Pomiń nawigację

Status przedsiębiorstwa weryfikowany jest na moment podpisywania umowy o dofinansowanie. Zmiana liczby zatrudnionych osób u Beneficjenta, w trakcie trwania umowy, nie wpłynie na konieczność zwrotu dofinansowania. Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, artykuł 4 ust. 2 określa, iż: Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2 lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa (MŚP) następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Natomiast, w przypadku przejęć lub sprzedaży przez podmioty prywatne, jak i przez organy publiczne, nie stosuje się w/w artykułu, czyli dwuletniego okresu przejściowego. Zmiana statusu przedsiębiorstwa następuje już w momencie finalizacji transakcji, jeśli dane finansowe i dane w zakresie zatrudnienia na to wskazują.

Zgodnie z zapisami Wzoru umowy o dofinansowanie projektu: § 24 Nieosiągnięcie wskaźników ust. 2: W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności końcowej, zwrot środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania ostatniej transzy dofinansowania następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji gdy kwota ostatniej transzy jest niższa od kwoty dofinansowania wynikającej z pomniejszenia dofinansowania odsetki nalicza się odpowiednio od poprzednich transz dofinansowania.

Zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 pomoc może być przyznana dla MSP na jedną z następujących form inwestycji początkowej, określonych w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014:

 1. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
 2. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 3. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy którejkolwiek ze wskazanych wyżej form inwestycji początkowej.

Metodologia: Do wyliczenia bierzemy pod uwagę tylko pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Rozumienie jednego zatrudnionego pracownika w roku jest tożsame z jedną osobą, która w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku wykonuje pracę na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość etatu obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu pełnego etatu w ciągu roku (jak w pkt. 1). Czyli jeżeli ktoś zatrudniony był na pełnym etacie przez cały rok, wtedy 1 etat = 1 pracownik. Jeżeli ktoś zatrudniony był na 1 etatu przez rok wtedy 0,25 etatu rocznego. Natomiast jeżeli ktoś zatrudniony był na 1 etatu, np. przez 3 miesiące w roku, wtedy 0,25*0,25=0,0625. Na przykład zatrudnienie w firmie w 2016 r. przedstawia się następująco: -4 pracowników 1 etat przez 12 mc (4 pełne etaty) -1 pracownik 1 etatu 12 mc (0,5 etatu rocznie) -1 pracownik 1 etatu 6 mc (0,5x0,5=0,25 rocznego etatu) Razem 4+0,5+0,25=4,75 etatu (pracownika), czyli poniżej 5 pracowników.

Dokonując wyboru Wykonawcy, należy postępować m.in.: zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – Wytyczne określają, jakie działania należy podjąć, dokonując wyboru Wykonawcy czy zakupu towarów, usług w zależności od procedury. Inne wymogi obowiązują w przypadku rozeznania rynku, a inne w przypadku zasady konkurencyjności. Aby właściwie przeprowadzić postępowania należy postępować zgodnie z obowiązującymi założeniami dla danej procedury. Dodatkowo ważne jest kryterium formalne - w Kryteriach wyboru projektów: Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową. Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej przedstawia informacje i dokumenty dotyczące procesu wyboru wykonawcy, w szczególności: 

 • kopię zapytania ofertowego; 
 • informację o terminie i miejscu publikacji zapytania ofertowego;
 • kopię dokumentacji potwierdzającej skierowanie zapytania ofertowego do minimum trzech potencjalnych wykonawców (jeśli dotyczy); 
 • kopię protokołu wyboru wykonawcy;
 • umowę warunkową zawartą z wybranym wykonawcą audytu wzorniczego.

Kryterium zostanie ocenione w oparciu o powyższe dokumenty. Ważne jest również kryterium - Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje. Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa. W ocenie będą brane następujące elementy:

 • doświadczenie i kompetencje wykonawcy (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży, w której działa wnioskodawca, doświadczenie w projektowaniu produktów);
 • doświadczenie i kompetencje zaproponowanych ekspertów (liczba ekspertów, komplementarność ich kompetencji i doświadczenia, dopasowanie ekspertów do potrzeb danego wnioskodawcy). 

Należy zweryfikować kiedy było zrobione wcześniejsze postępowanie. W tym czasie mogła ulec zmianie np.: wartość rynkowa zamówienia. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usług (...)”. Dodatkowo zawsze trzeba sprawdzać obowiązujący dokument Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, który może ulegać zmianom, być aktualizowany . Wcześniejsze postępowanie mogłoby nie spełniać wymogów. Tak więc wybór wykonawcy powinien być przeprowadzony ponownie dla projektu, który zamierzają Państwo złożyć w obecnym konkursie. Należy też zweryfikować zapisy ujęte w postępowaniu, np.: daty.

Tak, mogą Państwo prosić przedstawienie metodologii audytu. Taka metodologia będzie oceniana w ramach oceny merytorycznej projektu.

Do wniosku o dofinansowanie załączane są w wersji elektronicznej wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub publikację ogłoszenia.

Innowacja zgodna z definicją: „Innowacja produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.” (źródło: Podręcznik OSLO Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji), na poziomie firmy jest wystarczająca. Wnioskodawca powinien pokazać te nowe cechy lub funkcjonalności, które jego produkt (wytworzony po realizacji strategii) będzie miał, a dotychczas nie posiadał. 

Podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowanym jeśli przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT z urzędu. Jeśli jednak przedsiębiorca jest płatnikiem i ma możliwość odzyskania VATu z urzędu to VAT będzie wydatkiem niekwalifikowanym.

 1. Beneficjent jest zobowiązany do składania do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność w terminach i na kwoty nie wyższe niż określone w Harmonogramie płatności , stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, nie rzadziej niż raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 20. Harmonogram płatności jest sporządzany przez Beneficjenta w układzie kwartalnym na cały okres realizacji Projektu.
 2. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
 3. Do wniosku o płatność, za wyjątkiem wniosku o zaliczkę, Beneficjent zobowiązany jest załączyć:
  1. kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, tj.:
   1. kopie dowodów księgowych wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty, 
   2. kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, 
   3. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń z podaniem miejsca ich składowania ,
   4. kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z Umową,
   5. w przypadku wniosku o płatność końcową – sprawozdanie z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej zgodne ze wzorem określonym przez Instytucję Pośredniczącą oraz kopie dokumentów umożliwiających wprowadzenie nowego produktu do ob rotu ; 
  2. w przypadku zakupu używanego środka trwałego:
   1. oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany z pomocy Unii Europejskiej lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych, 
   2. oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego, 
   3. oświadczenie podmiotu zbywającego określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia.
 4. Wniosek o płatność jest zatwierdzany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 60 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność.

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w dokumentacji konkursowej.

Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z założeniami wynikającymi z umowy o dofinansowanie.

Etap I: Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności końcowej, wypłacanej w formie płatności do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 1. Dofinansowanie jest przekazywane po wystawieniu przez Instytucję Pośredniczącą zlecenia płatności na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność końcową. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie 30 dni od dnia poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie, jednak nie później niż w dniu upływu okresu, o którym mowa w § 7 ust 1.

Etap II: Beneficjent jest zobowiązany do składania do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność w terminach i na kwoty nie wyższe niż określone w Harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Harmonogram płatności jest sporządzany przez Beneficjenta w układzie co najmniej kwartalnym na cały okres realizacji Projektu. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków Projektu określonego w 7 ust. 1.

Dofinansowanie w I Etapie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności końcowej wypłacanej w formie płatności. W ramach II Etapu zgodnie z zapisami umowy dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci:

 1. zaliczki, lub 
 2. refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.

Zakres zmian jakie mogą zostać wprowadzone reguluje umowa o dofinansowanie § 21 Zmiany w Umowie i Projekcie.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5, wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i są wprowadzane w formie aneksu.
 2. Beneficjent, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Umowy i Projektu, jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Instytucji Pośredniczącej na piśmie wraz z uzasadnieniem i propozycją zmiany Umowy.
 3. Zgłoszenie zmian nie może nastąpić później niż 30 dni przed dniem zakończenia okresu kwalifikowalności. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta tego terminu, Instytucja Pośrednicząca może pozostawić to zgłoszenie bez rozpatrzenia.
 4. Każdorazowa zmiana dotycząca obniżenia wartości zakładanych w Projekcie wskaźników produktu lub rezultatu wymaga przedstawienia działań, jakie Beneficjent podjął w celu realizacji zakładanej wartości wskaźników. Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na wprowadzenie wnioskowanych przez Beneficjenta zmian. W takiej sytuacji Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie, o którym mowa w § 5.
 5. Aneksu nie wymagają zmiany dotyczące:
  1. danych, o których mowa w § 26 ust. 3 i 4; 
  2. sposobu reprezentowania Beneficjenta; 
  3. nazwy i adresu Beneficjenta, w tym adresu zamieszkania;
  4. Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu (o ile pozostają bez wpływu na okres kwalifikowalności wydatków);
  5. rachunku bankowego Beneficjenta - refundacyjnego; 
  6. aktualizacji Listy osób uprawnionych, o których mowa w § 13 ust. 4. 
 6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 i 5-6, dokonywane są na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta. Zmiany, o których mowa w ust. 5 pkt 4, wymagają zatwierdzenia Instytucji Pośredniczącej.
 7. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta - refundacyjnego. W przypadku, gdy zmiana ta nastąpi przed złożeniem wniosku o płatność, Beneficjent zobowiązany jest poinformować o zmianie nie później niż we wniosku o płatność.
 8. W przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy o błędnym numerze na skutek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 7, koszty związane z ponownym dokonaniem przelewu oraz wszelkie konsekwencje dochodzenia środków stanowiących bezpodstawne wzbogacenie osoby trzeciej, w tym konsekwencje ich utraty, obciążają Beneficjenta. Beneficjent odpowiada solidarnie z bezpodstawnie wzbogaconą osobą, i na żądanie Instytucji Pośredniczącej zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę przelanych na błędny numer rachunku środków finansowych. W momencie dokonania zwrotu środków finansowych, Instytucja Pośrednicząca oświadcza, że przekazuje Beneficjentowi tytuł do wszelkich regresowych roszczeń finansowych względem osoby bezpodstawnie wzbogaconej.
 9. Nie jest dopuszczalna taka zmiana Umowy, która prowadziłaby do obejścia warunków procedury wyboru do dofinansowania projektów, obowiązujących w czasie, gdy wniosek o dofinansowanie objęty niniejszą Umową podlegał ocenie.
 10. Instytucja Pośrednicząca ustosunkuje się do zgłoszonych zmian w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. W przypadku konieczności powołania eksperta zewnętrznego do oceny zaproponowanych przez Beneficjenta zmian, termin 30 dni może ulec wydłużeniu, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośrednicząca na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników produktu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą, że Beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w Projekcie wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności końcowej zwrot środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Do kosztów kwalifikowanych projektu: w Etapie I zaliczamy zakres usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej; w Etapie II zaliczamy koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu; koszty realizacji inwestycji; koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

W przypadku wdrażania w ramach projektu w Etapie II dwóch innowacji, z których jedną będzie innowacja produktowa, maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 3 mln zł.

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Środki przeznaczone są na rozwój start-upów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych. Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

PARP uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych: I (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i II (Nowoczesna infrastruktura transportowa).

PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami, które dynamizują ich rozwój, podnoszą potencjał innowacyjności i konkurencyjności, umożliwiają podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Koncentrujemy się na pięciu obszarach wsparcia:

 • inwestycje w innowacje
 • dizajn
 • rynek start-upowy
 • internacjonalizacja
 • infrastruktura