Pomiń nawigację

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie:

  1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie*;
  2. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.**

*Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się poniesienia kosztów usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza.

**W okresie kwalifikowalności kosztów w ramach POIR musi zostać zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy projektu, wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu stanowiące rezultat projektu oraz złożony wniosek o płatność końcową. Jeżeli projekt będzie dotyczył wdrożenia produktu, który ze względu na swoją specyfikę, przed wprowadzeniem na rynek, wymaga pozyskania certyfikatów, co ze względów proceduralnych nie będzie możliwe w ww. okresie, to za wdrożenie produktu uznaje się termin poprawnego zgłoszenia produktu do certyfikacji oraz przekazanie tego zgłoszenia do PARP.

Zgodnie z Instrukcją, Wnioskodawca powinien określić miejsce lokalizacji projektu poprzez podanie informacji co najmniej dotyczących województwa, powiatu, gminy, miejscowości oraz wskazać właściwy Podregion poprzez wybranie jednej opcji z listy. W przypadku realizacji projektu w kilku lokalizacjach wskazanych we wniosku, główne miejsce realizacji projektu zostaje wskazane przez wnioskodawcę poprzez zaznaczenie checkboxu przy właściwej lokalizacji. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na charakter i cel poddziałania o głównym miejscu realizacji projektu decyduje zlokalizowanie przeważającej części procesu wdrażania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (w przypadku realizacji inwestycji początkowej) lub siedziba wnioskodawcy w przypadku realizacji wyłącznie usług doradczych. Biorąc pod uwagę, iż projekt może podlegać kontroli, dokumentacja powinna być przechowywana w ww. głównej lokalizacji projektu. W przypadku, gdy część procesu wdrażania nowego lub znacząco ulepszonego produktu będzie się odbywała w innej lokalizacji, niż wskazane główne miejsce realizacji projektu, należy wypełnić pola odnoszące się do pozycji „pozostałe miejsca realizacji projektu” poprzez podanie danych co najmniej dotyczących województwa, powiatu, gminy, podregionu (NUTS 3). Pola „pozostałe miejsca realizacji projektu” powinny być powielane zależnie od liczby miejsc, w których odbywać się będzie wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu np. jeśli charakter wdrożenia będzie wymagał instalowania lub umieszczania elementów inwestycji w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach). W przypadku wdrożeń polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do używania. Jeżeli w ramach projektu jako kwalifikowalne przewidziane zostaną wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu, objęte regionalną pomocą inwestycyjną, maksymalna intensywność dofinansowania dla tych wydatków zostanie określona zgodnie z poziomem dofinansowania właściwym dla miejsca głównej lokalizacji projektu. Poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. W przypadku projektów realizowanych w kilku miejscach objętych różnym poziomem dofinansowania, maksymalną wysokością dopuszczalnej pomocy dla ww. wydatków będzie pułap określony dla tego miejsca realizacji projektu, w którym jest on najniższy.

Tak, Wnioskodawca może przenieść środki trwałe do nowej hali.