Pomiń nawigację

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Nie. Koszt realizacji usługi doradczej mającej na celu opracowanie mapy drogowej dla Wnioskodawcy jest niekwalifikowalny w ramach projektu i ponoszony jest ze środków Wnioskodawcy, tj. bez udziału grantu udzielanego w ramach naboru.

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Wsparcie udzielane będzie małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 (Produkcja mebli), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W ramach tego działu uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD:

  • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
  • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
  • 31.03.Z Produkcja materaców,
  • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu.

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa - stacjonarna lub mobilna maszyna - o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
  2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
  3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Pilotażowy Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej"

Okres realizacji projektu rozumiany również jako okres kwalifikowalności wydatków, nie może przekraczać 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego we wniosku.