Pomiń nawigację

Zgodnie z kryterium formalnym okres realizacji projektu:

  • nie rozpoczyna się wcześniej niż przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu;
  • nie przekracza 20 miesięcy, zgodnie z informacjami podanymi we wniosku o dofinansowanie.

Załączniki do wniosku stanowią:

  1. Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o potencjale kadrowym i techniczno-organizacyjnym wnioskodawcy;
  2. Załącznik nr 2 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o doświadczeniu wnioskodawcy; 
  3. Załącznik nr 3 do wniosku o powierzenie grantu - Koncepcja realizacji projektu przez wnioskodawcę.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu. Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się działań przygotowawczych do realizacji projektu, w tym: przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyboru przedsiębiorców, opracowanie wzoru umowy z przedsiębiorcą oraz wybór osób zaangażowanych w realizację projektu, o ile nie są one pracownikami grantobiorcy. Grant może być powierzony na projekt, który nie został rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Maksymalna wartość pomocy de minimis przyznawana przez grantobiorcę jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 170.000,00 zł i maksymalnie powinna stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych.

Tak. Przedsiębiorca zgłaszający się do Grantobiorcy wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 15%, w formie pieniężnej. Maksymalna wartość pomocy de minimis przyznawana przez grantobiorcę jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 170.000,00 zł i maksymalnie powinna stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca jest zobowiązany do pozyskania od przedsiębiorcy środków na pokrycie kosztów wkładu własnego. Wkład własny nie jest objęty pomocą de minimis. Koszt zbudowania prototypu nie jest kosztem kwalifikowalnym i nie może jednocześnie stanowić wkładu własnego przedsiębiorcy.

Maksymalna wartość grantu dla jednego Grantobiorcy wyniesie 2.500.000,00 zł. Maksymalna wartość pomocy de minimis przyznawana przez Grantobiorcę jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 170.000,00 zł i maksymalnie powinna stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych.

Grantobiorca zobowiązuje się do zrealizowania projektu w okresie kwalifikowalności kosztów projektu, o którym mowa § 7 ust. 1. w zał. 6 wzór umowy o powierzenie grantu. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w tym: przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wyboru przedsiębiorców, opracowaniem wzoru umowy z przedsiębiorcą oraz wyborem osób zaangażowanych w realizację projektu o ile nie są one pracownikami Grantobiorcy. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu. Za zakończenie realizacji projektu uznaje się dzień dokonania płatności końcowej na rachunek bankowy Grantobiorcy. Grant jest powierzany na realizację projektu trwającego nie dłużej niż 20 miesięcy.