Pomiń nawigację

Status przedsiębiorstwa weryfikowany jest na moment podpisywania umowy o dofinansowanie. Zmiana liczby zatrudnionych osób u Beneficjenta, w trakcie trwania umowy, nie wpłynie na konieczność zwrotu dofinansowania. Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, artykuł 4 ust. 2 określa, iż: Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2 lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa (MŚP) następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Natomiast, w przypadku przejęć lub sprzedaży przez podmioty prywatne, jak i przez organy publiczne, nie stosuje się w/w artykułu, czyli dwuletniego okresu przejściowego. Zmiana statusu przedsiębiorstwa następuje już w momencie finalizacji transakcji, jeśli dane finansowe i dane w zakresie zatrudnienia na to wskazują.

Zgodnie z zapisami Wzoru umowy o dofinansowanie projektu: § 24 Nieosiągnięcie wskaźników ust. 2: W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności końcowej, zwrot środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania ostatniej transzy dofinansowania następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji gdy kwota ostatniej transzy jest niższa od kwoty dofinansowania wynikającej z pomniejszenia dofinansowania odsetki nalicza się odpowiednio od poprzednich transz dofinansowania.

Metodologia: Do wyliczenia bierzemy pod uwagę tylko pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Rozumienie jednego zatrudnionego pracownika w roku jest tożsame z jedną osobą, która w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku wykonuje pracę na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość etatu obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu pełnego etatu w ciągu roku (jak w pkt. 1). Czyli jeżeli ktoś zatrudniony był na pełnym etacie przez cały rok, wtedy 1 etat = 1 pracownik. Jeżeli ktoś zatrudniony był na 1 etatu przez rok wtedy 0,25 etatu rocznego. Natomiast jeżeli ktoś zatrudniony był na 1 etatu, np. przez 3 miesiące w roku, wtedy 0,25*0,25=0,0625. Na przykład zatrudnienie w firmie w 2016 r. przedstawia się następująco: -4 pracowników 1 etat przez 12 mc (4 pełne etaty) -1 pracownik 1 etatu 12 mc (0,5 etatu rocznie) -1 pracownik 1 etatu 6 mc (0,5x0,5=0,25 rocznego etatu) Razem 4+0,5+0,25=4,75 etatu (pracownika), czyli poniżej 5 pracowników.

Do wniosku o dofinansowanie załączane są w wersji elektronicznej wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub publikację ogłoszenia.

Podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowanym jeśli przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT z urzędu. Jeśli jednak przedsiębiorca jest płatnikiem i ma możliwość odzyskania VATu z urzędu to VAT będzie wydatkiem niekwalifikowanym.

 1. Beneficjent jest zobowiązany do składania do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność w terminach i na kwoty nie wyższe niż określone w Harmonogramie płatności , stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, nie rzadziej niż raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 20. Harmonogram płatności jest sporządzany przez Beneficjenta w układzie kwartalnym na cały okres realizacji Projektu.
 2. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
 3. Do wniosku o płatność, za wyjątkiem wniosku o zaliczkę, Beneficjent zobowiązany jest załączyć:
  1. kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, tj.:
   1. kopie dowodów księgowych wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty, 
   2. kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, 
   3. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń z podaniem miejsca ich składowania ,
   4. kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z Umową,
   5. w przypadku wniosku o płatność końcową – sprawozdanie z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej zgodne ze wzorem określonym przez Instytucję Pośredniczącą oraz kopie dokumentów umożliwiających wprowadzenie nowego produktu do ob rotu ; 
  2. w przypadku zakupu używanego środka trwałego:
   1. oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany z pomocy Unii Europejskiej lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych, 
   2. oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego, 
   3. oświadczenie podmiotu zbywającego określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia.
 4. Wniosek o płatność jest zatwierdzany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 60 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność.

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w dokumentacji konkursowej.

Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z założeniami wynikającymi z umowy o dofinansowanie.

Etap I: Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności końcowej, wypłacanej w formie płatności do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1. Dofinansowanie jest przekazywane po wystawieniu przez Instytucję Pośredniczącą zlecenia płatności na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność końcową. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie 30 dni od dnia poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, jednak nie później niż w dniu upływu okresu, o którym mowa w § 7 ust 1.

Etap II: Beneficjent jest zobowiązany do składania do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność w terminach i na kwoty nie wyższe niż określone w Harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Harmonogram płatności jest sporządzany przez Beneficjenta w układzie co najmniej kwartalnym na cały okres realizacji Projektu. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków Projektu określonego w 7 ust. 1.

Dofinansowanie w I Etapie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności końcowej wypłacanej w formie płatności. W ramach II Etapu zgodnie z zapisami umowy dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci:

 1. zaliczki, lub 
 2. refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.

Zakres zmian jakie mogą zostać wprowadzone reguluje umowa o dofinansowanie § 21 Zmiany w Umowie i Projekcie.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5, wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i są wprowadzane w formie aneksu.
 2. Beneficjent, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Umowy i Projektu, jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Instytucji Pośredniczącej na piśmie wraz z uzasadnieniem i propozycją zmiany Umowy.
 3. Zgłoszenie zmian nie może nastąpić później niż 30 dni przed dniem zakończenia okresu kwalifikowalności. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta tego terminu, Instytucja Pośrednicząca może pozostawić to zgłoszenie bez rozpatrzenia.
 4. Każdorazowa zmiana dotycząca obniżenia wartości zakładanych w Projekcie wskaźników produktu lub rezultatu wymaga przedstawienia działań, jakie Beneficjent podjął w celu realizacji zakładanej wartości wskaźników. Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na wprowadzenie wnioskowanych przez Beneficjenta zmian. W takiej sytuacji Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie, o którym mowa w § 5.
 5. Aneksu nie wymagają zmiany dotyczące:
  1. danych, o których mowa w § 26 ust. 3 i 4; 
  2. sposobu reprezentowania Beneficjenta; 
  3. nazwy i adresu Beneficjenta, w tym adresu zamieszkania;
  4. Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu (o ile pozostają bez wpływu na okres kwalifikowalności wydatków);
  5. rachunku bankowego Beneficjenta - refundacyjnego; 
  6. aktualizacji Listy osób uprawnionych, o których mowa w § 13 ust. 4. 
 6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 i 5-6, dokonywane są na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta. Zmiany, o których mowa w ust. 5 pkt 4, wymagają zatwierdzenia Instytucji Pośredniczącej.
 7. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta - refundacyjnego. W przypadku, gdy zmiana ta nastąpi przed złożeniem wniosku o płatność, Beneficjent zobowiązany jest poinformować o zmianie nie później niż we wniosku o płatność.
 8. W przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy o błędnym numerze na skutek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 7, koszty związane z ponownym dokonaniem przelewu oraz wszelkie konsekwencje dochodzenia środków stanowiących bezpodstawne wzbogacenie osoby trzeciej, w tym konsekwencje ich utraty, obciążają Beneficjenta. Beneficjent odpowiada solidarnie z bezpodstawnie wzbogaconą osobą, i na żądanie Instytucji Pośredniczącej zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę przelanych na błędny numer rachunku środków finansowych. W momencie dokonania zwrotu środków finansowych, Instytucja Pośrednicząca oświadcza, że przekazuje Beneficjentowi tytuł do wszelkich regresowych roszczeń finansowych względem osoby bezpodstawnie wzbogaconej.
 9. Nie jest dopuszczalna taka zmiana Umowy, która prowadziłaby do obejścia warunków procedury wyboru do dofinansowania projektów, obowiązujących w czasie, gdy wniosek o dofinansowanie objęty niniejszą Umową podlegał ocenie.
 10. Instytucja Pośrednicząca ustosunkuje się do zgłoszonych zmian w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. W przypadku konieczności powołania eksperta zewnętrznego do oceny zaproponowanych przez Beneficjenta zmian, termin 30 dni może ulec wydłużeniu, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośrednicząca na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników produktu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności końcowej zwrot środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja projektu jest zależna od etapu konkursu:

 • dla Etapu I musi rozpocząć się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy;
 • dla Etapu II okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.