oceny spadku obrotów, właściwe jest kryterium B.3.

Warto zapoznać się również instrukcją przygotowania wniosku, która doprecyzowuje kwestie mogące budzić wątpliwości.

Nie da się tego aspektu opisać krótko. Trzeba przeanalizować instrukcję i uwzględnić każdy aspekt, który został w niej opisany. Ważne, aby zrobić to dla każdego produktu i aspektu przedsięwzięcia. Zasady nie przyćmiewają celu przedsięwzięcia. Nie mamy do czynienia z sytuacją, że cel uświęca środki. Cel musi być osiągnięty zgodnie z zasadami. Zasady i ich zachowanie są kluczowe dla finansowania.

Pierwotne warunki zamówienia muszą być zachowane. Wytyczne w pkt 3.2.1 pkt 4. Jeśli nie zostaną zmienione ( najmniejszej nawet części), będzie OK. Jeśli (w najmniejszej nawet części zostaną zmienione), trzeba ogłaszać nowe zamówienie.

Nie ma tu szczególnych wymagań. Jeśli wnioskodawca chce na własne ryzyko inicjować postępowanie przed złożeniem wniosku może to zrobić. Może inicjować również po złożeniu wniosku, ale przed rozpoczęciem projektu i rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków. Natomiast krytyczna jest definicja rozpoczęcia realizacji projektu. Za rozpoczęcie prac nad Projektem uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia środków trwałych, lub usług doradczych i szkoleniowych (np. zawarcie umowy z dostawcą/ wykonawcą) lub innego zobowiązania, które sprawia, że przedsięwzięcie staje się nieodwracalne, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.

Kwota przewidziana na dane zadanie musi być ustalona w oparciu o dane. Jeśli jest planowany zakup określonego produktu, to należy sprawdzić ile mniej więcej kosztuje na rynku, zanalizować ceny w sklepach, albo skierować zapytania do dostawców. Po otrzymaniu odpowiedzi, należy zanalizować informacje i w oparciu o nią przedstawić szacowaną cenę. Ostatecznie można zweryfikować to postępowanie w trybie konkurencyjnym. Jeśli zakup dotyczy doradztwa albo szkolenia, to można wyceniać, szacować, albo zbierać oferty na cenę za całość, albo za godzinę. Trzeba przedstawić, jakie elementy zostały uwzględnione, żeby pokazać, że wskazany we wniosku koszt odpowiada uwarunkowaniom rynkowym i nie został wzięty „znikąd”.

W kryterium zapisano co podlega ocenie:
„W ramach oceny sprawdzeniu podlega czy:

 1. Wydatki są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów przedsięwzięcia MŚP oraz celów określonych dla Inwestycji A1.2.1 KPO (0 pkt albo 1 pkt), tzn. że:

  a) wydatki są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w przedsięwzięciu MŚP; Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem (wydatki są uzasadnione);
  b) wysokość wydatków jest dostosowana do zakresu zaplanowanych działań i czynności realizowanych w ramach przedsięwzięcia MŚP; wydatki nie mogą być ani zawyżone, ani zaniżone (wydatki są racjonalne).

 2. Wnioskodawca przedstawił informacje w zakresie sposobu (0 pkt albo 1 pkt):

  a) kalkulacji poszczególnych wydatków w odniesieniu do każdego rodzaju wydatku, w tym podania kosztu jednostkowego i szacowanej liczby jednostek;
  b) przeprowadzenia rozeznania rynku i wskazania źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.

 3. Zaplanowane wydatki są zgodne z rodzajami i zakresem wydatków kwalifikowalnych określonych w Przewodniku kwalifikowalności wydatków oraz są przyporządkowane do właściwych kategorii wydatków (0 pkt albo 1 pkt)”.

Te elementy trzeba uwzględnić, opisać i uzasadnić.

W skrócie: niezbędny to ten bez którego projekt nie może być zrealizowany. Racjonalny to ten, który odpowiada wartości rynkowej.

W obu tych terminach (najpóźniej 20 marca 2020) i dzień złożenia wniosku kod PKD musi być z listy załączonej do dokumentacji naboru. Nie musi być ten sam, musi być z listy. Musi być ujawniony  we wpisie jako wiodący.

Nabór jest zorganizowany przez analogię do rozwiązania przewidzianego w rozdziale 5 pkt 16 wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027. Skoro w naborach dla polityki spójności takie rozwiązanie jest dopuszczalne i zgodne z wszelkimi zasadami, nie widzimy podstaw, aby twierdzić, że w przypadku naboru w ramach KPO rozwiązanie to jest niedopuszczalne. Wszystkie wnioski, które zostaną złożone zostaną ocenione. Te, dla których nie wystarczy środków znają się na tzw. liście rezerwowej.

Najwcześniejsza będzie informacja publikowana na stronie naboru, wsparta komunikatem. Publikacja następuje najpóźniej 1 dzień roboczy po zatwierdzeniu wyników.

Informacje będą wysyłane niezwłocznie. Spodziewamy się dużej ilości wniosków, nie wskazywaliśmy więc terminów, których nie będzie można dotrzymać.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować