Pomiń nawigację

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Wskazane jest, że jeżeli w ramach projektu konieczne jest nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości, należy podać ich koszt (w tym koszt jednostkowy oraz liczbę środków trwałych), rodzaj oraz uzasadnić konieczność nabycia w kontekście realizacji projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 możliwy jest zakup używanych środków trwałych, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 1. sprzedający środek trwały wystawił oświadczenie określające jego pochodzenie, 
 2. sprzedający środek trwały potwierdził w oświadczeniu, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych, 
 3. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Wypełniając Harmonogram rzeczowo-finansowy i wskazując środki trwałe należy wskazać, na jakiej podstawie oszacowano cenę tego środka. Jeżeli planujecie zakupić używany środek trwały to oszacowana cena będzie niższa niż cena rynkowa nowego środka trwałego, dlatego warto wskazać, jaki to będzie środek trwały, i w jaki sposób oszacowano kwotę. Jeżeli w Harmonogramie rzeczowo-finansowym będzie założona wartość środka trwałego nowego, a ostatecznie zostanie zakupiony używany środek trwały, to także składając wniosek o płatność, należy przedstawić dokumenty, o których mowa we Wzorze umowy o dofinansowanie projektu § 10. Wypłata dofinansowania ust. 6 pkt. 2.

Zakres dotyczący zaliczek reguluje Wzór umowy o dofinansowanie. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest w wysokości zgodnej z Harmonogramem płatności. Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki, nie może przekroczyć 40% dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 1. Jeśli umowa przewiduje wypłatę dofinansowania w formie zaliczki. Oprócz zabezpieczenia określonego w § 14 ust. 2, Beneficjent ustanawia dodatkowe zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej zaliczce w ramach Projektu, w jednej z form określonych w § 5 ust. 3 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek, na okres najpóźniej od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy zaliczki do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w § 7 ust. 1. Każdy z wnioskodawców ma możliwość finansowania projektu zaliczką.

Zaliczka możliwa jest jedynie w ramach Etapu II. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie § 11 Zaliczka.

 1. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest w wysokości zgodnej z Harmonogramem płatności. Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 1. 
 2. Zaliczka jest wypłacana z przeznaczeniem na ponoszenie wydatków kwalifikowalnych.
 3. W przypadku poniesienia przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych ze środków własnych, Beneficjent, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, jest uprawniony do przekazania ze środków zaliczki kwot odpowiadających poniesionym wydatkom kwalifikowalnym.
 4. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia transzy zaliczki w wysokości co najmniej 70 % łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania transzy zaliczki.
 5. Rozliczenie transzy zaliczki polega na wykazaniu we wniosku o płatność poniesionych wydatków kwalifikowalnych lub na zwrocie zaliczki.
 6. Wypłata kolejnej transzy zaliczki następuje pod warunkiem rozliczenia przez Beneficjenta co najmniej 70 % łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki.
 7. Instytucja Pośrednicząca pomniejsza kwotę kolejnych płatności o nierozliczone przez Beneficjenta środki dotychczas otrzymanej przez niego zaliczki.
 8. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę na kwotę lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, określonych w ust. 4 od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Do odzyskiwania odsetek stosuje się przepisy art. 189 ustawy o finansach publicznych.
 9. Za dzień rozliczenia zaliczki uznaje się dzień złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę na zasadach określonych w § 10 ust. 13 i 14.
 10. Kolejna wypłata dofinansowania jest pomniejszana o odsetki bankowe narosłe na rachunku bankowym Beneficjenta – zaliczkowym. Beneficjent składając wiosek o płatność rozliczający zaliczkę zobowiązany jest do przedkładania wyciągów z tego rachunku za okres, którego dotyczy wniosek o płatność. W przypadku konieczności zwrotu odsetek bankowych, Instytucja Pośrednicząca poinformuje Beneficjenta o trybie i terminie zwrotu odsetek narosłych w danym roku budżetowym. W takim przypadku Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu odsetek narosłych na rachunku bankowym Beneficjenta – zaliczkowym. 
 11. W przypadku dwukrotnego rozliczenia transzy zaliczki poprzez jej zwrot, Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do zmiany Harmonogramu płatności poprzez zmniejszenie kolejnych transz zaliczek lub odmówić wypłaty kolejnej transzy zaliczki w wysokości wnioskowanej przez Beneficjenta.

Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z założeniami wynikającymi z umowy o dofinansowanie.

Etap I: Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności końcowej, wypłacanej w formie płatności do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1.

Etap II: Beneficjent jest zobowiązany do składania do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność w terminach i na kwoty nie wyższe niż określone w Harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Harmonogram płatności jest sporządzany przez Beneficjenta w układzie co najmniej kwartalnym na cały okres realizacji Projektu. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków Projektu określonego w 7 ust. 1.

Dofinansowanie w Etapie I jest przekazywane Beneficjentowi w postaci refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności końcowej wypłacanej w formie płatności. W ramach Etapu II zgodnie z zapisami umowy dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci:

 1. zaliczki, lub
 2. refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.

Realizacja projektu jest zależna od etapu konkursu:

 • dla Etapu I musi rozpocząć się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy;
 • dla Etapu II okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.