Pomiń nawigację

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Zgodnie z umową o dofinansowanie, beneficjent zobowiązany jest składając rozliczenie z realizacji przeprowadzonych zadań w ramach projektu przedstawić wniosek o płatność zawierający m.in. opis przebiegu realizacji projektu, kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków wraz z potwierdzeniem zapłaty, kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie prac, dokumenty potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego objętego Harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu, oraz dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki realizacji zamówienia określa zamawiający w zapytaniu ofertowym a następnie w umowie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W przypadku płatności częściowych na rzecz wykonawcy zamówienia, a następnie przedstawienie rozliczenia takich dokumentów we wniosku o płatność jest możliwe wraz z potwierdzeniem wykonania zakresu rzeczowego projektu zgodnie z HRF.
Wynagrodzenia osobowe nie są kwalifikowalne w ramach projektu. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 za kwalifikowalne uznawane są wydatki  ponoszone przez beneficjenta na rzecz wykonawcy będącego stroną umowy w sprawie realizacji zamówienia w ramach projektu. Kwalifikowalny jest wydatek faktycznie poniesiony przez beneficjenta tj. wydatek w znaczeniu kasowym.