Pomiń nawigację

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnia personelu niezbędnego do realizacji projektu oraz do jego zarządzania, tzn. w zakresie:

 1. potencjału do świadczenia usług przewidzianych w projekcie, tj. zapewnia osoby posiadające doświadczenie w koordynowaniu, realizacji działań projektowych dotyczących wzornictwa dla przedsiębiorców oraz działań doradczych związanych z rozwojem działalności gospodarczej opartej o nowy projekt wzorniczy, w tym dotyczących, np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji; 
 2. potencjału w zakresie zarządzania projektem, tj. zapewnia osoby, które posiadają doświadczenie i kwalifikacje stosowne do realizacji projektu, w tym: co najmniej 1 osobę do realizacji zadań dotyczących rekrutacji, animacji, promocji oraz organizacji targów, co najmniej 1 dizajn menedżera, co najmniej 1 doradcę na każdy proponowany obszar tematyczny, co najmniej 10 projektantów (po 1 na przedsiębiorcę), 1 koordynatora projektu.

W szczególności Wnioskodawca w załączniku nr 2 do wniosku o powierzenie grantu powinien przedstawić informacje dotyczące:

 • listy osób zaangażowanych w realizację działania, roli w projekcie i przypisanych zadań, wykształcenie (ewentualne kursy/szkolenia związane z rolą w projekcie (rok ukończenia)) ich doświadczenie zawodowe w kontekście potrzeb projektu, oraz zaangażowania etatowego.

Ponadto Wnioskodawca zapewnia zasoby techniczno-organizacyjne do realizacji projektu (Wnioskodawca wykazał w załączniku nr 2 do wniosku, że posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby są wystarczające do jego realizacji).

Tak, zdobyte doświadczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Wnioskodawca posiada doświadczenie w organizacji wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajn lub animujące współpracę przedsiębiorców z sektora MSP i projektantów oraz ma doświadczenie w realizacji procesów projektowych lub dodatkowo świadczenia usług doradczych dla MSP. Wnioskodawca powinien potwierdzić realizację co najmniej:

 • 2 wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajnu lub animujących nawiązanie współpracy przedsiębiorców z sektora MSP i projektantów w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej) (zakres obligatoryjny) oraz
 • 5 procesów projektowych dla przedsiębiorców w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej), tj. zarządzał nimi oraz zapewniał ekspertów do realizacji tych procesów oraz dotyczyły one projektowania produktów (w tym co najmniej 1 proces projektowy dotyczył branży meblarskiej) (zakres obligatoryjny),
 • Wnioskodawca, aby uzyskać dodatkowy punkt w ramach kryterium merytorycznego nr 1 jest zobowiązany do potwierdzenia realizacji co najmniej 3 usług doradczych dla przedsiębiorców w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej), związanych z rozwojem działalności gospodarczej (zakres fakultatywny).

W szczególności Wnioskodawca w załączniku nr 1 do wniosku o powierzenie grantu powinien przedstawić informacje dotyczące:

 • wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajn lub animujących nawiązanie współpracy przedsiębiorców i projektantów zrealizowanych przez Wnioskodawcę oraz członków zespołu, wraz z opisem ich rezultatów, liczby zaangażowanych przedsiębiorców i projektantów, źródeł i wysokości finansowania.
 • procesów projektowych koordynowanych / przeprowadzonych przez Wnioskodawcę oraz członków zespołu, wraz z opisem ich rezultatów (produktów danych procesów projektowych oraz rezultatów ich wdrożenia).
 • usług doradczych dla przedsiębiorców, związanych z rozwojem działalności gospodarczej, w tym dotyczących np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i zaprojektowanych wyrobów.

Grantobiorca składający wniosek o powierzenie grantu opisuje koncepcje realizacji projektu. W ramach kryterium podlega ocenie spójność i jakość zaproponowanej koncepcji realizacji projektu (koncepcja realizacji projektu jest pełna i adekwatna, przedstawione dane są wiarygodne, harmonogram projektu jest realistyczny, sposób organizacji procesów jest efektywny, jak i model zarządzania projektem (schemat na tle struktury organizacyjnej Wnioskodawcy), zidentyfikowano ryzyka wraz z sposobem ich mitygacji itd.), która zapewnia jego skuteczną realizację i osiągniecie celów projektu, w tym projekt obejmuje co najmniej obowiązkowe zadania/działania, które będzie spełniać Grantobiorca.

Zgodnie z kryterium formalnym okres realizacji projektu:

 • nie rozpoczyna się wcześniej niż przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu;
 • nie przekracza 20 miesięcy, zgodnie z informacjami podanymi we wniosku o dofinansowanie.

Załączniki do wniosku stanowią:

 1. Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o potencjale kadrowym i techniczno-organizacyjnym wnioskodawcy;
 2. Załącznik nr 2 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o doświadczeniu wnioskodawcy; 
 3. Załącznik nr 3 do wniosku o powierzenie grantu - Koncepcja realizacji projektu przez wnioskodawcę.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu. Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się działań przygotowawczych do realizacji projektu, w tym: przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyboru przedsiębiorców, opracowanie wzoru umowy z przedsiębiorcą oraz wybór osób zaangażowanych w realizację projektu, o ile nie są one pracownikami grantobiorcy. Grant może być powierzony na projekt, który nie został rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Maksymalna wartość pomocy de minimis przyznawana przez grantobiorcę jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 170.000,00 zł i maksymalnie powinna stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych.

Tak. Przedsiębiorca zgłaszający się do Grantobiorcy wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 15%, w formie pieniężnej. Maksymalna wartość pomocy de minimis przyznawana przez grantobiorcę jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 170.000,00 zł i maksymalnie powinna stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca jest zobowiązany do pozyskania od przedsiębiorcy środków na pokrycie kosztów wkładu własnego. Wkład własny nie jest objęty pomocą de minimis. Koszt zbudowania prototypu nie jest kosztem kwalifikowalnym i nie może jednocześnie stanowić wkładu własnego przedsiębiorcy.

O dofinansowanie mogą się starać mikro, mali bądź średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom z branży meblarskiej, które zajmują się seryjną produkcją mebli, a które do dnia zawarcia umowy z Grantobiorcą nie zatrudniały oraz nie korzystały wcześniej z usług profesjonalnych projektantów mebli, nie wyprodukowały kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta oraz posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwości wdrożeniowe nowego wzoru.

Maksymalna wartość grantu dla jednego Grantobiorcy wyniesie 2.500.000,00 zł. Maksymalna wartość pomocy de minimis przyznawana przez Grantobiorcę jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 170.000,00 zł i maksymalnie powinna stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych.

Grantobiorca zobowiązuje się do zrealizowania projektu w okresie kwalifikowalności kosztów projektu, o którym mowa § 7 ust. 1. w zał. 6 wzór umowy o powierzenie grantu. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w tym: przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wyboru przedsiębiorców, opracowaniem wzoru umowy z przedsiębiorcą oraz wyborem osób zaangażowanych w realizację projektu o ile nie są one pracownikami Grantobiorcy. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu. Za zakończenie realizacji projektu uznaje się dzień dokonania płatności końcowej na rachunek bankowy Grantobiorcy. Grant jest powierzany na realizację projektu trwającego nie dłużej niż 20 miesięcy.

W ramach umowy o powierzenie grantu przewiduje się możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu.