Pomiń nawigację

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Profesjonalny proces projektowy składa się co najmniej z następujących faz:

 1. diagnoza-przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy, obejmującego co najmniej: charakterystykę rynku docelowego, analizę konkurencji, analizę otoczenia rynkowego wnioskodawcy, w tym określenie możliwej perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych rozwiązań, określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia(faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),
 2. synteza i analiza-określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
 3. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie-opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów.

Profesjonalny projektant - należy przez to rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne).

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów* i współpracę z projektantami. W ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa -wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

*Wdrażanie autorskiego wzoru należy rozumieć jako wdrażanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu powstałego na podstawie nowego projektu wzorniczego opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.

Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem)*. Produkt powinien rozwiązywać problemy ww. osób, znosić bariery we właściwościach środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), co w efekcie pozwoli ww. osobom na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.

* Zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025

Konkurs jest podzielony na 2 rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:
1) dla rundy I – od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
2) dla rundy II – od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

 1. w województwie mazowieckim przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;
 2. w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2, nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej)* potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru**.

*Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru) na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

**Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest określane zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru dotyczącego adresu siedziby lub oddziału wnioskodawcy, a w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej -adresu lub adresów wykonywania działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej oznacza, że zarówno adres siedziby oraz adresy oddziałów albo którykolwiek z adresów prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się poza regionami Polski Wschodniej.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

 1. uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
 2. uzyskania doradztwa niezbędnego w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
 3. realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Dofinansowanie stanowi:

 1. pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 -w zakresie usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego projektu wzorniczego lub nowego lub znacząco ulepszonego produktu, o których mowa w § 42 pkt 20 rozporządzenia;
 2. regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP, udzielaną zgodnie z przepisami rozdziału 2 rozporządzenia –w zakresie inwestycji początkowej w formie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
  1. założeniem nowego zakładu,
  2. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie:

 1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie*;
 2. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.**

*Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się poniesienia kosztów usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza.

**W okresie kwalifikowalności kosztów w ramach POIR musi zostać zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy projektu, wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu stanowiące rezultat projektu oraz złożony wniosek o płatność końcową. Jeżeli projekt będzie dotyczył wdrożenia produktu, który ze względu na swoją specyfikę, przed wprowadzeniem na rynek, wymaga pozyskania certyfikatów, co ze względów proceduralnych nie będzie możliwe w ww. okresie, to za wdrożenie produktu uznaje się termin poprawnego zgłoszenia produktu do certyfikacji oraz przekazanie tego zgłoszenia do PARP.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu:

 1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
  1. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  2. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
  3. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Z wyłączeniem kosztów nabycia środków trwałych lub materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji usług doradczych polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego.
 2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z wyłączeniem:
  1. usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama;
  2. środków trwałych lub materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji usług doradczych w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 60 000 zł, natomiast dofinansowania 51000 zł. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 500 000 zł. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej wynosi 1 000 000 zł.

Do wydatków kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:

 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych lub materiałów z wyłączeniem:
  1. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości*, w tym gruntów, budynków, robót budowlanych, materiałów budowlanych,
  2. środków trwałych niezbędnych do realizacji opracowania projektów i prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu;
 2. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do opracowania projektów oraz prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, 
  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

*Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności możliwy jest zakup używanych środków trwałych jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 1. sprzedawca środka trwałego wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
 2. sprzedawca środka trwałego potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
 3. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. 

Minimalny zakres projektu powinien obejmować koszty kwalifikowalne, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu:

 1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
  1. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  2. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
  3. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Jeśli produktem projektu jest oprogramowanie to powinno ono być częścią produktu. Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie będące samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem.

Koszty przeprowadzenia wstępnego audytu są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Jako „poniesione” należy rozumieć dokonanie zapłaty w formie przelewu za wykonaną oraz zaakceptowaną usługę wstępnego audytu. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla jednego projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie dla jednego projektu w ramach niniejszego konkursu, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku o dofinansowanie, który będzie podlegał ocenie, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku o dofinansowanie pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku braku wskazania wniosku o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek o dofinansowanie złożony jako pierwszy w niniejszym konkursie. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca może złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie dla tego samego projektu w niniejszym konkursie, w przypadku gdy wnioski o dofinansowanie, złożone przez wnioskodawcę we wcześniejszych rundach niniejszego konkursu, zostały negatywnie ocenione, a procedura odwoławcza lub postępowanie sądowo-administracyjne, o których mowa w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej nie zostały wszczęte. 

Mogą być kwalifikowane w ramach usługi doradczej fakultatywnej, pod warunkiem, iż dotyczą one produktu powstałego w oparciu o profesjonalny proces projektowy.

Mogą być kwalifikowane w ramach usługi doradczej fakultatywnej , pod warunkiem, iż dotyczą one produktu powstałego w oparciu o profesjonalny proces projektowy.

Tak, w ramach usług doradczych fakultatywnych, i tylko pod warunkiem, że działania te dotyczą bezpośrednio powstałego produktu i są niezbędne do wdrożenia.

Takie badania powinny zostać zrealizowane w ramach ostatniego etapu profesjonalnego procesu projektowego.

W przypadku, gdy proces projektowy wymagał będzie powstania większej liczby prototypów i zostanie to odpowiednio uzasadnione to wydatek dotyczący usługi doradczej polegającej na opracowaniu projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu stanowić będzie wydatek kwalifikowalny. 

Tak, należy jednak pamiętać, iż kosztem kwalifikowalnym jest usługa doradcza polegająca na opracowaniu projektów i prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Ewentualny zakup materiałów niezbędnych do budowy prototypu jest niekwalifikowalny w ramach poddziałania.

 1. Jeżeli jest to wydatek kwalifikowany działania związane z realizacją pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego, tj, diagnozy, należy ująć w zadaniu "1" określonym w ramach zakresu rzeczowego projektu. W powyższym przypadku za datę rozpoczęcia i zakończenia zadania 1, należy przyjąć rzeczywisty okres przeprowadzenia diagnozy.
 2. W przypadku, kiedy koszty przeprowadzenia diagnozy, nie są objęte dofinansowaniem, np. została przeprowadzona samodzielnie przez Wnioskodawcę lub przeprowadzona wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie ma konieczności umieszczania jej w zakresie rzeczowo-finansowym projektu.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu:

 1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
  1. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  2. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
  3. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
 2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Co oznacza, że nadzór nad wdrożeniem nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Może zostać wykonane oddzielne postępowanie odnośnie wyboru wykonawcy na fazę II i fazę III. Przeprowadzenie tych faz profesjonalnego procesu projektowego może być wykonane przez różne podmioty, o ile prawidłowo zostanie przeprowadzony wybór wykonawcy, w tym nie dojdzie do sztucznego podziału jednego zamówienia, w celu obejścia zasad wyboru wykonawców i zastosowane zostaną odpowiednie tryby wyboru, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Profesjonalny proces projektowy jest to proces składający się co najmniej z następujących faz: diagnoza, synteza i analiza, tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie. Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu
opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. W przypadku dwóch pozostałych faz profesjonalnego procesu projektowego nie ma możliwości wykonania ich samodzielnie przez Wnioskodawcę, nawet w przypadku, gdy nie byłyby one liczone jako koszty kwalifikowalne. Takie wykonanie stanowiłoby o niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Muszą być one wykonane przez podmioty zewnętrzne. Jest to część, która ma być zlecona Wykonawcy i musi zostać poniesiona zapłata za tę usługę doradczą ze środków dofinansowania.

Celem konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. W ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez  opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt - wyrób nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o
nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem. Po stronie Wnioskodawcy leżą obligatoryjne działania, skupione na przedstawieniu nowych cech funkcjonalnych produktu, który nakierowany jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu: 

 1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt: 
  1. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego
   wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  2. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
  3. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco
   ulepszonego produktu.
 2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

W związku z powyższym, co do zasady koszt doradztwa związanego z badaniami niezbędnymi do wprowadzenia produktu do oferty będzie się kwalifikować do wsparcia.

Jest to opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego.

Nie jest możliwa. Opracowanie prototypu stanowi element usług doradczych polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego. Usługi te realizowane są przez wybranego w trybie konkursowym wykonawcę. W związku z powyższym tylko działania zrealizowane przez ten podmiot objęte są dofinansowaniem.

Nie. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej celem projektu wzorniczego jest wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Proces projektowy może dotyczyć wyłącznie wyrobu. Może on obejmować również opakowanie produktu, pod warunkiem, że prowadzi do powstania innowacji produktowej i będzie ściśle powiązane ze zmianą funkcjonalności danego produktu. Należy pamiętać, iż zmiana designu opakowania może mieć wpływ na szereg cech produktu, np. zmiana sposobu jego przechowywania, transportu, korzystania z niego, żywotności, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, które mogą (lub nie) mieć wpływu na powstanie nowego lub znaczące udoskonalenie istniejącego produktu. Zmiana wyłącznie szaty graficznej lub surowca (opakowania) w celach marketingowych nie może być uznana za znaczące ulepszenie produktu i nie będzie kwalifikowalna. Przedmiotem dofinansowania może być wyłącznie innowacja produktowa, która powstała w wyniku opracowania projektu wzorniczego i została wdrożona na rynek, wprowadzona do obiegu gospodarczego.

Usługi doradcze mogą być związane tylko z wdrażanym produktem.

Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem należy przeprowadzić badanie tożsamości zamówienia. Ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa),
 2. możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa),
 3. możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu pierwsza faza profesjonalnego procesu projektowego - diagnoza ma na celu przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego. Faza ta przeprowadzana jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym nie będzie zachowana tożsamość czasowa tego zamówienia, co oznacza że należy przeprowadzić odrębne postępowania ofertowe na diagnozę oraz pozostałe fazy procesu projektowego, przy czym wszystkie pozostałe fazy procesu projektowego (poza diagnozą) mogą być objęte jednym postępowaniem. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu, w tym w szczególności umów z wykonawcą usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Umowa warunkowa zawarta z wykonawcą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawierająca warunek zawieszający dotyczący złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu, musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy, zakładającej realizację zamówienia przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, w szczególności przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu uznane zostaną za niekwalifikowalne.

Zgodnie z Regulaminem do poddziałania 2.3.5. Design dla przedsiębiorców, wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku wnioskodawca wycofuje wniosek w Generatorze Wniosków oraz załącza skan pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie podpisanego zgodnie z zasadami reprezentowania wnioskodawcy. Datą wycofania wniosku jest data zarejestrowana przez Generator. Po wycofaniu wniosku można złożyć go ponownie w tej samej rundzie konkursu. 

Materiały, z których miałby powstać prototyp, nie są kosztem kwalifikowalnym.

Działania związane z opracowaniem projektów oraz prototypów, a także przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu to koszty usług doradczych, które należy zlecić firmie zewnętrznej.

Dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest określane zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru dotyczącego adresu siedziby lub oddziału wnioskodawcy, a w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adresu lub adresów wykonywania działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej oznacza, że zarówno adres siedziby oraz adresy oddziałów albo którykolwiek z adresów prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się poza regionami Polski Wschodniej. Zgodnie z powyższym, Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru) na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, są wykluczeni z wzięcia udziału w tym konkursie.

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego, tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy, tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu, w tym w szczególności umów z wykonawcą usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Umowa warunkowa zawarta z wykonawcą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawierająca warunek zawieszający dotyczący złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu, musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy, zakładającej realizację zamówienia przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, w szczególności przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu uznane zostaną za niekwalifikowalne. 

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 500 000 zł.

PARP określa zakres niezbędnego uzupełnienia oraz wskazuje omyłki do poprawienia. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o dofinansowanie wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu, przy czym niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian innych niż wskazane w wezwaniu. Wnioskodawca po uzupełnieniu lub poprawieniu wniosku o dofinansowanie zgodnie z wezwaniem, jest zobowiązany wysłać wprowadzone zmiany poprzez naciśnięcie w GW przycisku „Wyślij”. W przypadku gdy wnioskodawca nie wyśle wprowadzonych zmian w opisany powyżej sposób, zostaną one automatycznie zapisane i wysłane w GW w dniu upływu terminu wskazanego w wezwaniu. Dla rozstrzygnięcia, czy wniosek o dofinansowanie został uzupełniony lub poprawiony w terminie, decydująca jest data złożenia nowej wersji wniosku o dofinansowanie w GW (data generowana jest przez system: po wysłaniu poprzez naciśnięcie w GW przycisku „Wyślij” lub automatycznie w przypadku niewysłania wprowadzonych zmian z dniem upływu terminu wskazanego w wezwaniu. Dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym przez PARP w wezwaniu. Jeżeli wnioskodawca nie poprawi lub nie uzupełni wniosku o dofinansowanie we wskazanym w wezwaniu terminie lub zakresie lub wprowadzi we wniosku o dofinansowanie zmiany inne, niż wskazane w wezwaniu, wniosek o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Wnioskodawca powinien uzupełnić braki w zakresie warunków formalnych w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. W takim przypadku informację o wezwaniu do uzupełnienia umieszczonym w GW, PARP kieruje na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. 

W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

W związku z tym, że poprzez wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu rozumieć należy wprowadzenie tego produktu na rynek, planując realizację projektu należy uwzględnić także czas potrzebny na pozyskanie dokumentów umożliwiających wprowadzenie tego produktu do obrotu. Jeżeli projekt będzie dotyczył wdrożenia produktu, który ze względu na swoją specyfikę, przed wprowadzeniem na rynek, wymaga pozyskania certyfikatów, co ze względów proceduralnych nie będzie możliwe w ww. okresie, tj do 31 grudnia 2023 r., to za wdrożenie produktu uznaje się termin poprawnego zgłoszenia produktu do certyfikacji oraz przekazanie tego zgłoszenia do PARP. 

Potencjał wnioskodawcy należy rozumieć jako posiadanie przez wnioskodawcę określonych zasobów (ludzkich, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych) do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy profesjonalnego procesu projektowego, o którym mowa w projekcie.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu to maksymalnie 110 dni dla I rundy oraz 150 dni dla II rundy licząc od dnia zakończenia  naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia rundy konkursu PARP publikuje na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów, które uzyskały  wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności możliwy jest zakup używanych środków trwałych, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 1. sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
 2. sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
 3. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Wdrażanie autorskiego wzoru należy rozumieć jako wdrażanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu powstałego na podstawie nowego projektu wzorniczego opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania
nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu, w tym w szczególności umów z wykonawcą usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Umowa warunkowa zawarta z wykonawcą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawierająca warunek zawieszający dotyczący złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu, musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy, zakładającej realizację zamówienia przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, w szczególności przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu uznane zostaną za niekwalifikowalne.

Biorąc pod uwagę katalog kosztów kwalifikowalnych określonych w § 5 Regulaminu konkursu, usługi doradcze prowadzące do certyfikacji nowego produktu, mogą stanowić wydatek kwalifikowalny, koszty związane z wydaniem samego certyfikatu, np. opłata certyfikacyjna, nie mogą stanowić kosztu kwalifikowalnego, gdyż nie stanowią one usługi doradczej. Ponadto możliwe jest sfinansowanie usługi certyfikacji produktu będącego rezultatem projektu przed jego wdrożeniem na rynek.

Usługa profesjonalnego procesu projektowego musi być świadczona przez podmiot, który zapewnia do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. Wymagania określone dla wykonawcy profesjonalnego procesu projektowego powinny stanowić warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy niniejszej usługi. Profesjonalny projektant – należy przez to rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne).

Nie może. Celem projektu jest opracowanie we współpracy z projektantami wyrobu będący rzeczą, którego celem jest rozwiązanie problemu/problemów osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Tak, jest to możliwe.

Nie, oprogramowanie musi służyć wdrożeniu opracowanego w ramach procesu projektowego wyrobu.

W ramach profesjonalnego procesu projektowego opracowywany jest produkt, natomiast działania związane z zaprojektowaniem form wtryskowych mogą być elementem usług doradczych niezbędnych do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Tak, taki projekt wpisuje się w cel konkursu, natomiast powstały produkt musiałby się znaleźć w ofercie Wnioskodawcy jako produkt na sprzedaż. W sytuacji, kiedy byłby on wykorzystywany tylko w placówce Wnioskodawcy w ramach projektu mielibyśmy do czynienia nową lub udoskonaloną usługą. Usługi nie są kwalifikowalne w ramach konkursu.

Nie, ponieważ nie będzie on stanowił oddzielnego produktu, a tylko uzupełnienie usługi. Usługi nie są kwalifikowalne w ramach konkursu.

Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu, w tym w szczególności umów z wykonawcą usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Co do zasady ten „katalog” osób nie jest doprecyzowany i zamknięty.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz umową o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności wydatków określonych w ww. dokumentach. Wykonawcą w ramach udzielanego zamówienia jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , która oferuje realizację robót budowlanych, określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia w projekcie realizowanym w ramach programu operacyjnego.

Należy zwrócić uwagę, iż oprogramowanie powinno być docelowo częścią „większego” wyrobu rozwiązującego problemy grupy docelowej. Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie/aplikacja, będące samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem/aplikacją. Zwracam również uwagę, iż zgodnie z definicją projektu wzorniczego zamieszczoną w Regulaminie konkursu, projekt wzorniczy - opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego. Samo projektowanie architektury oprogramowanie to po prostu zorganizowanie systemu, jego części, powiązania itd. Natomiast wytworzenie oprogramowania to samo kodowanie - przekazywanie instrukcji w danym języku programowania zrozumiałych dla komputera. Więc de facto jedynym miejscem na projektowanie wzornicze jest sam design/layout strony czy programu. Jeśli wnioskodawca korzysta przy wytworzeniu oprogramowania z dostępnych znanych technologii, a prace ograniczają się do wytworzenia oprogramowania na znanych schematach, to niestety nie udokumentuje wydatków B+R. Projekt musi zawierać pytania badawcze do rozwiązania, które wprowadzają coś nowego do obecnego stanu wiedzy, co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.