Pomiń nawigację

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do realizacji projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli wnioskodawca działa krócej niż dwa lata to jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę kredytu musi być potwierdzona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość udzielenia pożyczki musi być uwiarygodniona przedłożonymi przez Wnioskodawcę dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta bankowego). Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania. Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 0 pkt – kryterium niespełnione – Wnioskodawca nie zapewnia finansowania projektu; 1 pkt – kryterium spełnione – Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.

Status przedsiębiorstwa weryfikowany jest na moment podpisywania umowy o dofinansowanie. Zmiana liczby zatrudnionych osób u Beneficjenta, w trakcie trwania umowy, nie wpłynie na konieczność zwrotu dofinansowania. Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, artykuł 4 ust. 2 określa, iż: Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2 lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa (MŚP) następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Natomiast, w przypadku przejęć lub sprzedaży przez podmioty prywatne, jak i przez organy publiczne, nie stosuje się w/w artykułu, czyli dwuletniego okresu przejściowego. Zmiana statusu przedsiębiorstwa następuje już w momencie finalizacji transakcji, jeśli dane finansowe i dane w zakresie zatrudnienia na to wskazują.

Zgodnie z zapisami Wzoru umowy o dofinansowanie projektu: § 24 Nieosiągnięcie wskaźników ust. 2: W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności końcowej, zwrot środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania ostatniej transzy dofinansowania następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji gdy kwota ostatniej transzy jest niższa od kwoty dofinansowania wynikającej z pomniejszenia dofinansowania odsetki nalicza się odpowiednio od poprzednich transz dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie do Etapu II mogą być składane nie później niż 6 miesięcy od daty otrzymania informacji o zatwierdzeniu strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I.
W przypadku negatywnej oceny wniosku lub pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, wnioskodawca ma możliwość złożenia poprawionego wniosku nie później niż w terminie do 10 miesięcy od daty otrzymania informacji o zatwierdzeniu strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I (dotyczy jedynie projektów złożonych w ramach I, II oraz III rundy konkursu) lub w terminie do 2 miesięcy od daty otrzymania informacji o wynikach oceny projektu, o której mowa w § 11 ust. 1 regulaminu lub informacji o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia (dotyczy projektów złożonych w ramach IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV i XV rundy konkursu).

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie z przekroczeniem ww. terminów, wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z zastrzeżeniem ust. 18 w § 6.

Zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 pomoc może być przyznana dla MSP na jedną z następujących form inwestycji początkowej, określonych w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014:

 1. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
 2. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 3. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy którejkolwiek ze wskazanych wyżej form inwestycji początkowej.

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do realizacji projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi, wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli Wnioskodawca działa krócej niż dwa lata to jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja, zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka), ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę kredytu, musi być potwierdzona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W przypadku finansowania projektu pożyczką, możliwość udzielenia pożyczki musi być uwiarygodniona przedłożonymi przez Wnioskodawcę dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta bankowego). Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu (jeśli dotyczy). Uwaga: W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym lub leasingiem możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę kredytu lub leasingu musi być uwiarygodniona promesą kredytową lub leasingową, sporządzoną na podstawie pozytywnej oceny kredytowej Wnioskodawcy, zgodnie ze wzorami zawartymi odpowiednio w załączniku 9 lub załączniku 10 do Regulaminu konkursu. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość udzielenia pożyczki, musi być uwiarygodniona przedłożonymi przez Wnioskodawcę dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – zeznaniem podatkowym PIT lub wyciągiem z konta bankowego). W ramach działania 1.4 II Etap nie ma kosztów kwalifikowanych dotyczących leasingu. Zatem jako źródło finansowania projektu nie można przedstawić promesy leasingowej.

Wnioskodawca wypełnia tabele finansowe zgodnie z zamieszczonym wzorem, który uwzględnia dane historyczne oraz dane dotyczące bieżącego roku obrotowego. W części XII wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej Założeń do tabel finansowych, przedsiębiorca w sposób opisowy przedstawia założenia dotyczące prognoz finansowych w części pt.: Szczegółowe założenia do prognoz finansowych. Wzór wniosku o dofinansowanie jest wykorzystywany do różnych instrumentów wsparcia i w tej części zawiera podobne zapisy, jak w działaniach, gdzie wymagane są tabelaryczne dane związane z prognozami finansowymi. W przypadku działania 1.4 etap I, gdzie dofinansowanie dotyczy tylko usług audytu wzorniczego, wystarczającymi informacjami w zakresie sytuacji finansowej przedsiębiorcy jest przedstawienie opisowo prognoz finansowych, w części XII Wniosku o dofinansowanie. Państwo sami ustalają na ile lat do przodu opracowują prognozy finansowe, omawiające sprawy typu przychody, dochody. 

Metodologia: Do wyliczenia bierzemy pod uwagę tylko pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Rozumienie jednego zatrudnionego pracownika w roku jest tożsame z jedną osobą, która w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku wykonuje pracę na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość etatu obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu pełnego etatu w ciągu roku (jak w pkt. 1). Czyli jeżeli ktoś zatrudniony był na pełnym etacie przez cały rok, wtedy 1 etat = 1 pracownik. Jeżeli ktoś zatrudniony był na 1 etatu przez rok wtedy 0,25 etatu rocznego. Natomiast jeżeli ktoś zatrudniony był na 1 etatu, np. przez 3 miesiące w roku, wtedy 0,25*0,25=0,0625. Na przykład zatrudnienie w firmie w 2016 r. przedstawia się następująco: -4 pracowników 1 etat przez 12 mc (4 pełne etaty) -1 pracownik 1 etatu 12 mc (0,5 etatu rocznie) -1 pracownik 1 etatu 6 mc (0,5x0,5=0,25 rocznego etatu) Razem 4+0,5+0,25=4,75 etatu (pracownika), czyli poniżej 5 pracowników.

Brak jest wzoru dokumentów. Wskazany jest zakres minimalny audytu wzorniczego oraz definicje audytu wzorniczego oraz strategii wzorniczej w Regulaminie konkursu:

 1. audyt wzorniczy – audyt przeprowadzony w ramach Etapu I działania, rozumiany jako analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;
 2. strategia wzornicza – strategia opracowana w ramach Etapu I działania rozumiana jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:
  1. ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,
  2. ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, 
  3. opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta, 
  4. ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, 
  5. zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),
  6. możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie,
  7. rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy wraz z wstępnym harmonogramem i oszacowaniem kosztów ich wdrożenia.

Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą, co potwierdzone jest wpisem do odpowiedniego rejestru oraz spełnia jednocześnie kryterium dotyczące statusu MŚP, to ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania.

Jedynie przekształcenie zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych, powodujące kontynuację działalności, pozwoliłoby wykazać historię finansową działalności. W odniesieniu do przesłanego zapytania informuję, że na tak postawione pytanie nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jednak co do zasady, o ile przekształcenia wynika z KSH to nie widzę przeciwskazań, co do powyższego. Co do zasady zostanie spełnione kryterium: Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.

Dokonując wyboru Wykonawcy, należy postępować m.in.: zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – Wytyczne określają, jakie działania należy podjąć, dokonując wyboru Wykonawcy czy zakupu towarów, usług w zależności od procedury. Inne wymogi obowiązują w przypadku rozeznania rynku, a inne w przypadku zasady konkurencyjności. Aby właściwie przeprowadzić postępowania należy postępować zgodnie z obowiązującymi założeniami dla danej procedury. Dodatkowo ważne jest kryterium formalne - w Kryteriach wyboru projektów: Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową. Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej przedstawia informacje i dokumenty dotyczące procesu wyboru wykonawcy, w szczególności: 

 • kopię zapytania ofertowego; 
 • informację o terminie i miejscu publikacji zapytania ofertowego;
 • kopię dokumentacji potwierdzającej skierowanie zapytania ofertowego do minimum trzech potencjalnych wykonawców (jeśli dotyczy); 
 • kopię protokołu wyboru wykonawcy;
 • umowę warunkową zawartą z wybranym wykonawcą audytu wzorniczego.

Kryterium zostanie ocenione w oparciu o powyższe dokumenty. Ważne jest również kryterium - Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje. Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa. W ocenie będą brane następujące elementy:

 • doświadczenie i kompetencje wykonawcy (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży, w której działa wnioskodawca, doświadczenie w projektowaniu produktów);
 • doświadczenie i kompetencje zaproponowanych ekspertów (liczba ekspertów, komplementarność ich kompetencji i doświadczenia, dopasowanie ekspertów do potrzeb danego wnioskodawcy). 

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu na II Etap tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych złożonych przez Wnioskodawcę wniosków z wyjątkiem pierwszego (zgodnie z dokumentem Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia).

To jakie działania będą podejmowane w Etapie II, musi wynikać z audytu i z opracowanej przez Wykonawcę strategii wzorniczej. Audytor wskaże, jakie działania są rekomendowane. To z audytu będzie wynikać, że takie, a nie inne działania są optymalne, właściwe w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Pomoc udzielana w Etapie II przeznaczona jest wyłącznie na wdrożenie działań rekomendowanych w wyniku przeprowadzonego w Etapie I audytu wzorniczego i uwzględnionych w strategii wzorniczej. Po dokonaniu audytu, audytor może rekomendować stworzenie jednego internetowego serwisu sprzedażowego. Jednak dokonywanie analiz kwalifikowalności projektu na tym etapie nie jest możliwe. Projekt, jak i Wnioskodawca musi spełnić kryteria, jakie zostały opracowane dla działania.

Jednym z kryteriów oceny jest weryfikacja czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Wnioskodawca deklaruje, że prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Polski Wschodniej. W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej. Fakt posiadania zagranicznego udziałowca nie dyskwalifikuje podmiotu z ubiegania się o wsparcie. Należy jednak pamiętać, iż może mieć to znaczenie (posiadanie udziałowca) w określeniu statusu przedsiębiorstwa.

Kryterium, które będzie weryfikowane na etapie oceny jest: Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji. Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

 • innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
 • innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;
 • innowację organizacyjną - polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu: § 6 ust. 6-8 Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego przedmiotem oceny w ramach konkursu. W przeciwnym przypadku PARP wzywa wnioskodawcę do wycofania jednego z wniosków. Wnioskodawca powinien wycofać jeden z wniosków o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. W przypadku braku wycofania jednego z wniosków o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostały wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego przedmiotem procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego, o których mowa w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. W przeciwnym przypadku wniosek o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku wnioskodawca wycofuje wniosek w GW oraz załącza skan pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie podpisanego zgodnie z zasadami reprezentowania wnioskodawcy. Datą wycofania wniosku jest data zarejestrowana przez GW.

Tak, mogą Państwo prosić przedstawienie metodologii audytu. Taka metodologia będzie oceniana w ramach oceny merytorycznej projektu.

Do wniosku o dofinansowanie załączane są w wersji elektronicznej wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub publikację ogłoszenia.

Zgodnie z Kryterium wyboru projektów w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy Wnioskodawca zatrudniał co najmniej 5 pracowników. Pod uwagę bierze się średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w ostatnim zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy. W związku z tym, że do określenia wielkości przedsiębiorcy, zgodnie z instrukcją do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, nie wlicza się osób przebywających na urlopach macierzyńskich, w przypadku tego kryterium należy postępować analogicznie, tzn. osoby przebywające na urlopach macierzyńskich nie wliczają się do ilości zatrudnionych pracowników.

Mogą być to Wnioskodawcy, którzy: 

 1. zamknęli przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz 
 2. przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy zł oraz
 3. w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy zatrudniali co najmniej 5 pracowników (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty).

Tak. Jednym z kryteriów oceny wniosku jest posiadanie przez Wnioskodawcę odpowiednich środków do sfinansowania projektu. Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację I Etapu. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, a także w zawartych we wniosku informacjach odnośnie do możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu na I Etap tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych złożonych przez Wnioskodawcę z wyjątkiem pierwszego.

Podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowanym jeśli przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT z urzędu. Jeśli jednak przedsiębiorca jest płatnikiem i ma możliwość odzyskania VATu z urzędu to VAT będzie wydatkiem niekwalifikowanym.

 1. Beneficjent jest zobowiązany do składania do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność w terminach i na kwoty nie wyższe niż określone w Harmonogramie płatności , stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, nie rzadziej niż raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 20. Harmonogram płatności jest sporządzany przez Beneficjenta w układzie kwartalnym na cały okres realizacji Projektu.
 2. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
 3. Do wniosku o płatność, za wyjątkiem wniosku o zaliczkę, Beneficjent zobowiązany jest załączyć:
  1. kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, tj.:
   1. kopie dowodów księgowych wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty, 
   2. kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, 
   3. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń z podaniem miejsca ich składowania ,
   4. kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z Umową,
   5. w przypadku wniosku o płatność końcową – sprawozdanie z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej zgodne ze wzorem określonym przez Instytucję Pośredniczącą oraz kopie dokumentów umożliwiających wprowadzenie nowego produktu do ob rotu ; 
  2. w przypadku zakupu używanego środka trwałego:
   1. oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany z pomocy Unii Europejskiej lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych, 
   2. oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego, 
   3. oświadczenie podmiotu zbywającego określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia.
 4. Wniosek o płatność jest zatwierdzany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 60 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność.

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w dokumentacji konkursowej.

Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z założeniami wynikającymi z umowy o dofinansowanie.

Etap I: Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności końcowej, wypłacanej w formie płatności do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1. Dofinansowanie jest przekazywane po wystawieniu przez Instytucję Pośredniczącą zlecenia płatności na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność końcową. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie 30 dni od dnia poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, jednak nie później niż w dniu upływu okresu, o którym mowa w § 7 ust 1.

Etap II: Beneficjent jest zobowiązany do składania do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność w terminach i na kwoty nie wyższe niż określone w Harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Harmonogram płatności jest sporządzany przez Beneficjenta w układzie co najmniej kwartalnym na cały okres realizacji Projektu. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków Projektu określonego w 7 ust. 1.

Dofinansowanie w I Etapie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności końcowej wypłacanej w formie płatności. W ramach II Etapu zgodnie z zapisami umowy dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci:

 1. zaliczki, lub 
 2. refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.

Zakres zmian jakie mogą zostać wprowadzone reguluje umowa o dofinansowanie § 21 Zmiany w Umowie i Projekcie.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5, wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i są wprowadzane w formie aneksu.
 2. Beneficjent, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Umowy i Projektu, jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Instytucji Pośredniczącej na piśmie wraz z uzasadnieniem i propozycją zmiany Umowy.
 3. Zgłoszenie zmian nie może nastąpić później niż 30 dni przed dniem zakończenia okresu kwalifikowalności. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta tego terminu, Instytucja Pośrednicząca może pozostawić to zgłoszenie bez rozpatrzenia.
 4. Każdorazowa zmiana dotycząca obniżenia wartości zakładanych w Projekcie wskaźników produktu lub rezultatu wymaga przedstawienia działań, jakie Beneficjent podjął w celu realizacji zakładanej wartości wskaźników. Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na wprowadzenie wnioskowanych przez Beneficjenta zmian. W takiej sytuacji Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie, o którym mowa w § 5.
 5. Aneksu nie wymagają zmiany dotyczące:
  1. danych, o których mowa w § 26 ust. 3 i 4; 
  2. sposobu reprezentowania Beneficjenta; 
  3. nazwy i adresu Beneficjenta, w tym adresu zamieszkania;
  4. Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu (o ile pozostają bez wpływu na okres kwalifikowalności wydatków);
  5. rachunku bankowego Beneficjenta - refundacyjnego; 
  6. aktualizacji Listy osób uprawnionych, o których mowa w § 13 ust. 4. 
 6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 i 5-6, dokonywane są na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta. Zmiany, o których mowa w ust. 5 pkt 4, wymagają zatwierdzenia Instytucji Pośredniczącej.
 7. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta - refundacyjnego. W przypadku, gdy zmiana ta nastąpi przed złożeniem wniosku o płatność, Beneficjent zobowiązany jest poinformować o zmianie nie później niż we wniosku o płatność.
 8. W przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy o błędnym numerze na skutek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 7, koszty związane z ponownym dokonaniem przelewu oraz wszelkie konsekwencje dochodzenia środków stanowiących bezpodstawne wzbogacenie osoby trzeciej, w tym konsekwencje ich utraty, obciążają Beneficjenta. Beneficjent odpowiada solidarnie z bezpodstawnie wzbogaconą osobą, i na żądanie Instytucji Pośredniczącej zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę przelanych na błędny numer rachunku środków finansowych. W momencie dokonania zwrotu środków finansowych, Instytucja Pośrednicząca oświadcza, że przekazuje Beneficjentowi tytuł do wszelkich regresowych roszczeń finansowych względem osoby bezpodstawnie wzbogaconej.
 9. Nie jest dopuszczalna taka zmiana Umowy, która prowadziłaby do obejścia warunków procedury wyboru do dofinansowania projektów, obowiązujących w czasie, gdy wniosek o dofinansowanie objęty niniejszą Umową podlegał ocenie.
 10. Instytucja Pośrednicząca ustosunkuje się do zgłoszonych zmian w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. W przypadku konieczności powołania eksperta zewnętrznego do oceny zaproponowanych przez Beneficjenta zmian, termin 30 dni może ulec wydłużeniu, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta.

Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego przedmiotem oceny w ramach konkursu. W przeciwnym przypadku PARP wzywa wnioskodawcę do wycofania pozostałych wniosków. Wnioskodawca powinien wycofać pozostałe wnioski o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. W przypadku braku wycofania pozostałych wniosków o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego przedmiotem procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego, o których mowa w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. W przeciwnym przypadku wniosek o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośrednicząca na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników produktu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności końcowej zwrot środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa. W ocenie będą brane następujące elementy: - doświadczenie i kompetencje wykonawcy (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży, w której działa wnioskodawca, doświadczenie w projektowaniu produktów); - doświadczenie i kompetencje zaproponowanych ekspertów (liczba ekspertów, komplementarność ich kompetencji i doświadczenia, dopasowanie ekspertów do potrzeb danego wnioskodawcy).

W Etapie I mikro, mały bądź średni przedsiębiorca, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium makroregionu Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

W Etapie II mikro, mały bądź średni przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:

 1. zamknęli przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
 2. przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy zł oraz 
 3. w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy zatrudniali co najmniej 5 pracowników (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty).

Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wybór wykonawcy musi zostać przeprowadzony zgodnie z art. 6c ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 7 i 8. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie musi zawrzeć umowę warunkową z wykonawcą, zgodnie z zakresem minimalnym określonym w załączniku nr 7 do regulaminu.

Intensywność dofinansowania dla Etapu I wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Intensywność dofinansowania dla Etapu II: 

 • maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zgodna z mapą pomocy regionalnej i wynosi do 70%, w zależności od województwa;
 • maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór w Etapie I trwa od 3 czerwca 2019 roku do 31 lipca 2019 roku. W Etapie II nabór trwa od 30 maja 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku; konkurs podzielony jest na 15 rund (jedna alokacja na wszystkie rundy).

Ocena projektów trwa do 120 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla jednego wnioskodawcy w Etapie I› 100 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla jednego wnioskodawcy w Etapie II: 3 mln zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej; 1 mln zł w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa.

Należy postępować zgodnie z dokumentacją konkursową. W Regulaminie do naboru Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej w § 5. ust. 6. widnieje zapis: Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty wynikające bezpośrednio ze strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu działania, niezbędne do realizacji projektu oraz koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP. Informuję, że ocenie podlega, czy zaplanowany przez wnioskodawcę proces projektowy i wdrożeniowy pozwoli na zrealizowanie działań rekomendowanych w ramach strategii wzorniczej i osiągnięcie zamierzonych celów, jak również fakt czy wydatki wynikają bezpośrednio ze strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I Działania i są zgodne z metodologią realizacji projektów wzorniczych. 

Firma, która otrzymała dofinansowanie w ramach poprzedniej edycji konkursu, co do zasady nie ma możliwości ponownego aplikowania w ramach działania 1.4. ponieważ audyt wzorniczy to analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta; Nie może być złamana zasada podwójnego finansowania. Z opisanej sytuacji wynika, że doszłoby do całkowitego lub częściowego zrefundowania danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – krajowych lub wspólnotowych, co jest niedopuszczalne zgodnie z Ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). W związku z powyższym wniosek mógłby zostać odrzucony przez Komisję Oceny Projektu na etapie oceny merytorycznej.

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję, składa się z dwóch etapów:

 1. Etap I – obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej; 
 2. Etap II – obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty w ramach Etapu I dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej.

O dofinansowanie w ramach Etapu I mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy: 

 1. zamknęli przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
 2. przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy PLN oraz 
 3. w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy zatrudniali co najmniej 5 pracowników (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty).

Wnioskodawcy oraz projekty powinni spełniać kryteria wyboru projektów obowiązujące dla działania, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW, wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu.