Pomiń nawigację

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnia personelu niezbędnego do realizacji projektu oraz do jego zarządzania, tzn. w zakresie:

 1. potencjału do świadczenia usług przewidzianych w projekcie, tj. zapewnia osoby posiadające doświadczenie w koordynowaniu, realizacji działań projektowych dotyczących wzornictwa dla przedsiębiorców oraz działań doradczych związanych z rozwojem działalności gospodarczej opartej o nowy projekt wzorniczy, w tym dotyczących, np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji; 
 2. potencjału w zakresie zarządzania projektem, tj. zapewnia osoby, które posiadają doświadczenie i kwalifikacje stosowne do realizacji projektu, w tym: co najmniej 1 osobę do realizacji zadań dotyczących rekrutacji, animacji, promocji oraz organizacji targów, co najmniej 1 dizajn menedżera, co najmniej 1 doradcę na każdy proponowany obszar tematyczny, co najmniej 10 projektantów (po 1 na przedsiębiorcę), 1 koordynatora projektu.

W szczególności Wnioskodawca w załączniku nr 2 do wniosku o powierzenie grantu powinien przedstawić informacje dotyczące:

 • listy osób zaangażowanych w realizację działania, roli w projekcie i przypisanych zadań, wykształcenie (ewentualne kursy/szkolenia związane z rolą w projekcie (rok ukończenia)) ich doświadczenie zawodowe w kontekście potrzeb projektu, oraz zaangażowania etatowego.

Ponadto Wnioskodawca zapewnia zasoby techniczno-organizacyjne do realizacji projektu (Wnioskodawca wykazał w załączniku nr 2 do wniosku, że posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby są wystarczające do jego realizacji).

Doświadczenie Wnioskodawcy opisane w Załączniku nr 1 powinno być potwierdzone np. wystawionymi fakturami, rachunkami, umowami wraz z protokołem odbioru prac lub kopiami
zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis lub umowami o dofinansowanie wraz z wnioskami o płatność, pisemnymi referencjami od beneficjentów (lub zamawiających/zlecających dane działanie) realizowanych usług lub innymi dokumentami potwierdzającymi wartość danej usługi. Referencje wystawione przez odbiorcę usługi powinny zawierać przynajmniej:

 • nazwę projektu, w ramach którego była świadczona usługa, nr projektu, nazwę programu, działania/poddziałania lub zamówienia przedsiębiorcy (nabywcy usługi),
 • informacje o zakresie świadczonej usługi, 
 • sposobie finansowania usługi,
 • daty świadczenia usługi,
 • opis efektu wykonanej usługi,
 • nr telefonu nabywcy usługi.

Kalkulacja wartości wyświadczonej usługi w ramach projektu powinna wynikać z rozliczenia projektu zaakceptowanego przez właściwy podmiot.

Weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w aplikacji może być przeprowadzona przed podpisaniem umowy lub na etapie kontroli lub dokumenty należy przedłożyć na wezwanie PARP.

Tak, zdobyte doświadczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Wnioskodawca posiada doświadczenie w organizacji wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajn lub animujące współpracę przedsiębiorców z sektora MSP i projektantów oraz ma doświadczenie w realizacji procesów projektowych lub dodatkowo świadczenia usług doradczych dla MSP. Wnioskodawca powinien potwierdzić realizację co najmniej:

 • 2 wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajnu lub animujących nawiązanie współpracy przedsiębiorców z sektora MSP i projektantów w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej) (zakres obligatoryjny) oraz
 • 5 procesów projektowych dla przedsiębiorców w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej), tj. zarządzał nimi oraz zapewniał ekspertów do realizacji tych procesów oraz dotyczyły one projektowania produktów (w tym co najmniej 1 proces projektowy dotyczył branży meblarskiej) (zakres obligatoryjny),
 • Wnioskodawca, aby uzyskać dodatkowy punkt w ramach kryterium merytorycznego nr 1 jest zobowiązany do potwierdzenia realizacji co najmniej 3 usług doradczych dla przedsiębiorców w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej), związanych z rozwojem działalności gospodarczej (zakres fakultatywny).

W szczególności Wnioskodawca w załączniku nr 1 do wniosku o powierzenie grantu powinien przedstawić informacje dotyczące:

 • wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajn lub animujących nawiązanie współpracy przedsiębiorców i projektantów zrealizowanych przez Wnioskodawcę oraz członków zespołu, wraz z opisem ich rezultatów, liczby zaangażowanych przedsiębiorców i projektantów, źródeł i wysokości finansowania.
 • procesów projektowych koordynowanych / przeprowadzonych przez Wnioskodawcę oraz członków zespołu, wraz z opisem ich rezultatów (produktów danych procesów projektowych oraz rezultatów ich wdrożenia).
 • usług doradczych dla przedsiębiorców, związanych z rozwojem działalności gospodarczej, w tym dotyczących np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i zaprojektowanych wyrobów.

Grantobiorca składający wniosek o powierzenie grantu opisuje koncepcje realizacji projektu. W ramach kryterium podlega ocenie spójność i jakość zaproponowanej koncepcji realizacji projektu (koncepcja realizacji projektu jest pełna i adekwatna, przedstawione dane są wiarygodne, harmonogram projektu jest realistyczny, sposób organizacji procesów jest efektywny, jak i model zarządzania projektem (schemat na tle struktury organizacyjnej Wnioskodawcy), zidentyfikowano ryzyka wraz z sposobem ich mitygacji itd.), która zapewnia jego skuteczną realizację i osiągniecie celów projektu, w tym projekt obejmuje co najmniej obowiązkowe zadania/działania, które będzie spełniać Grantobiorca.

Zgodnie z kryterium formalnym okres realizacji projektu:

 • nie rozpoczyna się wcześniej niż przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu;
 • nie przekracza 20 miesięcy, zgodnie z informacjami podanymi we wniosku o dofinansowanie.

Załączniki do wniosku stanowią:

 1. Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o potencjale kadrowym i techniczno-organizacyjnym wnioskodawcy;
 2. Załącznik nr 2 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o doświadczeniu wnioskodawcy; 
 3. Załącznik nr 3 do wniosku o powierzenie grantu - Koncepcja realizacji projektu przez wnioskodawcę.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu. Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się działań przygotowawczych do realizacji projektu, w tym: przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyboru przedsiębiorców, opracowanie wzoru umowy z przedsiębiorcą oraz wybór osób zaangażowanych w realizację projektu, o ile nie są one pracownikami grantobiorcy. Grant może być powierzony na projekt, który nie został rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.

O dofinansowanie mogą się starać mikro, mali bądź średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom z branży meblarskiej, które zajmują się seryjną produkcją mebli, a które do dnia zawarcia umowy z Grantobiorcą nie zatrudniały oraz nie korzystały wcześniej z usług profesjonalnych projektantów mebli, nie wyprodukowały kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta oraz posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwości wdrożeniowe nowego wzoru.