Pomiń nawigację

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W kryterium weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca posiada potencjał do zrealizowania projektu, a w szczególności do wdrożenia projektu wzorniczego. Potencjał Wnioskodawcy należy rozumieć w szczególności jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów umożliwiających skorzystanie z doradztwa w zakresie profesjonalnego procesu projektowego oraz wdrożenie jego wyników. Weryfikacja spełnienia kryterium następuje w wyniku analizy informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie takich jak:

  • posiadane lub możliwe do pozyskania źródła finansowania realizacji projektu w planowanym terminie i zakresie;
  • zasoby ludzkie, którymi dysponuje lub zamierza dysponować Wnioskodawca (w tym obecni lub przyszli pracownicy), pozwalające na współpracę z projektantami przy przeprowadzaniu profesjonalnego procesu projektowego oraz na wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu;
  • posiadana lub planowana infrastruktura techniczna, informatyczna i lokalowa (wszelkie nieruchomości - grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i pojazdy, oprogramowanie). Weryfikacji podlegać będzie, czy uzasadnienie dotyczące potencjału i zasobów zostało dostosowane do planowanego zakresu projektu.

Wnioskodawca musi posiadać potencjał do zrealizowania projektu, a w szczególności do wdrożenia projektu wzorniczego. Potencjał Wnioskodawcy należy rozumieć w szczególności jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów umożliwiających skorzystanie z doradztwa w zakresie profesjonalnego procesu projektowego oraz wdrożenie jego wyników. Weryfikacja spełnienia kryterium następuje w wyniku analizy informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie takich jak:

  • posiadane lub możliwe do pozyskania źródła finansowania realizacji projektu w planowanym terminie i zakresie; 
  • zasoby ludzkie, którymi dysponuje lub zamierza dysponować Wnioskodawca (w tym obecni lub przyszli pracownicy), pozwalające na współpracę z projektantami przy przeprowadzaniu profesjonalnego procesu projektowego oraz na wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu;
  • posiadana lub planowana infrastruktura techniczna, informatyczna i lokalowa (wszelkie nieruchomości - grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i pojazdy, oprogramowanie).

W związku z powyższym outsourcing produkcyjny jest możliwy w rozumieniu planowanej infrastruktura technicznej w projekcie (Wnioskodawca powinien szczegółowo opisać we wniosku o dofinansowanie założenia zlecania produkcji na zewnątrz), przy czym należy mieć na uwadze, że zgodnie z Kryteriami wyboru projektów (kryterium 4) o miejscu realizacji projektu decyduje zlokalizowanie procesu wdrażania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu. W przypadku, kiedy projekt dotyczy również realizacji inwestycji początkowej miejsce realizacji projektu jest zgodne z miejscem wdrażania inwestycji. W związku z powyższym produkcja musi odbywać się na terytorium RP.