Pomiń nawigację

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Zgodnie z Instrukcją, Wnioskodawca powinien określić miejsce lokalizacji projektu poprzez podanie informacji co najmniej dotyczących województwa, powiatu, gminy, miejscowości oraz wskazać właściwy Podregion poprzez wybranie jednej opcji z listy. W przypadku realizacji projektu w kilku lokalizacjach wskazanych we wniosku, główne miejsce realizacji projektu zostaje wskazane przez wnioskodawcę poprzez zaznaczenie checkboxu przy właściwej lokalizacji. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na charakter i cel poddziałania o głównym miejscu realizacji projektu decyduje zlokalizowanie przeważającej części procesu wdrażania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (w przypadku realizacji inwestycji początkowej) lub siedziba wnioskodawcy w przypadku realizacji wyłącznie usług doradczych. Biorąc pod uwagę, iż projekt może podlegać kontroli, dokumentacja powinna być przechowywana w ww. głównej lokalizacji projektu. W przypadku, gdy część procesu wdrażania nowego lub znacząco ulepszonego produktu będzie się odbywała w innej lokalizacji, niż wskazane główne miejsce realizacji projektu, należy wypełnić pola odnoszące się do pozycji „pozostałe miejsca realizacji projektu” poprzez podanie danych co najmniej dotyczących województwa, powiatu, gminy, podregionu (NUTS 3). Pola „pozostałe miejsca realizacji projektu” powinny być powielane zależnie od liczby miejsc, w których odbywać się będzie wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu np. jeśli charakter wdrożenia będzie wymagał instalowania lub umieszczania elementów inwestycji w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach). W przypadku wdrożeń polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do używania. Jeżeli w ramach projektu jako kwalifikowalne przewidziane zostaną wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu, objęte regionalną pomocą inwestycyjną, maksymalna intensywność dofinansowania dla tych wydatków zostanie określona zgodnie z poziomem dofinansowania właściwym dla miejsca głównej lokalizacji projektu. Poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. W przypadku projektów realizowanych w kilku miejscach objętych różnym poziomem dofinansowania, maksymalną wysokością dopuszczalnej pomocy dla ww. wydatków będzie pułap określony dla tego miejsca realizacji projektu, w którym jest on najniższy.

Profesjonalny proces projektowy jest to proces składający się co najmniej z następujących faz: diagnoza, synteza i analiza, tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie. Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu
opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. W przypadku dwóch pozostałych faz profesjonalnego procesu projektowego nie ma możliwości wykonania ich samodzielnie przez Wnioskodawcę, nawet w przypadku, gdy nie byłyby one liczone jako koszty kwalifikowalne. Takie wykonanie stanowiłoby o niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Muszą być one wykonane przez podmioty zewnętrzne. Jest to część, która ma być zlecona Wykonawcy i musi zostać poniesiona zapłata za tę usługę doradczą ze środków dofinansowania.

Celem konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. W ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez  opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt - wyrób nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o
nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem. Po stronie Wnioskodawcy leżą obligatoryjne działania, skupione na przedstawieniu nowych cech funkcjonalnych produktu, który nakierowany jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Podany udział wydatków na działalność B+R powinien dotyczyć wszystkich wydatków poniesionych na działalność B+R w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie w stosunku do sumy wydatków poniesionych w tym okresie przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorców lub wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata, należy podać udział wydatków poniesionych na działalność B+R w okresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w stosunku do sumy wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym przypadku należy uwzględniać dane do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie). W celu poprawnego wypełnienia niniejszego punktu należy podać nominalne wartości składowe w złotówkach (PLN):

 • wartość nakładów na B+R;
 • suma wydatków ogółem poniesionych w analogicznym okresie co nakłady na B+R.

Tak, wdrożenie opracowanego produktu musi zostać potwierdzone dokumentem, który będzie świadczył o sprzedaży.

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego, tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy, tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu, w tym w szczególności umów z wykonawcą usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Umowa warunkowa zawarta z wykonawcą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawierająca warunek zawieszający dotyczący złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu, musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy, zakładającej realizację zamówienia przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, w szczególności przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu uznane zostaną za niekwalifikowalne. 

Jeśli produktem projektu jest oprogramowanie to powinno ono być częścią wyrobu. Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie, będące samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem/aplikacją. W przypadku oprogramowania zaliczającego się do wartości niematerialnych i prawnych, należy wskazać, czy jest to seryjne oprogramowanie czy oprogramowanie wykonane specjalnie na potrzeby projektu. Wspomniane powyżej informacje będą brane pod uwagę przy ocenie zasadności i racjonalności planowanych wydatków. Zasadność i racjonalność poniesienia poszczególnych wydatków będzie sprawdzana przede wszystkim w odniesieniu do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu. W przypadku, kiedy projekt dotyczy realizacji inwestycji początkowej, za rozpoczęcie projektu uznaje się także dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z realizacją projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi wcześniej. Nieodwracalność inwestycji oznacza brak możliwości jednostronnego wycofania się z inwestycji bez poniesienia znacznej szkody. Prace uważa się za rozpoczęte, jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia postanowienia umowy powodują trudności z wycofaniem się z realizacji Projektu, w szczególności w sytuacji, w której w wyniku wycofania się z inwestycji zostałaby utracona znaczna kwota środków finansowych.

Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uznaje się:

 • działań przygotowawczych, w szczególności sporządzenia studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych), pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną, 
 • uzyskania zezwoleń,
 • przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy, pod warunkiem, że jego koszty nie są objęte pomocą publiczną, 
 • procesu wyboru wykonawcy usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego,
 • poniesienia kosztów usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza,
 • podpisania listów intencyjnych lub zawarcia umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektów.

Profesjonalny proces projektowy składa się co najmniej z następujących faz:

 1. diagnoza - przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy, obejmującego co najmniej: przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy, w tym określenie możliwej perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych rozwiązań, określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),
 2. synteza i analiza - określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
 3. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie - opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności możliwy jest zakup używanych środków trwałych, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 1. sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
 2. sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
 3. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania
nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu, w tym w szczególności umów z wykonawcą usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Umowa warunkowa zawarta z wykonawcą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawierająca warunek zawieszający dotyczący złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu, musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy, zakładającej realizację zamówienia przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu, w szczególności przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu uznane zostaną za niekwalifikowalne.

Ww. uzasadnienie powinno znaleźć się w pkt VII wniosku o dofinansowanie, w którym to należy m.in. scharakteryzować grupę docelową oraz opisać nowy lub ulepszony produkt – wyrób. Opis powinien szczegółowo pokazywać, w jaki sposób wyrób pomoże osobom z niepełnosprawnościami. Należy zwrócić uwagę, iż spełnienie zasad horyzontalnych, o których mowa w pkt VI wniosku o dofinansowanie, nie stanowi potwierdzenia, iż cel projektu jest spełniony. Należy pamiętać, że produktami nie są tylko produkty, które powstaną w wyniku realizacji projektu. W pkt VI wniosku – Klasyfikacja projektu, należy od odnieść się nie tylko do produktu końcowego lecz również do produktów, które powstaną w wyniku realizacji projektu, ale też dokumentacja związana z wyborem wykonawców, przede wszystkim doradcy, powstała dokumentacja techniczna oraz funkcjonalna, prototypy, nabywane w ramach projektu środki trwałe lub materiały niskocenne lub wartości niematerialne i prawne czy wybudowane obiekty budowlane. Ww. produktu muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, co nie oznacza, iż automatycznie rozwiązują one problemy ww. osób.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w 2021 r., dane powinny dotyczyć również całego 2020 r.

Nie, oprogramowanie musi służyć wdrożeniu opracowanego w ramach procesu projektowego wyrobu.

Jeśli produktem projektu jest oprogramowanie to powinno ono być częścią wyrobu. Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie, będące samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem/aplikacją. Ww. oprogramowanie działające na urządzeniach mobilnych użytkowników nie będzie kwalifikowalne w ramach konkursu.

Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu, w tym w szczególności umów z wykonawcą usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Należy zwrócić uwagę, iż oprogramowanie powinno być docelowo częścią „większego” wyrobu rozwiązującego problemy grupy docelowej. Dofinansowaniem nie może zostać objęte oprogramowanie/aplikacja, będące samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem/aplikacją. Zwracam również uwagę, iż zgodnie z definicją projektu wzorniczego zamieszczoną w Regulaminie konkursu, projekt wzorniczy - opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego. Samo projektowanie architektury oprogramowanie to po prostu zorganizowanie systemu, jego części, powiązania itd. Natomiast wytworzenie oprogramowania to samo kodowanie - przekazywanie instrukcji w danym języku programowania zrozumiałych dla komputera. Więc de facto jedynym miejscem na projektowanie wzornicze jest sam design/layout strony czy programu. Jeśli wnioskodawca korzysta przy wytworzeniu oprogramowania z dostępnych znanych technologii, a prace ograniczają się do wytworzenia oprogramowania na znanych schematach, to niestety nie udokumentuje wydatków B+R. Projekt musi zawierać pytania badawcze do rozwiązania, które wprowadzają coś nowego do obecnego stanu wiedzy, co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Dofinansowaniem nie może zostać objęte wyłącznie oprogramowanie, będące samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem/aplikacją. Oprogramowanie powinno być docelowo częścią „większego” wyrobu rozwiązującego problemy grupy docelowej.