Pomiń nawigację

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu:

 1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
  1. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  2. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
  3. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Z wyłączeniem kosztów nabycia środków trwałych lub materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji usług doradczych polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego.
 2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z wyłączeniem:
  1. usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama;
  2. środków trwałych lub materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji usług doradczych w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 60 000 zł, natomiast dofinansowania 51000 zł. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 500 000 zł. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej wynosi 1 000 000 zł.

Koszty przeprowadzenia wstępnego audytu są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Jako „poniesione” należy rozumieć dokonanie zapłaty w formie przelewu za wykonaną oraz zaakceptowaną usługę wstępnego audytu. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej.

Mogą być kwalifikowane w ramach usługi doradczej fakultatywnej, pod warunkiem, iż dotyczą one produktu powstałego w oparciu o profesjonalny proces projektowy.

Mogą być kwalifikowane w ramach usługi doradczej fakultatywnej , pod warunkiem, iż dotyczą one produktu powstałego w oparciu o profesjonalny proces projektowy.

Tak, w ramach usług doradczych fakultatywnych, i tylko pod warunkiem, że działania te dotyczą bezpośrednio powstałego produktu i są niezbędne do wdrożenia.

Takie badania powinny zostać zrealizowane w ramach ostatniego etapu profesjonalnego procesu projektowego.

W przypadku, gdy proces projektowy wymagał będzie powstania większej liczby prototypów i zostanie to odpowiednio uzasadnione to wydatek dotyczący usługi doradczej polegającej na opracowaniu projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu stanowić będzie wydatek kwalifikowalny. 

Tak, należy jednak pamiętać, iż kosztem kwalifikowalnym jest usługa doradcza polegająca na opracowaniu projektów i prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Ewentualny zakup materiałów niezbędnych do budowy prototypu jest niekwalifikowalny w ramach poddziałania.

 1. Jeżeli jest to wydatek kwalifikowany działania związane z realizacją pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego, tj, diagnozy, należy ująć w zadaniu "1" określonym w ramach zakresu rzeczowego projektu. W powyższym przypadku za datę rozpoczęcia i zakończenia zadania 1, należy przyjąć rzeczywisty okres przeprowadzenia diagnozy.
 2. W przypadku, kiedy koszty przeprowadzenia diagnozy, nie są objęte dofinansowaniem, np. została przeprowadzona samodzielnie przez Wnioskodawcę lub przeprowadzona wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie ma konieczności umieszczania jej w zakresie rzeczowo-finansowym projektu.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu:

 1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
  1. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  2. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
  3. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
 2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Co oznacza, że nadzór nad wdrożeniem nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Może zostać wykonane oddzielne postępowanie odnośnie wyboru wykonawcy na fazę II i fazę III. Przeprowadzenie tych faz profesjonalnego procesu projektowego może być wykonane przez różne podmioty, o ile prawidłowo zostanie przeprowadzony wybór wykonawcy, w tym nie dojdzie do sztucznego podziału jednego zamówienia, w celu obejścia zasad wyboru wykonawców i zastosowane zostaną odpowiednie tryby wyboru, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Profesjonalny proces projektowy jest to proces składający się co najmniej z następujących faz: diagnoza, synteza i analiza, tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie. Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu
opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. W przypadku dwóch pozostałych faz profesjonalnego procesu projektowego nie ma możliwości wykonania ich samodzielnie przez Wnioskodawcę, nawet w przypadku, gdy nie byłyby one liczone jako koszty kwalifikowalne. Takie wykonanie stanowiłoby o niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Muszą być one wykonane przez podmioty zewnętrzne. Jest to część, która ma być zlecona Wykonawcy i musi zostać poniesiona zapłata za tę usługę doradczą ze środków dofinansowania.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu: 

 1. usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt: 
  1. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego
   wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;
  2. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;
  3. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco
   ulepszonego produktu.
 2. usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

W związku z powyższym, co do zasady koszt doradztwa związanego z badaniami niezbędnymi do wprowadzenia produktu do oferty będzie się kwalifikować do wsparcia.

Materiały, z których miałby powstać prototyp, nie są kosztem kwalifikowalnym.

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego, tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy, tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu, w tym w szczególności umów z wykonawcą usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Umowa warunkowa zawarta z wykonawcą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawierająca warunek zawieszający dotyczący złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu, musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy, zakładającej realizację zamówienia przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, w szczególności przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu uznane zostaną za niekwalifikowalne. 

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 500 000 zł.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności możliwy jest zakup używanych środków trwałych, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 1. sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
 2. sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
 3. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Biorąc pod uwagę katalog kosztów kwalifikowalnych określonych w § 5 Regulaminu konkursu, usługi doradcze prowadzące do certyfikacji nowego produktu, mogą stanowić wydatek kwalifikowalny, koszty związane z wydaniem samego certyfikatu, np. opłata certyfikacyjna, nie mogą stanowić kosztu kwalifikowalnego, gdyż nie stanowią one usługi doradczej. Ponadto możliwe jest sfinansowanie usługi certyfikacji produktu będącego rezultatem projektu przed jego wdrożeniem na rynek.

Tak, jest to możliwe.

W ramach profesjonalnego procesu projektowego opracowywany jest produkt, natomiast działania związane z zaprojektowaniem form wtryskowych mogą być elementem usług doradczych niezbędnych do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Tak, taki projekt wpisuje się w cel konkursu, natomiast powstały produkt musiałby się znaleźć w ofercie Wnioskodawcy jako produkt na sprzedaż. W sytuacji, kiedy byłby on wykorzystywany tylko w placówce Wnioskodawcy w ramach projektu mielibyśmy do czynienia nową lub udoskonaloną usługą. Usługi nie są kwalifikowalne w ramach konkursu.

Nie, ponieważ nie będzie on stanowił oddzielnego produktu, a tylko uzupełnienie usługi. Usługi nie są kwalifikowalne w ramach konkursu.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz umową o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności wydatków określonych w ww. dokumentach. Wykonawcą w ramach udzielanego zamówienia jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , która oferuje realizację robót budowlanych, określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia w projekcie realizowanym w ramach programu operacyjnego.